Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posibnik_TP_2015.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНий УНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

електронне видання

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

трудове право”

Харків 2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНий УНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

електронне видання

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

для самостійної роботи

та практичних занять з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

трудове право”

галузь знань 0304 “Право”,

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти,

напрям підготовки (спеціальність) 6.030401

“Правознавство”

для студентів ІІ та ІІІ курсів

Харків 2015

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.

У к л а д а ч і: В.В. Жернаков,

С.М. Прилипко,

А.М. Слюсар,

О.М. Ярошенко,

П.А. Бущенко,

І.А. Вєтухова,

Г.С. Гончарова,

В.В. Єрьоменко,

Я.В. Свічкарьова,

О.Г. Середа,

Н.М. Швець,

В.В. Юровська,

А.М. Юшко,

О.А. Яковлєв,

Ю.М. Бурнягіна,

І.В. Зіноватна,

О.О. Конопельцева,

Т.В. Красюк,

В.М. Гончаренко

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

університету (протокол № 1 від 16.02.2015 р.)

© Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого, 2015

1. В с т у п

Трудове право – одна з фундаментальних навчальних дисциплін – є основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства України про працю.

Трудове право передбачає такі форми навчального процесу, а саме: лекції, практичні заняття, колоквіуми, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, консультації, самостійну роботу студентів, які забезпечені програмою, текстами лекцій, завданнями, тестами, базами даних юридичної практики тощо.

Підсумковою формою контролю знань студентів у IV семестрі є залік за результатами ПМК, а у V – іспит.

Мета даної дисципліни – формування знань положень трудового права, умінь правильного застосування положень нормативно-правових актів щодо відносин у сфері праці та відносин, що тісно пов’язані з трудовими.

Студенти п о в и н н і:

з н а т и:

– основні положення Конституції України, Кодексу законів про працю України, рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України з питань застосування трудового законодавства, стан судової практики;

– предмет, метод, систему і принципи трудового права, зміст його основних інститутів;

– сферу дії законодавства про працю;

у м і т и:

– правильно визначати характер і зміст правовідносин у сфері праці;

– точно розуміти зміст правової норми;

– правильно застосовувати нормативний матеріал до конкретних відносин;

– тлумачити чинне трудове законодавство;

– надавати проведеній роботі належної форми (письмове рішення, складання документа тощо);

– аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати їх з точки зору відповідності законодавству.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]