Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тести підготовка офіцерів запасу

.rtf
Скачиваний:
135
Добавлен:
19.12.2019
Размер:
414.46 Кб
Скачать

В складі сортувально-евакуаційного відділення медичної роти брига-ди розгортається сортувальний пост. Які основні завдання сортувального поста?

+Здійснення попереднього сортування поранених і хворих і виділення із загально-го потоку осіб, небезпечних для оточуючих

Спрямуванні поранених і хворих на сортувальний майданчик

Спрямуванні поранених і хворих у відділення спеціальної обробки

Спрямуванні поранених і хворих у приймально-сортувальне відділення

Спрямуванні поранених і хворих в операційно-перев’язочне відділення

Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної допомоги та евакуації поране-них, уражених чи хворих. За рахунок яких сил і засобів медичної служби форму-ється та реалізується перший рівень медичного забезпечення?

+На тактичному рівні за рахунок сил і засобів медичної служби батальйону

На тактичному рівні за рахунок сил і засобів медичної служби бригади

На тактичному рівні за рахунок медичної роти бригади або передової хірургіч-ної групи, які розгортаються самостійно

На тактичному рівні за рахунок медичної роти, підсиленої необхідними хірургі-чними групами, або військового мобільного госпіталю, що розгортається частко-во чи повністю

На оперативному рівні за рахунок військових мобільних госпіталів і стаціонар-них військових або цивільних закладів охорони здоров’я, що розгортаються в межах операційної зони

У складі кожного етапу медичної евакуації, як правило, розгортаєть-ся ряд типових функціональних підрозділів, які виконують певні, загальні для кожного з них завдання. Які відділення призначені для прийому, реєстрації, ме-дичного сортування поранених і хворих, що надходять?

+Сортувально-евакуаційні відділення

Відділення спеціальної обробки

Відділення для надання медичної допомоги

Відділення для госпіталізації та лікування поранених і хворих

Евакуаційні відділення

Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної допомоги та евакуації поране-них, уражених чи хворих. Які види медичної допомоги повинні надаватись на че-твертому рівні медичного забезпечення?

Першої медичної (домедичної), долікарської та першої лікарської допомоги

Кваліфікованої медичної допомоги

Кваліфікованої та елементів спеціалізованої медичної допомоги

Кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги

+Високоспеціалізованої медичної допомоги

Етапом медичної евакуації (ЕМЕ) називаються сили і засоби медичної служби, розгорнуті на шляхах медичної евакуації і призначені для прийому, ме-дичного сортування, надання визначених видів медичної допомоги ураженим і (за необхідності) підготовки їх до подальшої евакуації. Вкажіть, які медичні фор-мування не відносяться до ЕМЕ?

Медичні пункти батальйонів

Медичні роти бригад

+Санітарно-епідеміологічні загони

Військово-польові пересувні госпіталі

Лікувальні заклади госпітальних баз

У складі кожного етапу медичної евакуації, як правило, розгортаєть-ся ряд типових функціональних підрозділів, які виконують певні, загальні для кожного з них завдання. В яких відділеннях ЕМЕ розгортаються приміщення для лікування військовослужбовців з команди одужуючих?

Приймально-сортувальні відділення

Відділення спеціальної обробки

Відділення для надання медичної допомоги

+Відділення для госпіталізації та лікування поранених і хворих

Евакуаційні відділення

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, які підрозділи забезпечення входять в організаційно-штатну структуру МедР бригади?

Приймальне відділення

Хірургічний взвод

Терапевтичний взвод

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

+Аптека

Медичне забезпечення військ – це система заходів, які проводяться в збройних силах у всіх видах їх бойової і повсякденної діяльності з метою підтри-мання боєздатності військ (сил) шляхом збереження та зміцнення здоров`я особо-вого складу, надання військовослужбовцям медичної допомоги, їх лікування і швидкого відновлення боєздатності та працездатності після поранень, травм та захворювань. Які групи заходів входять в систему медичного забезпечення військ?

Організаційні

Лікувально-профілактичні

Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні

Заходи з медичного постачання

+Все вказане

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є операційно-перев’язочний взвод. Яке призначення операційно-перев’язочного взводу?

Розгортання сортувально-евакуаційного відділення

+Розгортання операційно-перев’язочного відділення та перев’язочної для легко-поранених в складі сортувально-евакуаційного відділення

Розгортання операційно-перев’язочного відділення

Розгортання відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Розгортання госпітального відділення

Медичне сортування – це розподіл поранених i хворих на групи за ознаками потреби в однорідних лікувально-евакуаційних i профілактичних захо-дах. У результаті медичного сортування на етапах медичної евакуації виділяють-ся групи поранених і хворих небезпечних для оточуючих. Вкажіть, які особи до них відносяться.

Інфекційні хворі або особи, уражені бактеріальними засобами

Уражені отруйними речовинами

Особи, які знаходяться у стані різкого психомоторного збудження

Особи, які мають забруднення шкірних покровів та обмундирування радіоактив-ними речовинами

+Все вказане

За результатами проведення санітарно-гігієнічного обстеження меди-чною службою визначається санітарно-гігієнічний стан військової частини. Сані-тарно-гігієнічний стан військової частини вважається незадовільним за наявності наступних умов:

Захворюваність особового складу не впливає на боєздатність військ

Санітарно-епідемічний стан району розташування військ (бойових дій) благопо-лучний

Бойові дії ведуться на території, не зараженій факторами зброї масового уражен-ня, не забрудненій фекально-побутовими і промисловими стоками

+Відсутність у військах доброякісної питної води та продуктів харчування, або за-безпечення ними військовослужбовців менше 50%

Умови розміщення та водопостачання відповідають встановленим вимогам, а особовий склад забезпечений необхідним одягом та засобами захисту

Медична служба в механізованих ротах представлена старшими бо-йовими медиками. Вкажіть, для надання якого виду медичної допомоги призна-чений цей медичний персонал?

Домедична допомога

Перша медична допомога

+Домедична та перша медична допомога

Долікарська

Перша медична та долікарська

При загрозі застосування противником зброї масового ураження на етапах медичної евакуації (ЕМЕ) проводяться заходи з медичного захисту особо-вого складу та поранених і хворих. Вкажіть, які категорії виділяються серед по-ранених і хворих на ЕМЕ стосовно здатності використовувати індивідуальні за-соби захисту органів дихання?

Потребують одягання ізолюючого протигазу

+Здатні користуватися загальновійськовим протигазом, але потребують допомоги в його надяганні

Не потребують використання загальновійськового протигазу

Потребують використання медичних масок та респіраторів

Потребують використання тільки індивідуальних засобів захисту шкіри

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є приймально-сортувальний взвод, призначений для розгортання сортувально-евакуаційного відділення. Вкажіть склад сортувально-евакуаційного відділення.

Палати інтенсивної терапії для поранених і хворих, палати інтенсивної терапії для обпечених, психоізолятор, ізолятори на дві інфекції, приміщення для команди одужуючих

Операційна з передопераційною і протишоковою для поранених, перев’язочні для тяжкопоранених, перев’язочні для поранених середньої тяжкості

Роздягальна, мийна, одягальна майданчик для дезактивації, дегазації, дезінфекції одягу, взуття та спорядження поранених і хворих та окремо – для транспорту

+Перев’язочна для легкопоранених сортувальний пост, сортувальний майданчик сортувальні для поранених і хворих, евакуаційні для поранених і хворих

Палат анестезіології та інтенсивної терапії

Перша лікарська допомога надається з метою усунення або змен-шення наслідків поранень (захворювань), які загрожують життю поранених i хворих, попередження розвитку ускладнень або зменшення їх тяжкості, а також підготовки постраждалих до подальшої евакуації. Вкажіть, які заходи першої лі-карської допомоги відносяться до таких, які можуть бути відкладеними?

Витягування постраждалих з бойових машин, тяжко доступних місць

Надягання протигазу на ураженого при знаходженні на зараженій місцевості

Зупинку зовнішньої кровотечі шляхом прошивання судини в рані

Гасіння палаючого одягу і запалювальних сумішей, що попали на тіло

+Зміна пов’язок при забрудненні рани радіоактивними речовинами

Медична служба Збройних Сил України (ЗСУ)– це спеціальна орга-нізація, яка включає медичні підрозділи, частини, заклади, з’єднання і органи управління, призначені для медичного забезпечення військ в мирний та воєнний час. Які формування медичної служби відносяться до підрозділів?

+Медичні пункти батальйонів, медичні пункти окремих частин, медичні роти бри-гад

Санітарно-транспортні частини, військові польові пересувні госпіталі

Установи медичного постачання, військові медичні навчальні заклади

Санітарно-епідеміологічні установи, військові санаторії

Медичні бригади армійських корпусів, госпітальні бази

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, які основні підрозділи входять в органі-заційно-штатну структуру МедР бригади?

Приймальне відділення

Хірургічний взвод

Терапевтичний взвод

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

+Відділення збору та евакуації поранених

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації з ме-тою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Проведення яких заходів передбачається в комплексі тактичної медичної евакуа-ції?

Винесення (вивіз) поранених (уражених) з поля бою та їх транспортування до першого розгорнутого медичного підрозділу, розташованого в районі бойових дій

+Транспортування поранених (уражених) з передових до наступних закладів охо-рони здоров’я, розташованих поза районом бойових дій у межах оперативної зони

Транспортування поранених (уражених, хворих) за межі районів бойових дій до закладів охорони здоров’я, де їм буде надано вичерпну медичну допомогу та проведено лікування до повного одужання

Транспортування поранених (уражених) із лікувальних закладів першого рівня медичного забезпечення до цивільних лікувальних закладів

Транспортування поранених (уражених) із лікувальних закладів першого рівня медичного забезпечення до лікувальних закладів другого рівня

В результаті артилерійського удару противника три військовослуж-бовці отримали поранення, які безпосередньо загрожують життю і вимагають на-дання негайної медичної допомоги. До якої сортувальної категорії відносяться постраждалі?

+До І категорії (невідкладні)

До ІІ категорії (термінові)

До ІІІ категорії (легкопоранені)

До ІV категорії (агонуючі)

До V категорії (відкладені)

У холодну пору року під час несення служби на блокпосту, старший сержант захворів на гостру пневмонію. Госпіталізований у військово-польовий пересувний госпіталь. До якої групи втрат особового складу відноситься військо-вослужбовець?

+Бойові санітарні втрати

Небойові санітарні втрати

Загальні втрати особового складу

Безповоротні втрати

Загальні санітарні втрати

Основним медичним підрозділом в механізованому (танковому) ба-тальйоні є медичний пункт батальйону. Вкажіть, хто за штатною посадою є нача-льником медичного пункту батальйону?

Бойовий медик

Старший бойовий медик

+Фельдшер

Санітарний інструктор

Лікар

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти (МедР) бригади є відділення збору та евакуації поранених. Для надання якого виду медичної допомоги призначений особовий склад відді-лення МедР?

Домедичної допомоги

+Домедичної та першої медичної допомоги

Долікарської допомоги

Першої лікарської допомоги

Першої медичної допомоги

Кожному етапу медичної евакуації характерний визначений (типо-вий) вид медичної допомоги. Вкажіть вид медичної допомоги, який характерний для медичного пункту окремої частини.

Перша медична допомога

Долікарська медична допомога

+Перша лікарська медична допомога

Кваліфікована медична допомога

Спеціалізована медична допомога

Механізований (танковий) батальйон є основним бойовим підрозді-лом та основною організаційною й розрахунковою одиницею механізованої (тан-кової) бригади. Вкажіть, як представлена медична служба в механізованому (тан-ковому) батальйоні?

Медичний пункт батальйону

Старші бойові медики рот

Бойові медики взводів

Стрільці санітари

+Все вказане

Перебуваючи на території, зараженій бойовими отруйними речови-нами, військовослужбовець отримав ураження, при якому медична допомога мо-же бути відкладена на більш тривалий час (медичну допомогу надають в третю чергу). До якої сортувальної категорії відноситься постраждалий?

До І категорії (невідкладні)

До ІІ категорії (термінові)

+До ІІІ категорії (легкопоранені)

До ІV категорії (агонуючі)

До V категорії (відкладені)

Умови діяльності медичної служби механізованого батальйону в обороні визначаються, зна¬чною мірою, тим, як здійснюється підготовка та орга-нізація оборони. Вкажіть, які вказівки отримує начальник медичного пункту ба-тальйону від командира підрозділу в період підготовки до бою?

Шляхи евакуації до медичної роти бригади

Сили та засоби підсилення медслужби

Способи та засоби зв’язку

Про порядок подання донесень

+Про бойове завдання батальйону

Своєчасна та якісно надана медична допомога скорочує тривалість лікування, створює умови для ефективної медичної і соціальної реабілітації та по-вернення поранених (уражених) до військових частин. У системі лікувально-евакуаційних заходів встановлено часові обмеження щодо надання медичної до-помоги. Які часові обмеження встановлені щодо надання невідкладних заходів кваліфікованої хірургічної допомоги?

Не пізніше 10 хвилин від моменту поранення

Не пізніше 30 хвилин від моменту поранення

Не пізніше 1 години від моменту поранення

+Не пізніше 2 годин від моменту поранення

Не пізніше 4-6 годин від моменту поранення

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дефібрилятор, який ви-користовувався в роботі сортувально-евакуаційного відділення медичної роти бригади прийшов в непридатність і потребує списання. До якої категорії придат-ності відноситься якісний стан цього інвентарного медичного майна?

Першої категорії

Другої категорії

Третьої категорії

Четвертої категорії

+П’ятої категорії

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, час готовності елементів першої черги (сортувально-евакуаційного та операційно-перев’язочного відділень) МедР до прийому поранених і хворих після прибуття до місця розгортання.

+40 хвилин

1 година

2 години

20 хвилин

30 хвилин

Кваліфікована медична допомога надається з метою усунення загро-зливих для життя поранених i хворих наслідків поранень, уражень i захворю-вань, попередження розвитку в них ускладнень та підготовки тих, хто цього пот-ребує, до подальшої евакуації. Заходи кваліфікованої медичної допомоги поді-ляються на:

Заходи неврологічної та токсикологічної допомоги

Заходи терапевтичної та токсикологічної допомоги

Заходи травматологічної та терапевтичної допомоги

Заходи нейрохірургічної та травматологічної допомоги

+Заходи терапевтичної та хірургічної допомоги

Перша лікарська допомога надається з метою усунення або змен-шення наслідків поранень (захворювань), які загрожують життю поранених i хворих, попередження розвитку ускладнень або зменшення їх тяжкості, а також підготовки постраждалих до подальшої евакуації. Вкажіть місце надання першої лікарської допомоги в бойових умовах?

На полі бою, на місці ураження, або в безпосередній близькості до нього

В медичному пункті батальйону, який очолюється фельдшером

+В медичній роті бригади

У військовому польовому пересувному госпіталі

В лікувальних закладах госпітальної бази фронту

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Який лікарський склад відділення анестезіології та інтенсивної терапії?

1 лікар анестезіолог

+2 лікаря анестезіологи

2 анестезіологи, 1 хірург

2 хірурги, 2 анестезіологи

1 терапевт, 1 анестезіолог, 1 хірург

В результаті артилерійського удару противника військовослужбо-вець отримав поранення, при якому медична допомога може бути відкладена протягом обмеженого часу без загрози летального наслідку. До якої сортуваль-ної категорії відноситься постраждалий?

До І категорії (невідкладні)

+До ІІ категорії (термінові)

До ІІІ категорії (легкопоранені)

До ІV категорії (агонуючі)

До V категорії (відкладені)

В результаті медичного сортування на етапі медичної евакуації (ЕМЕ) виділяється група поранених і хворих, які маркуються сортувальними ма-рками чорного кольору – «чорна сортувальна група». Які особи відносяться до вказаної сортувальної групи?

Поранені (уражені), які потребують надання невідкладної медичної допомоги на даному ЕМЕ (невідкладні), медична допомога та евакуація забезпечується в пер-шу чергу

Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена протягом об-меженого часу без загрози летального наслідку (термінові) підлягають подаль-шій евакуації після невідкладних поранених групи

Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена на більш три-валий час (легкопоранені, ходячі) медичну допомогу надають в третю чергу

+Поранені (уражені), які отримали ураження несумісні з життям і потребують ли-ше заходів симптоматичної терапії (агонуючі)

Поранені (уражені), які отримали ураження, при яких немає потреби в наданні медичної допомоги на даному ЕМЕ

Медична служба в механізованих відділеннях представлена стріль-цями-санітарами. Вкажіть, для надання якого виду медичної допомоги призначе-ний цей медичний персонал?

Домедична допомога

Перша медична допомога

+Домедична та перша медична допомога

Долікарська

Перша медична та долікарська

В гірському районі країни відбувся землетрус. В осередку масових санітарних втрат санітари та бойові медики одного із військових підрозділів, роз-ташованого поблизу, почали надавати медичну допомогу пораненим та ураже-ним. Для надання якого виду медичної допомоги в умовах НС призначені ці ме-дичні працівники?

Першої медичної та долікарської медичної допомоги

+Першої медичної допомоги

Першої медичної, долікарської та першої лікарської медичної допомоги

Долікарської та першої лікарської медичної допомоги

Першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги

Маневр силами та засобами медичної служби полягає у зміні відпо-відно до обстановки, що склалася, завдань, характеру, складу та організації ро-боти медичних підрозділів та військово-медичних закладів. Як називається вид маневру, який полягає у виділенні частини певного медичного підрозділу (війсь-ково-медичного закладу) для виконання самостійного завдання?

+Маневр поділом

Маневр перекатом

Маневр підміною

Маневр потоками

Маневр обсягом

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації з ме-тою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Якими транспортними засобами повинна здійснюватися стратегічна медична ева-куація?

Переважно броньованими транспортними засобами, санітарними автомобілями або гелікоптерами

Переважно санітарними автомобілями (автобусами) та авіаційним транспортом, а за можливості та необхідності – залізничним або водним транспортом

+Наземними і повітряними транспортними засобами

Вантажними автомобілями підвозу та транспортом загального призначення

Санітарним транспортом Міністерства охорони здоров’я

В результаті медичного сортування на етапі медичної евакуації (ЕМЕ) виділяється група поранених і хворих, які маркуються сортувальними ма-рками зеленого кольору – «зелена сортувальна група». Які особи відносяться до вказаної сортувальної групи?

Поранені (уражені), які потребують надання невідкладної медичної допомоги на даному ЕМЕ (невідкладні), медична допомога та евакуація забезпечується в пер-шу чергу

Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена протягом об-меженого часу без загрози летального наслідку (термінові) підлягають подаль-шій евакуації після невідкладних поранених групи

+Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена на більш три-валий час (легкопоранені, ходячі) медичну допомогу надають в третю чергу

Поранені (уражені), які отримали ураження несумісні з життям і потребують ли-ше заходів симптоматичної терапії (агонуючі)

Поранені (уражені), які отримали ураження, при яких немає потреби в наданні медичної допомоги на даному ЕМЕ

Перебуваючи у відпустці, курсант військового навчального закладу захворів на гострий гастродуоденіт. Госпіталізований у гарнізонний госпіталь. До якої групи втрат особового складу відноситься військовослужбовець?

Бойові санітарні втрати

+Небойові санітарні втрати

Загальні втрати особового складу

Безповоротні втрати

Загальні санітарні втрати

Своєчасна та якісно надана медична допомога скорочує тривалість лікування, створює умови для ефективної медичної і соціальної реабілітації та по-вернення поранених (уражених) до військових частин. У системі лікувально-евакуаційних заходів встановлено часові обмеження щодо надання медичної до-помоги. Які часові обмеження встановлені щодо надання першої медичної допо-моги?

+Не пізніше 10 хвилин від моменту поранення

Не пізніше 30 хвилин від моменту поранення

Не пізніше 1 години від моменту поранення

Не пізніше 2 годин від моменту поранення

Не пізніше 4-6 годин від моменту поранення

В результаті медичного сортування на етапі медичної евакуації (ЕМЕ)виділяється група поранених і хворих, які маркуються сортувальними ма-рками жовтого кольору – «жовта сортувальна група». Які особи відносяться до вказаної сортувальної групи?

Поранені (уражені), які потребують надання невідкладної медичної допомоги на даному ЕМЕ(невідкладні), медична допомога та евакуація забезпечується в пер-шу чергу

+Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена протягом об-меженого часу без загрози летального наслідку (термінові) підлягають подаль-шій евакуації після невідкладних поранених групи

Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена на більш три-валий час (легкопоранені, ходячі) медичну допомогу надають в третю чергу

Поранені (уражені), які отримали ураження несумісні з життям і потребують ли-ше заходів симптоматичної терапії (агонуючі)

Поранені (уражені), які отримали ураження, при яких немає потреби в наданні медичної допомоги на даному ЕМЕ

На медичному складі військової частини зберігаються 64 наплічники медичні загальновійськові санітара (НМЗС). До якої категорії придатності відно-ситься якісний стан цього інвентарного медичного майна?

+Першої категорії

Другої категорії

Третьої категорії

Четвертої категорії

П’ятої категорії

Обсяг медичної допомоги i терміни лікування поранених і хворих за-лежать від умов бойової, тилової і медичної обстановки. Виберіть найбільш пра-вильне та повне визначення поняття «обсяг медичної допомоги».

Визначений перелік лікувально-профілактичних заходів, який проводиться осо-бовим складом військ і медичної служби на полі бою, осередках масових ура-жень