Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Археологія.doc
Скачиваний:
107
Добавлен:
19.03.2015
Размер:
306.18 Кб
Скачать

Київський національний університет

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра археології та музеєзнавства

УКЛАДАЧ:

проф. Р.В. Терпиловський

Археологія

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

для студентів напрямку підготовки 6.020302 – Історія

Затверджено

Вченою Радою історичного факультету

“ ” 2013 р.

Протокол №

Завідувач кафедри

Терпиловський Р.В.

Декан факультету

Колесник В.Ф.

КИЇВ-2013

Укладачі:

д.і.н., проф. Терпиловський Ростислав Всеволодович

Лектор:

д.і.н., проф. Терпиловський Ростислав Всеволодович

Погоджено

з науково-методичною комісією

„____”________________2013 р.

ВСТУП

Дана дисципліна "Археологія" викладається на 1 курсі бакалаврату 1 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 34 год., семінарських занять – 18 год., самостійна робота – 56 год., кількість змістових модулів – 3 та форма підсумкового контролю (екзамен письмовий).

Мета та завдання навчальної дисципліни

Впровадження викладання курсу «Археологія» у вищих навчальних закладах України вимагає відповідного науково-методичного забезпечення. Особливого значення це набуває у зв’язку з прийняттям Закону України "Про охорону археологічної спадщини" (2004) та переходом до трьохступеневої системи навчання, зокрема, з появою магістратури з археології.

Мета курсу «Археологія» полягає в ознайомленні студентів із сучасним станом археологічної науки в Україні і за кордоном. Завданнями навчальної дисципліни є отримання студентами загальної інформації про історію становлення археології як науки, структуру та методи дослідження, типи археологічних пам’яток, а також основні проблеми щодо вивчення і охорони археологічної спадщини України.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни «Археологія» є вивчення основних принципів археологічного дослідження з метою виділення за матеріальними залишками культурних груп тих чи інших давніх суспільств.

Вимоги до знань та вмінь студентів.

Студенти повинні знати:

  • предмет та завдання археології;

  • основні галузі археології;

  • основні методи дослідження археологічних пам’яток;

  • типи археологічних пам’яток;

. - процедуру археологічного дослідження;

  • археологічну періодизацію;

- основні археологічні культури різних періодів з території України;

  • сучасні методи інтерпретації археологічних пам’яток;

- юридичні акти про охорону культурної та археологічної спадщини.

Студенти повинні вміти:

  • опрацьовуючи тематичну літературу, самостійно збагачувати свій науковий та творчий потенціал, застосовувати прогресивні та раціонально виважені методи оволодіння знаннями;

  • орієнтуватись у вітчизняній та іноземній археологічній літературі щодо проблем типології та класифікації, відбирати з інформації найголовніше, вміти систематизувати її;

  • працювати з науково-методичними посібниками.

  • вміти застосовувати різні методики для створення реконструкцій історичного рівня.