Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НММ_СЗ.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.08.2020
Размер:
416.77 Кб
Скачать

44

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

навчальної дисципліни «Адміністративне право і процес»

обов’язкових компонент

освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

081 Право (поліцейські)

Допомога у вирішенні даних завдань:

https://vk.com/a.jurisprudent

https://vk.com/zadachi_po_pravu

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680

2018 рік

Допомога у вирішенні даних завдань:

https://vk.com/a.jurisprudent

https://vk.com/zadachi_po_pravu

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

Протокол від 03.09.2018 № 8

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол від 28.08.2018 № 7

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол від 29.08.2018 № 7

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол від 27.08.2018 № 15)

Розробники:

1. завідувач кафедри, д.ю.н., професор Салманова О.Ю.

2. доцент кафедри, к.ю.н., с.н.с. Завальний М.В.

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області, к.ю.н. Коптєв П.Б.

1. Загальні методичні вказівки

Метою викладання навчальної дисципліни «Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень» є засвоєння слухачами магістратури основних теоретико-правових положень, що стосуються змісту, особливостей та порядку здійснення кваліфікації адміністративних правопорушень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень» є формування у слухачів магістратури знань, умінь та навиків щодо кваліфікації адміністративних правопорушень.

Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Кримінальне право», «Конституційне право», «Адміністративне судочинство», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності».

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати: теоретичні положення курсу «Кваліфікація адміністративних правопорушень», включаючи положення, які дискутуються в науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі; постанови пленуму Верховного Суду України, у яких роз’яснюються питання кваліфікації адміністративних правопорушень; позицію правозастосовної практики щодо правової кваліфікації окремих видів посягань та діянь, які є злочинними та іншими видами правопорушень; норми чинного законодавства, що регламентують адміністративно-правову кваліфікацію та напрямки їх подальшого вдосконалення;

вміти: застосовувати Кодекс та інше законодавство України про адміністративні правопорушення в конкретних правових ситуаціях; тлумачити положення статей КпАП України; кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення; визначати підвідомчість окремих адміністративних проступків; правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення; складати відповідні адміністративно-процесуальні документи.

.

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

2.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 3

Тема № 1: Адміністративне право як галузь права

8

2

2

0

0

4

залік

Тема № 2: Загальні засади публічного управління

10

2

2

0

0

6

Тема № 3: Механізм адміністративно-правового регулювання

10

2

2

0

0

6

Тема № 4: Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

10

2

2

0

0

6

Тема № 5: Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

10

2

2

0

0

6

Тема № 6: Державні службовці як суб’єкти адміністративного права

10

2

2

0

0

6

Тема № 7: Фізичні особи, громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного права

10

2

2

0

0

6

Тема № 8: Адміністративно-правові форми публічного управління

10

2

2

0

0

6

Тема № 9: Адміністративно-правові методи публічного управління

10

2

2

0

0

6

Тема №10: Адміністративний примус як метод публічного управління

10

2

2

0

0

6

Тема №11: Загальні засади адміністративної відповідальності

10

2

2

0

0

6

Тема 12: Система адміністративних стягнень

12

2

2

2

0

6

Всього за ІІІ семестр

120

24

24

2

0

70

Семестр № 4

Тема № 13: Загальні засади адміністративних процедур

8

2

2

2

0

2

екзамен

Тема № 14: Окремі адміністративні провадження

8

2

2

2

0

2

Тема № 15: Законність в публічному управлінні

6

2

2

0

0

2

Тема № 16: Адміністративно-правові засади публічного управління економікою

6

2

2

0

0

2

Тема № 17: Адміністративно-правові засади публічного управління соціально - культурним будівництвом

6

2

2

0

0

2

Тема № 18: Адміністративно-правові засади державного управління в сфері адміністративно-політичної діяльності

6

2

2

0

0

2

Тема № 19: Загальні засади адміністративного судочинства

10

2

2

2

0

4

Тема № 20: Провадження адміністративного судочинства

10

2

2

2

0

4

Всього за ІV семестр:

60

16

16

8

0

20

Разом

180

40

40

10

0

90