Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4-9_do_zaoch.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
242.69 Кб
Скачать

Змістовий модуль V Оптика

1. Котра людина краще бачить у воді, ніж у повітрі?

a) з нормальним зором; b) далекозора;

c) короткозора; d) нічого не бачить.

2. Оптична різниця ходу визначається за формулою:

a) ; b) ;

c) ; d) правильної відповіді немає.

3. Умова максимуму інтерференції світла має вигляд:

a) ; b) ;

c) ; d) .

4. Умова мінімуму інтерференції світла має вигляд:

a) ; b) ;

c) ; d) .

5. Дифракція Френеля спостерігається на круглому отворі. У центрі дифракційної картини на екрані спостерігається максимум інтерференції, якщо кількість зон, що укладаються в отворі, дорівнює:

a) 1; b) 2; c) 3; d) 4.

6. Дифракція Фраунгофера спостерігається на плоскій щілині. Умова дифракційних мінімумів має вигляд:

a) ; b) ;

c) ; d) .

7. Дифракція Фраунгофера спостерігається на дифракційній решітці. Головні максимуми спостерігаються за умови:

a) ; b) ;

c) ; d) .

8. Роздільна здатність дифракційної решітки залежить:

a) від кута дифракції; b) кількості щілин решітки;

c) сталої дифракційної решітки; d) порядку спектра.

9. Згідно умови Брюстера

a) відбите і заломлене світло частково поляризоване;

b) відбите і заломлене світло повністю поляризоване;

c) відбите світло повністю поляризоване, а заломлене поляризоване частково;

d) відбите і заломлене світло не поляризоване.

10. Призма Ніколя – це пристрій, який слугує:

a) для спостереження явища дисперсії світла;

b) спостереження подвійного променезаломлення світла;

c) отримання поляризованого світла;

d) спостереження інтерференції поляризованих променів.

11. Що називають енергетичною світністю тіла?

a) кількість енергії, випромінюваної всією поверхнею тіла за одиницю часу;

b) кількість енергії, випромінюваної тілом в одиничному спектральному інтервалі за одиницю часу;

c) кількість енергії, що випромінюється тілом в одиничному спектральному інтервалі за одиницю часу;

d) кількість усієї енергії, що випромінюється одиницею площі тіла за одиницю часу.

12. Який з наведених виразів відповідає кванту енергії?

a) ; b) ; c) ; d) .

13. У якого з тіл максимум випромінювання припадатиме на найменшу довжину хвилі?

a) розплавлений свинець; b) спіраль розжареної електроплитки;

c) поверхня нагрітої праски; d) розжарена спіраль лампочки.

14. Як змінюється довжина хвилі розсіяного рентгенівського випромінювання при ефекті Комптона?

a) зменшується; b) не змінюється;

c) збільшується; d) не визначено.

15. Як залежить швидкість фотоелектронів від довжини хвилі, що падає на фотокатод?

a) зростає зі зменшенням довжини хвилі;

b) зростає зі збільшенням довжини хвилі;

c) спадає зі зменшенням довжини хвилі.

16. Від чого залежить гранична частота фотоелемента?

a) від речовини фотокатода; b) від речовини анода;

c) від площі фотокатода; d) від форми фотокатода.

Елементи квантової механіки

1. Скільки довжин хвиль де-Бройля на другій коловій орбіті електрона в атомі водню?

a) одна; b) дві; c) чотири; d) правильної відповіді немає.

2. У скільки разів відрізняються значення найбільших довжин хвиль у серіях Лаймана спектрів випромінювання атома H та іона Li++?

a) 2; b) 4; c) 9; d) 16.

3. У скільки разів відрізняються довжини хвиль де-Бройля двох електронів, які прискорились електричним полем з напругами 1 та 100 В?

a) 5; b) 10; c) 50; d) 100.

4. Користуючись співвідношенням Гайзенберга, оцінити ширину максимального енергетичного рівня, на якому час життя електрона складає 6,510-4 с?

a) ; b) ;

c) ; d) .

5. Фізичний зміст має:

a) хвильова функція ; b) ; c) ; d) .

6. Стаціонарне рівняння Шрьодінгера для вільної частинки:

a) ; b) ;

c) ; d) правильної відповіді немає.

7. Як зміниться відстань між енергетичними рівнями частинки в потенціальному ящику, якщо його ширину збільшити в 2 рази?

a) не зміниться; b) зменшиться в 2 рази;

c) збільшиться в 2 рази; d) зменшиться в 4 рази.

8. На квантовий лінійний осцилятор масою m = 10 –25 кг діє квазіпружна сила f = –103 x. Цей осцилятор може поглинути квант світла з енергією:

a) 0,066 еВ; b) 0,132 еВ; c) 0,198 еВ; d) 0,264 еВ.

9. Електрон атома водню в основному стані описується наступним набором чотирьох квантових чисел:

a) 2, 0, 1, ; b) 1, 0, 0, ; c) 1, 1, 0, ; d) 1, 1, 1, 1.

10. Кількість електронів атома, в якому повністю заповнені K– і L– шари, 3s–оболонка та наполовину 3p-оболонка.

a) ; b) ; c) ; d) .

11. Характеристичне рентгенівське випромінювання виникає в рентгенівських трубках:

a) при гальмуванні електронів на аноді;

b) при вибиванні електронів з анода світлом;

c) при переході електронів між енергетичними рівнями глибоких шарів атома;

d) при збудженні валентних електронів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]