Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NMP_Cuvil_proc_2012.pdf
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.17 Mб
Скачать

вав кредитору додатково надати документи, що свідчать про те, що стягнення має звертатися саме на квартиру. Крім того, нотаріус вимагав підтвердження того, що Нестеренко повідомлений про майбутнє звернення стягнення і у нього відсутні заперечення проти вчинення виконавчого напису.

Чи законні вимоги нотаріуса? Чи були підстави для відкладення даної нотаріальної дії? Визначте порядок та умови вчинення виконавчого напису

Т е м а 36. Третейське судочинство

( для самостійного вивчення)

1.Третейський суд. Значення третейського розгляду ци- вільно-правових спорів.

2.Третейський розгляд цивільно-правових спорів гро-

мадян.

3.Третейський розгляд господарських спорів.

4.Постійно діючі третейські суди з розгляду спорів між суб’єктами права різних країн.

Завдання

202.Б. звернувся до Харківської філії КБ “Приватбанк”

зметою отримання кредиту на придбання автомобіля. Банк погодився надати йому кредит, але запропонував у кредитному договорі зробити третейське застереження, згідно з яким усі спори, що виникають з приводу виконання та розірвання кредитного договору, підлягають вирішенню у третейському суді.

Чи можуть Б. та банк передбачити можливість розгляду таких спорів у третейському суді? Як оформлюється третейське застереження?

203.Між М. та С. було укладено договір позики. Оскільки С. не виконав свох зобов’язань щодо своєчасного повернення отриманих грошей, М. звернувся до третейського суду з позовною

147

заявою про стягнення суми заборгованості. Компетенція третейського суду була визначена в договорі позики, посвідченому нотаріально. Третейський суд позовзадовольнив.

Чи може С. оскаржити рішення третейського суду?

204. Унаслідок ДТП заподіяно шкоду В. Він звернувся до АТП “33201”, якому належав автомобіль “Газель”, водій якого спричинив ДТП, з вимогою про відшкодування заподіяної шкоди. Представник АТП запропонував В. укласти третейський договір про передачу спору на розгляд третейського суду.

Чи може третейський суд розглянути спір, що виникає з позадоговірних відносин? Коли сторони мають право укласти третейський договір для передачі справи на розгляд третейського суду?

205. Між ВАТ “Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе” та російським ТОВ “Тракторімпорт” укладено договір купівлі-продажу 15 тракторів. У договорі сторони зазначили, що всі спори, що виникають з приводу виконання договору, підлягають розгляду в третейському суді при Торго- во-промисловій палаті Харківської області згідно із Законом України “Про третейські суди”.

Чи відповідає таке третейське застереження вимогам закону?

206. Третейським судом постановлено рішення на користь Б. про стягнення з Д. 8500 грн. Отримавши рішення третейського суду, Б. звернувся до органів державної виконавчої служби з заявою про відкриття виконавчого провадження на підставі цього рішення. Однак державний виконавець відмовив Б. у відкритті виконавчого провадження, зазначивши, що рішення третейського суду не підлягають примусовому виконанню органами державної виконавчої служби.

Чи може рішення третейського суду бути виконане примусово?

148

Т е м а 37. Міжнародний комерційний арбітраж

( для самостійного вивчення)

1.Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу.

2.Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу.

3.Міжнародні регламенти, Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ

4.Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу.

5.Арбітражні рішення. Виконання рішень.

Сп и с о к л і т е р а т у р и з а т е м о ю

Комаров В. В. Международний коммерческий арбитраж / В. В. Комаров, В. Н. Погорецкий. – Х.: Право, 2009.

Актуальна тема номера. Міжнародний комерційний арбітраж: сучасні тенденції розвитку і проблеми (від арбітражного застереження до винесення рішення) // Право України. – 2011. – № 1.

Комаров В. В. Правовой статус арбитра международного коммерческого арбитража // Международный коммерческий арбитраж в Украине и мире: вчера, сегодня, завтра. – К., 2012. –

С. 77-93.

Практика МКАС при ТПП Украины: внешнеэкономические споры / под общ. ред. И. Г. Побирченко. – К., 2006.

Т е м а 38. Медіація та цивільний процес

( для самостійного вивчення)

1.Юридична природа медіації.

2.Принципи медіаційної процедури.

3.Присудова та зовнішня медіація.

4.Практика застосування медіації.

149

С п и с о к л і т е р а т у р и з а т е м о ю

Бондаренко-Зелінська Н. Л. Запровадження альтернативних способів врегулювання спорів: європейський досвід для України / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Приват. право і підприємництво. – Вип. 8. – К.: НДІ приват. права і підприємництва АПН України, 2009. – С. 162-165.

Давыденко Д. Директива ЕС о медиации в гражданских и коммерческих делах: статус и механизм приведения в исполнение мировых соглашений / Д. Давыденко // Хоз-во и право. – 2009. – № 9. – С. 107-112.

Кільдюшкіна О. О. Медіація як засіб захисту цивільних прав: сутність та переваги / О. О. Кільдюшкіна // Проблеми цивільного приватного процесу: матеріали наук.-практ. конф. [присвяч. пам’яті проф. О. А. Пушкіна] (22 травн. 2010 р.) – Х.:

Нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 278-280.

Кільдюшкіна О. Медіація як позасудовий засіб вирішення конфліктів у сфері охорони здоров’я / О. Кільдюшкіна // Юрид. вісн. України. – 2011. – № 9. – С. 15.

Львова О. А. Медиация – шаг вперед к гражданскому обществу / О. А. Львова // Рос. юстиция. – 2010. – № 1. – С. 11-12.

Носырева Е. И. Соотношение правосудия и альтернативних процедур разрешения споров // Е. И. Носырева / Проблемы защиты прав и законних интересов граждан и организаций: материалы международной научно-практической конференции (Краснодар-Сочи, 23-26 мая 2002 г.). – Краснодар: Кубан. гос.

ун-т, 2002. – С. 196-201.

Притика Ю. Альтернативні методи вирішення спорів / Ю. Притика // Вісн. Львів. ун-ту.– Сер. юрид. – Вип. 41. – 2005. –

С. 219-226.

Притика Ю. Д. Зміст та класифікація принципів медіації / Ю. Д. Притика // Бюл. М-ва юстиції України. – 2010. – № 10. – С. 86-92.

150

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]