Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Раздачка_ПОЛИТОЛОГИЯ_БИДЕНКО.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
77.31 Кб
Скачать

Курс «політологія» к. Політ.Н. Біденко ю.М. Теми та література з курсу:

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ 1. Політика як суспільне явище, теоретичне знання та форма діяльності. 2. Предмет, методи, функції, основні закони та категорії політології. 3. Політологія у системі наук про суспільство.

Список літератури:

Бебик В.М. Основи теоретичної і практичної політології: [підручн.] / В. М. Бебик. – К. МАУП, 1994. – 121 с • Бодуен Ж. Вступ до політології / Бодуен [пер. з фр. О.Марштупенко]. – К.: Основи, 1995. – 174 с. • Вебер Макс. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. – К.: Основи, 1998. – С. 173-191. • Гаджиев К.С. Политология. Учебник для высших учебних заведений. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 488 с. • Джарал Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. – М., 1997.

Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для студентов вузов / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 477 с. • Рудич Ф.М. Політологія: [підручн]./ Ф. М. Рудич – 2-е вид. – К.: Либідь, 2006. – 480 с. • Себайн Дж., Торсон Т.Л. Історія політичної думки / Дж. Себайн, Т. Торсон [пер. з англ.]. — К.: Основи, 1997. — 838 с.

Тема 2. Історія політичних вчень 1. Політична думка у Стародавньому Світі (Індія, Китай)

2. Погляди Платона та Аристотеля на політичну організацію суспільства 3. Політичні концепції епохи Середньовіччя, Відродження та Реформації. 4. Політичні вчення Нового часу. 5. Сучасна зарубіжна політична наука.

6. Розвиток політології на пострадянському просторі

7. Розвиток політичної думки в Україні (М. Драгоманов, М. Грушевський, В. Липинський, Д. Донцов)

Список літератури:

  • Вебер Макс. Покликання до політики // Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. – К.: Основи, 1998. – С. 173-191. • Галаганов С. Г., Фролова М.А. Современная западная политическая теория (на примере англо-американской и французской политических школ). — М., 1993.

  • История политических и правовых учений: Учебник. / Под ред. Лейста. Учебник для вузов / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова / О.Э. Лейст (отв.ред.). – М.: Зерцало, 2006. — 556 с. • История политических и правовых учений: Учебник. / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1996. • Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій. – К., Либідь, 1996. -174 с. • Кирилюк Ф. М. Батрименко О. В. Історія зарубіжних політичних вчень. Навч.-метод. посібник. – К.: ТОВ “ХХІ століття: Діалог культур”, 2005. – 256 с.

  • Мак’явеллі Нікколо. Флорентійські записки. Державець. К.: Основи, 1998. – 492 с. • Мир политической мысли: Хрестоматия в 2 т. – М., 1994. • Монтескье Ш. О духе законов. - М.: Мысль, 1999. – 672 с. • Новая постиндустриальная волна па Западе. Антология / Под.ред. В.Иноземцева. – М. 1999. • Платон. Держава. – К.: Основи, 2005. – 355 с. • Політологічний енциклопедичний словник / В.Б. Авер'янов, І.В. Алєксєєнко, С.С. Андрєєв та ін.; В.П. Горбатенко (упоряд.), Ю.С. Шемшученко та ін. – К., 2004, 428 c.

  • Токвіль А. Про демократію в Америці. – К.Основи, 1999. • Фавр П. Политическая наука во Франции // Полис. – 1996. – № 6.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.