Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Опорні конспекти Людина і світ / Опорний конспект / 8. Громадянське суспільство

.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
58.88 Кб
Скачать

Тема: Громадянське суспільство

План

 1. Поняття громадянського суспільства: суть, атрибути та функції.

 2. Поняття і функції громадської думки.

 3. Громадянське суспільство в Україні.

За сучасних умов перед нашою країною стоїть завдання стати правовою державою. Нове українське суспільство вимагає установки на взаємодію, співпрацю, відкритість, захист власних прав і повагу прав інших. Це можливо лише в умовах функціонування громадянського суспільства.

Громадянське суспільство – сукупність міжособистісних, сімейних, громадських, культурних, релігійних відносин, які розвиваються поза рамками і без втручання держави, а також розгалужена система незалежних від держави суспільних інсттитутів, що реалізують повсякденні індивідуальні та колективні потреби.

Характерні ознаки громадянського суспільства:

 1. Наявність у суспільстві вільних власників засобів виробництва.

 2. Розвиненість і розгалуженість демократії.

 3. Правова захищеність громадян, рівність усіх перед законом.

 4. Високий рівень громадянської культури.

Етапи формування громадянського суспільства:

 1. ХVІ – ХVІІ ст. – формування громадянського суспільства, складання економічних і політичних передумов буржуазії.

 2. ХVІІІ – ХІХ ст. – формування громадянського суспільства в найбільш розвинених країнах Європи та США у вигляді капіталістичної вільної конкуренції.

 3. ХХ – ХХІ ст. – зміни в соціальній структурі, триває процес становлення правових соціальних держав.

Передумови функціонування громадянського суспільства:

 • Економічні: приватна власність, вільний ринок, конкуренція.

 • Соціальні: потреба в суспільстві середнього класу.

 • Політико-правові: правова рівність громадян, повне забезпечення прав і свобод людини, їх захист, децентралізація влади, політичний плюралізм.

 • Культурні: забезпечення права людини на отримання інформації, високий освітній рівень населення, свобода совісті.

Ідея громадянського суспільства виникла за Нового часу на противагу всевладдю держави. Концепцію громадянського суспільства розробив Г. Гегель ,який визначав громадянське суспільство як зв'язок (спілкування) осіб через систему потреб і розподіл праці, правосуддя, зовнішній порядок.

Закріплення приватним (цивільним) правом природних суспільних відносин є передумовою формування суспільства вільних громадян, тобто громадянського суспільства (вільного від держави).

Громадянське суспільство – це сфера самовияву вільних громадян і добровільно сформованих асоціацій і організацій ,захищених відповідними законами від прямого втручання і довільної регламентації з боку державної влади. Це суспільство ,у якому є відповідальність влади і народу щодо виконання взаємних зобов’язань підтримувати закон і порядок, дотримувати за згодисторін права держави, громадян та їх об’єднань.

Структура громадянського суспільства:

 • Економічна система – сукупність економічних інститутів та відносин, які складають матеріальну основу життя суспільства.

 • Політична система – сукупність інститутів та відносин, у рамках яких проходить політичне життя та здійснюється державна влада.

 • Соціальна система – сукупність класів, соціальних груп та взаємовідносин між ними.

 • Інформаційна система – сукупність інформації, засобів масової інфрмації, підприємств, громадян, організацій ,які здійснюють інформаційну діяльність.

 • Духовно-культурна система – сукупність нематеріальних, духовно-культурних благ, відносин з приводу них ,інститутів ,через які реалізуються ці відносини.

Функції громадянського суспільства:

 • Самоорганізація громадського механізму для виконання суспільних справ;

 • Противага владним структурам, є головною перешкодою проти узурпації влади;

 • Засіб соціальзації, що зменшує відчуженість індивідів та орієнтує їх на «суспільно корисні справи»;

 • Сприятливе суспільне середовище для поширення громадянської політичної культури й через неї – для зміцнення демократичного ладу, надання процесу демократизації незворотного характеру.

Громадська думка – специфічний вмявмасової свідомості, що виражається в оцінках (вербальних і невербальних) і характеризує ставлення людей до суспільно значущих подій і фіактів, актуальних проблем суспільного життя.

Термін «громадська думка» вперше застосував у ІІ пол. ХІІ ст. англійський державний діяч лорд Д. Солсбері на означення моральної підтримки населенням країни дій парламенту. Поступово цей термін став загальноприйнятим.

Характеристики громадської думки:

 • вона є не арифметичною сумою думок окремих індивідів щодо певного питання, а інтегративним утворенням , яке має історичні, часові, територіальні особливості, складу структуру і виконує певні функції;

 • формується внаслідок висловлювання групи людей, яка є не механічним утворенням, а характеризується певною спільністю інтересів, цілісністю;

 • постає лише щодо актуальних для соціальної спільноти чи суспільства проблем, ситуацій;

 • її характеризують інтенсивність поширення, стабільність, вагомість, компетентність, соціальна спрямованість;

 • може виражатися як у вербальних судженнях, так і в реальній поведінці;

 • часто є конфліктною.

Громадська думка регулює багато сфер життя суспільства:

 • Соціальні процеси, відносини (організація соціального управління, соціальна політика .розвязання екологічних проблем, організація функціонування трудових колективів, саморядування, здійснення соціального контролю);

 • Економічні процеси, відносини (регулювання ставлення населення до економічних процесів, економічних реформ, вивчення ринку, маркетинг, дослідження ефективності реклами);

 • Політичні процеси, відносини (політична діяльність, реалізація демократичних принципів, організація виборів та референдумів, визначення рейтингу політ. Діячів, політична реклама);

 • Духовні, ідеологічні процеси, відносини (організація ідеологічної діяльності, пропаганди, функціонування ЗМІ, соціалізація, виховання особистості).

В Україні сьогодні відбувається поступовий процес становлення громадянського суспільства, який ще не завершено. Системна криза триває, тому триває процес відчуження громадян від держави ,влади, політики. Україна є лідером серед постсоціалістичних європейських держав за рівнем недовіри до влади. Існує низький рівень залученості громадян до організованої громадсько-політичної діяльності і дуже низький рівень політичної ефективності, недостатній розвиток правоввої держави і правової свідомості. Тому необхідна реструктуризація українського суспільстіва.

Контрольні запитання:

 1. Що означає поняття громадянського суспільства?

 2. Визначте етапи та передумови формування громадянського суспільства.

 3. Визначте ознаки громадянського суспільства.

 4. Якою є структура громадянського суспільства?

 5. Назвіть функції громадянського суспільства.

 6. Що таке громадська думка?

 7. Визначте характеристики громадської думки.

 8. Чи є елементи громадянського суспільства в Україні?

 9. Якою може бути ваша особиста роль у становленні та розвитку громадянського суспільства в Україні?

Література:

 1. Арцишевський Р.А.Світ і людина:_К.: „АртЕк”, 1996

 2. Людина і світ: Підручник/Л.В.Губерський,В.Г.Кремінь, та ін. К., 2001

 3. Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Людина і світ, К., 2011

 4. Вілков В. Людина і світ, Х., 2001

 5. Бізбіз Т.О., Людина і світ, 11 клас, розробки уроків, Х., 2010

 6. Бондаренко Я. Г., Людина і світ, 11 клас, розробки уроків, Х., 2011

 7. Конституція України