Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка ИГ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
6.7 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕХНІЧНА ГРАФІКА»

для студентів напряму підготовки 6.170102 Системи технічного захисту інформації

усіх форм навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою інженерної та комп’ютерної графіки.

Протокол №

від

Харків 2009

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Технічна графіка” для студентів напряму підготовки 6.170102 «Системи технічного захисту інформації» усіх форм навчання / Упоряд.: Попов О.В., Челомбітько В.Ф. — Харків: ХНУРЕ, 2009..– 49с.

Упорядники: О.В. Попов

В.Ф. Челомбітько

ЗМІСТ

1.1 Мета навчальної дисципліни 4

1.2 Завдання дисципліни 4

2.1 Розподіл обсягу змістовних модулів за видами занять 5

2.2 Лабораторні роботи 7

2.3 Практичні заняття 7

2.4 Самостійна робота студента 8

2.5 Рейтингова оцінка з дисципліни 8

2.6 Рекомендована література 8

2.6.1 Основна література 8

2.6.2 Додаткова література 9

Вступ

Методичні вказівки розроблені для самостійного вивчення дисципліни «Технічна графіка» студентами напряму підготовки 6.170102 «Системи технічного захисту інформації» усіх форм навчання відповідно до робочої програми.

Дисципліна ”Технічна графіка” (ТГ) складається з трьох розділів: “Нарисна геометрія”, “Технічне креслення”, “Елементи будівельного та інже­нерно-топографічного креслення”.

Предметом вивчення дисципліни «Технічна графіка» є побудова зображень геометричних об'єктів і способи їх перетворень; способи побудови зображень графічних об’єктів і технічних пристроїв; елементи будівельного та інженерно-топографічного креслення; види і осо­бливості будівельних креслень.

  1. Мета і завдання дисципліни

1.1 Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни “Технічна графіка” – вивчити теорію побудови зображень і опанувати практичними навичками в побудові, оформленні та читанні креслень і схем, пов’язаних з елементами будівельного та інженерно-топографічного креслення, а також прийомами створення креслень як вручну, так і за допомогою персонального комп’ютера.

1.2 Завдання дисципліни

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

основи побудови зображень геометричних об'єктів і способи їхніх перетворень;

способи побудови зображень графічних об’єктів і технічних пристроїв;

вимоги стандартів з виконання й оформлення різної технічної документації;

елементи будівельного та інженерно-топографічного креслення;

види і осо­бливості будівельних креслень;

умовні позначення на будівельних кресленнях;

способи технічного документування за вимогами стандартів;

структуру, можливості та правила використання однієї з поширених графічних систем для ПЕОМ.

уміти:

вирішувати інженерно-геометричні задачі графічними методами;

виконувати та читати креслення та схеми різних виробів (уявляти об’єкт за його зображенням);

виконувати та читати креслення санітарно-технічних, комунікаційних та інших мереж на будівельних планах та розрізах;

використовувати ПЕОМ та засоби комп’ютерної графіки для побудови рисунків, креслень та схем різних видів.

Знання, уміння і навички, придбані в курсі ТГ, необхідні для вивчення загальноінженерних і спеціальних технічних дисциплін, виконання курсових і дипломних проектів, а також у наступній інженерній діяльності.

  1. Робоча програма з дисципліни

2.1 Розподіл обсягу змістовних модулів за видами занять

Залік кред

Змістов. мод.

Назва та зміст змістовного модулю

Розподіл часу за видами занять, год.

Рейт. оцінка

лк

лб

пз

срс

кз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І

1.

1. Проектування та його властивості

10

8

2

19

22-36

1.1 Центральні і паралельні ортого­нальні проекції і їх властивості. Комп­лексне креслення (епюр Г. Монжа).

2

1

1.2. Точка, пряма, площина на епюрі Г. Монжа. Взаємне положення точок. Конку­руючі точки. Прямі загального і частко­вого положення. Взаємне поло­же­н­ня двох прямих. Площини загаль­ного і часткового положення. Проекції плоских фігур.

2

2

3

1.3. Позиційні задачі. Приналежність то­чок і прямих площині. Взаємне положен­ня прямої і площини. Перетин прямої із площиною. Пряма, що пара­лельна площи­ні. Взаємний перетин двох площин. Паралельні площини. Видимість об'єктів на проекціях.

2

4

5

дкр1

11-18

1.4. Способи перетворення креслення і метричні задачі.Спосіб заміни площин проекцій. Спосіб обертання. Визначен­ня метричних характеристик геомет­ри­чних об'єктів (довжин, відстаней, кутів, площі) із використанням спосо­бів перетворення креслення.

2

5

дкр2

4-8

1.5. Плоскі і просторові криві лінії. Порядок кривої. Дотичні і нормалі до кривих. Особливі точки. Криві 2-го порядку: окруж­ність, еліпс, парабола, гіпербола та їх проекційні властивості. Проектування просторових кривих.

2

4

5

7-10

2.

2. Поверхні і геометричні тіла

6

-

2

13

8-16

2.1. Класифікація поверхонь. Утворен­ня поверхонь. Завдання поверхні на креслен­ні. Призматичні і циліндричні поверхні. Пірамідальні й конічні по­вер­хні. Поверхні обертання. Гвинтові поверхні. Основні геометричні тіла та їх зображення на кресленнях.

2

5

дкр3

4-8

2.2. Взаємний перетин геометричних об'єктів. Перетин поверхонь і основ­них геометричних тіл площиною. Дійсний розмір перетину. Взаємний перетин поверхонь. Характер лінії перетину в залежності від взаємного розташування об'єктів і їх різновиду. Методи побудови лінії перетину.

2

2

6

дкр4

4-8

2.3. Розгортки поверхонь. Точні і наближені розгортки поверхонь, що розгортаються (гранних і торсових). Умовні розгортки поверхонь, що не розгортаються.

1

0,5

2.4. Аксонометричні проекції. Основні положення аксонометрії. Стандартні аксонометричні проекції.

1

0,5

Підсумок

16

8

4

31

30-52

3.

3. Технічне креслення

10

4

2

15

15-24

3.1 Зображення в технічній докумен­тації за ГОСТ 2.305-68. Види, розрізи, перети­ни. Умовності і спрощення при виконанні зображень.

2

1

3.2. Види виробів. Види технічної документації. Деталі та їх креслення. Конструкторсько-технологічні елемен­ти деталей, їх зображення та позначен­ня.

2

1

3.3. Вимоги до робочого креслення деталі: зображення, правила завдання розмірів форми і положення елементів деталі, запис матеріалу.

2

4

9

акр

15-24

3.4. З’єднання деталей, їх зображення і позначення. Рознімні і нерознімні з’єднан­ня. Складальні креслення і специфікація. Умовності і спрощення при виконанні складальних креслень.

2

2

3

3.5. Види і типи схем, правила їх виконання і оформлення. Умовні позначення елементів на схемах. Схеми електричні, перелік елементів.

2

1

4.

4. Елементи будівельного та інже­нерно-топографічного креслення

4

4

-

10

15-24

4.1. Будівельні креслення. Види і осо­бливості будівельних креслень. Основ­ні конструктивні елементи будівель. Оформлення будівельних креслень.

2

4

5

7-10

4.2. Умовні позначення на будівельних кресленнях. Креслення планів, розрізів і фасадів будівель. Креслення санітарно-технічних, комунікаційних та інших пристроїв та мереж.

2

5

дкр5

8-14

Підсумок

14

4

2

25

30-48

Всього

30

16

6

56

60-100

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.