Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет.указ. Физ.2 БАУ на каз. 2013.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
1.19 Mб
Скачать

АЛМАТЫ

ЭНЕРГЕТИКА

ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Физика кафедрасы

«БЕКІТЕМІН»

АЭжБУ ОӘЖ проректоры

_____________С.В. Коньшин

"____"_____________2013г.

Физика 2

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығында оқитін студенттер үшін есептеу-сызба жүмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

КЕЛІСІЛДІ:

ОӘБ бастығы Физика кафедрасының мәжілісінде

қаралды және қабылданды, №9 хаттама

____________М.А. Мустафин "16" 11 2012г.

Физика кафедрасының менгерушісі

ОӘК төрағасы

____________ М.В.Башкиров

______________М.Ш. Карсыбаев

Редактор:

____________ Кұрастырушылар:

"___"________________2013г.

_____________ Л.Х. Мажитова Стандарттау маманы

____________Р.Б. Ахметкалиев

_____________ Н.К. Молдабекова ______________Г.К.Наурызбаева

Келісілді: ИК кафедра менгерушісі __________ Б.Ж. Хисаров Алматы, 2013

Коммерциялық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ

ЭНЕРГЕТИКА

ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС

УНИВЕРСИТЕТІ

Физика кафедрасы физика 2

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығында оқитын студенттер үшін есептеу-сызба жүмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Алматы, 2013

ҚҰРАСТЫРҒАНДАР: Мажитова Л.Х., Ахметкалиев Р.Б., Наурызбаева Г.Қ.– Физика 2: 5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығында оқитын студенттер үшін есептеу-сызба жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар.-Алматы: АЭжБУ, 2013.- 26 б.

Әдістемелік нұсқаулар есептік-сызба жұмыс тапсырмаларынан (ЕСЖ), әдістемелік ұсыныстар мен ЕСЖ мазмұны мен орындау шарттарынан, қажетті әдебиеттер тізімінен тұрады.

Сур. 18, кесте 3, әдеб. көр. – 18 атау.

Пікір беруші:

«Алматы энергетика және байланыс университеты» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2013 жылғы жоспары бойынша басылады.

«Алматы энергетика және байланыс университеті», Ó КЕАҚ, 2013 ж.

Кіріспе

Физика курсын оқып үйрену жоғары техникалық оқу орнының түлектерінің инженерлік-техникалық білімінің, дағдысы мен машықтарының негізін құрайды. Олардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырады.

Курстың негізгі мақсаты:

а) классикалық физика теориялары мен оның негізгі заңдарын, сондай-ақ физикалық зерттеулер әдістерін қолдану арқылы студенттердің біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыру;

б) студенттердің шығармашылық ой-танымы мен ғылыми дүниетанымын, өзіндік танымдық іс-әрекет дағдыларын және физикалық құбылыстарды моделдеу біліктілігін қалыптастыру.

Физика 2 курсы бойынша «Максвелл теңдеулері», «Тербелістер және толқындар физикасы», «Кванттық физика және атом физикасы», «Қатты дене, атом ядросы және элементар бөлшектер физикасы» бөлімдері оқытылады.

Студенттердің физиканы оқып үйренуде алған білімдері мен біліктіліктері «Электротехника теориясының негіздері», «Теориялық механика», «Қолданбалы механика», «Техникалық гидродинамика», «Гидравлика», «Жылутехникалық өлшеулер» сияқты техникалық пәндерді оқуда негіз бола алады.

Физика 2 курсы төрт кредиттен (модульден) тұрады, күндізгі оқу бөлімінің студенттері күрделілігіне қарай үш деңгейге бөлінген (А,В,С – таңдау бойынша) модуль ретіне сәйкес есептік-сызба жұмыстарын орындайды. Сырттай оқу бөлімінің студенттерінің бақылау нұсқаларын таңдау үшін төменде кесте берілген. Ал нұсқаның нөмірін студенттің өзі таңдап, оны машықтандыру сабағын жүргізетін оқытушы бекітеді. Сырттай оқу бөлімінің студенттерінің бақылау жұмыстарын орындау тәртібі төменде келтірілген.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.