Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ОВ тести 150 шт

.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
23.03.2015
Размер:
718.34 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Факультет економічний

Кафедра економіки та управління підприємством

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ,

ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

з_дисципліни_

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”

напряму підготовки______0501 «Економіка і підприємництво»_______

для спеціальностей:

6.03050104 та 6.030504 «Економіка підприємства»

економічного факультету

Дніпропетровськ − 2010

1. Терміни викладання та контрольних заходів з дисципліни

Блок залікових модулів, форма контролю

Термін викладання та контрольних заходів

Розподіл часу

Загальний

аудиторний

самост

Змістовий модуль І

у тому числі

1-7 тиждень

60

26

34

Лекції, практичні

1-5 тиждень

48

24

24

Поточний контроль знань (МР)

4 тиждень

12

2

10

Змістовий модуль ІІ

у тому числі

8-16 тиждень

90

38

52

Лекції, практичні

8-15 тиждень

66

34

32

Поточний контроль знань (МР)

10 тиждень

12

2

10

Поточний контроль знань (МР)

16 тиждень

12

2

10

Підготовка до підсумкового контролю (екзамену)

12

Разом з дисципліни

162

64

98

2. Перелік питань семестрового контролю (екзамен)

 1. Поняття і відмітні ознаки підприємства.

 2. Необхідність і ознаки класифікації промислових підприємств.

 3. Склад і структура виробничого процесу.

 4. Поняття і основні елементи виробничого процесу.

 5. Поняття і види операцій.

 6. Принципи раціональної організації виробничого процесу.

 7. Поняття і характеристика елементів виробничої структури промислового підприємства.

 8. Види виробничої структури підприємства. Види виробничої структури цеху. Форми побудови дільниць.

 9. Поняття генерального плану підприємства і пропоновані до нього вимоги.

 10. Поняття тривалості виробничого циклу. Склад і структура тривалості виробничого циклу.

 11. Розрахунок тривалості виробничого циклу.

 12. Організаційні типи виробництва та їхня техніко-економічна характеристика.

 13. Непотокові методи організації виробництва.

 14. Розрахунок кількості технологічного устаткування.

 15. Методика розрахунку величини партії деталей.

 16. Потокові методи організації виробничого процесу.

 17. Система організації виробництва на японських підприємствах «Just-in-time».

 18. Одиниці виміру виробничої потужності. Показники виробничої потужності

 19. Принципова схема визначення виробничої потужності підприємства.

 20. Розрахунок прогресивної трудомісткості продукції.

 21. Розрахунок продуктивності технологічного устаткування.

 22. Розрахунок режимного й ефективного фондів часу.

 23. Методика розрахунку виробничої потужності окремих виробничих одиниць

 24. Завдання оперативного управління виробництвом.

 25. Оперативно-календарне планування виробництва. Системи оперативно –календарного планування виробництва.

 26. Розробка міжцехових оперативно-календарних планів випуску продукції.

 27. Оперативне регулювання виробництва. Зміст і функції оперативного регулювання виробництва.

 28. Організація роботи апарату диспетчерських служб

 29. Склад інструментального господарства підприємства. Класифікація інструмента.

 30. Поняття і системи індексації інструмента. Планування потреби в інструменті.

 31. Загальна схема розрахунку потреби в інструменті. Визначення номенклатури застосованого інструмента. Планування витрати інструмента.

 32. Організація зберігання, видачі і відновлення інструмента. Організація роботи ЦІС.

 33. Склад ремонтного господарства промислового підприємства.

 34. Завдання і склад системи планово-попереджувального ремонту. Нормативна база системи планово-попереджувального ремонту.

 35. Організація виконання ремонту устаткування.

 36. Характеристика систем виконання ремонту. Зміст і порядок розробки плану ремонтних робіт.

 37. Завдання енергогосподарства промислового підприємства. Склад енергетичного господарства промислового підприємства.

 38. Варіанти енергопостачання підприємства. Склад і види норм енергоспоживання.

 39. Методи нормування енергоспоживання. Організація первинного обліку енергоспоживання на підприємстві.

 40. Планування енергопостачання підприємства.

 41. Завдання і функції транспортного господарства підприємства. Класифікація транспортних засобів.

 42. Визначення вантажних потоків і вантажообігу підприємства.

 43. Види маршрутів перевезення вантажів. Вибір види транспортних засобів.

 44. Методика розрахунку потреби в транспортних засобах перервної та безперервної дії.

 45. Роль і завдання матеріально-технічного забезпечення виробництва. Види господарських зв'язків з постачання матеріальних ресурсів.

 46. Форми організації постачання матеріальних ресурсів на підприємство.

 47. Організація забезпечення матеріальними ресурсами цехів підприємства.

 48. Організація складського господарства підприємства Розрахунок оптимального обсягу замовлення.

 49. Розрахунок точки замовлення при використанні моделі EOQ5.

 50. Зміст і організація конструкторської підготовки виробництва.

Тестові завдання

Організація виробництва — це:

a) функція, пов’язана з організацією та управлінням людьми, діяльність яких спрямована на рішення завдань бізнесу;

b) координація та оптимізація в часі й просторі всіх матеріальних та трудових елементів виробництва з метою отримання найкращого господарського результату;

c) наука, об’єктом якої є зміст діяльності підприємства;

d) цілеспрямований вплив на колектив людей з метою організації та координації їхніх дій у процесі виробництва.

Ефективність виробництва визначається:

a) методами раціонального використання елементів виробництва в його сукупності;

b) прибутковою діяльністю;

c) продуктивністю (результативністю) системи;

d) усі відповіді неправильні.

Головна мета підприємства полягає у:

a) споживанні ресурсів;

b) виготовленні продукції (послуг);

c) задоволенні зацікавлених сторін;

d) одержуванні прибутку або іншого, наприклад соціального, ефекту.

Природний процес — це:

a) сукупність дій щодо зміни та визначення стану предмета праці;

b) процес, який здійснюється під впливом сил природи;

c) сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці та сил природи, потрібних для виготовлення продукції;

d) процес виготовлення продукції, яка використовується на самому підприємстві для забезпечення нормального протікання основних процесів.

Автоматичні процеси — це процеси, які:

a) здійснюються безпосередньо робітником;

b) виконуються робітником за допомогою машин;

c) виконуються машинами під наглядом робітника;

d) усі відповіді неправильні.

Рівномірність випуску продукції забезпечується принципом:

a) паралельності;

b) ритмічності;

c) пропорційності;

d) прямоточності.

У якому типі виробництва застосовуються однопредметні потокові лінії:

a) серійному;

b) одиничному;

c) масовому;

d) усі відповіді вірні.

Масовий тип виробництва характеризується:

a) низькою кваліфікацією робітників

b) постійним випуском одного й того самого виробу протягом тривалого часу у великій кількості;

c) великою питомою вагою спеціального устаткування;

d) усі відповіді вірні.

Частина виробничої площі, оснащена всім необхідним для виконання трудових операцій певної частини виробничого процесу,  що є неподільною у організаційному відношенні — це:

a) дільниця;

b) робоче місце;

c) цех;

d) бюро.

Регламентація обсягів, термінів і методів виконання допоміжних робіт із забезпечення робочих місць усім необхідним — це система:

a) ремонту;

b) обслуговування;

c) матеріально-технічного забезпечення;

d) усі відповіді невірні

За яким критерієм основні підрозділи цехової виробничої структури поділяються на основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні цехи:

a) за характером діяльності;

b) за виробничим профілем cамого підприємства;

c) за обсягом виробництва;

d) усі відповіді вірні

Виробничий підрозділ підприємства, що займається підготовкою та випробуванням нових виробів, називають:

a) експериментальним цехом;

b) підготовчим цехом;

c) науково-технічним відділом;

d) лабораторією.

До основних виробничих підрозділів машинобудівних підприємств належать:

a) заготівельне виробництво;

b) обробні виробничі підрозділи;

c) механічно-складальні цехи;

d) усі відповіді правильні.

Інтервал часу від початку до закінчення процесу виготовлення продукції називають:

a) виробничим циклом;

b) тактом потокової лінії;

c) технологічним циклом;

d) ритмом потокової лінії.

Партія предметів праці з операції на операцію за послідовного їх поєднання передається:

a) повністю;

b) транспортною партією;

c) поштучно;

d) узагалі не передається.

Інструментальне господарство займається:

a) виготовленням нового інструменту;

b) ремонтом діючого інструменту;

c) заточуванням діючого інструменту;

d) усі відповіді правильні.

Запас інструменту, який дорівнює мінімальному запасу та партії інструменту, що одночасно замовляється:

a) поточний запас;

b) страховий запас;

c) максимальний запас;

d) середній запас.

Поточний ремонт устаткування — це:

a) заміна мастила та регулювання окремих механізмів;

b) заміна або відновлення окремих частин (деталей, вузлів) устаткування, регулювання його механізмів;

c) повне розібрання устаткування, ремонт зношених деталей та вузлів, заміна тих, що не підлягають ремонту, регулювання та випробування під навантаженням його механізмів;

d) процес підвищення технічного рівня діючого устаткування шляхом внесення до його конструкції часткових змін.

Міжремонтний період — це відрізок часу роботи облад­нання:

a) між двома ремонтами;

b) між проведенням технічного обслуговування та плановими ремонтами;

c) між двома середніми ремонтами;

d) між двома капітальними ремонтами.

В енергетичних балансах відображуються:

a) джерела постачання та напрями використання енергоресурсів;

b) централізоване постачання;

c) собівартість виробництва енергії;

d) чисельність працівників енергосистеми.

Комплекс підрозділів підприємства, що займається вантажно-розвантажувальними роботами та переміщенням вантажів, утворює:

a) інструментальне господарство;

b) транспортне господарство;

c) енергетичне господарство;

d) складське господарство.

Величина вантажообігу виражається:

a) натуральними показниками;

b) трудовими показниками;

c) вартісними показниками;

d) усі відповіді правильні.

Склади зі зберігання готової продукції підпорядковано:

a) відділу головного енергетика;

b) відділу збуту;

c) відділу матеріально-технічного постачання;

d) відділу головного механіка.

Організація непотокового виробництва передбачає, що:

a) за групою робочих місць закріплюється оброблення як одного, так і багатьох різних предметів;

b) за групою робочих місць закріплюється оброблення одного най­менування подібних предметів;

c) на робочих місцях обробляються різні за конструкцією та технологією виготовлення предмети праці;

d) усі відповіді невірні.

Партіонно-технологічний метод застосовується переважно в:

a) одиничному виробництві;

b) серійному виробництві;

c) масовому виробництві;

d) усі відповіді вірні.

Потоковому виробництву властиві такі ознаки:

a) спеціалізовані робочі місця розташовуються за ходом технологічного процесу;

b) на робочих місцях обробляються різні за конструкцією та технологією виготовлення предмети праці;

c) предмети праці переміщуються в процесі обробки складними марш­рутами;

d) робочі місця не мають певної спеціалізації.

Комплексні показники якості продукції:

a) характеризують будь-яку властивість виробу;

b) відображають кілька властивостей виробу одночасно;

c) оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства;

d) засвідчують технічний рівень виробу.

Основними функціями енергогосподарства є:

a) забезпечення всіма видами енергії;

b) контроль використання енергоресурсів;

c) вибір ефективних видів енергоносіїв.

d) усі відповіді вірні.

Видом спеціалізації є:

a) змішана;

b) технологічна;

c) предметна;

d) усі відповіді вірні.

На тривалість виробничого циклу впливає:

a) технічний рівень знарядь праці;

b) рівень організації робочого місця і система його обслуговування;

c) раціональність системи технічного контролю та її організаційне забезпечення;

d) усі відповіді вірні.

Тривалість операційного циклу обробки партії деталей на одній операції залежить від:

a) кількості деталей у партії;

b) часу обробки однієї деталі;

c) кількості робочих місць або устаткування, на яких здійснюється дана операція.

d) усі відповіді вірні.

Збільшення кількості виробничих підрозділів:

a) збільшує обсяг ресурсів, що споживаються.

b) зменшує обсяг ресурсів, що споживаються.

c) не впливає обсяг ресурсів, що споживаються.

d) ) не впливає ні на обсяг ресурсів, що споживаються, ні на обсяг продукції, що виготовляється.

Під якістю продукції розуміють:

a) її відповідність стандартам підприємства;

b) сукупність властивостей, що обумовлюють її спроможність задовольняти певні потреби відповідно до призначення;

c) сукупність її естетичних характеристик;

d) усі відповіді невірні.

При суцільному контролі здійснюється:

a) перевірка якості кожного окремого екземпляра виробу та його складових частин;

b) перевірка якості лише частини продукції;

c) перевірка якості деякої кількості екземплярів, яка визначається нерегламентованою вибіркою і черговістю перевірки;

d) перевірка якості продукції, яка вже пройшла контрольні операції, з метою з'ясування достовірності початкових результатів контролю, а також для оцінки роботи контролерів.

До допоміжних не відносяться:

a) цехи і підрозділи, що виробляють для власних потреб підприємства інструмент, оснастку;

b) цехи і підрозділи, що виробляють для власних потреб підприємства електроенергію, пару, стисле повітря;

c) цехи і підрозділи, що здійснюють ремонт і модернізацію устаткування.

d) внутрішньозаводський транспорт і складське господарство.

У сучасних умовах для промислового виробництва висуваються вимоги:

a) оптимальності;

b) екологічності;

c) гнучкості;

d) усі відповіді вірні

Організація виробництва спирається на методи:

a) органолептичні;

b) експертні;

c) діалектичні;

d) усі відповіді вірні

Для промислового підприємства характерні такі властивості:

a) виробничо-технологічна єдність;

b) організаційно-економічна єдність;

c) господарська самостійність;

d) усі відповіді вірні

За яким критерієм виробничі процеси поділяються на дискретні та безперервні:

a) за призначенням;

b) за перебігом у часі;

c) за ступенем автоматизації;

d) за ступенем складності.

Принцип прямоточності організації виробничого процесу полягає в тому, що:

a) перерви між суміжними технологічними операціями мають бути мінімальними;

b) у рівні проміжки часу виготовляється однакова зростаюча кількість продукції та забезпечується рівномірне завантаження робочих місць;

c) предмети праці в процесі обробки повинні мати найкоротші марш­рути по всіх стадіях виробничого процесу;

d) у всіх частинах виробничого процесу, в усій взаємопов’язаній системі підрозділів і машин було узгоджено пропускну спроможність.

Основними причинами неритмічної роботи є:

a) «вузькі» місця;

b) не регламентовані простої та неякісне планування;

c) позапланові втрати;

d) усі відповіді вірні.

Для масового виробництва характерна номенклатура виробів:

a) широка;

b) вузька;

c) повторювальна;

d) різноманітна.

Сукупність методів і засобів впливу людини на предмет праці за допомогою знарядь праці, що здійснюються в певних природних або штучних умовах, називається:

a) технологічним процесом;

b) виробничим процесом;

c) трудовим процесом;

d) допоміжним процесом

До основних напрямів організації робочого місця належать:

a) нормування;

b) умови праці;

c) розміщення елементів;

d) усі відповіді вірні.

Адміністративно відокремлену частину підприємства, в якій виконується повний комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводської спеціалізації, називають:

a) інфраструктурою підприємства;

b) цехом;

c) виробничою дільницею;

d) робочим місцем.

Які цехи виготовляють продукцію, що визначає профіль та спеціалізацію всього підприємства:

a) основні;

b) допоміжні;

c) обслуговуючі;

d) побічні.

Виробнича структура підприємства залежить від:

a) обсягу виробництва продукції;

b) місця знаходження підприємства;

c) рівня спеціалізації підприємства;

d) усі відповіді вірні.

Основними перевагами технологічної виробничої структури підприємства є:

a) скорочення виробничого циклу;

b) більш повне завантаження устаткування й використання матеріалів;

c) спрощення планування та регулювання виробничих підрозділів;

d) підвищення відповідальності за якість і терміни виготовлення цілого виробу.

Під час застосування паралельно-послідовного (змішаного) поєднання операцій оброблення предметів праці на наступній операції починається:

a) відразу після закінчення попередньої операції;

b) до закінчення оброблення всієї партії на попередній операції та на кожній операції партія обробляється безперервно;

c) тільки після закінчення обробки всіх предметів партії на поперед­ній операції.

d) усі відповіді вірні.

Чи включає виробничий цикл час на підготовку устаткування:

a) так;

b) ні;

c) залежно від типу виробництва;

d) залежно від обсягу виробництва.

Норми витрат інструменту характеризуються:

a) стійкістю інструменту;

b) кількістю інструментів, необхідною для виробництва продукції;

c) кількістю часу роботи інструменту;

d) усі відповіді правильні.

Страховий запас інструменту створюється з метою забезпечення:

a) безперебійної роботи;

b) економії ресурсів;

c) екологічності виробництва;

d) якості продукції.

Капітальний ремонт устаткування — це:

a) заміна мастила та регулювання окремих механізмів;

b) заміна або відновлення окремих частин (деталей, вузлів) устаткування, регулювання його механізмів;

c) повне розібрання устаткування, ремонт зношених деталей та вузлів, заміна тих, що не підлягають ремонту, регулювання та випробування під навантаженням його механізмів;

d) процес підвищення технічного рівня діючого устаткування шляхом внесення до його конструкції часткових змін.

Структура ремонтного циклу — це:

a) співвідношення між капітальним, середнім, малим ремонтами та техоглядами;

b) співвідношення між малим і середнім ремонтами.

c) співвідношення між капітальним ремонтом і оглядами;

d) співвідношення між середнім ремонтом і оглядами;

Проблемами водопостачання та каналізації на великих підприємствах займається керівництво:

a) ремонтного господарства;

b) інструментального господарства;

c) транспортного господарства;

d) енергетичного господарства.

В основі планування транспортного господарства лежить визначення:

a) загальної відстані за всіма напрямками перевезень;

b) обсягів перевезень;

c) швидкості перевезень за окремими напрямками;

d) усі відповіді вірні.

Яка система міжцехових перевезень не дає змоги ефективно використовувати транспортні засоби:

a) централізовані міжцехові перевезення;

b) децентралізовані міжцехові перевезення;

c) обидві системи;

d) усі відповіді неправильні.

За якою класифікаційною ознакою склади підприємства поділяються на універсальні та спеціалізовані:

a) за місцезнаходженням складу;

b) за типом будівлі складу;

c) за видами матеріалів, що зберігаються;

d) за обсягами ресурсів, що зберігаються.

Організація потокового виробництва передбачає, що:

a) за групою робочих місць закріплюється оброблення як одного, так і багатьох різних предметів;

b) за групою робочих місць закріплюється оброблення одного най­менування подібних предметів;

c) на робочих місцях обробляються різні за конструкцією та технологією виготовлення предмети праці;

d) усі відповіді невірні.

Інтервал часу, за який із потокової лінії сходять вироби, що йдуть один за одним, називають:

a) ритмом потокової лінії;

b) тактом потокової лінії;

c) швидкістю потокової лінії;

d) виробничим часом.

Такт потокової лінії обчислюється в одиницях:

a) об’єму;

b) часу;

c) довжини;

d) швидкості.

Контроль за якістю продукції, що здійснюється безпосередньо в ході технологічного процесу виготовлення виробу за допомогою спеціальних пристроїв, називається:

a) вхідним;

b) вихідним;

c) поточним;

d) усі відповіді вірні.

Що не є метою організації виробництва:

a) підвищення ефективності виробництва та використання устаткування сировини та матеріалів;

b) рост продуктивності праці;

c) підвищення якості продукції;

d) ріст чисельності робочих місць та персоналу на підприємстві.

Що не є принципом організації виробничих процесів:

a) пропорційність;

b) ритмічність;

c) доходність;

d) прямо точність.

При інспекційному контролі здійснюється:

a) перевірка якості кожного окремого екземпляра виробу та його складових частин;

b) перевірка якості лише частини продукції;

c) перевірка якості деякої кількості екземплярів, яка визначається нерегламентованою вибіркою і черговістю перевірки;

d) перевірка якості продукції, яка вже пройшла контрольні операції, з метою з'ясування достовірності початкових результатів контролю, а також для оцінки роботи контролерів.

Основними техніко-економічними показниками роботи ремонтного господарства підприємства є:

a) виконання річного графіка ремонту;

b) собівартість однієї ремонтної одиниці;

c) рівень виконання плану впровадження нової техніки і технології.

d) усі відповіді вірні.

До складу енергетичного господарства підприємства входять такі ділянки:

a) електросилова;

b) теплосилова;

c) газова;

d) усі відповіді вірні.

Вантажопотоком називають:

a) кількість вантажів (у тоннах, метрах кубічних, штуках), що переміщаються за одиницю часу (час, доба, місяць, квартал, рік) у заданому напрямку або через визначений пункт.

b) сума усіх вантажообігів, здійснюваних внутрішньозаводським транспортом.

c) загальний вантажообіг заводу.

d) усі відповіді невірні.

Функціями складського господарства є:

a) приймання і підготування матеріалів до збереження;

b) облік надходження і витрат матеріалів;

c) видача матеріалів та підготування їх до споживання.

d) усі відповіді вірні.

Маршрутні перевезення бувають:

a) одностороннє човникове (маятникове);

b) двостороннє човникове (маятникове);

c) кільцеве;

d) усі відповіді вірні.

Завдання технології виробництва полягають у підвищенні показників:

a) якості продукції;

b) продуктивності;

c) економії ресурсів;

d) усі відповіді вірні

Організація виробництва належить до наук:

a) природних;

b) соціальних;

c) економічних;

d) усі відповіді вірні

Підприємство як виробнича система забезпечує свою адаптивність:

a) самонавчанням;

b) саморегулюванням;

c) самоорганізацією;

d) усі відповіді вірні

Дискретні процеси — це виробничі процеси:

a) які є безперервними;

b) яким притаманна циклічність, пов’язана з виготовленням виробів певної форми;

c) які виконуються робітником за допомогою машин;

d) які здійснюються машинами без участі робітника.

Виробничий процес повинен оперативно адаптуватися до зміни організаційно-технічних умов, пов’язаних із переходом на виготовлення іншої продукції або її модифікацією, — це вимога принципу:

a) гнучкості;

b) ритмічності;

c) автоматичності;

d) прямоточності.

Підприємство, на якому безперервно випускають один або кілька виробів протягом тривалого часу в умовах високої внутрішньозаводської спеціалізації, є підприємством:

a) одиничного виробництва;

b) серійного виробництва;

c) масового виробництва;

d) дослідного виробництва.

Підприємства одиничного типу виробництва виготовляють продукцію:

a) окремими екземплярами, що не повторюються або повторюються нерегулярно;

b) обмеженої номенклатури партіями, які періодично повторюються;

c) одного або жорстко обмеженої кількості найменувань безперервно протягом тривалого часу;

d) усі відповіді вірні

Виконання одним робітником різноманітних функцій або робіт у процесі оволодіння кількома професіями або спеціальностями — це:

a) колективна праця;

b) багатоверстатне обслуговування;

c) кооперація праці;

d) суміщення професій.

Повне комплектне оснащення робочого місця — це:

a) основне технологічне обладнання;

b) допоміжне устаткування та інструмент;

c) організаційне оснащення;

d) усі відповіді вірні.

За яким критерієм розрізняють технологічну, предметну та змішану виробничі структури:

a) за формою спеціалізації;

b) за характером діяльності у часі;

c) за просторовим розміщенням;

d) за обсягом виробництва.

Сукупність територіально відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція, називають:

a) корпусом;

b) цехом;

c) виробничою дільницею;

d) департаментом.

Недоліками предметної виробничої структури є:

a) нераціональні маршрути руху деталей за групами верстатів;

b) незавантаженість устаткування з причин зміни обсягів виробництва;

c) втрата відповідальності за якість і терміни виготовлення виробів у цілому;

d) усі відповіді вірні.

Час виробництва включає тривалість:

a) технологічних операцій;

b) природних процесів;

c) перерв чекання.

d) усі відповіді вірні.

Під час застосування паралельно поєднання операцій оброблення предметів праці на наступній операції починається:

a) відразу після закінчення попередньої операції;

b) до закінчення оброблення всієї партії на попередній операції та на кожній операції партія обробляється безперервно;

c) тільки після закінчення обробки всіх предметів партії на поперед­ній операції.

d) усі відповіді вірні.

Яка складова частина виробничого циклу є найбільшою:

a) операційний цикл;

b) міжопераційні перерви;

c) природні процеси;

d) транспортування та контроль якості;

Присвоєння кожному типорозмірові інструменту умовного позначення, що відповідає його позиції в класифікаторі, — це:

a) нормування витрат інструменту;

b) індексація інструменту;

c) класифікація інструменту;

d) усі відповіді вірні.

За якою ознакою інструмент поділяється на універсальний і спеціальний:

a) за принципом обслуговування;

b) за видом технологічних операцій, що виконуються;

c) за конструкцією інструменту;

d) усі відповіді вірні.

Модернізація устаткування — це:

a) заміна мастила та регулювання окремих механізмів;

b) заміна або відновлення окремих частин (деталей, вузлів) устаткування, регулювання його механізмів;

c) повне розібрання устаткування, ремонт зношених деталей та вузлів, заміна тих, що не підлягають ремонту, регулювання та випробування під навантаженням його механізмів;

d) процес підвищення технічного рівня діючого устаткування шляхом внесення до його конструкції часткових змін.

Часткове техніко-економічне старіння засобів праці можливо відшкодувати за рахунок проведення:

a) поточного ремонту;

b) капітального ремонт;

c) модернізації;

d) заміни діючих засобів праці.

Які енергетичні баланси відбивають потенційно можливий рівень використання енергії:

a) фактичні;

b) поточні;

c) планові;

d) перспективні.

Кільцева система маршрутних перевезень передбачає:

a) обслуговування транспортом кількох пунктів у довільному порядку;

b) послідовне доставлення вантажів з одного підрозділу в інший по колу, повертаючись до вихідного пункту;

c) перевезення вантажів з одного підприємства до підприємства-замовника;

d) усі відповіді неправильні.

Кільцеві маршрути із загасаючим вантажопотоком — це:

a) замкнений маршрут, що об’єднує пункти з однаковим обсягом перевезень;

b) транспортне переміщення вантажів маршрутом з різних пунктів до кінцевого;

c) транспортне переміщення вантажів маршрутом з одного пункту в кілька інших пунктів;

d) замкнений маршрут, що об’єднує пункти з обсягом перевезень, що зменшується;

Які вирізняють методи організації виробництва:

a) потоковий та непотоковий;

b) масовий;

c) серійний;

d) усі відповіді вірні.

Оптимальною є така величина партії предметів праці, за якою:

a) загальні витрати на її виготовлення є мінімальними;

b) загальні витрати на її виготовлення є максимальними;

c) загальні витрати на її транспортування є мінімальними;

d) усі відповіді невірні.

Такт потокової лінії — це проміжок часу між:

a) запуском та випуском одного виробу;

b) випусками партій виробів;

c) випусками окремих виробів;

d) усі відповіді вірні.

Чи залежить довжина робочої частини конвеєра від розташування робочих місць на операціях відносно конвеєра:

a) ні;

b) так;

c) в залежності від особливостей виробництва;

d) в залежності від обсягу виробництва.

Сертифікат продукції — документ, який:

a) дозволяє купувати продукцію;

b) потрібен лише для захисту права власності на продукцію;

c) засвідчує рівень якості продукції;

d) передбачає реалізацію продукції на біржі через певний час за певною ціною.

Головні складові виробничої структури підприємства:

a) основні, допоміжні, обслуговуючі підрозділи та взаємозв’язки між ними;

b) предмети праці;

c) засоби праці;

d) робоча сила.

Що таке вид руху предметів праці у виробництві:

a) це спосіб їх передачі з одного робочого місця на інше, з однієї операції на іншу;

b) це швидкість руху та обробки деталей;

c) це кількість потоків руху деталей та устаткування, задіяного для їх обробки;

d) це кількість видів матеріалів, інструментів, що вступають в виробництво.

При летучому контролі здійснюється:

a) перевірка якості кожного окремого екземпляра виробу та його складових частин;

b) перевірка якості лише частини продукції;

c) перевірка якості деякої кількості екземплярів, яка визначається нерегламентованою вибіркою і черговістю перевірки;

d) перевірка якості продукції, яка вже пройшла контрольні операції, з метою з'ясування достовірності початкових результатів контролю, а також для оцінки роботи контролерів.

За технічною будовою склади підрозділяють на:

a) відкриті;

b) напівзакриті;

c) закриті.

d) усі відповіді вірні.

До обслуговуючих підрозділів відносяться:

a) внутрішньозаводський транспорт і складське господарство;

b) ремонтне господарство;

c) енергетичне господарство;

d) усі відповіді вірні.

Форми організації ремонту устаткування:

a) централізована;

b) децентралізована;

c) змішана;

d) усі відповіді вірні.

З метою скорочення витрат на електроносії розробляються відповідні організаційно-технічні заходи за наступними напрямками:

a) заміна дорогих енергоносіїв більш економними;

b) усунення втрат енергоносіїв;

c) підвищення коефіцієнта корисної дії по кожному виду енергії;

d) усі відповіді вірні.

Вантажі, що надходять на склад, проходять:

a) кількісну і якісну перевірку;

b) якісну перевірку;

c) кількісну перевірку;

d) не перевіряються.

Процес виробництва на підприємстві здійснюється завдяки взаємодії:

a) засобів праці та персоналу;

b) предметів праці, робочої сили та засобів праці;

c) предметів праці та засобів праці;

d) робочої сили та предметів праці;

Промислове підприємство являє собою:

a) тільки техніко-технологічний комплекс машин та механізмів;

b) соціальну систему;

c) тільки виробничо-екологічну систему;

d) складну виробничу систему, що включає декілька підсистем;

Із погляду економічних відносин промислове підприємство являє собою:

a) формальну організацію;

b) неформальну організацію;

c) виробничу систему;

d) складну підприємницьку систему, що існує у ринковому середовищі.

Сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці та сил природи, потрібних для виготовлення продукції, — це:

a) виробничий процес;

b) технологічний процес;

c) підготовчий процес;

d) обслуговуючий процес.

Перерви між суміжними технологічними операціями мають бути мінімальними або зовсім ліквідованими — це вимога принципу:

a) автоматичності;

b) ритмічності;

c) безперервності;

d) прямоточності.

Коефіцієнт закріплення операцій (Кз.о.) в одиничному виробництві:

a) Кз.о. = 1;

b) Кз.о. > 40.

c) Кз.о. = 0;

d) Кз.о.  1.

Використання універсального устаткування та висока кваліфікація робітників характерні для типу виробництва:

a) масового;

b) серійного;

c) одиночного;

d) усі відповіді вірні

Об’єднання робітників однієї професії однакової або різної кваліфікації та зайнятих в однорідних технологічних процесах — це бригада:

a) спеціалізована;

b) комплексна;

c) наскрізна;

d) змінна.

Просторове розміщення знарядь, предметів і виконавця з урахуванням основних характеристик органів відчуття людини — це:

a) організація праці;

b) технологічне планування;

c) організація робочого місця.

d) усі відповіді невірні

Які функції виконують допоміжні цехи на підприємстві:

a) виготовляють продукцію, що визначає профіль та спеціалізація підприємства;

b) забезпечують необхідні умови для нормаль­ного перебігу основних виробничих процесів;

c) займаються переробкою та виготовленням продукції з відходів основного виробництва;

d) усі відповіді невірні

Підприємства з комплексною виробничою структурою мають:

a) лише частину основних та допоміжних цехів;

b) заготівельні та допоміжні цехи;

c) усю сукупність основних та допоміжних цехів.

d) усю сукупність основних, обслуговуючих та допоміжних цехів;

Із розвитком та поглибленням рівня спеціалізації підприємства його виробнича структура:

a) спрощується;

b) не змінюється;

c) стає складнішою;

d) усі відповіді вірні.

Виробничий цикл обробки партії предметів обчислюється у:

a) календарних або робочих днях;

b) календарних днях;

c) робочих днях;

d) хвилинах.

Під час застосування послідовного поєднання операцій оброблення предметів праці на наступній операції починається:

a) відразу після закінчення попередньої операції;

b) до закінчення оброблення всієї партії на попередній операції та на кожній операції партія обробляється безперервно;

c) тільки після закінчення обробки всіх предметів партії на поперед­ній операції.

d) усі відповіді вірні.

Основними шляхами скорочення тривалості виробничого циклу є:

a) удосконалення техніки;

b) удосконалення технології;

c) удосконалення організації виробництва;

d) усі відповіді вірні.

Заводський оборотний фонд включає інструмент, що знаходиться:

a) в експлуатації;

b) в інструментально-роздавальній коморі;

c) на ремонті та у заточці;

d) усі відповіді вірні.

Заміна або відновлення окремих частин (деталей, вузлів) устаткування, регулювання його механізмів здійснюється під час проведення:

a) капітального ремонту та модернізації;

b) поточного ремонту;

c) технічного обслуговування.

d) усі відповіді вірні.

Міжремонтний період — це відрізок часу роботи устатку­вання:

a) між двома позаплановими ремонтами;

b) між проведенням технічного обслуговування та плановими ремонтами;

c) між двома плановими ремонтами;

d) між двома капітальними ремонтами.

Підрозділи якого господарства займаються придбанням, виготовленням, відновленням та ремонтом технологічного оснащення, його обліком, зберіганням та видачею на робочі місця:

a) ремонтного;

b) інструментального;

c) транспортного;

d) складського.

Баланси, що складаються для окремих видів енергії та параметрів енергоносіїв, називають:

a) частковими;

b) звітними;

c) робочими;

d) фактичними.

Вантажопотоки — це:

a) обсяг вантажів, що ввозиться на підприємство;

b) обсяг вантажів, що їх перевозить транспорт у певному напрямку за певний період часу;

c) кількість транспортних засобів за видами;

d) обсяг вантажів, що вивозиться з підприємства.

Спеціалізовані складські приміщення створюються для:

a) зберігання матеріальних ресурсів;

b) зберігання готової продукції,;

c) зберігання тари та відходів виробництва;

d) усі відповіді правильні.

Які вирізняють типи виробництва:

a) потоковий та непотоковий;

b) масовий, серійний та одиничний;

c) конвеєрний;

d) усі відповіді вірні.

Оптимальний розмір партії деталей у виробництві повинен бути:

a) меншим від мінімальної партії;

b) найбільш наближеним до максимальної партії;

c) найбільш наближеним до мінімальної партії, але не меншим за неї;

d) найбільш наближеним до мінімальної партії, але не більшим за неї.

Які з наведених нижче ознак нехарактерні для потокового методу організації виробництва:

a) робочі місця розташовуються за ходом технологічного процесу;

b) за групою робочих місць закріплюється оброблення одного найменування конструктивно та технологічно подібних предметів;

c) на робочих місцях обробляються різні за конструкцією та технологією виготовлення предмети праці;

d) усі відповіді вірні.

Властивість виробу виконувати свої функції за умови збереження експлуатаційних показників у встановлених межах протягом певного проміжку часу характеризує його:

a) продуктивність;

b) ремонтопридатність;

c) надійність;

d) усі відповіді вірні.

Контроль за якістю продукції, що здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях шляхом проведення випробувань, аналізів, називається:

a) вихідним;

b) поточним;

c) вхідним;

d) лабораторним.

Що не є стадією виробництва:

a) обробна стадія;

b) заготівельна стадія;

c) підготовка персоналу;

d) зборочна (складальна).

Виробничою партією називається:

a) кількість деталей, які безперервно обробляються на кожній операції виробничого процесу з однократ­ною витратою підготовчо-завершального часу.

b) кількість деталей, які зберігаються на складі;

c) кількість деталей, які придбаються;

d) усі відповіді невірні.

При вибірковому контролі здійснюється:

a) перевірка якості кожного окремого екземпляра виробу та його складових частин;

b) перевірка якості лише частини продукції;

c) перевірка якості деякої кількості екземплярів, яка визначається нерегламентованою вибіркою і черговістю перевірки;

d) перевірка якості продукції, яка вже пройшла контрольні операції, з метою з'ясування достовірності початкових результатів контролю, а також для оцінки роботи контролерів.

За видами транспорт можна поділити на:

a) рейковий;

b) безрейковий;

c) конвеєри-транспортери;

d) усі відповіді вірні.

Ритм випуску – це:

a) кількість виробів, що випускається в одиницю часу;

b) кількість часу, за який випускається одиниця виробу;

c) кількість продукції виробленої за період;

d) усі відповіді невірні.

Окремими виробничими процесами є:

a) основний;

b) побічний;

c) допоміжний;

d) усі відповіді вірні.

У цьому виробництві здійснюється виготовлення продукту з відходів або з компонентів сировини, що має самостійний характер:

a) побічне виробництво;

b) підсобні виробництва;

c) допоміжне виробництво;

d) усі відповіді невірні.

Маршрути переміщення транспортних засобів організуються таким чином, щоб забезпечити:

a) їх максимальне використання за вантажопідіймальністю;

b) їх максимальне використання за часом;

c) їх максимальне використання за вантажопідіймальністю і часом;

d) усі відповіді невірні.

У якому типі виробництва застосувати принципи раціональної організації найважче:

a) серійному;

b) одиничному;

c) масовому;

d) усі відповіді не вірні.

У якому типі виробництва максимально застосовують принципи раціональної організації:

a) серійному;

b) одиничному;

c) масовому;

d) усі відповіді вірні.

Структура міжремонтного циклу — це:

a) співвідношення між капітальним, середнім, малим ремонтами й оглядами;

b) співвідношення між капітальним ремонтом і оглядами;

c) співвідношення між малим і середнім ремонтами.

d) співвідношення між середнім ремонтом і оглядами;

Підрозділи якого господарства займаються придбанням, проектуванням, виготовленням, відновленням та ремонтом технологічного оснащення, його обліком, зберіганням та видачею на робочі місця:

a) ремонтного;

b) транспортного;

c) інструментального;

d) енергетичного;

В енергетичних балансах відображуються:

a) джерела постачання та напрями використання енергоресурсів

b) чисельність працівників.

c) собівартість виробництва енергії

d) централізоване постачання

Ремонтний цикл — це відрізок часу роботи устатку­вання:

a) між проведенням технічного обслуговування та плановими ремонтами;

b) між двома суміжними (черговими) ремонтами;

c) між двома найближчими плановими ремонтами;

d) між двома капітальними ремонтами.

Такт потокової лінії обчислюється в одиницях:

a) об’єму

b) часу

c) довжини

d) швидкості

Сукупність взаємопов’язаних процесів створення та послідовної зміни стану виробу від формування вихідних ринкових вимог до закінчення експлуатації або споживання.

a) життєвий цикл виробу

b) виробничий цикл

c) економічний цикл

d) всі відповіді не вірні

Проблемами водопостачання та каналізації на великих підприємствах займається керівництво:

a) ремонтного господарства;

b) інструментального господарства;

c) транспортного господарства;

d) енергетичного господарства;

Робочі місця якого типу виробництва характеризуються постійним виконанням операцій над одним пердметом праці:

a) массове

b) одиничне

c) крупно-серійне

d) дрібно-серійне

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.