Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
27
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
223.23 Кб
Скачать

Тема 3. Класична школа пе

Головним зав-ням ПЕ Д.Рікардо вважав: - визначення законів, які управляють розподілом створеного продукту між класами.

Назвіть основні положення і особливості класичної школи ПЕ:

За предмет досл-ня брали сферу В, проголосили ідею природного порядку, дію об’єктивних з-нів., принципи ек-ної свободи, ек-ого лібералізму, бу-ли противниками протекціонізму, проблема цін-ності вирішували з позиції трудової теорії в-сті.

Визначте відповідність тлумачень категорії «в-сть»:

Петті – в-сть створюється працею на видобуток золота і срібла;

Буагільбер – в-сть створюється працею;(витратами робочого часу на вир-во продукції).

А. Сміт – в-сть розпадається на зар-пл, при-буток і ренту(скл. з доходів).

Д. Рікардо – вартість визначається працею, що купується.

Вкажіть позиції, з яких не виходив А.Сміт у своєму досл-ні: - прагнення людей до общинного виробництва;

Визначте, що, за А.Смітом, віднесено до основного капіталу? - знаряддя праці; будівлі на фермі; промислові і торгів. будівлі.

Визначте основні положення і особливості класичної школи політекономії: основа - трудова теорія вартості; економічне зростання досягається шляхом продуктивної праці в сфері матеріального виробництва;

Визначте проблеми, що знаходились в центрі економічних досліджень Д.Рікардо: теорія цінності; закони розподілу;

Знайти відповідність:

1. Сміт; - "Невидима рука";

2. Рікардо - закон спадаючої родючості ґрунтів;

3. Буагільбер-- адвокат сільського господарства;

4. Петті; - засновник трудової теорії вартості;

5. Кене - "економічна таблиця".

У визначенні вартості Д.Рікардо дотримується: трудової теорії вартості;

Визначте основні положення класичної школи політичної економії:

в) проголосили дію об’єктивних економічних законів;

г) виступили прихильниками економічного лібералізму;

д) предметом дослідження взяли сферу виробництва;

ж) проблему цінності вирішували переважно з позицій трудової теорії.

Визначте теоретичні позиції, притаманні економічним поглядам Д.Рікардо:

+ економічний лібералізм;

+ теорія порівняльних переваг в зовнішній торгівлі;

+ теорія диференційної ренти;

Назвіть прихильників фізіократизму: Ф.Кене; Дюпон де Немур; Ж.Тюрго; Мірабо; Мерсьє де Ла Рів’єр.

Визначте теоретичні позиції, притаманні економічним поглядам А.Сміта:

а) егоїзм людини;

в) схильність людей до обміну;

е) поділ праці;

ж) економічний лібералізм;

з) дія об’єктивних економічних законів;

Визначте, яку працю А.Сміт вважає продуктивною:

а) працю в сільському господарстві;

б) працю в сфері матеріального виробництва;

в) працю, що створює цінність; що закріплюється в матеріальних ціностях.

В "Економічній таблиці" Ф.Кене розглядає 3 класи:

а) капіталістичний фермер;

б) землевласники;

в) промисловці;

Тема 4. Еволюція класичної пе в 1-ій пол. XIX ст. Завершення класичної традиції

В яких питаннях представники класичної школи і ек-сти “нової хвилі” були одностайні?

щодо об’єктивності ек-них з-нів; щодо ролі ринку в ре-гулюванні ек-ки; щодо ролі вільної конкуренції та раціонального розподілу в-сті; щодо значен-ня проблеми ек-ого розв-ку; щодо неможливості втручання держави; капіталізм – прогресивний лад.

Найбільший вплив на розв-к американської ек-ної теорії 1-ої пол. XIX ст. справили:

англійська класична ПЕ;

Визначити відповідність:

Д. Рікардо – теорія порівняльних переваг (витр-ат);

Ж. Б. Сей – теорія 3-х факторів В;

Т. Р. Мальтус – “природний” з-н народонаселен-ня;

Н. Сенсор – теорія утримання;

Ф. Бастіа – теорія послуг.

Визначте історичні умови еволюції класичної школи в I половині XIX століття :

поява періодичних ек-них криз надв-ва; загострен-ня ек-них протиріч кап-зму; поява безробіття

Назвіть найбільш відомих представників класичної школи 1-ої пол. XIXст:

Мальтус, Д.Мілль, Сеніор, Сей, Бастіа, Кері, Дж.Мілль.

Порівняйте ідеї Ф.Бастіа та Г.Ч.Кері. Зазначте спільні риси та відмінності їх теорій:

Бастіа - прихильник ідеї лібералізму, проти про-текціонізму. Противник соціалізму і комунізму. У 1850р.-“Гармонія інтересів” . Кап-зм забезпечує гармонію інтересів на основі дії об”єктивних ек-их з-нів Узгодження інтересів відбувається на основі обміну і спож-ня, в-сного відношення, 2 послуг, що обмінюються .Звідси виводить “роз-поділ” за вкладом кожного у В. “З-н зменшення” у сукупному продукті Кері – 1850 “Гармонія інте-ресів”. Не спиймає ідеї Рікардо, Мальтуса, а на-слідує ідеї Сміта, Прихильник ідеї протекціоніз-му. Теорія в-сті - пише про ідею в-сті, яка існує в людському розумі. В основі розподілу нац-ого багат. лежать в-сні відношення. Розподіл відбу-вається на основі вкладу кожного у В, забезпе-чується гармонія інтересів.

Визначте основні закони ринку, сформульовані Ж.Б.Сеєм:

чим більше виробників і екстенсивніший ринок – тим більше спож-чів і тим прибутковіший він для виробників; кожен виробник зацікавлений в успішній діяльності ін.; імпорт позитивно впли-ває на розв-к обміну.

Сміт обмежував предмет дослідження політекономії: сферою матеріального виробництва

Однією з характерних рис учення Ж-Б.Сея є те, що він визнавав вартість продуктом : праці, капіталу, землі(сил природи)

Н.Сеніор доводив, що величина вартості визначається: розмірами “здержливості”, тобто витратами виробництва

Теорію послуг було сформульовано в працях: Ж.-Б.Сея та Ф.Баста

Т.Мальтус дотримувався думки, що економічна рівновага в суспільстві порушується: бо платоспроможний попит у суспільстві обмежений

Встановіть відповідність:

1. Теорія факторів виробництва- Ж.Б.Сей;

2. Теорія "економічної гармонії" - Ф.Бастіа, Г.Ч.Кері;

3. Теорія народонаселення;- Т.Мальтус

Представники “нової хвилі “ класичної політичної екон. у Франції - Сей, Бастіа

Представники “нової хвилі “ класичної політичної екон. у Англії - Мальтус, Сеніор, Дж.Мілль, Мак-Куллох

Вкажіть основні теоретичні засади "теорії реалізації" Ж.Б.Сея: пропозиція породжує відповідний попит; пропозиція породжує попит; обмін відбувається за допомогою грошей; кризи надвиробництва неможливі.

"Треті особи" у процесі відтворення за Мальтусом це: Непродуктивна частина суспільства (лендлорди, духовенство, урядовці);

Соседние файлы в папке Istor_ek_vchen