Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Бюджетна система - Старостенко Г.Г., Булгаков В.Ю

..pdf
Скачиваний:
170
Добавлен:
24.05.2014
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Г.Г. СТАРОСТЕНКО

Ю.В. БУЛГАКОВ

БЮДЖЕТНА

СИСТЕМА

Навчальний посібник

@

Київ—2006

УДК.Ш) 145.1(477)(075.81 ББК(і5.9(4УКР)261.3я73

С77

Рецензенти

Л. В. Дейнеки — д-р екон. наук, проф. (Рада по вивченню продуктивних сил ПАН України);

С. П. Ріппа -•• д-р екон. наук, проф. (Національна академія державної податко­ вої служби України).

 

С т а р о с т е н к о Г .

Г., Б у л г а к о в Ю . В .

С 77

Бюджетна

система: Навч. посіб . — К.: Центр навчальної літера-

тури, 2006. — 240 с.

І 8 ВХ 966-364-280-7

У посібнику розглянуто історію виникнення та формування бюджетних ПІДНО­ СНІЇ у різних політико-адчіністративпих утвореннях, розкрито теоретичну природу, сутність та роль бюджетних відносин у функціонуванні економіки, досліджено станоилептія і роівитш" бюджетної' системи держави, ії складові елементи, принципи побудови. Розкрито зміст державного та місцевих бюджетів, проаналізовано дина­ міку доходів та видатків державного бюджету України за роки незалежності. Чпачну увагу надано бюджетному процесу, плануванню й прогнозуванню бюджету, ор­ ганізації і контролю за його виконанням.

Кожен розділ посібника супро воджу гп.ся блоком запитані, та завдань для само­ контролю, отриманих у процесі вивчення дисципліни знань.

Посібник розрахований на студентів економічний спеціальностей усіх форм" на­ вчання, а також \сіх бажаючих освоїти та вдосконалити знання з питань бюджеіних відносин.

і* 1 .1". Старостепко, ІО. В Булгаков, 2006 -Г Центр навчальної літератури, 2006

Керівник вид. проекпк Б- А Сладь.-гбич Др>ь-\аься в авторській редакції Коректор.'! О. І'ороіснко

Дгиаіін обкладинки Б. В. Бирисое

Верстка О. В. Бабич

Піди, до др>ку 14 04.06. Формат 60x84/16. Напір офсет .V;; 1 Гарнітура 'Іаіімс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 15.

Внлшл шиттю «Центр наЕчалі.ної .«ісраі^рчи ВУЛ. Електриків. 2.1 ' м.Київ, 04171,

тел.'факс 425-01 -34, тел. 451 -65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-50168-00 (безкоштовно в мсжа\ України)

е-таіі: оСпссіїгЧіаЬоок.сот с;ніг \\;№'А'.С!_ІІ_.СОМ І.'А СВІДОЦТВО ДК №2458 від 30 03 2006

ІЗілдруковаїю з готових дкіпозіинЕпи ^ічоьиикі1, в ОП "Жиюмирська об.ідрукарня". Зам. 323

ЗМІСТ

Програма курсу ((Бюджетна система?)

5

ПЕРЕДМОВА

9

РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 16

Тема І. Зародження бюджетних відносин

16

Тема 2. Становлення бюджетних відносин у Франції, Велико­

 

британії та США

23

Тема 3. Становлення і розвиток бюджетних відносин на тери­

 

торії України

29

Запитання для самоконтролю

63

Тести

66

РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕГ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ

 

С И С Т Е М И

71

Тема 1. Бюджет як економічна категорія

71

Тема 2. Бюджетний механізм

81

Тема 3. Бюджетна політика

94

Тема 4. Способи формування та реалізації бюджетної політики ..

100

Запитання для самоконтролю

114

Тести

117

РОЗДІЛ 3, БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

122

Тема І. Склад і структура бюджетної системи

122

Тема 2. Законодавча і нормативна база функціонування бю­

 

джетних відносин

128

Тема 3. Доходи і видатки державного бюджету

133

Запитання для самоконтролю

(47

Тести

149

і '

З

РОЗДІЛ <і. НЛІІРЯМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ЮОДЖКТНОЇ СИ­

СТЕМИ УКРАЇНИ

 

 

153

Тема 1. Бюджетний дефіцит: методи оптимізації та джерела

 

покриття

 

 

153

Тема 2. Оптимізація організації та контролю виконання бю­

 

джету

 

 

169

Тема 3. Вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні . . .

190

Запитання для самоконтролю

 

200

Тести

 

 

202

ПИТАННЯ

ДО

ІСПИТУ.

206

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ І'ОБІТ 209

Тематика контрольних робіт

 

 

 

2І0

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

З

ДИСЦИПЛІНИ

«БЮДЖЕТНА

 

СИСТЕМА»

212

СПИСОК

РЕКОМЕНДОВАНОЇ

 

ЛІТЕРАТУРИ

221

РЕКОМЕНДОВАНІ

ТЕМИ

КУРСОВИХ

РОБІТ

229

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

 

 

 

230

4

ПРОГРАМА КУРСУ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»

Розділ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Тема 1. ЗАРОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Зародження бюджетно-економічних відносин у країнах Ста­ родавнього Сходу (Єгипет, Месопотамія, Вавилон, Китай), Ста­ родавній Індії, Стародавній Греції, Стародавньому Римі та Рим­ ській Імперії. Найдавніші писемні джерела, присвячені регла­ ментуванню економічних відносин. Внесок видатних правителів і мислителів древності у розвиток бюджетно-економічних від­ носин.

Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США

Еволюція бюджетних відносин в Англії. Сутність «Великої хартії вольностей» та «Білля про права» та їх роль у становленні бюджетних відносин. Особливості бюджетного процесу в Англії у XIX ст. Періодизація бюджетної історії Франції. Роль бюджет­ них відносин у боротьбі Сполучених Штатів Америки за незале­ жність.

Тема 3. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Періодизація бюджетно-економічної історії України. Заро­ дження бюджетних відносин у часи Київської Русі і ГалицькоВолинського князівства. Бюджетні відносини за часів ПольськоЛитовської доби. Бюджетні відносини Запорозької Січі як при-

5

клади гармонійного поєднання суспільних та особистих економі­ чних інтересів. Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на бю­ джетні процеси за часів Гетьманщини. Розвиток бюджетних від­ носин на західних українських землях у XIX столітті. Особ­ ливості процесу встановлення самостійних бюджетних відносин після повалення самодержавства. Трансформація системи держа­ вного управління за роки перебування України в складі Радянсь­ кого Союзу. Становлення бюджетної системи після здобуття не­ залежності. Бюджетний кодекс України. Шляхи вдосконалення бюджетних відносин.

Розділ 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Походження, еволюція та сучасне розуміння терміна «бю­ джет». Головні ознаки, економічна сутність та функції бюджету. Бюджет як основна ланка державних фінансів. Роль і місце бю­ джету в ринковій і командно-адміністративній моделях економі­ ки. Відмінності рівня централізації національного доходу в бю­ джеті в різних моделях ринкової економіки.

Тема 2. БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ

Поняття бюджетного механізму. Основні підсистеми бюджет­ ного механізму як сукупність інструментів державного регулю­ вання економіки у сфері бюджетних відносин. Нормативноправове, організаційно-управлінське та інформаційно-аналітичне забезпечення як економіко-адміністративні важелі механізму управління бюджетним процесом та бюджетними відносинами. Економічні важелі забезпечення формування бюджетних ресурсів. Механізм та принципи розподілу бюджетних ресурсів. Бюджетне фінансування. Бюджетне регулювання доходів та його методи.

Тема 3. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Бюджетна політика як складова фінансової політики держави. Зміст, цілі, функції та суспільно-економічна роль бюджетної по­ літики. Межі ефективності бюджетного регулювання. Функції і види бюджетного моніторингу та бюджетної статистики.

6

Тема 4. СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Бюджетна стратегія як довгостроковий курс бюджетної полі­ тики. Бюджетне планування І прогнозування: сутність, завдання, методи, форми реалізації. Зміст, мета та принципи бюджетного програмування. Методика оцінки ефективності бюджетних про­ грам.

Розділ 3. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Тема 1. СКЛАД І СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

Бюджетна система України: сутність, структура, принципи функціонування. Державний і місцеві бюджети. Зведений бю­ джет як сукупність усіх складових бюджетної системи. Загальний та спеціальний фонди бюджету.

Тема 2. ЗАКОНОДАВЧА І НОРМАТИВНА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ

БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Суб'єкти правових бюджетних відносин. Функції правових актів у сфері бюджетних відносин. Правові документи, що рег­ ламентують проведення бюджетної політики. Порядок затвер­ дження і виконання державного бюджету. Форми міжбюджетних відносин, передбачені Бюджетним кодексом України.

Тема 3. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Структура доходів загального і спеціального фондів бюджету. Головні джерела бюджетних надходжень. Неподаткові надхо­ дження, їх склад та класифікація. Наукова класифікація видатків бюджету. Недосконалість формування системи бюджетних вида­ тків та напрямки її вдосконалення. Пріоритетні напрями бюдже­ тної політики у соціальній сфері.

7

Розділ 4. НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Тема 1. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ: МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ

Бюджетний профіцит і бюджетний дефіцит. Критерії класифі­ кації бюджетного дефіциту. Відкритий і прихований, вимушений і свідомий, стійкий і тимчасовий, фактичний, структурний та ци­ клічний, активний і пасивний бюджетний дефіцит. Економічні передумови виникнення бюджетного дефіцит)' в Україні. Заходи держави щодо подолання бюджетного дефіциту та джерела Його покриття. Поняття зовнішнього боргу та характеристика Його структури. Рейтинг зовнішніх зобов'язань України. Негативні й позитивні аспекти зовнішніх запозичень, передумови, необхідні для ефективного використання зовнішніх позик.

Тема 2. ОПТИМВАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Державні утворення, що беруть участь у виконанні бюджету та їх повноваження. Казначейська форма виконання бюджету. Функції державного казначейства у процесі виконання бюджету, порядок виконання Державного та місцевих бюджетів. Сутність бюджетного обліку, предмет, методи, завдання та основні функ­ ції. Загальна схема документообігу. Обліковий реєстр. Способи ведення бюджетного обліку. План рахунків та його структура. Баланс виконання бюджету.

Тема З, УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Сутність міжбюджетних відносин. Особливості української політики фінансового вирівнювання. Передумови збалансованого економічного розвитку регіонів. Сутність моделі стимулювання розвитку регіонів та депресивних територій, економічна теорія бюджетного федералізму. Концепція реформування міжбюджет­ них відносин.

8

ПЕРЕДМОВА

Питання надійного управління бюджетним процесом на­ лежать до найгостріших як в економічному й соціаль­ ному, так І в політичному контексті. Бюджет та бюджет­ на система загалом відносяться до тієї сфери суспільно­

го життя, що безпосередньо стосується інтересів усіх і кожного, адже в бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економі­ чні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства й людини.

Бюджет як державний інститут складався в процесі тривалої еволюції. Перші бюджетно-економічні відносини виникли близь­ ко 10 тисяч років тому, одночасно із зародженням перших цивілі­ зацій. Сам термін «бюджет» започатковано від норманського (старофранцузького) слова Ьоиіе§§е (шкіряна сумка, портфель), тобто має алегоричне етимологічне походження. В епоху Серед­ ньовіччя (XI ст.) в Англії канцлер казначейства приносив у пар­ ламент портфель з фінансовими документами, а також промовою про стан державних фінансів, яка, власне, й дістала назву бю­ джет.

У сучасному понятійному та функціональному значенні бю­ джет є продуктом епохи західної конституційної демократії. В офіційний і науковий вжиток цей термін входить після епохи бу­ ржуазно-демократичних перетворень у ВеликоБританії в 30-ті роки XVIII ст., однак далеко не відразу стає загальновживаним. Так, у трьохтомному трактаті «Управління фінансами» францу­ зького автора Жака Неккера (1732—1804), що вийшов незадовго до Великої французької революції, слово «бюджет» навіть не вживається.

Отже, у сучасному сутнісно-функціональному призначенні бюджет має порівняно недавнє історичне походження. За своїм змістом бюджет ширший від розпису державних доходів і видат­ ків, який існував задовго до власне бюджету. Під бюджетом тре­ ба розуміти законодавчий акт, що легітимізує розпис доходів і

9

видатків у формі фінансового документа. У демократично-пра­ вовій державі лише вища законодавча влада повноважна надати бюджету будь-якого рівня чинність закону через процес при­ ймання рішень за демократичними процедурами.

Досить часто бюджет розглядається як важливий засіб реалі­ зації функцій держави, як основний інструмент впливу на різні сторони розвитку економіки та суспільства. Найбільш поширене визначення бюджету як фінансового документа у формі закону, що відображає кошторис державних видатків та джерел їх фінан­ сування. При цьому він розглядається як інформаційний, контро­ льний та управлінський засіб, що дає змогу ефективно регулюва­ ти розподільні й перерозподільні процеси у суспільстві, забезпе­ чуючи оптимальне співвідношення між індивідуальним та суспі­ льним споживанням.

Бюджет як економічна категорія -— це система економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу та використання централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб. Будучи частиною бюджетних відносин, державний бюджет як категорія характеризується тими самими рисами, що притаманні фінансам у цілому, але водночас має свої особливості, які відрізняють його від інших сфер та ланок фінансових відносин.

По-перше, бюджет є економічною формою перерозподілЬЧИХ відносин, пов'язаних з відокремленням державою частини націо­ нального доходу та її використанням для суспільних потреб.

По-друге, за допомогою бюджету здійснюється перерозподіл національного доходу (національного багатства) між найважли­ вішими сферами суспільного виробництва (промисловістю, сіль­ ським господарством, транспортом, будівництвом і т.д.), в межах галузей народного господарства між сферами суспільної діяльно­ сті (виробничою і невиробничою сферами економіки), між регіо­ нами країни та територіями.

По-третє, область бюджетного розподілу займає центральне місце в складі державних фінансів, що визначає ключове поло­ ження бюджету порівняно з іншими ланками фінансової системи.

Існування суспільства пов'язано з утворенням державних ор­ ганів, які здійснюють процеси управління всіма напрямами дія­ льності. Головною мстою державних органів є підвищення пере­ дусім матеріального добробуту громадян країни, що здійснюєть­ ся через виконання різних функцій, до яких можна віднести обо­ ронну, економічну, соціальну, екологічну та ін. Для здійснення них функцій держава повинна мати відповідні грошові та інші

10

Соседние файлы в предмете Экономика