Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
27
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
223.23 Кб
Скачать

Тема 7. Виникнення і розв-к марксистської ек-ної теорії

1.Визначити відповідність:

I том “Капіталу” - “Процес В капіталу”;

II том “Капіталу” - “Процес обігу капіталу”;

III том “Капіталу” - “Процес кап-ого В, взятий в цілому”;

IV том “Капіталу” - “Теорії додаткової в-сті”.

Вкажіть соц-но-ек-ні передумови виникнення марксизму: бурхливий розв-к кап-зму; розв-к пром-ого про-летаріату та зростання його революційності;

Ідейно-теоретичні передумови (джерела) марксизму: м. класична філософія; англійська класична ПЕ; французький утопічний соціалізм;

Назвіть представників ідеї соціалістичної організації сус-ва: А.Сен-Сімон, Ш.Фур’є, Р.Оуен, К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін

Що є предметом досл-ня 1-го тому “Капіталу” К.Маркса: процес В капіталу;

Ким, за К.Марксом, створюється додаткова в-сть: пром-вим робітником; с-г робітником;

Визначіть, що являє собою, за Марксом, зар-пл: ретворену фору в-сті і ціни робочої сили;

Вкажіть форми додаткової в-сті, які досліджує К.Маркс: прибуток; заробітна плата.

Додаткова вартість за К.Марксом створюється: неоплаченою працею робітників; постійним капіталом

Чиї ідеї критикує К.Маркс в роботі "Критика Готської програми": .Лассаль.

Знайдіть відповідність:

1 Характеристика фінансової олігархії: - Ленін

2 вирівнювання норми прибутку до середньої внаслідок дії міжгалузевої конкуренції: - “Капітал”, 3 том

3 Основна ознака використання К.Марксом класичного підходу до аналізу: - Трудова теорія вартості

4 Економічна ознака монополістичної стадії капіталізм -- Вивезення капіталу

5 Форми соціального розподілу -- Маркс “Критика Готської програми”

6 Нагромадження злиднів на одному полюсі суспільства, а багатства – на другому -- Ознака того, що клас капіталістів спільно експлуатує робітничий клас

7 Праці: “Маніфест Комуністичної партії”, “Святе сімейство”, “Німецька ідеологія”-----Маркс, Енгельс

8 Обґрунтування теорії додаткової вартості------“Капітал”, 1 том

9 Аналіз перетворених форм вартості-----Закон капіталістичного нагромадження

10 Процес капіталістичного нагромадження------Капіталізація частини додаткової вартості

Маркс доводив, що вартість створюється: живою працею найманих робітників

Однією з характерних рис учення Маркса та Енгельса є твердження: що капіталізм знищить сам себе

Процес капіталістичного нагромадження за Марксом це: концентрація і централізація капіталу, капіталізація частини додаткової вартості.

Теорію додаткової вартості, як основу теорії експлуатації, було обґрунтовано в праці: Маркс “Капітал”

Перетворені форми додаткової вартості – це: прибуток, рента, процент

Тема 8. Виникнення альтернативної школи пе. Німецька нац-на пе

Визначіть відповідність

Ф. Ліст – принцип “індустріального виховання нації”;

Г. Шмоллер – “етичний принцип”;

В. Зомбарт – концепція “соц-ого плюралізму”;

Л. Брентано – концепція “соц-ого миру”.

Визначіть історичні передумови, що не мали активного впливу на формування сис-ми нац-ної ПЕї в Німеччині:

відсутність державної регламентації у ек-ці.

Вкажіть, які з наведених положень про історичну школу є вірними: започаткували основи ек-ної соціології; заклали основи буржуазно-реформістських концепцій соц-ноїї політики, мета п.е. зображення дійсності в історико-національному

Назвіть найбільш відомих представників нової історичної школи: Шмоллер,Брентано, Бюхер., Зомбарт, Вебер

Зазначте спільні риси і відмінності старої та нової історичних шкіл у Німеччині.

Відмінність : стара школа аналізувала особливості соц-но-ек-ого розв-ку краіни на новому етапі – етапі переходу до монополістичного кап-зму, посилення нац-них, мілітаристських тенде-нцій у політиці об’єднаної Нім.; зростання класових конфронтацій та ідеологічних суперечнос-тей у сус-ві - намагалися розробити конструкто-рську програму ”класового миру” і соц-ого парт-нерства. Нова школа наголошувала на історик-ному аспекті, зав-ня - написання монографій з окремих питань госп-ого розвитку Нім., уникаю-чи аналізу проблем з макроек-ого рівня Представники нової школи своїм важливим завданням вважали теор. та ідеологічну боротьбу з марксизмом.

Встановіть відповідність:

Стара історична школа = К.Кніс, В.Рошер, Б.Гільдебранд

Нова історична школа = Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер, В.Зомбарт, М.Вебер

Соціальний напрям в економічній науці = Р.Штаммлер, Р.Штольцман

Предметом політичної економії німецької історичної школи є: історія народного господарства нації

Метод дослідження історичної школи: історичний;

Соседние файлы в папке Istor_ek_vchen