Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NMP_Mizhnarodne_privatne_pravo.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
466.43 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ярослава мудрого

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ

ПРАВО”

Харків

2010

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" (відповідно до вимог ECTS) для студентів V курсу /Уклад. Жушман В.П., Шуміло І.А., Білоусов Є.М., Жуков І.М., Курман Т.В., Погорецька Н.В..- Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010.- 71 с.- 4,65;

ЗМІСТ

1.

Вступ..................................................................................

3

2.

Загальний розрахунок годин лекцій,

практичних занять, самостійної роботи.........................

5

3.

Програма навчальної дисципліни

Міжнародне приватне право”........................................

7

4.

Завдання до практичних занять

та самостійної роботи.......................................................

17

5.

Основні поняття і терміни...............................................

50

6.

Поточний (модульний) та підсумковий

контроль знань студентів.................................................

59

7.

Організація поточного модульного контролю...............

61

8.

Індивідуальна робота студентів......................................

62

9.

Критерії оцінювання успішності студентів

з навчальної дисципліни “Міжнародне

приватне право”................................................................

63

10.

Контрольні питання для підготовки до іспитів.............

65

1. Вступ

Курс міжнародного приватного права (далі – МПП) є нормативною навчальною дисципліною і вивчається з метою забезпечення професійної підготовки фахівців за спеціальністю “Правознавство” згідно з сучасними кваліфікаційними вимогами. Цей курс містить теоретичні та практичні питання колізійного та матеріально-правового регулювання приватноправових та процесуальних відносин з іноземним елементом, зокрема предмет і метод МПП, його систему та джерела; особливості правозастосування в даній галузі (поняття та види колізійних норм, підстави та межі застосування іноземного приватного права судовими органами України); правовий статус суб’єктів МПП, особливості правового регулювання відносин власності, зобов’язальних, сімейних, спадкових, трудових та інших відносин, ускладнених іноземним елементом.

Завданням навчальної дисципліни є: опанування студентами необхідних теоретичних положень, що вироблені наукою МПП; освоєння нормативного матеріалу, закріпленого законодавством України; ознайомлення з судовою та арбітражною практикою у цивільних справах з іноземним елементом, з методологією отримання інформації щодо різноманітних аспектів МПП, у тому числі за допомогою бібліографії та сучасних технічних засобів (електронних баз даних та Інтернету).

Основними засобами вирішення цих завдань є навчальні заняття у формі лекцій, семінарів, практичних занять, консультацій викладачів, а також самостійна та індивідуальна робота студентів під керівництвом викладачів. Методично вони забезпечуються програмою навчальної дисципліни “Міжнародне приватне право”, завданнями до практичних, самостійних та індивідуальних занять, тестами.

Одержання глибоких знань з цієї дисципліни можливе за умов активної роботи студентів по вивченню рекомендованої літератури, нормативних актів, періодичних видань, матеріалів судової та арбітражної практики.

Курс МПП не лише допоможе оволодіти навичками в розв’язанні специфічних правових ситуацій, а й буде сприяти формуванню поваги до правових культур інших народів, затвердженню принципу захисту прав, набутих за кордоном, стимулюватиме розвиток міжнародного цивільного обороту й інтеграцію до нього України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Міжнародне приватне право” студенти повинні:

- знати основні інститути, поняття та категорії МПП; основні положення закону України “Про міжнародне приватне право”; сучасний стан проблем науки МПП; підстави та межі застосування іноземного приватного права; особливості правового статусу іноземних осіб та їх майна в Україні; основи правового регулювання міжнародного обороту товарів, робіт, послуг та результатів інтелектуальної діяльності; особливості розв’язання колізії юрисдикцій та провадження у справах з іноземним елементом;

- вміти правильно тлумачити й застосовувати колізійні та матеріальні норми МПП; здійснювати правовий аналіз фактичних обставин, що склалися у конкретних правовідносинах; самостійно працювати з нормативними джерелами; використовувати здобутки науки МПП.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]