Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тести підготовка офіцерів запасу

.txt
Скачиваний:
14
Добавлен:
19.12.2019
Размер:
103.45 Кб
Скачать
В складі сортувально-евакуаційного відділення медичної роти брига-ди розгортається сортувальний пост. Які основні завдання сортувального поста?
+Здійснення попереднього сортування поранених і хворих і виділення із загально-го потоку осіб, небезпечних для оточуючих
Спрямуванні поранених і хворих на сортувальний майданчик
Спрямуванні поранених і хворих у відділення спеціальної обробки
Спрямуванні поранених і хворих у приймально-сортувальне відділення
Спрямуванні поранених і хворих в операційно-перев’язочне відділення

Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної допомоги та евакуації поране-них, уражених чи хворих. За рахунок яких сил і засобів медичної служби форму-ється та реалізується перший рівень медичного забезпечення?
+На тактичному рівні за рахунок сил і засобів медичної служби батальйону
На тактичному рівні за рахунок сил і засобів медичної служби бригади
На тактичному рівні за рахунок медичної роти бригади або передової хірургіч-ної групи, які розгортаються самостійно
На тактичному рівні за рахунок медичної роти, підсиленої необхідними хірургі-чними групами, або військового мобільного госпіталю, що розгортається частко-во чи повністю
На оперативному рівні за рахунок військових мобільних госпіталів і стаціонар-них військових або цивільних закладів охорони здоров’я, що розгортаються в межах операційної зони

У складі кожного етапу медичної евакуації, як правило, розгортаєть-ся ряд типових функціональних підрозділів, які виконують певні, загальні для кожного з них завдання. Які відділення призначені для прийому, реєстрації, ме-дичного сортування поранених і хворих, що надходять?
+Сортувально-евакуаційні відділення
Відділення спеціальної обробки
Відділення для надання медичної допомоги
Відділення для госпіталізації та лікування поранених і хворих
Евакуаційні відділення

Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної допомоги та евакуації поране-них, уражених чи хворих. Які види медичної допомоги повинні надаватись на че-твертому рівні медичного забезпечення?
Першої медичної (домедичної), долікарської та першої лікарської допомоги
Кваліфікованої медичної допомоги
Кваліфікованої та елементів спеціалізованої медичної допомоги
Кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги
+Високоспеціалізованої медичної допомоги

Етапом медичної евакуації (ЕМЕ) називаються сили і засоби медичної служби, розгорнуті на шляхах медичної евакуації і призначені для прийому, ме-дичного сортування, надання визначених видів медичної допомоги ураженим і (за необхідності) підготовки їх до подальшої евакуації. Вкажіть, які медичні фор-мування не відносяться до ЕМЕ?
Медичні пункти батальйонів
Медичні роти бригад
+Санітарно-епідеміологічні загони
Військово-польові пересувні госпіталі
Лікувальні заклади госпітальних баз

У складі кожного етапу медичної евакуації, як правило, розгортаєть-ся ряд типових функціональних підрозділів, які виконують певні, загальні для кожного з них завдання. В яких відділеннях ЕМЕ розгортаються приміщення для лікування військовослужбовців з команди одужуючих?
Приймально-сортувальні відділення
Відділення спеціальної обробки
Відділення для надання медичної допомоги
+Відділення для госпіталізації та лікування поранених і хворих
Евакуаційні відділення

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, які підрозділи забезпечення входять в організаційно-штатну структуру МедР бригади?
Приймальне відділення
Хірургічний взвод
Терапевтичний взвод
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
+Аптека

Медичне забезпечення військ – це система заходів, які проводяться в збройних силах у всіх видах їх бойової і повсякденної діяльності з метою підтри-мання боєздатності військ (сил) шляхом збереження та зміцнення здоров`я особо-вого складу, надання військовослужбовцям медичної допомоги, їх лікування і швидкого відновлення боєздатності та працездатності після поранень, травм та захворювань. Які групи заходів входять в систему медичного забезпечення військ?
Організаційні
Лікувально-профілактичні
Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні
Заходи з медичного постачання
+Все вказане

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є операційно-перев’язочний взвод. Яке призначення операційно-перев’язочного взводу?
Розгортання сортувально-евакуаційного відділення
+Розгортання операційно-перев’язочного відділення та перев’язочної для легко-поранених в складі сортувально-евакуаційного відділення
Розгортання операційно-перев’язочного відділення
Розгортання відділення анестезіології та інтенсивної терапії
Розгортання госпітального відділення

Медичне сортування – це розподіл поранених i хворих на групи за ознаками потреби в однорідних лікувально-евакуаційних i профілактичних захо-дах. У результаті медичного сортування на етапах медичної евакуації виділяють-ся групи поранених і хворих небезпечних для оточуючих. Вкажіть, які особи до них відносяться.
Інфекційні хворі або особи, уражені бактеріальними засобами
Уражені отруйними речовинами
Особи, які знаходяться у стані різкого психомоторного збудження
Особи, які мають забруднення шкірних покровів та обмундирування радіоактив-ними речовинами
+Все вказане

За результатами проведення санітарно-гігієнічного обстеження меди-чною службою визначається санітарно-гігієнічний стан військової частини. Сані-тарно-гігієнічний стан військової частини вважається незадовільним за наявності наступних умов:
Захворюваність особового складу не впливає на боєздатність військ
Санітарно-епідемічний стан району розташування військ (бойових дій) благопо-лучний
Бойові дії ведуться на території, не зараженій факторами зброї масового уражен-ня, не забрудненій фекально-побутовими і промисловими стоками
+Відсутність у військах доброякісної питної води та продуктів харчування, або за-безпечення ними військовослужбовців менше 50%
Умови розміщення та водопостачання відповідають встановленим вимогам, а особовий склад забезпечений необхідним одягом та засобами захисту

Медична служба в механізованих ротах представлена старшими бо-йовими медиками. Вкажіть, для надання якого виду медичної допомоги призна-чений цей медичний персонал?
Домедична допомога
Перша медична допомога
+Домедична та перша медична допомога
Долікарська
Перша медична та долікарська

При загрозі застосування противником зброї масового ураження на етапах медичної евакуації (ЕМЕ) проводяться заходи з медичного захисту особо-вого складу та поранених і хворих. Вкажіть, які категорії виділяються серед по-ранених і хворих на ЕМЕ стосовно здатності використовувати індивідуальні за-соби захисту органів дихання?
Потребують одягання ізолюючого протигазу
+Здатні користуватися загальновійськовим протигазом, але потребують допомоги в його надяганні
Не потребують використання загальновійськового протигазу
Потребують використання медичних масок та респіраторів
Потребують використання тільки індивідуальних засобів захисту шкіри

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є приймально-сортувальний взвод, призначений для розгортання сортувально-евакуаційного відділення. Вкажіть склад сортувально-евакуаційного відділення.
Палати інтенсивної терапії для поранених і хворих, палати інтенсивної терапії для обпечених, психоізолятор, ізолятори на дві інфекції, приміщення для команди одужуючих
Операційна з передопераційною і протишоковою для поранених, перев’язочні для тяжкопоранених, перев’язочні для поранених середньої тяжкості
Роздягальна, мийна, одягальна майданчик для дезактивації, дегазації, дезінфекції одягу, взуття та спорядження поранених і хворих та окремо – для транспорту
+Перев’язочна для легкопоранених сортувальний пост, сортувальний майданчик сортувальні для поранених і хворих, евакуаційні для поранених і хворих
Палат анестезіології та інтенсивної терапії

Перша лікарська допомога надається з метою усунення або змен-шення наслідків поранень (захворювань), які загрожують життю поранених i хворих, попередження розвитку ускладнень або зменшення їх тяжкості, а також підготовки постраждалих до подальшої евакуації. Вкажіть, які заходи першої лі-карської допомоги відносяться до таких, які можуть бути відкладеними?
Витягування постраждалих з бойових машин, тяжко доступних місць
Надягання протигазу на ураженого при знаходженні на зараженій місцевості
Зупинку зовнішньої кровотечі шляхом прошивання судини в рані
Гасіння палаючого одягу і запалювальних сумішей, що попали на тіло
+Зміна пов’язок при забрудненні рани радіоактивними речовинами

Медична служба Збройних Сил України (ЗСУ)– це спеціальна орга-нізація, яка включає медичні підрозділи, частини, заклади, з’єднання і органи управління, призначені для медичного забезпечення військ в мирний та воєнний час. Які формування медичної служби відносяться до підрозділів?
+Медичні пункти батальйонів, медичні пункти окремих частин, медичні роти бри-гад
Санітарно-транспортні частини, військові польові пересувні госпіталі
Установи медичного постачання, військові медичні навчальні заклади
Санітарно-епідеміологічні установи, військові санаторії
Медичні бригади армійських корпусів, госпітальні бази

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, які основні підрозділи входять в органі-заційно-штатну структуру МедР бригади?
Приймальне відділення
Хірургічний взвод
Терапевтичний взвод
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
+Відділення збору та евакуації поранених

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації з ме-тою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Проведення яких заходів передбачається в комплексі тактичної медичної евакуа-ції?
Винесення (вивіз) поранених (уражених) з поля бою та їх транспортування до першого розгорнутого медичного підрозділу, розташованого в районі бойових дій
+Транспортування поранених (уражених) з передових до наступних закладів охо-рони здоров’я, розташованих поза районом бойових дій у межах оперативної зони
Транспортування поранених (уражених, хворих) за межі районів бойових дій до закладів охорони здоров’я, де їм буде надано вичерпну медичну допомогу та проведено лікування до повного одужання
Транспортування поранених (уражених) із лікувальних закладів першого рівня медичного забезпечення до цивільних лікувальних закладів
Транспортування поранених (уражених) із лікувальних закладів першого рівня медичного забезпечення до лікувальних закладів другого рівня

В результаті артилерійського удару противника три військовослуж-бовці отримали поранення, які безпосередньо загрожують життю і вимагають на-дання негайної медичної допомоги. До якої сортувальної категорії відносяться постраждалі?
+До І категорії (невідкладні)
До ІІ категорії (термінові)
До ІІІ категорії (легкопоранені)
До ІV категорії (агонуючі)
До V категорії (відкладені)

У холодну пору року під час несення служби на блокпосту, старший сержант захворів на гостру пневмонію. Госпіталізований у військово-польовий пересувний госпіталь. До якої групи втрат особового складу відноситься військо-вослужбовець?
+Бойові санітарні втрати
Небойові санітарні втрати
Загальні втрати особового складу
Безповоротні втрати
Загальні санітарні втрати

Основним медичним підрозділом в механізованому (танковому) ба-тальйоні є медичний пункт батальйону. Вкажіть, хто за штатною посадою є нача-льником медичного пункту батальйону?
Бойовий медик
Старший бойовий медик
+Фельдшер
Санітарний інструктор
Лікар

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти (МедР) бригади є відділення збору та евакуації поранених. Для надання якого виду медичної допомоги призначений особовий склад відді-лення МедР?
Домедичної допомоги
+Домедичної та першої медичної допомоги
Долікарської допомоги
Першої лікарської допомоги
Першої медичної допомоги

Кожному етапу медичної евакуації характерний визначений (типо-вий) вид медичної допомоги. Вкажіть вид медичної допомоги, який характерний для медичного пункту окремої частини.
Перша медична допомога
Долікарська медична допомога
+Перша лікарська медична допомога
Кваліфікована медична допомога
Спеціалізована медична допомога

Механізований (танковий) батальйон є основним бойовим підрозді-лом та основною організаційною й розрахунковою одиницею механізованої (тан-кової) бригади. Вкажіть, як представлена медична служба в механізованому (тан-ковому) батальйоні?
Медичний пункт батальйону
Старші бойові медики рот
Бойові медики взводів
Стрільці санітари
+Все вказане

Перебуваючи на території, зараженій бойовими отруйними речови-нами, військовослужбовець отримав ураження, при якому медична допомога мо-же бути відкладена на більш тривалий час (медичну допомогу надають в третю чергу). До якої сортувальної категорії відноситься постраждалий?
До І категорії (невідкладні)
До ІІ категорії (термінові)
+До ІІІ категорії (легкопоранені)
До ІV категорії (агонуючі)
До V категорії (відкладені)

Умови діяльності медичної служби механізованого батальйону в обороні визначаються, зна¬чною мірою, тим, як здійснюється підготовка та орга-нізація оборони. Вкажіть, які вказівки отримує начальник медичного пункту ба-тальйону від командира підрозділу в період підготовки до бою?
Шляхи евакуації до медичної роти бригади
Сили та засоби підсилення медслужби
Способи та засоби зв’язку
Про порядок подання донесень
+Про бойове завдання батальйону

Своєчасна та якісно надана медична допомога скорочує тривалість лікування, створює умови для ефективної медичної і соціальної реабілітації та по-вернення поранених (уражених) до військових частин. У системі лікувально-евакуаційних заходів встановлено часові обмеження щодо надання медичної до-помоги. Які часові обмеження встановлені щодо надання невідкладних заходів кваліфікованої хірургічної допомоги?
Не пізніше 10 хвилин від моменту поранення
Не пізніше 30 хвилин від моменту поранення
Не пізніше 1 години від моменту поранення
+Не пізніше 2 годин від моменту поранення
Не пізніше 4-6 годин від моменту поранення

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дефібрилятор, який ви-користовувався в роботі сортувально-евакуаційного відділення медичної роти бригади прийшов в непридатність і потребує списання. До якої категорії придат-ності відноситься якісний стан цього інвентарного медичного майна?
Першої категорії
Другої категорії
Третьої категорії
Четвертої категорії
+П’ятої категорії

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, час готовності елементів першої черги (сортувально-евакуаційного та операційно-перев’язочного відділень) МедР до прийому поранених і хворих після прибуття до місця розгортання.
+40 хвилин
1 година
2 години
20 хвилин
30 хвилин

Кваліфікована медична допомога надається з метою усунення загро-зливих для життя поранених i хворих наслідків поранень, уражень i захворю-вань, попередження розвитку в них ускладнень та підготовки тих, хто цього пот-ребує, до подальшої евакуації. Заходи кваліфікованої медичної допомоги поді-ляються на:
Заходи неврологічної та токсикологічної допомоги
Заходи терапевтичної та токсикологічної допомоги
Заходи травматологічної та терапевтичної допомоги
Заходи нейрохірургічної та травматологічної допомоги
+Заходи терапевтичної та хірургічної допомоги

Перша лікарська допомога надається з метою усунення або змен-шення наслідків поранень (захворювань), які загрожують життю поранених i хворих, попередження розвитку ускладнень або зменшення їх тяжкості, а також підготовки постраждалих до подальшої евакуації. Вкажіть місце надання першої лікарської допомоги в бойових умовах?
На полі бою, на місці ураження, або в безпосередній близькості до нього
В медичному пункті батальйону, який очолюється фельдшером
+В медичній роті бригади
У військовому польовому пересувному госпіталі
В лікувальних закладах госпітальної бази фронту

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Який лікарський склад відділення анестезіології та інтенсивної терапії?
1 лікар анестезіолог
+2 лікаря анестезіологи
2 анестезіологи, 1 хірург
2 хірурги, 2 анестезіологи
1 терапевт, 1 анестезіолог, 1 хірург

В результаті артилерійського удару противника військовослужбо-вець отримав поранення, при якому медична допомога може бути відкладена протягом обмеженого часу без загрози летального наслідку. До якої сортуваль-ної категорії відноситься постраждалий?
До І категорії (невідкладні)
+До ІІ категорії (термінові)
До ІІІ категорії (легкопоранені)
До ІV категорії (агонуючі)
До V категорії (відкладені)

В результаті медичного сортування на етапі медичної евакуації (ЕМЕ) виділяється група поранених і хворих, які маркуються сортувальними ма-рками чорного кольору – «чорна сортувальна група». Які особи відносяться до вказаної сортувальної групи?
Поранені (уражені), які потребують надання невідкладної медичної допомоги на даному ЕМЕ (невідкладні), медична допомога та евакуація забезпечується в пер-шу чергу
Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена протягом об-меженого часу без загрози летального наслідку (термінові) підлягають подаль-шій евакуації після невідкладних поранених групи
Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена на більш три-валий час (легкопоранені, ходячі) медичну допомогу надають в третю чергу
+Поранені (уражені), які отримали ураження несумісні з життям і потребують ли-ше заходів симптоматичної терапії (агонуючі)
Поранені (уражені), які отримали ураження, при яких немає потреби в наданні медичної допомоги на даному ЕМЕ

Медична служба в механізованих відділеннях представлена стріль-цями-санітарами. Вкажіть, для надання якого виду медичної допомоги призначе-ний цей медичний персонал?
Домедична допомога
Перша медична допомога
+Домедична та перша медична допомога
Долікарська
Перша медична та долікарська

В гірському районі країни відбувся землетрус. В осередку масових санітарних втрат санітари та бойові медики одного із військових підрозділів, роз-ташованого поблизу, почали надавати медичну допомогу пораненим та ураже-ним. Для надання якого виду медичної допомоги в умовах НС призначені ці ме-дичні працівники?
Першої медичної та долікарської медичної допомоги
+Першої медичної допомоги
Першої медичної, долікарської та першої лікарської медичної допомоги
Долікарської та першої лікарської медичної допомоги
Першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги

Маневр силами та засобами медичної служби полягає у зміні відпо-відно до обстановки, що склалася, завдань, характеру, складу та організації ро-боти медичних підрозділів та військово-медичних закладів. Як називається вид маневру, який полягає у виділенні частини певного медичного підрозділу (війсь-ково-медичного закладу) для виконання самостійного завдання?
+Маневр поділом
Маневр перекатом
Маневр підміною
Маневр потоками
Маневр обсягом

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації з ме-тою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Якими транспортними засобами повинна здійснюватися стратегічна медична ева-куація?
Переважно броньованими транспортними засобами, санітарними автомобілями або гелікоптерами
Переважно санітарними автомобілями (автобусами) та авіаційним транспортом, а за можливості та необхідності – залізничним або водним транспортом
+Наземними і повітряними транспортними засобами
Вантажними автомобілями підвозу та транспортом загального призначення
Санітарним транспортом Міністерства охорони здоров’я

В результаті медичного сортування на етапі медичної евакуації (ЕМЕ) виділяється група поранених і хворих, які маркуються сортувальними ма-рками зеленого кольору – «зелена сортувальна група». Які особи відносяться до вказаної сортувальної групи?
Поранені (уражені), які потребують надання невідкладної медичної допомоги на даному ЕМЕ (невідкладні), медична допомога та евакуація забезпечується в пер-шу чергу
Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена протягом об-меженого часу без загрози летального наслідку (термінові) підлягають подаль-шій евакуації після невідкладних поранених групи
+Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена на більш три-валий час (легкопоранені, ходячі) медичну допомогу надають в третю чергу
Поранені (уражені), які отримали ураження несумісні з життям і потребують ли-ше заходів симптоматичної терапії (агонуючі)
Поранені (уражені), які отримали ураження, при яких немає потреби в наданні медичної допомоги на даному ЕМЕ

Перебуваючи у відпустці, курсант військового навчального закладу захворів на гострий гастродуоденіт. Госпіталізований у гарнізонний госпіталь. До якої групи втрат особового складу відноситься військовослужбовець?
Бойові санітарні втрати
+Небойові санітарні втрати
Загальні втрати особового складу
Безповоротні втрати
Загальні санітарні втрати

Своєчасна та якісно надана медична допомога скорочує тривалість лікування, створює умови для ефективної медичної і соціальної реабілітації та по-вернення поранених (уражених) до військових частин. У системі лікувально-евакуаційних заходів встановлено часові обмеження щодо надання медичної до-помоги. Які часові обмеження встановлені щодо надання першої медичної допо-моги?
+Не пізніше 10 хвилин від моменту поранення
Не пізніше 30 хвилин від моменту поранення
Не пізніше 1 години від моменту поранення
Не пізніше 2 годин від моменту поранення
Не пізніше 4-6 годин від моменту поранення

В результаті медичного сортування на етапі медичної евакуації (ЕМЕ)виділяється група поранених і хворих, які маркуються сортувальними ма-рками жовтого кольору – «жовта сортувальна група». Які особи відносяться до вказаної сортувальної групи?
Поранені (уражені), які потребують надання невідкладної медичної допомоги на даному ЕМЕ(невідкладні), медична допомога та евакуація забезпечується в пер-шу чергу
+Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена протягом об-меженого часу без загрози летального наслідку (термінові) підлягають подаль-шій евакуації після невідкладних поранених групи
Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена на більш три-валий час (легкопоранені, ходячі) медичну допомогу надають в третю чергу
Поранені (уражені), які отримали ураження несумісні з життям і потребують ли-ше заходів симптоматичної терапії (агонуючі)
Поранені (уражені), які отримали ураження, при яких немає потреби в наданні медичної допомоги на даному ЕМЕ

На медичному складі військової частини зберігаються 64 наплічники медичні загальновійськові санітара (НМЗС). До якої категорії придатності відно-ситься якісний стан цього інвентарного медичного майна?
+Першої категорії
Другої категорії
Третьої категорії
Четвертої категорії
П’ятої категорії

Обсяг медичної допомоги i терміни лікування поранених і хворих за-лежать від умов бойової, тилової і медичної обстановки. Виберіть найбільш пра-вильне та повне визначення поняття «обсяг медичної допомоги».
Визначений перелік лікувально-профілактичних заходів, який проводиться осо-бовим складом військ і медичної служби на полі бою, осередках масових ура-жень
Комплекс лікувально-профілактичних заходів, що проводяться медичною служ-бою на полі бою
Комплекс протиепідемічних заходів, які проводяться медичною службою в осе-редках масового ураження
+Сукупність лікувально-профілактичних заходів, які здійснюються пораненим i хворим в рамках певного виду медичної допомоги
Визначений перелік санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та спеціальних захо-дів, які проводяться медичною службою з метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань

У залежності від дії різних видів зброї або уражаючих факторів од-ного і того ж виду зброї розрізняють комбіновані, множинні та поєднанні ура-ження. Які ураження вважають поєднаними?
Різних органів тіла внаслідок дії декількох видів зброї
Різних анатомічних ділянок тіла в наслідок дії одного виду зброї
Викликані різними видами зброї або різними вражаючими факторами одного і того ж виду
Одним вражаючим агентом двох і більше суміжних органів
+Одним вражаючим агентом двох і більше суміжних органів або анатомічних ді-лянок тіла

Певний перелік (комплекс) лікувально-діагностичних та лікувально-профілактичних заходів, що проводяться у разі поранень, уражень і захворю-вань військовослужбовців особовим складом військ та медичною службою на по-лі бою, в осередках санітарних втрат і на етапах медичної евакуації називається:
Обсягом медичної допомоги
Типом медичної допомоги
Кваліфікацією медичної допомоги
+Видом медичної допомоги
Модулем медичної допомоги

Одним із елементів надання медичної допомоги пораненим і хворим в медичній роті (МедР) бригади є проведення клінічних аналізів. Вкажіть відді-лення МедР, в якому розгортається клінічна лабораторія.
Приймально-сортувальне відділення
Сортувально-евакуаційне відділення
+Госпітальне відділення
Операційно-перев’язочне відділення
Відділення анестезіології та реанімації

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є госпітальний взвод, призначений для розгортання госпітального відділення. Вкажіть склад госпітального відділення.
+Палати інтенсивної терапії для поранених і хворих, палати інтенсивної терапії для обпечених, психоізолятор, ізолятори на дві інфекції, приміщення для команди одужуючих
Операційна з передопераційною і протишоковою для поранених, перев’язочні для тяжкопоранених, перев’язочні для поранених середньої тяжкості
Роздягальна, мийна, одягальна майданчик для дезактивації, дегазації, дезінфекції одягу, взуття та спорядження поранених і хворих та окремо – для транспорту
Перев’язочна для легкопоранених сортувальний пост, сортувальний майданчик сортувальні для поранених і хворих,евакуаційні для поранених і хворих
Палати анестезіології та інтенсивної терапії

Згідно організаційно-штатної структури, одним із підрозділів забез-печення медичної роти бригади є аптека. Вкажіть, які завдання покладаються на аптеку МедР?
Для забезпечення медичним майном відділень МедР бригади
+Для забезпечення медичним майном відділень МедР і особового складу медичної служби бригади
Для забезпечення медичним майном особового складу медичної служби баталь-йонів
Для зберігання медичного майна бригади
Для видачі медикаментів пораненим і хворим

Медична служба Збройних Сил України (ЗСУ)– це спеціальна орга-нізація, яка включає медичні підрозділи, частини, заклади, з’єднання і органи управління, призначені для медичного забезпечення військ в мирний та воєнний час. Які формування медичної служби відносяться до з’єднань?
Медичні формування, які включені до штату військових частин
Медичні формування, які включаються до складу медичних з’єднань або знахо-дяться в безпосередньому підпорядкуванні медичної служби видів збройних сил, або центру
+Медичні формування, до складу яких входять медичні частини
Медичні формування, до складу яких входять медичні об’єднання
Медичні формування, до складу яких входять медичні угрупування

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації з ме-тою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Якими транспортними засобами повинна здійснюватися тактична медична еваку-ація?
Переважно броньованими транспортними засобами, санітарними автомобілями або гелікоптерами
+Переважно санітарними автомобілями (автобусами) та авіаційним транспортом, а за можливості та необхідності – залізничним або водним транспортом
Наземними і повітряними транспортними засобами
Вантажними автомобілями підвозу та транспортом загального призначення
Санітарним транспортом Міністерства охорони здоров’я

Медична служба в механізованих взводах представлена бойовими медиками взводів. Вкажіть, кому безпосередньо підпорядковуються бойові меди-ки з питань медичного забезпечення взводів?
Начальнику медичного пункту батальйону
+Старшому бойовому медику роти
Санітарному інструктору
Командиру медичної роти бригади
Начальнику медичної служби механізованої бригади

Кожному етапу медичної евакуації характерний визначений (типо-вий) вид медичної допомоги. Вкажіть вид медичної допомоги, який характерний для медичної роти бригади.
Перша медична допомога
Долікарська медична допомога
+Перша лікарська та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги
Кваліфікована медична допомога
Спеціалізована медична допомога

Перша лікарська допомога надається з метою усунення або змен-шення наслідків поранень (захворювань), які загрожують життю поранених i хворих, попередження розвитку ускладнень або зменшення їх тяжкості, а також підготовки постраждалих до подальшої евакуації. Вкажіть місце надання першої лікарської допомоги в бойових умовах?
На полі бою, на місці ураження, або в безпосередній близькості до нього
В медичному пункті батальйону, який очолюється фельдшером
+В медичному пункті батальйону, який підсилений лікарем
У військовому польовому пересувному госпіталі
В лікувальних закладах госпітальної бази фронту

Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної допомоги та евакуації поране-них, уражених чи хворих. Які види медичної допомоги повинні надаватись на другому рівні медичного забезпечення?
Першої медичної (домедичної), долікарської та першої лікарської допомоги
+Кваліфікованої медичної допомоги
Кваліфікованої та елементів спеціалізованої медичної допомоги
Кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги
Високоспеціалізованої медичної допомоги

При загрозі застосування противником зброї масового ураження на етапах медичної евакуації (ЕМЕ) проводяться заходи з медичного захисту особо-вого складу та поранених і хворих. Вкажіть, які категорії виділяються серед по-ранених і хворих на ЕМЕ стосовно здатності використовувати індивідуальні за-соби захисту органів дихання?
Потребують одягання ізолюючого протигазу
+Потребують надягання шолома для поранених у голову сторонньою особою
Не потребують використання загальновійськового протигазу
Потребують використання медичних масок та респіраторів
Потребують використання тільки індивідуальних засобів захисту шкіри

Маневр силами та засобами медичної служби полягає у зміні відпо-відно до обстановки, що склалася, завдань, характеру, складу та організації ро-боти медичних підрозділів та військово-медичних закладів. Як називається вид маневру, який полягає у розподілі поранених між етапами медичної евакуації?
Маневр поділом
Маневр перекатом
Маневр підміною
+Маневр потоками
Маневр обсягом

У складі кожного етапу медичної евакуації, як правило, розгортаєть-ся ряд типових функціональних підрозділів, які виконують певні, загальні для кожного з них завдання. В яких відділеннях ЕМЕ розгортаються психоізолято-ри?
Приймально-сортувальні відділення
Відділення спеціальної обробки
Відділення для надання медичної допомоги
+Відділення для госпіталізації та лікування поранених і хворих
Евакуаційні відділення

Медична служба Збройних Сил України (ЗСУ)– це спеціальна орга-нізація, яка включає медичні підрозділи, частини, заклади, з’єднання і органи управління, призначені для медичного забезпечення військ в мирний та воєнний час. Які формування медичної служби відносяться до підрозділів?
+Медичні формування, які включені до штату військових частин
Окремі медичні формування, які включаються до складу медичних з’єднань
Медичні формування, до складу яких входять медичні частини
Медичні формування, до складу яких входять медичні установи
Медичні формування, до складу яких входять медичні заклади

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, які основні підрозділи входять в органі-заційно-штатну структуру МедР бригади?
Приймальне відділення
Хірургічний взвод
Терапевтичний взвод
+Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
Евакуаційне відділення

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є операційно-перев’язочний взвод. Який лікарський склад операційно-перев’язочного взводу?
1 хірург, 1 стоматолог
2хірурги, 2 анестезіологи
2 хірурги, 2 анестезіологи, 1 стоматолог
+3 хірурги, 2 анестезіологи, 1 стоматолог
1 терапевт, 1 стоматолог, 2 хірурги

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, які основні підрозділи входять в органі-заційно-штатну структуру МедР бригади?
Приймальне відділення
Хірургічний взвод
+Госпітальний взвод
Відділення анестезіології та реанімації
Евакуаційне відділення

В результаті артилерійського удару противника військовослужбо-вець отримав поранення, при якому медична допомога може бути відкладена протягом обмеженого часу без загрози летального наслідку. До якої сортуваль-ної категорії відноситься постраждалий? Яким кольором сортувальних марок він позначаються?
До І категорії Червоним кольором
+До ІІ категорії Жовтим кольором
До ІІІ категорії Зеленим кольором
До ІV категорії Чорним кольором
До V категорії Синім кольором

Заходи щодо своєчасного та повного забезпечення медичних підроз-ділів і військово-медичних закладів медичним майном і технікою, необхідними для надання медичної допомоги військовослужбовцям, накопичення та утриман-ня запасів, технічного обслуговування медичної техніки та обладнання складають основу:
+Медичного постачання Збройних Сил України
Медичного забезпечення Збройних Сил України
Системи лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України
Санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення Збройних Сил Украї-ни
Системи надання медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил Украї-ни

Умови діяльності медичної служби механізованого батальйону в на-ступі визначаються, зна¬чною мірою, тим, як здійснюється підготовка та організа-ція медичного забезпечення підрозділу в бою. На якій відстані від переднього краю розгортається медичний пункт батальйону в наступі?
+Не розгортається, працює «на ходу»
До 500 м
До 1км
До 3км
3-5 км

У складі кожного етапу медичної евакуації, як правило, розгортаєть-ся ряд типових функціональних підрозділів, які виконують певні, загальні для кожного з них завдання. Які відділення призначені для часткової чи повної сані-тарної обробки поранених i хворих, а також часткової дегазації i дезактивації, дезінфекції їх обмундирування та оснащення?
Приймально-сортувальні відділення
+Відділення спеціальної обробки
Відділення для надання медичної допомоги
Відділення для госпіталізації та лікування поранених і хворих
Евакуаційні відділення

Район для розгортання медичного пункту батальйону (МПБ) вказує начальник медичної служби бригади. Які елементи розгортаються в складі МПБ, який підсилений лікарем?
Сортувальний пост
Сортувальний майданчик
Перев’язочна (на базі автоперев’язочної)
Евакуаційний намет
+Все вказане

За результатами проведення санітарно-гігієнічного обстеження меди-чною службою визначається санітарно-гігієнічний стан військової частини. Сані-тарно-гігієнічний стан військової частини вважається задовільним, якщо:
Захворюваність особового складу не впливає на боєздатність військ
Санітарно-епідемічний стан району розташування військ (бойових дій) благопо-лучний
Бойові дії ведуться на території, не зараженій факторами зброї масового уражен-ня, не забрудненій фекально-побутовими і промисловими стоками
Умови розміщення та водопостачання відповідають встановленим вимогам, а особовий склад забезпечений необхідним одягом та засобами захисту
+При наявності всіх вказаних умов

Маневр силами та засобами медичної служби полягає у зміні відпо-відно до обстановки, що склалася, завдань, характеру, складу та організації ро-боти медичних підрозділів та військово-медичних закладів. Як називається вид маневру, який полягає у зміні переліку медичних заходів, що здійснюються на етапах медичної евакуації?
Маневр поділом
Маневр перекатом
Маневр підміною
Маневр потоками
+Маневр обсягом

Медичне сортування – це розподіл поранених i хворих на групи за ознаками потреби в однорідних лікувально-евакуаційних i профілактичних захо-дах. Які основні групи поранених і хворих виділяються на етапах медичної ева-куації (ЕМЕ)в результаті медичного сортування?
Особи, які не потребують надання медичної допомоги на даному ЕМЕ
Особи, які потребують надання медичної допомоги на даному ЕМЕ
Особи, які підлягають подальшій евакуації без надання їм медичної допомоги
Особи, які підлягають поверненню у свої підрозділи
+Все вказане

Маневр силами та засобами медичної служби полягає у зміні відпо-відно до обстановки, що склалася, завдань, характеру, складу та організації ро-боти медичних підрозділів та військово-медичних закладів. Як називається вид маневру, який полягає у розгортанні медичного закладу в пункті (районі), де працюють інші медичні підрозділи, військово-медичні заклади, і прийнятті пора-нених (уражених, хворих), що знаходяться в них?
Маневр поділом
Маневр перекатом
+Маневр підміною
Маневр потоками
Маневр обсягом

Долікарська медична допомога надається з метою боротьби із загро-зливими для життя наслідками поранення (захворювання) i попередження тяжких ускладнень. Які заходи проводяться при наданні долікарської допомоги?
Витягування постраждалих з бойових машин, фортифікаційних споруд та інших важко доступних місць
+Введення серцево-судинних засобів
Зупинку зовнішньої кровотечі шляхом прошивання судини в рані
Катетеризацію сечового міхура при затримці сечовиділення
Профілактика правцю при відкритих травмах і опіках

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, які підрозділи не відносяться до основ-них в організаційно-штатній структурі МедР бригади?
+Аптека
Хірургічний взвод
Терапевтичний взвод
Відділення анестезіології та реанімації
Евакуаційне відділення

У складі кожного етапу медичної евакуації (ЕМЕ), як правило, роз-гортається ряд типових функціональних підрозділів, які виконують певні, загаль-ні для кожного з них завдання. В яких відділеннях ЕМЕ розгортаються ізолятори для інфекційних хворих?
Приймально-сортувальні відділення
Відділення спеціальної обробки
Відділення для надання медичної допомоги
+Відділення для госпіталізації та лікування поранених і хворих
Евакуаційні відділення

На залізничному переїзді автобус зіткнувся із військовим залізнич-ним ешелоном. Вартові, які супроводжували військовий вантаж, почали надавати медичну допомогу травмованим пасажирам. Який вид медичної допомоги змо-жуть надати військовослужбовці?
Перша медична та долікарська допомога
Перша медична допомога
+Домедична допомога
Долікарська та перша лікарська медична допомога
Перша лікарська та кваліфікована медична допомога

Перебуваючи на території, зараженій бойовими отруйними речови-нами, військовослужбовець отримав ураження, при якому медична допомога мо-же бути відкладена на більш тривалий час (медичну допомогу надають в третю чергу). До якої сортувальної категорії відноситься постраждалий? Яким кольо-ром сортувальних марок він позначаються?
До І категорії Червоним кольором
До ІІ категорії Жовтим кольором
+До ІІІ категорії Зеленим кольором
До ІV категорії Чорним кольором
До V категорії Синім кольором

Під час бою офіцер отримав два вогнепальних поранення грудної клітки. Який вид уражень отримав військовослужбовець?
+Множинні
Поєднані
Різноманітні
Комбіновані
Чисельні

У складі кожного етапу медичної евакуації, як правило, розгортаєть-ся ряд типових функціональних підрозділів, які виконують певні, загальні для кожного з них завдання. Які відділення призначені для проведення хірургічних втручань та надання іншої медичної допомоги?
Приймально-сортувальні відділення
Відділення спеціальної обробки
+Відділення для надання медичної допомоги
Відділення для госпіталізації та лікування поранених і хворих
Евакуаційні відділення

Перша медична (домедична) допомога передбачає проведення ком-плексу заходів, що здійснюються з метою запобігання або зменшення тяжких на-слідків уражень, виникнення ускладнень або врятування життя шляхом найпрос-тіших медичних заходів. Хто повинен надавати першу медичну (домедичну) до-помогу в бойових умовах?
Самими військовослужбовцями у порядку самодопомоги і взаємодопомоги
Особовим складом військових підрозділів, що виділяються для рятувальних ро-біт в осередках масових санітарних втрат
Стрільцями-санітарами, санітарами, водіями-санітарами
Бойовими та старшими бойовими медиками військових підрозділів
+Все вказане

Загальні втрати особового складу військ поділяються на безповорот-ні та санітарні. Вкажіть, які групи втрат відносяться до санітарних.
+Особи, які отримали поранення, захворювання та ураження, втратили боєздат-ність не менше ніж на одну добу і надійшли на етапи медичної евакуації
Втрати серед особового складу медичної служби
Особи, які отримали поранення, захворювання та ураження
Особи, які отримали поранення, захворювання та ураження і втратили боєздат-ність
Особи, які отримали поранення, захворювання та ураження, втратили боєздат-ність не менше ніж на одну добу

В гірському районі країни відбувся землетрус. В осередку масових санітарних втрат медичний персонал військової частини, розташованої в зоні надзвичайної ситуації (НС) приступив до проведення лікувально-евакуаційного забезпечення (ЛЕЗ) потерпілого в результаті НС населення та військовослужбов-ців. Вкажіть, які заходи не будуть відноситись до системи ЛЕЗ?
+Евакуація потерпілого населення
Розшук, збір, виніс (вивіз) із зони НС уражених
Надання ураженим всіх видів медичної допомоги
Медична евакуація уражених
Лікування та реабілітація уражених

Перша лікарська допомога надається з метою усунення або змен-шення наслідків поранень (захворювань), які загрожують життю поранених i хворих, попередження розвитку ускладнень або зменшення їх тяжкості, а також підготовки постраждалих до подальшої евакуації. Вкажіть, які заходи першої лі-карської допомоги відносяться до невідкладних?
Витягування постраждалих з бойових машин, тяжко доступних місць
Надягання протигазу на ураженого при знаходженні на зараженій місцевості
+Зупинку зовнішньої кровотечі шляхом прошивання судини в рані
Гасіння палаючого одягу і запалювальних сумішей, що попали на тіло
Зміна пов’язок при забрудненні рани радіоактивними речовинами

Своєчасна та якісно надана медична допомога скорочує тривалість лікування, створює умови для ефективної медичної і соціальної реабілітації та по-вернення поранених (уражених) до військових частин. У системі лікувально-евакуаційних заходів встановлено часові обмеження щодо надання медичної до-помоги. Які часові обмеження встановлені щодо надання домедичної допомоги?
+Не пізніше 10 хвилин від моменту поранення
Не пізніше 30 хвилин від моменту поранення
Не пізніше 1 години від моменту поранення
Не пізніше 2 годин від моменту поранення
Не пізніше 4-6 годин від моменту поранення

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, час готовності МедР до прийому поране-них і хворих після прибуття до місця розгортання.
40 хвилин
1 година влітку, 1 година взимку
+2 години влітку, 3 години взимку
2-3 години
5-6 годин

В гірському районі країни відбувся землетрус. В осередку масових санітарних втрат під керівництвом лікаря особовий склад медичного пункту ба-тальйону однієї із військових частин, розташованої поблизу, почали надавати медичну допомогу пораненим та ураженим. Для надання якого виду медичної допомоги призначені ці медичні працівники?
Першої медичної та долікарської медичної допомоги
Першої медичної допомоги
Домедичної допомоги
+Долікарської та першої лікарської медичної допомоги
Першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги

При загрозі застосування противником зброї масового ураження на етапах медичної евакуації (ЕМЕ) проводяться заходи з медичного захисту особо-вого складу та поранених і хворих. Вкажіть, які категорії виділяються серед по-ранених і хворих на ЕМЕ стосовно здатності використовувати індивідуальні за-соби захисту органів дихання?
Здатні користуватися загальновійськовим протигазом і самостійно надягати його
Потребують надягання шолома для поранених у голову сторонньою особою
Здатні користуватися загальновійськовим протигазом, але потребують допомоги в його надяганні
Потребують розміщення в об’єктах колективного захисту, оскільки надягання за-гальновійськового протигазу потерпілим протипоказано
+Все вказане

Кожному етапу медичної евакуації характерний визначений (типо-вий) вид медичної допомоги. Вкажіть вид медичної допомоги, який характерний для лікувальних закладів пересувної госпітальної бази.
Перша медична допомога
Долікарська медична допомога
Перша лікарська та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги
+Кваліфікована та спеціалізована медична допомога
Спеціалізована медична допомога

Перебуваючи в складі розвідувально-хімічного дозору на території, зараженій бойовими отруйними речовинами, військовослужбовець не використо-вував засоби індивідуального захисту і отримав ураження, несумісні з життям, потребує лише заходів симптоматичної терапії. До якої сортувальної категорії ві-дноситься постраждалий? В яку чергу повинна проводитись медична евакуація?
До І категорії (невідкладні) Підлягають евакуації в першу чергу
До ІІ категорії (термінові) Підлягають подальшій евакуації після “червоної” гру-пи
До ІІІ категорії (ходячі ) Підлягають евакуації в третю чергу
+До ІV категорії (агонуючі) Підлягають евакуації за медичними показаннями
До V категорії (відкладені) Евакуації не підлягають

Бойові медики взводів і старші бойові медики рот механізованого батальйону отримали для надання медичної допомоги наплічники медичні зага-льновійськові санітара. До якої категорії придатності відноситься якісний стан цього інвентарного медичного майна?
Першої категорії
+Другої категорії
Третьої категорії
Четвертої категорії
П’ятої категорії

Медична евакуація – сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації з ме-тою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Проведення яких заходів передбачається в комплексі передової медичної евакуа-ції?
+Винесення (вивіз) поранених (уражених) з поля бою та їх транспортування до першого розгорнутого медичного підрозділу, розташованого в районі бойових дій
Транспортування поранених (уражених) з передових до наступних закладів охо-рони здоров’я, розташованих поза районом бойових дій у межах оперативної зони
Транспортування поранених (уражених, хворих) за межі районів бойових дій до закладів охорони здоров’я, де їм буде надано вичерпну медичну допомогу та проведено лікування до повного одужання
Транспортування поранених (уражених) із лікувальних закладів першого рівня медичного забезпечення до цивільних лікувальних закладів
Транспортування поранених (уражених) із лікувальних закладів першого рівня медичного забезпечення до лікувальних закладів другого рівня

Етап медичної евакуації — це сили і засоби охорони здоров’я, роз-горнуті на шляхах медичної евакуації і призначені для прийому, медичного сор-тування, надання певних видів медичної допомоги ураженим і пораненим і (при необхідності) підготовки їх до подальшої евакуації. Яка на даний час прийнята система лікувально-евакуаційного забезпечення в Збройних Силах України?
Одноетапна
Двоетапна
Трьохетапна
+Чотирьохетапна
Багатоетапна

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації (ЕМЕ) з метою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Однією із вимог, які передбачають надійність системи медичної еваку-ації є її безперервність, яка означає:
Доставку поранених (уражених) на відповідні ЕМЕ з метою надання медичної допомоги у встановлені терміни
+Проведення медичної евакуації 24 години на добу
Проведення медичної евакуації за будь-яких погодних умов, на любій місцевості, за будь-яких умов оперативної, бойової та медико-тактичної обстановки
Забезпечення медичного нагляду, невідкладної допомоги та догляду за поране-ними під час евакуації
Застосування єдиних організаційних принципів і клінічних протоколів

Перша медична (домедична) допомога передбачає проведення ком-плексу заходів, що здійснюються з метою запобігання або зменшення тяжких на-слідків уражень, виникнення ускладнень або врятування життя шляхом найпрос-тіших медичних заходів. Вкажіть місце надання першої медичної (домедичної) допомоги в бойових умовах?
+На полі бою, на місці ураження, або в безпосередній близькості до нього
В медичному пункті батальйону
В медичній роті бригади
У військовому польовому пересувному госпіталі
В лікувальних закладах госпітальної бази фронту

Кожному етапу медичної евакуації характерний визначений (типо-вий) вид медичної допомоги. Вкажіть вид медичної допомоги, який характерний для медичного пункту батальйону:
Перша медична допомога
+Долікарська медична допомога
Перша лікарська медична допомога
Кваліфікована медична допомога
Спеціалізована медична допомога

Забезпечення медичним майном і технікою покладається на органи управління медичною службою, які організовують його постачання до військо-вих частин з медичних складів. Які завдання покладаються на органи управління медичною службою з питань медичного постачання?
Витребування медичного майна
Організація постачання медичного майна з підпорядкованих складів до медичних підрозділів і військово-медичних закладів
Обслуговування, ремонт та відновлення медичної техніки
Раціональний розподіл медичного майна та забезпечення його своєчасної достав-ки відповідно до завдань військово-медичних підрозділів
+Все вказане

Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної допомоги та евакуації поране-них, уражених чи хворих. За рахунок яких сил і засобів медичної служби форму-ється та реалізується другий рівень медичного забезпечення?
На тактичному рівні за рахунок сил і засобів медичної служби батальйону
+На тактичному рівні за рахунок сил і засобів медичної служби бригади
На тактичному рівні за рахунок медичної роти бригади або передової хірургіч-ної групи, які розгортаються самостійно
На тактичному рівні за рахунок медичної роти, підсиленої необхідними хірургі-чними групами, або військового мобільного госпіталю, що розгортається частко-во чи повністю
На оперативному рівні за рахунок військових мобільних госпіталів і стаціонар-них військових або цивільних закладів охорони здоров’я, що розгортаються в межах операційної зони

Визначений перелік (комплекс) лікувально-профілактичних заходів, які проводяться при пораненнях i захворюваннях особовим складом військ та медичною службою на полі бою, в осередках масових санітарних втрат і на ета-пах медичної евакуації (ЕМЕ) називається видом медичної допомоги. Чим визна-чається вид медичної допомоги (вкажіть невірне твердження)?
Кваліфікацією спеціалістів
Наявністю необхідного оснащення
Наявністю необхідної кількості спеціалістів
+Назвою етапу медичної евакуації
Місцем надання медичної допомоги

Одним із завдань медичного сортування в медичній роті (МедР) бри-гади є виявлення осіб, які знаходяться в стані психотичної реакції на бойову об-становку та їх ізоляція. Вкажіть відділення МедР, в якому розгортаються психо-ізолятори.
Приймально-сортувальне відділення
Сортувально-евакуаційне відділення
+Госпітальне відділення
Операційно-перев’язочне відділення
Відділення анестезіології та реанімації

В результаті артилерійського удару противника три військовослуж-бовці отримали поранення, які безпосередньо загрожують життю і вимагають на-дання негайної медичної допомоги. До якої сортувальної категорії відносяться постраждалі? Яким кольором сортувальних марок вони позначаються?
+До І категорії Червоним кольором
До ІІ категорії Жовтим кольором
До ІІІ категорії Зеленим кольором
До ІV категорії Чорним кольором
До V категорії Синім кольором

Перебуваючи на забрудненій отруйними речовинами місцевості, лей-тенант отримав вогнепальне поранення грудної клітки стрілецькою зброєю. Крім проявів вогнепальної травми, у військовослужбовця розвинулась клінічна карти-на ураження отруйними речовинами нервово-паралітичної дії. Який вид уражен-ня отримав військовослужбовець?
Поєднані
+Комбіновані
Множинні
Численні
Суміжні

Етап медичної евакуації – це сили і засоби охорони здоров’я, розго-рнуті на шляхах медичної евакуації і призначені для прийому, медичного сорту-вання, надання певних видів медичної допомоги ураженим і пораненим і (при не-обхідності) підготовки їх до подальшої евакуації. Які завдання покладаються на етап медичної евакуації?
+Надання пораненим і хворим медичної допомоги
Забезпечення особового складу та медичних підрозділів медичним майном
Проведення військово-медичної підготовки серед особового складу
Захист особового складу від зброї масового ураження
Проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів

Маневр силами та засобами медичної служби полягає у зміні відпо-відно до обстановки, що склалася, завдань, характеру, складу та організації ро-боти медичних підрозділів та військово-медичних закладів. Які види маневру си-лами і засобами медичної служби виділяються в системі медичного забезпечення військ?
Маневр поділом
Маневр перекатом
Маневр підміною
Маневр обсягом
+Все вказане

Кожному етапу медичної евакуації характерний визначений (типо-вий) вид медичної допомоги. Вкажіть вид медичної допомоги, який характерний для військового польового пересувного госпіталю:
Перша медична допомога
Долікарська медична допомога
Перша лікарська та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги
+Кваліфікована медична допомога
Спеціалізована медична допомога

Медична служба в механізованих відділеннях представлена стріль-цями-санітарами. Вкажіть, кому безпосередньо підпорядковуються стрільці-санітари з питань медичного забезпечення відділень?
Начальнику медичного пункту батальйону
Старшому бойовому медику роти
+Бойовому медику взводу
Командиру медичної роти бригади
Начальнику медичної служби механізованої бригади

Перебуваючи в складі розвідувально-хімічного дозору на території, зараженій бойовими отруйними речовинами, два військовослужбовці не викорис-товували засоби індивідуального захисту і отримали ураження, несумісні з жит-тям і потребують лише заходів симптоматичної терапії. До якої сортувальної ка-тегорії відносяться постраждалі?
До І категорії (невідкладні)
До ІІ категорії (термінові)
До ІІІ категорії (легкопоранені)
+До ІV категорії (агонуючі)
До V категорії (відкладені)

За результатами проведення санітарно-гігієнічного обстеження меди-чною службою визначається санітарно-гігієнічний стан військової частини. Сані-тарно-гігієнічний стан військової частини вважається незадовільним за наявності наступних умов:
Захворюваність особового складу не впливає на боєздатність військ
Санітарно-епідемічний стан району розташування військ (бойових дій) благопо-лучний
Бойові дії ведуться на території, не зараженій факторами зброї масового уражен-ня, не забрудненій фекально-побутовими і промисловими стоками
+Забруднення місцевості отруйними речовинами, біологічними засобами або ра-діоактивними речовинами (вище 5 Р/г)
Умови розміщення та водопостачання відповідають встановленим вимогам, а особовий склад забезпечений необхідним одягом та засобами захисту

В результаті артилерійського удару противника військовослужбо-вець отримав поранення, при якому медична допомога може бути відкладена протягом обмеженого часу без загрози летального наслідку. До якої сортуваль-ної категорії відносяться постраждалий? В яку чергу повинна проводитись меди-чна евакуація?
До І категорії (невідкладні) Підлягають евакуації в першу чергу
+До ІІ категорії (термінові) Підлягають подальшій евакуації після “червоної” сор-тувальної групи
До ІІІ категорії (легкопоранені) Підлягають евакуації в третю чергу
До ІV категорії (агонуючі) Підлягають евакуації за медичними показаннями
До V категорії (відкладені) Евакуації не підлягають

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, хто за штатною посадою, є командиром МедР бригади?
Лікар травматолог
Лікар загальної практики
Лікар анестезіолог-реаніматолог
Лікар терапевт
+Лікар хірург

Медична служба Збройних Сил України (ЗСУ)– це спеціальна орга-нізація, яка включає медичні підрозділи, частини, заклади, з’єднання і органи управління, призначені для медичного забезпечення військ в мирний та воєнний час. У воєнний час провідним органом управління медичної служби ЗСУ є:
+Головне військово-медичне управління ЗСУ
Головне військово-медичне управління Генерального штабу ЗСУ
Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України
Міністерство оборони України
Військово-медичний департамент Міністерства охорони здоров’я України

Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної допомоги та евакуації поране-них, уражених чи хворих. За рахунок яких сил і засобів медичної служби форму-ється та реалізується передовий другий рівень медичного забезпечення?
На тактичному рівні за рахунок сил і засобів медичної служби батальйону
На тактичному рівні за рахунок сил і засобів медичної служби бригади
+На тактичному рівні за рахунок медичної роти бригади або передової хірургіч-ної групи, які розгортаються самостійно
На тактичному рівні за рахунок медичної роти, підсиленої необхідними хірургі-чними групами, або військового мобільного госпіталю, що розгортається частко-во чи повністю
На оперативному рівні за рахунок військових мобільних госпіталів і стаціонар-них військових або цивільних закладів охорони здоров’я, що розгортаються в межах операційної зони

Одним із елементів надання медичної допомоги поранених і хворих в медичній роті (МедР) бригади є проведення рентгенологічних досліджень. Вка-жіть відділення МедР, в якому працює рентген-лаборант.
Приймально-сортувальне відділення
Сортувально-евакуаційне відділення
Госпітальне відділення
+Операційно-перев’язочне відділення
Відділення анестезіології та реанімації

Район для розгортання медичного пункту батальйону (МПБ) вказує начальник медичної служби бригади. Які вимоги ставляться до місця розгортан-ня МПБ?
Мати свої джерела водопостачання
Розташовуватися неподалік від основних шляхів підвозу та евакуації
Мати благополучний санітарно-епідемічний стан
Дозволяти використовувати захисні властивості місцевості для захисту МПБ від дії зброї масового ураження
+Все вказане

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації з ме-тою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Які вимоги ставляться до організації і проведення медичної евакуації?
Своєчасність
Доступність і безперервність
Забезпечення медичного нагляду за пораненими під час евакуації
Міжвідомча та багатонаціональна сумісність
+Все вказане

Кожному етапу медичної евакуації характерний визначений (типо-вий) вид медичної допомоги. Вкажіть вид медичної допомоги, який характерний для лікувальних закладів пересувної та територіальної госпітальних баз.
Перша медична допомога
Долікарська медична допомога
Перша лікарська та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги
+Кваліфікована та спеціалізована медична допомога
Спеціалізована медична допомога

Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної допомоги та евакуації поране-них, уражених чи хворих. Які види медичної допомоги повинні надаватись на третьому рівні медичного забезпечення?
Першої медичної (домедичної), долікарської та першої лікарської допомоги
Кваліфікованої медичної допомоги
Кваліфікованої та елементів спеціалізованої медичної допомоги
+Кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги
Високоспеціалізованої медичної допомоги

В гірському районі країни відбувся землетрус. В осередку масових санітарних втрат під керівництвом фельдшера – начальника медичного пункту санітари та бойові медики одного із військових підрозділів, розташованого поб-лизу, почали надавати медичну допомогу пораненим та ураженим. Для надання якого виду медичної допомоги в у умовах надзвичайної ситуації призначені ці медичні працівники?
Першої медичної та долікарської медичної допомоги
Першої медичної допомоги
Домедичної допомоги
+Долікарської медичної допомоги
Першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, які основні підрозділи входять в органі-заційно-штатну структуру МедР бригади?
+Приймально-сортувальний взвод
Хірургічний взвод
Терапевтичний взвод
Відділення анестезіології та реанімації
Евакуаційне відділення

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти (МедР) бригади є відділення збору та евакуації поранених. Вкажіть, хто за штатною посадою,очолює відділення збору та евакуації поране-них МедР?
Санітарний інструктор
+Бойовий медик
Санітар
Лікар
Фельдшер

В результаті медичного сортування на етапі медичної евакуації (ЕМЕ)виділяється група поранених і хворих, які маркуються сортувальними ма-рками червоного кольору – «червона сортувальна група». Які особи відносяться до вказаної сортувальної групи?
+Поранені (уражені), які потребують надання невідкладної медичної допомоги на даному ЕМЕ(невідкладні), медична допомога та евакуація забезпечується в пер-шу чергу
Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена протягом об-меженого часу без загрози летального наслідку (термінові) підлягають подаль-шій евакуації після невідкладних поранених групи
Поранені (уражені), яким медична допомога може бути відкладена на більш три-валий час (легкопоранені, ходячі) медичну допомогу надають в третю чергу
Поранені (уражені), які отримали ураження несумісні з життям і потребують ли-ше заходів симптоматичної терапії (агонуючі)
Поранені (уражені), які отримали ураження, при яких немає потреби в наданні медичної допомоги на даному ЕМЕ

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації (ЕМЕ) з метою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Однією із вимог, які передбачають надійність системи медичної еваку-ації є її своєчасність, яка означає:
+Доставку поранених (уражених) на відповідні ЕМЕ з метою надання медичної допомоги у встановлені терміни
Проведення медичної евакуації 24 години на добу
Проведення медичної евакуації за будь-яких погодних умов, на любій місцевості, за будь-яких умов оперативної, бойової та медико-тактичної обстановки
Забезпечення медичного нагляду, невідкладної допомоги та догляду за поране-ними під час евакуації
Застосування єдиних організаційних принципів і клінічних протоколів

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, кому підпорядковується командир МедР бригади з питань медичного забезпечення?
Командиру бригади
Начальнику медичної служби армійського корпусу
Начальнику військового польового пересувного госпіталю
Начальнику пересувної госпітальної бази
+Начальнику медичної служби бригади

Етап медичної евакуації — це сили і засоби охорони здоров’я, роз-горнуті на шляхах медичної евакуації і призначені для прийому, медичного сор-тування, надання певних видів медичної допомоги ураженим і пораненим і (при необхідності) підготовки їх до подальшої евакуації. До числа етапів медичної ева-куації може бути віднесений:
Окремий автомобільний санітарний батальйон
Санітарно-епідеміологічний загін
Медичний склад
+Військовий польовий пересувний госпіталь
Судово-медична лабораторія

Бойовий санітар підрозділу внаслідок артилерійського обстрілу отримав вогнепальне поранення лівого стегна. Після надання першої медичної та долікарської допомоги евакуйований у військово-польовий пересувний госпіталь. До якої групи втрат особового складу відноситься військовослужбовець?
+Бойові санітарні втрати
Небойові санітарні втрати
Загальні втрати особового складу
Безповоротні втрати
Загальні санітарні втрати

Кожному етапу медичної евакуації характерний визначений (типо-вий) вид медичної допомоги. Вкажіть вид медичної допомоги, який характерний для лікувальних закладів територіальної госпітальної бази.
Перша медична допомога
Долікарська медична допомога
Перша лікарська та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги
Кваліфікована та спеціалізована медична допомога
+Спеціалізована медична допомога

Перебуваючи на території, зараженій бойовими отруйними речови-нами, військовослужбовець отримав ураження, при якому медична допомога мо-же бути відкладена на більш тривалий час (медичну допомогу надають в третю чергу). До якої сортувальної категорії відносяться постраждалий? В яку чергу повинна проводитись медична евакуація?
До І категорії (невідкладні) Підлягають евакуації в першу чергу
До ІІ категорії (термінові) Підлягають подальшій евакуації після “червоної” гру-пи
+До ІІІ категорії (легкопоранені) Підлягають евакуації в третю чергу
До ІV категорії (агонуючі) Підлягають евакуації за медичними показаннями
До V категорії (відкладені) Евакуації не підлягають

Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної допомоги та евакуації поране-них, уражених чи хворих. Які види медичної допомоги повинні надаватись на другому покращеному рівні медичного забезпечення?
Першої медичної (домедичної), долікарської та першої лікарської допомоги
Кваліфікованої медичної допомоги
+Кваліфікованої та елементів спеціалізованої медичної допомоги
Кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги
Високоспеціалізованої медичної допомоги

Ядерна зброя відноситься до зброї масового ураження. Які уражаючі фактори ядерного вибуху не можуть викликати масові санітарні втрати серед вій-ськовослужбовців?
+Електромагнітний імпульс
Ударна хвиля
Світлове випромінювання
Проникаюча радіація
Радіоактивне забруднення місцевості

Маневр силами та засобами медичної служби полягає у зміні відпо-відно до обстановки, що склалася, завдань, характеру, складу та організації ро-боти медичних підрозділів та військово-медичних закладів. Як називається вид маневру, який полягає у розгортанні однотипних етапів медичної евакуації по черзі?
Маневр поділом
+Маневр перекатом
Маневр підміною
Маневр потоками
Маневр обсягом

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є приймально-сортувальний взвод. Який лікарський склад приймально-сортувального взводу?
1 хірург
1 терапевт
+1 хірург, 1 терапевт
1 хірург, 1 анестезіолог
1 терапевт, 1 стоматолог

За результатами проведення санітарно-гігієнічного обстеження меди-чною службою визначається санітарно-гігієнічний стан військової частини. Сані-тарно-гігієнічний стан військової частини вважається незадовільним за наявності наступних умов:
Захворюваність особового складу не впливає на боєздатність військ
Санітарно-епідемічний стан району розташування військ (бойових дій) благопо-лучний
Бойові дії ведуться на території, не зараженій факторами зброї масового уражен-ня, не забрудненій фекально-побутовими і промисловими стоками
Умови розміщення та водопостачання відповідають встановленим вимогам, а особовий склад забезпечений необхідним одягом та засобами захисту
+Поява серед особового складу гостро контагіозних захворювань або групових неінфекційних захворювань, що впливає на боєздатність військ

Вкажіть медичні формування, які не є етапами медичної евакуації в сучасній системі лікувально-евакуаційного забезпечення:
+Медичний пункт батальйону в наступі
Медичний пункт батальйону в обороні
Медична рота бригади
Військовий польовий пересувний госпіталь
Лікувальні заклади пересувної та територіальної госпітальної бази

Район для розгортання медичного пункту батальйону (МПБ) вказує начальник медичної служби бригади. Які елементи не розгортаються в складі МПБ, який підсилений лікарем?
Сортувальний пост
Сортувальний майданчик
Перев’язочна (на базі автоперев’язочної)
Евакуаційний намет
+Госпітальний намет

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації з ме-тою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Якими транспортними засобами повинна здійснюватися передова медична еваку-ація?
+Переважно броньованими транспортними засобами, санітарними автомобілями або гелікоптерами
Переважно санітарними автомобілями (автобусами) та авіаційним транспортом, а за можливості та необхідності – залізничним або водним транспортом
Наземними і повітряними транспортними засобами
Вантажними автомобілями підвозу та транспортом загального призначення
Санітарним транспортом Міністерства охорони здоров’я

Район для розгортання медичного пункту батальйону (МПБ) вказує начальник медичної служби бригади. Які вимоги ставляться до місця розгортан-ня МПБ?
Бути достатнім по площі
Розташовуватися неподалік від основних шляхів підвозу та евакуації
Знаходитись на достатній відстані від об'єктів, що можуть привертати увагу про-тивника
Дозволяти використовувати захисні властивості місцевості для захисту МПБ від дії зброї масового ураження
+Все вказане

Санітарні втрати - поранені, уражені, травмовані та хворі, які втра-тили боєздатність (працездатність) не менше ніж на одну добу і надійшли на ета-пи медичної евакуації. Вкажіть, які групи санітарних втрат відносяться до бойо-вих.
+Особи, які стали санітарними втратами при виконанні бойових завдань
Втрати серед особового складу медичної служби
Особи, які отримали поранення, захворювання та ураження і надійшли на етапи медичної евакуації
Особи, які отримали поранення, захворювання та ураження і втратили боєздат-ність
Особи, які отримали поранення, захворювання та ураження, втратили боєздат-ність не менше ніж на одну добу

Для лікувально-евакуаційної характеристики поранених та хворих користуються класифікацією санітарних втрат за ступенями тяжкості. Які уражені відносяться до категорії поранених середньої тяжкості?
Потребують стаціонарного лікування не менше 10 днів, після чого вони будуть придатні до військової служби
Потребують стаціонарного лікування не менше 1 місяця, після чого вони будуть придатні до військової служби
+Потребують стаціонарного лікування не менше 2-х місяців, після чого вони бу-дуть придатні до військової служби
Потребують стаціонарного лікування до 90 днів, після чого вони будуть придатні до військової служби
Потребують стаціонарного лікування до 120 днів, після чого вони будуть прида-тні до військової служби

Своєчасна та якісно надана медична допомога скорочує тривалість лікування, створює умови для ефективної медичної і соціальної реабілітації та по-вернення поранених (уражених) до військових частин.У системі лікувально-евакуаційних заходів встановлено часові обмеження щодо надання медичної до-помоги. Які часові обмеження встановлені щодо надання невідкладних заходів першої лікарської допомоги?
Не пізніше 10 хвилин від моменту поранення
Не пізніше 30 хвилин від моменту поранення
+Не пізніше 1 години від моменту поранення
Не пізніше 2 годин від моменту поранення
Не пізніше 4-6 годин від моменту поранення

Медична служба Збройних Сил України (ЗСУ)– це спеціальна орга-нізація, яка включає медичні підрозділи, частини, заклади, з’єднання і органи управління, призначені для медичного забезпечення військ в мирний та воєнний час. Які формування медичної служби відносяться до з’єднань?
Медичні роти бригад
+Медичні бригади армійських корпусів, госпітальні бази
Медичні пункти полків, медичні роти бригад
Медичні пункти батальйонів, медичні пункти окремих частин
Санітарно-транспортні частини, військові польові пересувні госпіталі

Медичне сортування – це розподіл поранених i хворих на групи за ознаками потреби в однорідних лікувально-евакуаційних i профілактичних захо-дах. Які основні групи поранених і хворих виділяються на етапах медичної ева-куації (ЕМЕ) в результаті медичного сортування?
Особи, небезпечні для оточуючих
Особи, які потребують надання медичної допомоги на даному ЕМЕ
Особи, які підлягають подальшій евакуації без надання їм медичної допомоги
Особи, які підлягають поверненню у свої підрозділи
+Все вказане

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є операційно-перев’язочний взвод, призначений для розгортання операційно-перев’язочного відділення. Вкажіть склад операційно-перев’язочного відділення.
Палати інтенсивної терапії для поранених і хворих, палати інтенсивної терапії для обпечених, психоізолятор, ізолятори на дві інфекції, приміщення для команди одужуючих
+Операційна з передопераційною і протишоковою для поранених, перев’язочні для тяжкопоранених, перев’язочні для поранених середньої тяжкості, рентгено-логічна установка
Роздягальна, мийна, одягальна майданчик для дезактивації, дегазації, дезінфекції одягу, взуття та спорядження поранених і хворих та окремо – для транспорту
Перев’язочна для легкопоранених сортувальний пост, сортувальний майданчик сортувальні для поранених і хворих, евакуаційні для поранених і хворих
Палат анестезіології та інтенсивної терапії

Маневр силами та засобами медичної служби полягає у зміні відпо-відно до обстановки, що склалася, завдань, характеру, складу та організації ро-боти медичних підрозділів та військово-медичних закладів. Які види маневру си-лами і засобами медичної служби виділяються в системі медичного забезпечення військ?
Маневр поділом
Маневр перекатом
Маневр підміною
Маневр потоками
+Все вказане

Визначений перелік (комплекс) лікувально-профілактичних заходів, які проводяться при пораненнях i захворюваннях особовим складом військ та медичною службою на полі бою, в осередках масових санітарних втрат і на ета-пах медичної евакуації називається видом медичної допомоги. Чим визначається конкретний вид медичної допомоги?
Величиною санітарних втрат
Оперативно-тактичною та медичною обстановкою
Кваліфікацією спеціалістів
+Місцем надання, підготовкою осіб, які її надають та наявністю необхідного осна-щення
Санітарно-епідемічним станом військ і району їх дій

Спеціалізована медична допомога – вища форма медичної допомоги, що носить вичерпний характер i надається у спеціально призначених для цієї ме-ти лікувальних закладах (відділеннях), які мають у своєму складі відповідних фа-хівців i спеціальне лікувально-діагностичне обладнання. Де повинна надаватися спеціалізована медична допомога в бойових умовах?
На полі бою, на місці ураження, або в безпосередній близькості до нього
В медичному пункті батальйону, який очолюється фельдшером
В медичному пункті батальйону, який підсилений лікарем
У військовому польовому пересувному госпіталі
+В лікувальних закладах госпітальної бази фронту

При загрозі застосування противником зброї масового ураження на етапах медичної евакуації (ЕМЕ) проводяться заходи з медичного захисту особо-вого складу та поранених і хворих. Вкажіть, які категорії виділяються серед по-ранених і хворих на ЕМЕ стосовно здатності використовувати індивідуальні за-соби захисту органів дихання?
+Здатні користуватися загальновійськовим протигазом і самостійно надягати його
Потребують одягання ізолюючого протигазу
Не потребують використання загальновійськового протигазу
Потребують використання медичних масок та респіраторів
Потребують використання тільки індивідуальних засобів захисту шкіри

У залежності від дії різних видів зброї або уражаючих факторів од-ного і того ж виду зброї розрізняють комбіновані, множинні та поєднанні ура-ження. Які ураження вважають поєднаними?
Різних органів тіла внаслідок дії декількох видів зброї
+Різних анатомічних ділянок тіла в наслідок дії одного виду зброї
Викликані різними видами зброї або різними вражаючими факторами одного і того ж виду
Одним вражаючим агентом двох і більше суміжних органів
Одним вражаючим агентом двох і більше суміжних органів або анатомічних ді-лянок тіла

Медична служба в механізованих ротах представлена старшими бо-йовими медиками. Вкажіть, кому безпосередньо підпорядковуються старші бойо-ві медики з питань медичного забезпечення рот?
+Начальнику медичного пункту батальйону
Командиру роти
Санітарному інструктору
Командиру медичної роти бригади
Начальнику медичної служби механізованої бригади

Етапом медичної евакуації (ЕМЕ) називаються сили і засоби медичної служби, розгорнуті на шляхах медичної евакуації і призначені для прийому, ме-дичного сортування, надання визначених видів медичної допомоги ураженим і (за необхідності) підготовки їх до подальшої евакуації. Скільки ЕМЕ необхідно розгортати в бойових умовахзгідно з новою організаційною структурою медич-ноїслужби і сучасною системою ЛЕЗ?
Два ЕМЕ
Три ЕМЕ
+Чотири ЕМЕ
П’ять ЕМЕ
Один ЕМЕ

За результатами проведення санітарно-гігієнічного обстеження меди-чною службою визначається санітарно-гігієнічний стан військової частини. Сані-тарно-гігієнічний стан військової частини вважається незадовільним за наявності наступних умов:
Захворюваність особового складу не впливає на боєздатність військ
Санітарно-епідемічний стан району розташування військ (бойових дій) благопо-лучний
Бойові дії ведуться на території, не зараженій факторами зброї масового уражен-ня, не забрудненій фекально-побутовими і промисловими стоками
Умови розміщення та водопостачання відповідають встановленим вимогам, а особовий склад забезпечений необхідним одягом та засобами захисту
+Отримання більш ніж у 30 % особового складу доз зовнішнього радіаційного опромінювання, що впливає на боєздатність військ

При загрозі застосування противником зброї масового ураження на етапах медичної евакуації (ЕМЕ) проводяться заходи з медичного захисту особо-вого складу та поранених і хворих. Вкажіть, які категорії виділяються серед по-ранених і хворих на ЕМЕ стосовно здатності використовувати індивідуальні за-соби захисту органів дихання?
+Потребують розміщення в об’єктах колективного захисту, оскільки надягання за-гальновійськового протигазу потерпілим протипоказано
Потребують одягання ізолюючого протигазу
Не потребують використання загальновійськового протигазу
Потребують використання медичних масок та респіраторів
Потребують використання тільки індивідуальних засобів захисту шкіри

Основним медичним підрозділом в механізованому (танковому) ба-тальйоні є медичний пункт батальйону (МПБ), підсилений лікарем. Вкажіть, для надання якого виду медичної допомоги призначений особовий склад цього меди-чного підрозділу?
Домедична допомога
Перша медична допомога
Домедична та перша медична допомога
+Долікарська та перша лікарська медична допомога
Перша медична та долікарська

Метою медичного забезпечення Збройних Сил України є підтриман-ня високого рівня боєздатності особового складу військ (сил) шляхом збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців, надання їм медичної допомоги, ліку-вання та найшвидшого відновлення їх працездатності та боєздатності. Вкажіть, які групи заходів не проводяться в системі медичного забезпечення.
Заходи із лікувально-евакуаційного забезпечення
Заходи із санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення
+Заходи із лазнево-прального забезпечення
Заходи із медичного постачання
Заходи із захисту особового складу військ від зброї масового ураження

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації з ме-тою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Проведення яких заходів передбачається в комплексі стратегічної медичної ева-куації?
Винесення (вивіз) поранених (уражених) з поля бою та їх транспортування до першого розгорнутого медичного підрозділу, розташованого в районі бойових дій
Транспортування поранених (уражених) з передових до наступних закладів охо-рони здоров’я, розташованих поза районом бойових дій у межах оперативної зони
+Транспортування поранених (уражених, хворих) за межі районів бойових дій до закладів охорони здоров’я, де їм буде надано вичерпну медичну допомогу та проведено лікування до повного одужання
Транспортування поранених (уражених) із лікувальних закладів першого рівня медичного забезпечення до цивільних лікувальних закладів
Транспортування поранених (уражених) із лікувальних закладів першого рівня медичного забезпечення до лікувальних закладів другого рівня

Заходи щодо своєчасного та повного забезпечення медичних підроз-ділів і військово-медичних закладів медичним майном і технікою, необхідними для надання медичної допомоги військовослужбовцям, накопичення та утриман-ня запасів, технічного обслуговування медичної техніки та обладнання. Наведене твердження відповідає комплексу заходів із:
Системи захисту військовослужбовців від уражаючих факторів зброї масового ураження
Системи лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України
Санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення Збройних Сил Украї-ни
+Медичного постачання Збройних Сил України
Системи надання медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил Украї-ни

Кваліфікована медична допомога надається з метою усунення загро-зливих для життя поранених i хворих наслідків поранень, уражень i захворю-вань, попередження розвитку в них ускладнень та підготовки тих, хто цього пот-ребує, до подальшої евакуації. Де повинна надаватися кваліфікована медична до-помога в бойових умовах?
На полі бою, на місці ураження, або в безпосередній близькості до нього
В медичному пункті батальйону, який очолюється фельдшером
В медичному пункті батальйону, який підсилений лікарем
+У військовому польовому пересувному госпіталі
В лікувальних закладах госпітальної бази фронту

Умови діяльності медичної служби механізованого батальйону в обороні визначаються, зна¬чною мірою, тим, як здійснюється підготовка та орга-нізація оборони. Вкажіть, які вказівки отримує начальник медичного пункту ба-тальйону від начальника медичної служби бригади?
Шляхи евакуації до медичної роти бригади
Сили та засоби підсилення медслужби
Способи та засоби зв’язку,порядок подання донесень
Місце розташування медичної роти бригади до початку бою і можливе її перемі-щення під час бойових дій
+Все вказане

Внаслідок тривалого використання в роботі госпітального відділен-ня медичної роти механізованої бригади електрокардіограф прийшов в неприда-тність і потребує середнього ремонту. До якої категорії придатності відноситься якісний стан цього інвентарного медичного майна?
Першої категорії
Другої категорії
+Третьої категорії
Четвертої категорії
П’ятої категорії

Солдат при артилерійському обстрілі отримав вогнепальне поранен-ня грудної клітки, внаслідок чого помер у військово-польовому пересувному гос-піталі. До якої групи втрат особового складу відноситься військовослужбовець?
Бойові санітарні втрати
Небойові санітарні втрати
Загальні втрати особового складу
+Безповоротні втрати
Загальні санітарні втрати

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, які підрозділи забезпечення входять в організаційно-штатну структуру МедР бригади?
Приймальне відділення
Хірургічний взвод
Терапевтичний взвод
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
+Взвод матеріально-технічного забезпечення

У складі кожного етапу медичної евакуації (ЕМЕ), як правило, роз-гортається ряд типових функціональних підрозділів, які виконують певні, загаль-ні для кожного з них завдання. Які відділення призначені для надання медичної допомоги хворим терапевтичного профілю?
Приймально-сортувальні відділення
Відділення спеціальної обробки
Відділення для надання медичної допомоги
+Відділення для госпіталізації та лікування поранених і хворих
Евакуаційні відділення

Перебуваючи в складі розвідувально-хімічного дозору на території, зараженій бойовими отруйними речовинами, два військовослужбовці не викорис-товували засоби індивідуального захисту і отримали ураження, несумісні з жит-тям і потребують лише заходів симптоматичної терапії. До якої сортувальної ка-тегорії відносяться постраждалі? Яким кольором сортувальних марок вони поз-начаються?
До І категорії Червоним кольором
До ІІ категорії Жовтим кольором
До ІІІ категорії Зеленим кольором
+До ІV категорії Чорним кольором
До V категорії Синім кольором

Умови діяльності медичної служби механізованого батальйону в обороні визначаються, значною мірою, тим, як здійснюється підготовка та орга-нізація медичного забезпечення підрозділу в обороні. На якій відстані від перед-нього краю розгортається медичний пункт батальйону в обороні?
Не розгортається, працює «на ходу»
До 500 м
До 1км
+До 3км
3-5 км

Кожному етапу медичної евакуації характерний визначений (типо-вий) вид медичної допомоги. Вкажіть вид медичної допомоги, який характерний для медичного пункту батальйону, що очолюється лікарем.
Перша медична допомога
Долікарська медична допомога
+Перша лікарська медична допомога
Кваліфікована медична допомога
Спеціалізована медична допомога

Одним із завдань медичного сортування в медичній роті (МедР) бри-гади є виявлення інфекційних хворих та їх ізоляція. Вкажіть відділення МедР, в якому розгортаються ізолятори для інфекційних хворих.
Приймально-сортувальне відділення
Сортувально-евакуаційне відділення
+Госпітальне відділення
Операційно-перев’язочне відділення
Відділення анестезіології та реанімації

В оборонному бою медичний пункт механізованого батальйону (МПБ) розгортається і працює як етап медичної евакуації. Вкажіть, час готовності МПБ до прийому поранених і хворих після прибуття до місця розгортання.
+Через 40 хвилин взимку і 20 хвилин влітку
До 30 хвилин
Через 2 години
Протягом 20 хвилин
30 хвилин влітку, 60 хвилин взимку

Медична служба в механізованих взводах представлена бойовими медиками взводів. Вкажіть, для надання якого виду медичної допомоги призна-чений цей медичний персонал?
Домедична допомога
Перша медична допомога
+Домедична та перша медична допомога
Долікарська
Перша медична та долікарська

Загальні втрати особового складу військ поділяються на безповорот-ні та санітарні. Вкажіть, які групи втрат особового складу не відносяться до не-зворотних.
+Особи, які отримали поранення, захворювання та ураження і втратили боєздат-ність
Особи, які загинули
Особи, які пропали без вісті
Особи, які потрапили в полон чи були інтерновані
Особи, які померли від ран чи хвороб

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Яке призначення відділення анестезіології та інтенсивної терапії?
Розгортання відділення анестезіології та інтенсивної терапії
+Розгортання протишокової в складі операційно-перев’язочного відділення та па-лат інтенсивної терапії в складі госпітального відділення
Розгортання відділення анестезіології та реанімації
Розгортання палат анестезіології та інтенсивної терапії в складі операційного блоку
Розгортання палат анестезіології та інтенсивної терапії в складі приймально-сортувального відділення

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є госпітальний взвод. Яке призначення відділення госпітального взводу?
Розгортання госпітального відділення
Розгортання терапевтичного відділення
Розгортання відділення анестезіології та реанімації
+Розгортання госпітального відділення із командою одужуючих
Розгортання палат анестезіології та інтенсивної терапії в складі госпітального відділення

Основним медичним підрозділом механізованої (танкової) бригади є медична рота (МедР) бригади. Вкажіть, які основні підрозділи входять в органі-заційно-штатну структуру МедР бригади?
Приймальне відділення
+Операційно-перев’язочний взвод
Терапевтичний взвод
Відділення анестезіології та реанімації
Евакуаційне відділення

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є приймально-сортувальний взвод. Яке призначення приймально-сортувального взводу?
Розгортання сортувально-евакуаційного відділення
+Розгортання сортувально-евакуаційного відділення та відділення спеціальної об-робки
Розгортання приймально-сортувального відділення
Розгортання відділення спеціальної обробки
Розгортання госпітального відділення

Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної допомоги та евакуації поране-них, уражених чи хворих. За рахунок яких сил і засобів медичної служби форму-ється та реалізується третій рівень медичного забезпечення?
На тактичному рівні за рахунок сил і засобів медичної служби батальйону
На тактичному рівні за рахунок сил і засобів медичної служби бригади
На тактичному рівні за рахунок медичної роти бригади або передової хірургіч-ної групи, які розгортаються самостійно
На тактичному рівні за рахунок медичної роти, підсиленої необхідними хірургі-чними групами, або військового мобільного госпіталю, що розгортається частко-во чи повністю
+На оперативному рівні за рахунок військових мобільних госпіталів і стаціонар-них військових або цивільних закладів охорони здоров’я, що розгортаються в межах операційної зони

Перебуваючи на радіоактивно забрудненій місцевості, сержант отри-мав вогнепальне поранення стрілецькою зброєю. Крім проявів вогнепальної тра-вми, у військовослужбовця розвинулась клінічна картина місцевого радіаційного ураження. Який вид ураження отримав військовослужбовець?
Поєднані
+Комбіновані
Множинні
Численні
Суміжні

Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення (ЛЕЗ)– це поєднання принципів надання пораненим і хворим медичної допомоги на місці ураження, їх етапного лікування та евакуації їх за призначенням. Які заходи про-водяться у воєнний час в системі ЛЕЗ?
Розшук, збір поранених і хворих
Надання пораненим усіх видів медичної допомоги
Медична евакуація поранених і хворих
Лікування поранених і хворих, їх медична реабілітація
+Все вказане

Перша медична (домедична) допомога передбачає проведення ком-плексу заходів, що здійснюються з метою запобігання або зменшення тяжких на-слідків уражень, виникнення ускладнень або врятування життя шляхом найпрос-тіших медичних заходів. Хто повинен надавати першу медичну (домедичну) до-помогу в бойових умовах?
Самими військовослужбовцями у порядку само- та взаємодопомоги
Старшими бойовими медиками військових підрозділів
Стрільцями-санітарами, санітарами, водіями-санітарами
Бойовими медиками військових підрозділів
+Все вказане

У залежності від дії різних видів зброї або уражаючих факторів од-ного і того ж виду зброї розрізняють комбіновані, множинні та поєднанні ура-ження. Які ураження вважають комбінованими?
Різних органів тіла внаслідок дії декількох видів зброї
Різних анатомічних ділянок тіла в наслідок дії одного виду зброї
+Викликані різними видами зброї або різними вражаючими факторами одного і того ж виду
Одним вражаючим агентом двох і більше суміжних органів
Одним вражаючим агентом двох і більше суміжних органів або анатомічних ді-лянок тіла

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації (ЕМЕ) з метою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Однією із вимог, які передбачають надійність системи медичної еваку-ації є її міжвідомча та багатонаціональна сумісність, яка означає:
Доставку поранених (уражених) на відповідні ЕМЕ з метою надання медичної допомоги у встановлені терміни
Проведення медичної евакуації 24 години на добу
Проведення медичної евакуації за будь-яких погодних умов, на любій місцевості, за будь-яких умов оперативної, бойової та медико-тактичної обстановки
Забезпечення медичного нагляду, невідкладної допомоги та догляду за поране-ними під час евакуації
+Застосування єдиних організаційних принципів і клінічних протоколів

Медична служба Збройних Сил України (ЗСУ)– це спеціальна орга-нізація, яка включає медичні підрозділи, частини, заклади, з’єднання і органи управління, призначені для медичного забезпечення військ в мирний та воєнний час. Які формування медичної служби відносяться до частин?
Медичні пункти батальйонів, медичні пункти окремих частин, медичні роти бри-гад
+Санітарно-транспортні частини, військові польові пересувні госпіталі
Установи медичного постачання, військові медичні навчальні заклади
Санітарно-епідеміологічні установи, військові санаторії
Медичні бригади армійських корпусів, госпітальні бази

Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної допомоги та евакуації поране-них, уражених чи хворих. Які види медичної допомоги повинні надаватись на першому рівні медичного забезпечення?
+Першої медичної (домедичної), долікарської та першої лікарської допомоги
Кваліфікованої медичної допомоги
Кваліфікованої та елементів спеціалізованої медичної допомоги
Кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги
Високоспеціалізованої медичної допомоги

Згідно організаційно-штатної структури, одним із основних підроз-ділів медичної роти бригади є приймально-сортувальний взвод, призначений для розгортання відділення спеціальної обробки. Вкажіть склад відділення спеціаль-ної обробки.
Палати інтенсивної терапії для поранених і хворих, палати інтенсивної терапії для обпечених, психоізолятор, ізолятори на дві інфекції, приміщення для команди одужуючих
Операційна з передопераційною і протишоковою для поранених, перев’язочні для тяжкопоранених, перев’язочні для поранених середньої тяжкості
+Роздягальна, мийна, одягальна майданчик для дезактивації, дегазації, дезінфекції одягу, взуття та спорядження поранених і хворих та окремо – для транспорту
Перев’язочна для легкопоранених сортувальний пост, сортувальний майданчик сортувальні для поранених і хворих, евакуаційні для поранених і хворих
Палат анестезіології та інтенсивної терапії обпечених

Перебуваючи на території, зараженій бойовими отруйними речови-нами, військовослужбовець отримав ураження, при якому медична допомога мо-же бути відкладена на більш тривалий час (медичну допомогу надають в третю чергу). До якої сортувальної категорії відноситься постраждалий?
До І категорії (невідкладні)
До ІІ категорії (термінові)
+До ІІІ категорії (ходячі)
До ІV категорії (агонуючі)
До V категорії (відкладені)

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кисневий інгалятор КІ-4, який використовувався в роботі сортувально-евакуаційного відділення медич-ної роти бригади прийшов в непридатність і потребує капітального ремонту. До якої категорії придатності відноситься якісний стан цього інвентарного медичного майна?
Першої категорії
Другої категорії
Третьої категорії
+Четвертої категорії
П’ятої категорії

Основним медичним підрозділом в механізованому (танковому) ба-тальйоні є медичний пункт батальйону, який може бути підсилений лікарем. Вка-жіть, хто за штатною посадою є начальником підсиленого медичного пункту ба-тальйону?
Лікар травматолог
+Лікар загальної практики
Фельдшер
Лікар терапевт
Лікар хірург

В складі сортувально-евакуаційного відділення медичної роти брига-ди розгортається сортувальний майданчик, на якому працює весь особовий склад відділення. Вкажіть оптимальний склад сортувальної бригади?
Лікар хірург, лікар анестезіолог, 2 фельдшери
Два фельдшери, дві медичні сестри
+Лікар, два середніх медичних працівники, два реєстратора
Лікар хірург, лікар терапевт, 2 фельдшери
Лікар анестезіолог, 2 фельдшери

Сили і засоби медичної служби, розгорнуті на шляхах медичної ева-куації і призначені для прийому, медичного сортування, надання визначених ви-дів медичної допомоги пораненим, ураженим і хворим і (при необхідності) підго-товки їх до подальшої евакуації. Дане термінологічне визначення відноситься до поняття:
Медичні заклади, призначені для надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях
+Етап медичної евакуації
Медичні заклади, призначені для надання медичної допомоги евакуйованому на-селенню
Медичні заклади, призначені для медичного забезпечення військовослужбовців
Етап надання медичної допомоги

В результаті артилерійського удару противника три військовослуж-бовці отримали поранення, які безпосередньо загрожують життю і вимагають на-дання негайної медичної допомоги. До якої сортувальної категорії відносяться постраждалі? В яку чергу повинна проводитись медична евакуація?
+До І категорії (невідкладні) Підлягають евакуації в першу чергу
До ІІ категорії (термінові) Підлягають подальшій евакуації після “червоної” сор-тувальної групи
До ІІІ категорії (легкопоранені) Підлягають евакуації в третю чергу
До ІV категорії (агонуючі) Підлягають евакуації за медичними показаннями
До V категорії (відкладені) Евакуації не підлягають

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації з ме-тою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Від яких факторів залежить організація і проведення медичної евакуації?
Величини та структури санітарних втрат
Політики госпіталізації
Евакуаційної політики
Сформованих евакуаційних напрямків
+Все вказане

В гірському районі країни відбувся землетрус. В осередку масових санітарних втрат офіцери і солдати одного із військових підрозділів, розташова-ного поблизу, почали надавати медичну допомогу пораненим та ураженим. Який вид медичної допомоги зможуть надати військовослужбовці?
Перша медична та долікарська допомога
Перша медична допомога
+Домедична допомога
Долікарська та перша лікарська медична допомога
Перша лікарська та кваліфікована медична допомога

Основним медичним підрозділом в механізованому (танковому) ба-тальйоні є медичний пункт батальйону. Вкажіть, кому безпосередньо підпоряд-ковуються начальник медичного пункту батальйону питань медичного забезпе-чення батальйону?
Начальнику військового польового пересувного госпіталю
Командиру батальйону
Начальнику медичної служби армійського корпусу
Командиру медичної роти бригади
+Начальнику медичної служби механізованої бригади

Перебуваючи на території, зараженій бойовими отруйними речови-нами, військовослужбовець отримав ураження, при якому медична допомога мо-же бути відкладена на більш тривалий час (медичну допомогу надають в третю чергу). До якої сортувальної категорії відноситься постраждалий? В яку чергу повинна проводитись медична евакуація?
До І категорії (невідкладні) Підлягають евакуації в першу чергу
До ІІ категорії (термінові) Підлягають подальшій евакуації після “червоної” гру-пи
+До ІІІ категорії (ходячі ) Підлягають евакуації в третю чергу
До ІV категорії (агонуючі) Підлягають евакуації за медичними показаннями
До V категорії (відкладені) Евакуації не підлягають

Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної допомоги та евакуації поране-них, уражених чи хворих. За рахунок яких сил і засобів медичної служби форму-ється та реалізується покращений другий рівень медичного забезпечення?
На тактичному рівні за рахунок сил і засобів медичної служби батальйону
На тактичному рівні за рахунок сил і засобів медичної служби бригади
На тактичному рівні за рахунок медичної роти бригади або передової хірургіч-ної групи, які розгортаються самостійно
+На тактичному рівні за рахунок медичної роти, підсиленої необхідними хірургі-чними групами, або військового мобільного госпіталю, що розгортається частко-во чи повністю
На оперативному рівні за рахунок військових мобільних госпіталів і стаціонар-них військових або цивільних закладів охорони здоров’я, що розгортаються в межах операційної зони

Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної допомоги та евакуації поране-них, уражених чи хворих. За рахунок яких сил і засобів медичної служби форму-ється та реалізується четвертий рівень медичного забезпечення?
На тактичному рівні за рахунок сил і засобів медичної служби батальйону
На тактичном