Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ Фінанси ЕП Денна.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
511.49 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра економіки підприємства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до написання

РЕФЕРАТУ

з дисципліни

«ФІНАНСИ»

студентами галузі знань – 0305 - «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

за ОКР «бакалавр» напряму 6.030504 «Економіка підприємства»

денної форми навчання

Одеса – 2010

ББК – У29 (4Укр) я7

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою Радою Факультету ЕкУБ

Протокол № __ від «__» ________ 2010 р.

Методичні вказівки розроблені к.е.н., доц. Педько Іриною Анатоліївною – доцентом, Жусь Оксаною Миколаївною і Чекулаєвою Оленою Дмитрівною – асистентами кафедри «Економіка підприємства» Одеської державної академії будівництва та архітектури відповідно до навчального плану.

Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка підприємства», протокол № 3 від 26 жовтня 2010 року, засіданні науково-методичної комісії факультету «Економіки та управління в будівництві», протокол № __ від «__» ________ 2010 року.

Рецензенти:

Кандидат економічних наук, професор кафедри економічної теорії ОДАБА Бєдний І.В.

Начальник БМП–686 Одеської залізниці Прокопенко В.А.

Методичні рекомендації є додатком до самостійної роботи з курсу «Фінанси». Містять завдання, вимоги і список рекомендованої літератури. Методичні рекомендації призначено для написання реферату студентами факультету Економіки та управління в будівництві.

Мета написання реферату – закріпити теоретичні знання студентів, отримані при вивченні дисципліни.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедрою економіки підприємства д.е.н., професор Гречановська І.Г

ЗМІСТ

Передмова 4

1. Зміст дисципліни «Фінанси» 5

2. Програма фінансової дисципліни 6

3. Вимоги до виконання контрольної роботи 9

4. Теми до виконання контрольної роботи 11

5. Орієнтовні запитання до іспиту з дисципліни «Фінанси» 17

Література 19

Додаток 1 22

Передмова

Розвиток ринкових відносин зумовив підвищення ролі фінансів у суспільстві. З виникненням нових суб’єктів господарювання, поряд із традиційними виникають нові групи фінансових відносин, взаємозв’язки між якими ускладнюються. Крім того, фінанси стають самостійною сферою грошових відносин, здобувають деяку відокремленість.

У зв’язку з цим ускладнюються вимоги до зростання рівня підготовки майбутніх фінансистів, економістів, менеджерів.

Розроблена система завдань дозволить з’ясувати глибину засвоєння фінансової науки, досить швидко й об’єктивно оцінити отримані знання. Процес аргументації відповідей покликаний навчити вільного оперувати термінами та поняттями, сприяти розвитку логічного мислення.

Методичні рекомендації містять питання щодо призначення фінансів та їх функцій, структури фінансової системи, значення розробки фінансової політики і фінансового механізму, здійснення фінансового контролю та організації фінансів підприємств. Окремо розглядаються проблеми фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин, що набуває актуальності через перспективу інтеграції України у світове економічне співтовариство; акцентують увагу на принципах побудови податкової і бюджетної систем, а також їхній взаємодії і взаємовпливів. Аналізуються питання формування дохідної частини бюджету і його виконання, що є одним з найважливіших аспектів управління державними фінансами.

1. Зміст дисципліни «Фінанси»

Основною метою викладання дисципліни «Фінанси» є формування системи знань сукупності фінансових відносин як особливої форми суспільних відносин щодо специфіки їхнього функціонування у сфері державних, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць; набуття практичних навичок в об’єктивній оцінці процесів, які відбуваються у фінансовій сфері.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є:

– з’ясування сутності та необхідності існування фінансів в економічному житті суспільства;

– вивчення закономірностей розвитку фінансових відносин між державою, господарюючими суб’єктами та населенням;

– визначення ролі бюджетної системи в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових стосунків;

– висвітлення аксіоматичних направлень прийняття єдино правильних фінансових рішень в умовах нестачі грошових ресурсів.

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні і методологічні аспекти суті фінансів на макро- і мікрорівнях та на рівні світового господарства, їх взаємозв’язок з іншими економічними категоріями, особливості розвитку на сучасному етапі, а також методи регулювання та проблеми функціонування державних, корпоративних фінансів та інших фінансових інституцій.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

вміти:

 • об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві;

 • розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів суб’єктів господарювання;

 • розкривати можливості використання закономірностей розвитку фінансових відносин у практичній фінансовій роботі;

 • розробляти і вирішувати питання теорії та практики побудови фінансової політики держави.

 • визначати основну концепцію розвитку фінансів.

знати:

 • методологічні основи фінансової науки;

 • систему функціонування державних фінансів;

 • форми і методи фінансової політики України;

 • систему централізованих фондів цільового призначення;

 • бюджетну систему України;

 • теоретичні основи становлення місцевих фінансів;

 • економічну сутність податкової системи;

 • роль державного кредиту;

 • основи фінансового контролю

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.