Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

psyholog

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
6.83 Mб
Скачать

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Факультет психології

2 ХарківськийнаціональнийуніверситетіменіВ.Н.Каразіна

 

Перший факультет психології в

Перший в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іменами видатних вчених ХІХ сторіччя,

психологія

розвитку,

статеворольова

 

 

 

 

таких як Їоган Шад, Л.М.Любовський,

психологія

та

онтоінвайроментальна

 

 

 

 

П.І.Ковалевський, О.О.Потебня, Д.М.Овсянико-

педегогіка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куликовський,О.О.Погодін та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливою

подією

у

передісторії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультету

 

було

 

формуван-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ня на початку 30-х рр. ХХ сторіччя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківської психологічної школи. У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тодішній столиці України об’єднались

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.М.Леонт’єв, О.Р.Лурія, П.Я.Гальперін,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Запорожець,

та П.І.Зінченко, що

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у 1963 р. очолив кафедру психології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

університету. У 1972 р. в університеті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

було відкрито відділення психології.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним з видатних науковців того часу,

Сьогодні у складі факультету 4 ка-

 

 

 

 

був Г.К. Середа, (1946 – 1995 рр.), який

федри: кафедра

загальної

психології

 

 

 

 

завідував кафедрою психології до 1995

(завідувач професор О.Ф. Іванова),

 

 

 

 

р. З 2000 по 2008 роки деканом факуль-

прикладної

психології

(професор

 

 

 

 

тету був О.М. Лактіонов (1946 - 2008),

Н.П. Крейдун), педагогіки (про-

 

 

 

 

який започаткував у вітчизняній науці

фесор Л.С.Нечепоренко) і кафедра

 

 

 

 

дослідження з

 

проблеми

психології

психологічного

консультування

і

 

 

 

 

індивідуального досвіду. У цьому на-

психотерапії (професор О.С. Кочарян);

 

Створений у 2000 р., наш факуль-

прямку і на сьогодні активно працюють

лабораторії

розвитку

особистості

та

тет став першим окремим факультетом

науковці факультету психології.

 

психодіагностики

та

науково-

психології в Україні.

 

Порядзцимнафакультетіпсихології

практичний центр.

 

 

 

 

Наукова

психологічна

школа

виокремились

такі

наукові

напря-

 

 

 

 

 

 

Харківського

університету пов’язана з

ми досліджень:

психологія

пам`яті,

 

 

 

 

 

 

Факультетпсихології

3

Підготовка фахівців-психологів

Факультет

здійснює

фахову

підготовку

студентів зі

спеціальності

«Психолог.

Викладач»

за

освітньо-

кваліфікаційними рівнями: бака-

лавр,

спеціаліст,

 

 

 

магістр.

Форми

 

 

 

навчання:

денна

 

 

 

та заочна.

 

 

 

 

Навчальним

 

 

 

планом

підготовки

 

 

 

п с и х о л о г і в

 

 

 

передбачається вив-

 

 

 

чення:

 

 

 

 

 

- ф у н д а -

 

 

 

м е н т а л ь н и х

 

 

 

психологічних

 

 

 

дисциплін

(зо-

 

 

 

крема

 

загаль-

 

 

 

на

психологія,

 

 

 

е к с п е р и м е н -

 

 

 

тальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, історія психології,

патопсихологія, психодіагностика, осно- ви психотерапії);

-дисциплін гуманітарного, соціального, природничого циклів (філософія, історія культури, соціологія, педагогіка, політологія, психогенетика, фізіологія, математика, логіка та ін.);

-дисциплін спеціалізації (педагогічна, етнічна, політична, екологічна психологія, психологія поведінки з відхиленнями, психологічне

 

 

 

 

– висококваліфіковані

спеціалісти

із

 

 

 

 

досвідом практичної роботи, що на-

 

 

 

 

вчають студентів за авторськими про-

 

 

 

 

грамами. Підготовлені

викладачами

 

 

 

 

факультету навчальні посібники вико-

 

 

 

 

ристовуються в підготовці психологів у

 

 

 

 

ВНЗ Україні, Росії, Бєларусі.

 

 

 

 

 

Підготовка кадрів здійснюється

з

 

 

 

 

відривом і без відриву від виробницт-

 

 

 

 

ва на основі стаціонарної, заочної фор-

 

 

 

 

ми навчання, заочної форми навчання

консультування, соціально-психологіч-

для отримання другої вищої освіти та

ний

тренінг,

основи

сексології,

заочної форми навчання за місцем про-

психологія в маркетингу та рекламі,

живання.

 

 

психологія конфліктів, бізнесу та ін.);

Факультет психології здійснює на-

- також пропонуються спецкурси за

вчання громадян зарубіжних країн за

власним вибором студента.

 

міжурядовими угодами і контрактами з

У

складі викладачів

факультету

організаціями та приватними особами.

4

 

ХарківськийнаціональнийуніверситетіменіВ.Н.Каразіна

 

 

 

 

Кафедри факультету психології

Кафедра загальної психології

Кафедра загальної психології (спо- чатку кафедра психології) була утво- рена у 1963 р. за ініціативою проф. П.І Зінченко, який очолював її до 1977 р. По- дальший розвиток кафедри пов'язаний з ім'ям його учня професора Г.К.Середи. На базі кафедри було відкрите відділення психології біологічного фа- культету, а потім сформувалась кафедра прикладної психології.

Головними напрямками наукового пошуку кафедри загальної психології залишаються проблеми психології пізнавальних процесів, і перш за все механізмів та закономірностей

функціонування пам'яті, а також психології розвитку. Суцільна лінія роз- витку просліджується в контексті різних соціальних інновацій, перш за все - освітніх. Вивчається розвиток в рамках ведучих типів діяльності - у молодшому шкільному, підлітковому, юнацькому та студентському віці.

На даний момент кафедра загальної психології має наступний педагогічний склад: 9 викладачів (з них 2 професори, доктори наук; 7 доцентів, кандидатів наук), 3 лаборанти, 1 інженер.

1.Іванова О.Ф. д.психол.н.,проф.

2.Дусавицький О.К. д.психол.н.,проф.

3.Заїка Е.В к.психол.н., доцент.

4.Мельник І.М. к.психол.н., доцент

5.Жорнік Є.В. к.психол.н., доцент

6.Яворовська Л.М. к.психол.н., доцент

7.Ячіна А.С. к.психол.н., доцент

8.Невоєнна О.А. к.психол.н., доцент

9.Маєвська Н.А. к.психол.н., доцент

10.Гімаєва Ю.А. к.психол.н., доцент

11.Габелкова О.Є. ст.викладач

12.Боянович Ю.В. ст.викладач

13.Єфімова А.М. ст.викладач

14.Богданова Г.В. викладач

15.Панібратенко В.В. викладач

 

Професорсько-викладацьким скла-

дом

кафедри

загальної

психології

викладаються

наступні

нормативні

дисципліни:

за-

 

 

гальна

психо-

 

 

логія

(розділи

 

 

« психологія

 

 

особистості»

 

 

та

«психологія

 

 

пізнавальних

 

 

процесів»);

ек-

 

 

сперименталь-

 

 

на

психологія

 

 

(розділи

«не

Завідувач кафедри -

експеримен-

тальні

методи

проф. Іванова О.Ф.

 

 

дослідження»,

«методи

дослідження

пізнавальної сфери», «методи дослідження особистості»); вікова психологія; педагогічна психологія; соціальна психологія; історія психології; нейропсихологія; психологія праці та інженерна психологія; психологія управління; психологія спорту; осно-

Факультетпсихології

5

Кафедри факультету психології

ви психологічного та сімейного консультування; методологічні проблеми психології; методика викла- дання психології; математичні методи в психології.

Викладачами кафедри розро- блена ціла низка дисциплін за вибо- ром студента, а саме: комп’ютерна психодіагностика; організаційна психологія; дошкільне та шкільне кон- сультування; теорія розвивального на- вчання; психологія індивідуальності; психологічні ознаки культури; гендерна психологія; когнітивні процеси та ме- тоди їх дослідження; малюнкові методи дослідження особистості; ігрові методи в психологічній практиці; методи судовопсихологічної експертизи.

Викладачі кафедри керують курсо- вими та дипломними роботами, а та- кож аспірантами зі спеціальностей «за- гальна психологія, історія психології» та «педагогічна та вікова психологія». Здійснюється керівництво педагогічною практикою студентів.

Матеріально-технічна база кафе- дри загальної психології складається з обчислювальної та множної техніки, ла- бораторного обладнання й програмного забезпечення, призначеного для засто- сування в навчальному процесі. Є база комп’терізованих психодіагностичних методик. При кафедрі працює ме- тодичний кабінет, який має фонд психологічної літератури, що нараховує 2500 одиниць зберігання.

Нинішнім складом викладачів кафе- дри загальної психології було надруко- вано майже 700 наукових праць, з них 3 монографії, 30 навчальних посібників, майже500статей(більше20взарубіжних виданнях).

Вони регулярно беруть участь в республіканських та міжнародних конференціях, входять до складу спеціалізованих рад, експертних рад, редакційних колегій українських та закордонних наукових журналів. Підтримуються міжнародні зв’язки з університетами Росії, Білорусі, США, Канади тощо.

Кафедра прикладної психології

Кафедра прикладної психології входить до складу факультету психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Адреса і місце розташування кафедри: Україна, 310077, Харків 77, майдан Свободи, 6, фа- культет психології.

Кафедрабулазапочаткованау1992р. у зв’язку з розширенням сфер сучасної психологічної практики на факультеті фундаментальної медицини, а за на- казом №1601-1/057 від 13.06.1996 р. її було переведено на біологічний фа-

6

 

ХарківськийнаціональнийуніверситетіменіВ.Н.Каразіна

 

 

 

 

Кафедри факультету психології

культет та перейменовано на кафедру «Прикладної психології». З 2000р. ка- федра входить до складу факультету психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Наукова-дослідна та викладаць- ка робота кафедри прикладної психології безпосередньо пов’язана з ім’ям її завідувача, декана факультету психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, док- тора психологічних наук, професора Лактіонова О.М. (2000 – 2008 рр.).

Основні напрямки досліджень ка- федри мають виразну соціальнопсихологічну спрямованість та орієнтовані на розв’язання конкрет- них психологічних завдань, що здатен вирішувати фахівець-психолог у сучас- ному трансформаційному суспільстві. До них належать: етнопсихологія та клінічна психодіагностика; психологічні проблеми соціальних девіацій; пробле- ми екологічної самосвідомості; практич- на психологія у маркетінгу та рекламі; правосвідомість, сучасні проблеми

пенітенціарної психології; методологія та методика сучасної психодіагностики; проблеми еволюційної психології; психологія міжособистісних стосунків та групової динаміки; психологія впливу; психологія політичних суб’єктів; психолінгвістика; психологія підприємства;

PR-технології; історична психологія; сучасні технології навчання.

Викладачами кафедри отримано 14

міжнародних

 

грантів,

серед

 

яких

Грант

 

Центрально-

 

Європейського

 

університету

 

на дослідження

 

за темою «Вив-

 

чення

етно-

 

національних

 

уявлень

в

Завідувач кафедри -

Україні

та

проф. Крейдун Н.П.

їх вплив на міжнаціональні відношення», Грант

Фонду Сороса і Міністерства освіти

України на дослідження за темою «Роз- виток екологічних уявлень в процесі між особистої взаємодії (на прикладі екологічних ігор)», а також написан- ня учбового посібника з загальної та прикладної етнопсихології, Грант Фон- ду МакАртуров на дослідження за те- мою «Майбутнє в уявленнях мешканців східної та західної України: фак- тор стабільності чи показник напру- ги?», Грант Національної ради США з східно-європейських досліджень на дослідження за темою «Пам’ять, історія та ідентичність у бувшому Радянсько- му Союзі», Грант Інституту відкритого суспільства на дослідження за темою «Розвиток європейської ідентичності у школярів і студентів України», Грант Університету Мельбурна на дослідження за темою «Крос-культурне вивчення розвитку етнічної й расової толерантності», Грант ІНТАС та інші. До основних проектів та розробок кафедри можна віднести Міжнародний проект «Адаптація емігрантів та іммігрантів» (1996); «Психологія взаємостосунків

Факультетпсихології

7

Кафедри факультету психології

політичних лідерів і мас» (2001-2003);

та соматичне здоров’я тощо), призве-

статі. В цьому напрямку розглядається

Міжнародний

проект

 

«Підготовка

ли до необхідності створення в 2006

формування

психосексуальної

сфе-

психологів-менеджерів по роботі з пер-

році кафедри психологічного консуль-

ри особистості, її маскулінних та

соналом,

організації

виробництва»

тування і психотерапії. Важливим є те,

фемінінних якостей, які надають

(Ун-т, м.Хаген, Німеччина) (2002-2005).

що ці запити не могли бути задоволені

можливість

самореалізації

 

та

прояву

Крім того, співробітники

кафедри є

традиційними

методами, що склали-

активностіособистості.ПрофесоромКо-

учасниками групового проекту «Розви-

ся в педагогіці та медицині. Кафедра,

чаряном О.С. розроблено процесуальну

ток національної, етнолінгвістичної та

релігіозноїідентичностіудітейіпідлітків,

що створена на факультеті психології, є

модельклієнт-центрованоїпсихотерапії,

що мешкають в СНД». Також в рамках

однією з перших спроб розширити сфе-

яку викладено в підручнику для ВНЗ

комплексноїпрограми«Психологічнеза-

ру практичного застосування психології

«Психотерапія.

Психологічні моделі»

безпечення пенітенціарних службовців

в академічній освіті та науці України.

(видавництво «Питер»), що

витримав

та засуджених

в

умовах

діяльності

 

 

 

 

тривидання.Вінєавторомпонад150на-

Державної

кримінально-виконавчої

 

 

 

 

 

 

 

 

укових праць, 5 монографій та навчаль-

служби України» співробітниками ка-

 

 

 

 

 

 

 

 

них посібників. Під його керівництвом

федри ведуться наукові дослідження з

 

 

 

 

вивчення

психологічних

особливостей

 

 

 

 

успішно захищено

11

кандидатсь-

засуджених та особливостей особистості

 

 

 

 

ких дисертацій. Професор Кочарян

вихователів і колективу співробітників

 

 

 

 

О.С. закінчив повний|цілковитий|

виправних закладів (2008 - 2013).

 

 

 

 

курс навчальної програми з клієнт-

Кафедра психологічного консульту-

 

 

 

 

центрованої

психотерапії

і

консульту-

 

 

 

 

вання

Інтернаціонального

інституту

вання та психотерапії

 

 

 

 

Кафедру

очолює

доктор

клієнт-центрованого підходу (Лугано,

 

 

 

 

 

 

Нові актуальні запити суспільства, а

психологічних

наук,

професор

Коча-

Швейцарія)

і Центру крос-культурної

рян Олександр

Суренович, засновник

комунікації

 

(Дублін,

 

Ірландія)

саме психологічна допомога та супровід

 

 

наукового напрямку

«статеворольова

для

психологів

і

психіатрів

країн

в різних

ланках

людського буття

психологія», що належить до психології

Центральної і Східної Європи (Братис-

(особистість, сім’я, бізнес, психологічне

лава, Прага), є членом ради тренерів|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

ХарківськийнаціональнийуніверситетіменіВ.Н.Каразіна

 

 

 

 

Кафедри факультету психології

Української спілки психотерапевтів, на- вчаючим тренером та супервізором.

Співробітниками кафедри вивча- ються теоретичні та практичні про- блеми психології залежної особистості, її діагностики, профілактики та психокорекції; клиєнт-центрованої психотерапії (проф. Кочарян О.С., доц. Терещенко Н.М., ст. викладач Коча- рян І.О.), психосексології та психології тілесності (проф. Кочарян О.С., доц. Терещенко Н.М.), психології соматич- них хворих та розладів адаптації (проф. Шестопалова Л.Ф.), психотерапії дітей та підлітків, дитячої психоневрології (Федосєєв В.А.).

Визнаним фахівцем в області медичної психології в Україні та за її межами є доктор психологічних наук, професор Шестопалова Л.Ф. Вона є лау- реатом державної премії Україні в галузі науки і техніки, автором понад 200 нау- кових та навчально-методичних праць, 8 монографій та навчальних посібників, під її керівництвом захищено 15 кан- дидатських дисертацій. Проф. Шесто-

палова Л.Ф. очолює відділ медичної психології ДУ «Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України».

Кафедра забезпечує викладання по- над 15 дисциплін, серед яких «Методи психокорекції та психотерапії», «Осно- ви сексології», «Психологія соматичних

хворих»,

«Осно-

 

 

ви неврозології та

 

 

психіатрії» тощо.

 

 

 

Кафедра

ак-

 

 

тивно

залучає

 

 

до

наукової

ро-

 

 

боти

студентів.

 

 

С т у д е н т с ь к і

 

 

наукові

робо-

 

 

ти,

які

виконано

Завідувач кафедри -

під

керівництвом

проф. Кочарян О.С.

співробітників

кафедри

неодно-

разово

перемагали

у

конкурсах

університетського та республікан-ського рівнів. При кафедрі працює секція студентського наукового товариства «Клінічна психологія та психотерапія», в рамках роботи якої проводяться наукові дискусії, майстер-класи, висту-

пи провідних фахівців, проводиться науково-дослідна робота в рамках нау- кових тем кафедри.

Кафедра педагогіки

Кафедра педагогіки як самостійний структурний підрозділ в Харківському університеті була заснована в 1850 році, про що свідчать архівні матеріали, які зберігаються в Санкт-Петербурзькому apхивi. У документах наголошується, що на кафедру покладаються відповідальні завдання: поглиблювати гуманітарну спрямованість університетської освіти, надавати найширші можливості випуск- никам для працевлаштування.

Факультетпсихології

9

Кафедри факультету психології

Педагогіка як навчальний предмет читається з 1900-1906 навчальноro року з невеликимиперервами,яківиникаличе- рез відсутність відповідних кадрів. Про- тягом усього періоду на кафедрі працю- вали талановиті педагоги, починаючи з професора М.О.Лавровського, який, до речі, був i першим завідувачем кафе- дри. В різні роки завідувачами кафедри були: відомий психолог Л.І. Янченко, педагоги М.C. Бaraтoв i П.А.Ермоленко. У I988 році кафедру очолила професор Л.С.Нечепоренко, лауреат міжнародної премії з педагогіки, доктор педагогічних наук. Вченими кафедри досліджувались історико-педагогічні, психологопедагогічні, соціально-культурологітчні та соціально-педагогічні теми.

Найбільш цінним є надбанням кафе- дри в обранні комплексної теми науко- вого дослідження культурологічного спрямування. Культура мови й мов- лення, моральна й естетична куль- тура в контексті гармонійного роз- витку особистості та підготовки її до

злагоди з собою та довкіллям. Учени-

Україні (проф. О.Л.Сидоренко).

 

ми кафедри досліджуються історико-

Розробка теми культури вихо-

педагогічні,

психолого-педагогічні,

вання

дала

підстави

для

народжен-

соціально-культурологічні та соціально-

ня нових напрямків досліджень в

педагогічні проблеми виховання та на-

педагогічній науці, як-то: телеологія

вчання.

 

 

 

педагогіки

(педагогіка

 

успіху),

Ведуться розробки з удоскона-

онтопедагогіка (Педагогіка особистості),

лення

університетської

загально

інвайронментальна

 

педагогіка

 

 

 

 

(педагогіка злагоди людини з довкіллям).

 

 

 

 

Розробляються

питання

створення

 

 

 

 

іміджу викладача у перехідний період.

 

 

 

 

Науковці кафедри є постійними учас-

 

 

 

 

никами Міжнародних i

Всеукраїнських

 

 

 

 

наукових конференцій, видають фахо-

 

 

 

 

вий збірник «Наукові записки кафедри

 

 

 

 

педагогіки».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На

кафедрі

розроблені

основні

 

 

Завідувач кафедри -

 

теоретичні

положення

про

форму-

 

 

 

вання

моральної

й естетичної

культу-

проф. Нечепоренко Л.С. отримує свідоцтво про присвоєння звання

почесного професора з рук ректора університету - професора

 

 

Бакірова В.С.

 

ри в

контексті гармонійного розвитку

педагогічної

підготовки

викладачів

особистості та підготовки її до злагоди із

(проф. Л.С.Нечепоренко). Вивчаються

собою та довкіллям. За науковий проект

шляхи формування моральних якостей

«Гармонізаціяособистостіпедагогічними

студентськоїмолоді(проф.Я.В.Подоляк)

шляхами» проф. Л.С. Нечепоренко була

та проблеми

реформування освіти в

нагороджена міжнародною премією.

 

 

 

 

10 ХарківськийнаціональнийуніверситетіменіВ.Н.Каразіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культури мови й мовлення.

 

 

Лабораторія психодіагностики

 

Вивчені основні шляхи формування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значним внеском кафедри в сучас-

 

 

 

робки нових тренінгів та діагностичних

ний розвиток науково-педагогічної дум-

 

 

 

 

 

 

процедур.

 

 

 

 

ки є навчальні посібники «Общие осно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладнання

«РЕАКОР»

в тій

вы педагогики» (автори Л.С.Непоренко,

 

 

 

 

 

 

комплектації, яка є

на

факультеті

К.Д. Гурова),

«Класична

педагогіка»

 

 

 

 

 

 

психології ХНУ

імені

В. Н.

Каразіна,

(автори Л.С.Нечепоренко, Я.В.Подоляк,

 

 

 

 

 

 

дозволяє знімати інформацію про зміни

В.Г.Пасинок),

«Педагогтчний

тренінг»

 

 

 

 

 

 

у фізіологічних

процесах

-

електро-

(автори

Т.Г.Веретенкко,І.С.Манойло),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Історія педагогіки в віршах в 2 ча-

 

 

 

 

 

 

 

 

стинах», «Прометей» (автор О.А. Ко-

 

 

 

 

 

 

 

 

бенко); монографії: «Вдосконален-

 

 

 

 

 

 

 

 

ня

загальнопедагогічної

підготовки

У Лабораторії встановлений Комплекс

 

 

 

 

учителя

в

университеті»

(автор

 

 

 

 

реабілітаційний

психофізіологічний для

 

 

 

 

Л.С.Нечепоренко), «Теорія та мето-

 

 

 

 

тренінгу з біологічною зворотним зв'язком

 

 

 

 

дика

мовної

підготовки

вчителя в

(БОС)«РЕАКОР»виробництваНВКФ«Ме-

 

 

 

 

університеті»

(автор В.Г.Пасинок),

 

 

 

 

дикомМТД».

 

 

 

 

 

 

«Формування

моральних

механізмів

Комплекс

являє

собою систе-

 

 

 

 

поведінки

студентської молоді» (автор

 

 

 

 

му, що складається з блоку 4-х ка-

 

 

 

 

А.В. Донцов), «Приватна вища освіта:

 

 

 

 

нальною

поліграфічної діагностики

 

 

 

 

шляхи України у світовому вимірі» (ав-

психофізіологічних показників клієнта,

 

 

 

 

тор О.Л.Сидоренко), «Онтопедагогіка

набору

датчиків,

персонального

 

 

 

 

та інвайроментальна педагогіка» (автор

комп'ютера з двомоніторних системою

 

 

 

 

Л.С.Нeчeпoренко), «Створення позитив-

(один монітор - для клієнта, другий -

 

 

 

 

ного іміджу сучасного педагога» (автор

для фахівця) і пакету програм для БОС-

 

 

 

 

I.О.Ковальова) та ін.

 

 

тренінгу,фіксаціїтаобробкиданих,роз-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]