Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 9.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
622.59 Кб
Скачать

3. Аналіз ритмічності виробництва

Ритмічність виробництва — це насамперед чітка, стійка й збалансована діяльність підприємства, яка дає можливість рівномірно випускати продукцію і відповідно виконувати свої зобов’язання перед споживачами. Ритмічною вважається така робота, коли продукція виробляється рівними частинами за будь-які однакові проміжки робочого часу.

За ритмічного виробництва можлива неритмічність випуску про­дукції, коли під час складання виробу забракне хоча б однієї деталі або вузла. У принципі можлива й інша ситуація, коли рівномірно випускається продукція, але існують певні збої у виробництві окремих деталей (напівфабрикатів).

Є багато способів розрахунку показників ритмічності (аритмічності) роботи підприємства. Однак навіть найпростіші з них достатньо надійно характеризують це явище.

Наприклад, на підприємствах серійного виробництва з великою номенклатурою виробів про ритмічність можна судити виходячи з випуску продукції за п’ятиденку або декаду (з урахуванням тривалості виробничого циклу). Для цього складають таблицю, де зазначають відповідні обсяги виробництва за місяць у розрізі окремих декад (п’ятиденок). Узагальнюючим показником є коефіцієнт ритмічності (Критм), який розраховується способом найменшого числа. У табл. 7 наведено дані для такого розрахунку.

Таблиця 7 Дані щодо випуску продукції в подекадному розрізі

Декада

Обсяг виробництва за місяць, %

Зараховується в плановий ритм, %

за планом

фактично

Перша

33

23

23

Друга

33

30

30

Третя

34

47

34

Усього

100

100

87

За даними таблиці, коефіцієнт ритмічності дорівнює 0,87, що свідчить про неритмічну роботу підприємства в цьому місяці.

Якщо потрібно проаналізувати ритм роботи за квартал або рік, то відповідно визначають обсяг виробництва за планом і фактично у перші, другі та треті декади, а потім діють, як під час аналізу даних за місяць.

За браком планових показників ритму їх можна самостійно розрахувати, спираючись на саме визначення поняття ритмічності. Наприклад, у розпорядженні аналітика є інформація табл. 8

Таблиця 8 Випуск товарної продукції у січні 2000 року, тис. грн

Декада

За планом

Фактично

Перша

68

Друга

119

Третя

153

Усього

304

340

Брак планової інформації щодо подекадного випуску продукції, на перший погляд, не дає змоги розрахувати коефіцієнт ритмічності. Але згадавши, що ритмічність — це однакові обсяги випуску продукції за однакові проміжки робочого часу, ці дані можна легко обчислити. Виходимо з того, що йдеться про січень 2000 року, а в ньому за календарем 19 робочих днів, з яких на першу декаду припадає 4, на другу — 8, а на третю — 7 днів, тобто за середньодобового випуску продукції за планом у 16 тис. грн (304 : 19) планові завдання в розрізі декад становитимуть відповідно 64, 128 і 112 тис. грн (табл. 9).

Таблиця 9 Вихідні уточнені дані для розрахунку коефіцієнта ритмічності ВИРОБНИЦТВА у січні 2000 року

Декада

За планом

Фактично

Зараховується в плановий ритм, %

тис. грн

питома вага, %

тис. грн

питома вага, %

Перша (4 робочі дні)

64

21

68

20

20

Друга (8 робочих днів)

128

42

119

35

35

Третя (7 робочих днів)

112

37

153

45

37

Усього

304

100

340

100

92

Якщо залік виконувати на підставі відносних показників (а це найбільш об’єктивний у даному разі показник), то коефіцієнт рит­мічності дорівнюватиме:

Критм = (20 + 35 + 37) : 100 = 0,92.

Отже, робота підприємства в січні була неритмічною.

На підприємствах дрібносерійного виробництва або з тривалим виробничим циклом, а також із сезонними коливаннями обсягів продукції план може передбачати нерівномірний випуск продукції. Тому оцінка ритмічності дається з урахуванням планових сум, передбачених у графіках.

Після того, як буде з’ясовано міру ритмічності роботи, слід перейти до вивчення основних чинників, які зумовлювали можливі порушення ритму (рис. 2). Треба мати на увазі, що вирішальними можуть виявитися лише кілька або навіть один з указаних чинників.

Неритмічність роботи властива багатьом підприємствам. Тому треба ретельно вивчати не лише причини цієї хронічної виробничої «хвороби», а й її наслідки, а саме:

  • збільшення кількості браку і відходів сировини й матеріалів;

  • погіршання якості продукції;

Рис. 2. Фактори, які впливають на ритмічність випуску продукції

  • збільшення собівартості продукції;

  • порушення ритму відвантаження, а отже, затримка реалізації продукції;

  • погіршання виробничого клімату і посилення плинності кадрів;

  • сплата штрафів за порушення строків поставок продукції;

  • виникнення інших небажаних проблем.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.