Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод_пол.PDF
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
700.92 Кб
Скачать

5. ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Опис предмета курсу

 

Напрям, освітньо-

Характеристика навча-

Курс

кваліфікаційний

льного курсу (структура

 

рівень

залікового кредиту)

Кількість кредитів

0304

Нормативна:

ECTS: 2,0

“Право”,

Модуль I

 

0302 “Міжнародні

Модулів: 3

відносини”

Лекції: 22

 

 

6.030401

Семінарські заняття: 30

Змістових модулів: 2

“Правознавство”

Модуль II

Загальна кількість

6.030202

Індивідуальна робота: 10

годин: 72

“Міжнародне право”

Тижневих годин: 4

“Бакалавр”

Модуль III

 

 

Самостійна робота: 10

 

 

Види контролю: поточ-

 

 

ний модульний конт-

 

 

роль, іспит

Організація поточного модульного контролю

Оцінювання знань студентів з політології здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання є відповідні частини навчальної програми дисципліни “Політологія”, засвоєння якої перевіряється під час ПМК.

Завданням ПМК є перевірка розуміння й засвоєння навчального матеріалу змістового модуля, здатності осмислити окремі теми чи розділи, умінь застосовувати отримані політологічні знання при вирішенні професійних завдань.

Об’єктами ПМК знань з політології є:

20

систематичність та активність роботи на лекціях, семінарських заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, активність та рівень знань при обговоренні питань);

виконання модульних контрольних завдань;

інші форми робіт.

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного модуля.

Критеріями оцінювання ПМК є:

а) активність та рівень знань при обговоренні питань семінарських занять, відвідування відповідних форм навчального процесу, самостійне доопрацювання окремих тем чи питань, інші форми робіт (від 0 до 10 балів);

б) виконання контрольної роботи у формі тестування (від 0 до 10 балів). Порядок і час складання тестів, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року, що передує їх проведенню.

Підсумковий бал за результатами ПМК оформляється під час останнього в навчальному семестрі семінарського заняття. Загальна кількість балів за ПМК складає 40 балів. Кожен модуль оцінюється у 20 балів. Результати ПМК знань студентів вносяться до відомості обліку поточної успішності. Вони є основою для визначення загальної успішності студента з дисципліни “Політологія” і враховуються (за необхідності) при виставленні балів за підсумковий контроль знань (ПКЗ).

У разі невиконання завдань ПМК з об’єктивних причин студенти мають право за дозволом декана (викладача) скласти їх не пізніше останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Конкретний перелік питань і завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань, порядок і час їх складання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. Екзаменаційний білет, як правило, складається з трьох питань.

21

6. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Індивідуальна робота повинна допомагати студентам якнайповніше оволодіти предметом курсу, розширити ерудицію, сформувати навички науково-дослідницької роботи. Органічне поєднання видів роботи, що вимагають уваги, з тими, які стимулюють творчий пошук та мислення, дозволить усебічно підготуватися до самостійної праці. Результатом індивідуальної роботи має стати формування якісно нового рівня наукової підготовки спеціаліста, який вільно орієнтується в системі політологічних знань.

Відповідно до вимог “Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців” індивідуальна робота студентів з політології може включати до себе: участь у роботі студентського наукового гуртка (проблемної групи) з політології, студентських наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання етюдів, есе, рефератів та їх презентацію; анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури; складання тезауруса з окремих тем політології та інші форми роботи.

Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійснюється на альтернативній основі за власними інтересами і попереднім узгодженням з викладачем. Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи здійснює викладач – керівник індивідуальної роботи студента. Індивідуальна робота максимально оцінюється 10 балами.

22

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Підсумкове оцінювання рівня знань з політології здійснюється на основі результатів ПМК, індивідуальної роботи та ПКЗ за 100-бальною шкалою. Завдання ПМК та індивідуальна робота оцінюється від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на ПКЗ, – від 0 до 50 балів.

ПКЗ з політології проводиться у формі іспиту з вузлових питань, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані політологічні знання із сучасними політичними й правовими проблемами.

До відомості обліку підсумкової успішності вносяться сумарні результати в балах ПМК, індивідуальної роботи та ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку відповідно до такої шкали:

 

 

 

 

 

 

 

Оцінказа

Oцінка

 

Оцінка

100-бальною

Визначення

шкалою, щови-

за

за націо-

користовується

шкалою

 

нальною

в Нац. ун-ті

ЕСТS

 

шкалою “Юрид. акад.

 

 

 

Україниім. Яро-

 

 

 

славаМудрого”

АВідмінно – відмінне виконання,

 

лише з незначною кількістю

5

90 – 100

 

помилок

 

 

В

Дуже добре – вище середнього

 

80 – 89

 

рівня з кількома помилками

 

 

 

 

 

 

4

 

C

Добре – у цілому правильна

 

 

робота з певною кількістю не-

 

75 – 79

 

значних помилок

 

 

D

Задовільно – непогано, але зі

 

70 – 74

 

значною кількістю недоліків

3

 

 

 

Е

Достатньо – виконання задово-

60 – 69

 

 

льняє мінімальні критерії

 

 

 

 

 

 

 

 

Незадовільно– потрібнопопра-

 

35 – 59

 

цювати передтим, якперескласти

 

 

 

 

 

 

2

 

F

Незадовільно – необхідна сер-

 

 

йозна подальша робота,

 

1 – 34

 

обов’язковий повторний курс

 

 

 

23