Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2_klass_Bel_mova_ru_p1

.pdf
Скачиваний:
72
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
29.88 Mб
Скачать

В. ². Св³рыдзенка

Вучэбны дапаможн³к для 2 класа агульнаадукацыйных устано¢

з рускай мовай навучання

У дзвюх частках

Частка 1

Дапушчана М³н³стэрствам адукацы³

Рэспубл³к³ Беларусь

̲ÍÑÊ

НАЦЫЯНАЛЬНЫ ²НСТЫТУТ АДУКАЦЫ²

2010

Образовательный портал www.adu.by/ Национальный институт образования

ÓÄÊ 811.161.3(075.2=161.1) ÁÁÊ 81.2Ðóñ-922

Ñ24

Ð ý ö ý í ç å í ò û:

аддзел беларуска-руск³х мо¢ных ³ л³таратурных сувязей дзяржа¢- най навуковай установы «²нстытут мовы ³ л³таратуры ³мя Якуба Коласа ³ Янк³ Купалы Нацыянальнай акадэм³³ навук Беларус³» (доктар ф³лалаг³чных навук, прафесар, дырэктар ³нстытута А. А. Лукашанец); метадыст вышэйшай катэгоры³ аддзела адукацы³ Горацкага ра¸н-

нага выкана¢чага кам³тэта Маг³л¸¢скай вобласц³ Т. М. Жарыкава; наста¢н³к пачатковых класа¢ вышэйшай катэгоры³ ¢становы аду-

кацы³ «Аршанская дзяржа¢ная агульнаадукацыйная сярэдняя школа ¹ 19» С. П. Емяльянава

Умо¢ныя абазначэнн³:

— ïðàâ³ëà;

"— ³нфармацыя пра мову ³ ма¢ленне (чытае наста¢н³к);

— ñëî¢í³ê; Ðì — заданне па разв³цц³ ма¢лення;

— дамашняе заданне;

.. — пропуск адной л³тары або не-

кальк³х л³тар;

... — пропуск слова

 

 

ISBN 978-985-465-728-8 (÷. 1)

© Св³рыдзенка В. ²., 2010

ISBN 978-985-465-727-1

© Афармленне. НМУ «Нацыянальны

 

³нстытут адукацы³», 2010

Образовательный портал www.adu.by/ Национальный институт образования

УСТУПНЫ МО¡НЫ КУРС

Вывучаем беларускую мову

1. Прачытайце. Што вы ¢я¢ляеце пры выма¢ленн³ гэтых гука¢? Падбярыце адпаведныя малюнк³.

÷ó-÷ó-÷ó-÷ó-÷ó äæ-æ-æ äæ-æ-æ î¢-î¢-î¢-î¢-î¢ ö³íü-ö³íü-ö³íü ðû-ðû-ðû-ðû-ðû ãà-ãà-ãà-ãà-ãà äç³íü-äç³íü-äç³íü

Образовательный портал www.adu.by/ Национальный институт образования

3

 

Прачытайце словы.

 

 

÷àñ

ëå¢

ö³õà

äæýì

чмель

ëà¢êà

вецер

джала

ðûñ

ãàðà

дзень

шчака

ðýïà

íàãà

ëþäç³

боршч

2. У як³м радку словы зап³саны па-беларуску? Як вы здагадал³ся? Прачытайце гэтыя словы.

Л³ст, М³нск, м³р, ²ра, сл³ва. Лист, Минск, мир, Ира, слива.

3. Прачытайце. Вусна перакладз³це на рускую мову словы мова, урок. Якое слова выма¢ляецца ³ п³шацца аднолькава ¢ рускай ³ беларускай мовах?

Ñï³øûöå.

4Образовательный портал www.adu.by/ Национальный институт образования

4. Паслухайце верш. Якая птушка л³чыцца с³мвалам Беларус³?

На бярозе — белы бусел, пад бярозаю — ручай.

А завецца БЕЛАРУССЮ непа¢торны родны край.

À.Вольск³

5.Вусна адкажыце на пытанн³.

Як называецца наша кра³на?

Як называюць жыхаро¢ Беларус³?

Як называецца мова, на якой разма¢- ляюць беларусы?

С л о в ы д л я д а в е д к ³: Рэспубл³ка Беларусь, беларусы, беларуская.

6. Прачытайце. Сп³шыце.

Беларусь — наш родны край.

Образовательный портал www.adu.by/ Национальный институт образования

5

 

Ãóê [³], ë³òàðû ², ³

7. Разгледзьце малюнк³. Прачытайце спачатку назвы садав³ны, потым — гародн³ны. Як³ гук абазнача- ецца розным³ л³тарам³ ¢ рускай ³ беларускай мовах?

 

ë³ìîíû

 

кабачк³

 

бурак³

 

â³øí³

 

апельс³ны

садав³на´

ãàðî´äí³íà

8.Зап³шыце л³тары, спалучэнн³ л³тар ³ словы.

9.Прачытайце словы пад малюнкам³.

äûíÿ äûí.. ïåðñ³ê ïåðñ³ê..

6Образовательный портал www.adu.by/ Национальный институт образования

в³шня в³шн.. яблык яблык..

Зап³шыце словы, як³я абазначаюць многа прадмета¢. Падкрэсл³це ¢ ³х л³тару ³.

10. Паслухайце верш.

Абжора

Ой, як³ ¢ цябе жывоц³к! Што яс³ ты, бегемоц³к?

Я спярша, мае сябры, з’е¢ банана¢ тры вядры, апельс³на¢ з’е¢ па¢бочк³, мандарына¢ — два мяшочк³, соку вып³¢ в¸дра¢ сем...

Вось пасплю ³ болей з’ем.

Ä.В³награда¢

Якую садав³ну люб³ць есц³ бегемоц³к? Чаму а¢тар называе яго абжорам?

Знайдз³це ³ прачытайце словы з л³тарай ³.

Образовательный портал www.adu.by/ Национальный институт образования

7

 

11. Прачытайце подп³сы пад малюнкам³. «Збярыце» ¢ кошык гародн³ну, у назве якой ¸сць ³.

бурак³ пам³доры баклажаны

морква

фасоля

агурк³

капуста

радыска

Зап³шыце словы з ³.

 

12. Дапо¢н³це сказы словам³.

 

М³ж гал³н в³сел³ сакав³тыя

.

У бабул³ вырасл³

.

Зап³шыце сказы.

8Образовательный портал www.adu.by/ Национальный институт образования

13. Прачытайце скорагаворку. Вып³шыце словы з л³тарай ³.

Поле Павел бурак³, а Ларыса — агурк³.

Апостраф (’)

14. Як³м з прапанаваных сло¢ можна падп³саць малюнак? Назав³це па парадку гук³ ¢ гэтым слове. Як³ знак п³шацца ¢ слове?

верабей вераб’³

"Апостраф не л³тара, а надрадковы знак.

15.Зап³шыце словы з апострафам.

Образовательный портал www.adu.by/ Национальный институт образования

9

 

16. Прачытайце словы.

 

ç’åçä

á’å

ïåð’å

àá’åçä

ï’å

вераб’³

ïàä’åçä

ç’åì

вераб’³ны

17. Прачытайце.

Апостраф

Вось апостраф. Гэта знак. Вельм³ важны ¸н аднак. З’езд, пад’езд нап³шам проста, Кал³ ¢спомн³м пра апостраф.

А. Вольск³

Што такое апостраф? Вып³шыце словы з апострафам.

18.Прачытайце загадку.

Çвераб’³нае яечка ¸н вел³чын¸ю,

а жыве тут дуб вял³зны да хмар вышын¸ю.

².Муравейка

Çл³тар складз³це слова-адгадку. Вып³шыце з загадк³ слова з апострафам.

10

Образовательный портал www.adu.by/ Национальный институт образования