Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Форми звітності.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.01 Mб
Скачать

34

Джерела інформації для проведення економічного аналізу

8.1. Види та класифікація джерел інформації для аналізу.

8.2. Звітність підприємства як основне джерело інформації.

8.2.1. Фінансова звітність підприємства.

8.2.2. Статистична звітність підприємства.

8.2.3. Податкова звітність підприємства. Навчальний тренінг.

8.1. Види та класифікація джерел інформації для аналізу

Серед найважливіших джерел інформації для підприємства за напрямами надходження можна виділити такі види: внутрішні – всередині самого підприємства (внутрішньогосподарські) та зовнішні – ті, що публікуються, а також, які надходять з інших підприємств, інформаційної індустрії (рис. 8.1).

Внутрішньогосподарські джерела інформації представляють спеціалізовані інформаційно-аналітичні групи працівників з їх діяльністю, періодичною звітністю, всілякими інформаційними зв'язками. У більшості сучасних великих компаній, наприклад торговельних, переважну частину інформації, яку використовують менеджери, забезпечують внутрішні джерела. Інформаційним забезпеченням тут повністю або частково зайнята спеціалізована група працівників. До її складу можуть входити такі відділи: маркетингових досліджень, аналізу продажу, планування, економічного аналізу, досліджень операцій та системного аналізу. Крім цього, в кожній компанії запроваджено регулярні звіти лінійних керівників і службовців, однією з форм яких є доповіді продавців по телефону, що дає змогу отримувати поточну ринкову інформацію.

Джерела інформації, які публікуються, можуть бути у формі звітів урядових агентств, торговельних організацій, наукових публікацій, журналів, довідників тощо. Вони становлять інформаційну базу з різних питань, які стосуються управління, економічних умов, виробництва, реалізації продукції, цінової політики, нормативно-правових актів тощо.

Інші підприємства, наприклад постачальники, рекламні агентства, замовники (у тому числі дилери і оптовики), засоби масової інформації і навіть конкуренти, покупці, теж можуть надавати підприємству певну корисну інформацію. Це можуть бути повідомлення про проблеми з експлуатацією, пакуванням, обслуговуванням вироблених товарів, про дії конкурентів.

Рис. 8.1. Основні види джерел інформації для підприємства за напрямами надходження

Представниками інформаційної індустрії є фірми, що займаються дослідженнями у сфері маркетингу, інші спеціалізовані агентства, наприклад служба газетних вирізок, служба перевірки реклами, служба кредиту та ін.

Для проведення економічного аналізу джерела інформації можна поділити детальніше, а саме на облікові, планові та позаоблікові (рис. 8.2).

Облікові джерела інформації включають документи бухгалтерського, статистичного обліку та звітності. Як відомо, бухгалтерський облік включає аналітичний, оперативний і статистичний облік.

Виходячи з цього, бухгалтерські документи класифікуються:

– на первинні документи;

– регістри бухгалтерського обліку;

– внутрішньогосподарську (управлінську) звітність;

– фінансову звітність.

Первинні документи – це такі достовірні джерела первинної інформації певної форми, які встановлюють факт здійснення господарської операції, служать для аналітичного обліку; на їх основі бухгалтерія веде первинний облік.

Регістри бухгалтерського обліку – це спеціальні таблиці, в яких згруповані облікові записи господарських операцій на рахунках (журнали-ордери, меморіальні ордери, відомості, розроблені таблиці, картки).

Для комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку недостатньо, необхідно використовувати також звітність.

Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність – це спеціальна звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку і призначена для задоволення потреб в інформації внутрішніх користувачів – органів управління підприємства.

У загальному вигляді фінансову звітність можна охарактеризувати як документи встановленої форми, які відображають фінансові показники діяльності підприємства за звітний період і передаються контролюючим органам.

У свою чергу документація за способом складання, обробки й зберігання поділяється на ту, яка заповнюється й обробляється вручну, і машинну.

Важливою складовою документації статистичного обліку є звітність. Статистична звітність – це звітність, яку складають

Рис. 8.2. Основні джерела інформації для економічного аналізу

усі суб'єкти господарювання і яка містить інформацію, необхідну органам державної статистики для оцінки, планування і прогнозування економічного розвитку держави. Детальніше про статистичну звітність йдеться в підрозділі 8.2.2. "Статистична звітність підприємства".

Податкова звітність – це звітність, яку складають усі суб'єкти господарювання – платники податків, і яка призначена для надання інформації органам державної податкової адміністрації щодо стану розрахунків з державою за податками.

Планові джерела інформації – це документи з планування, зокрема плани, нормативи, технологічні карти виконання робіт, кошториси витрат, проектні, госпрозрахункові завдання тощо.

Позаоблікові джерела становлять документи, які регулюють господарську діяльність: регламентовані – законодавчо-регулюючі документи (нормативно-правові акти, стандарти) та розпорядчі документи (розпорядження, накази, вказівки, рекомендації, пропозиції), а також нерегламентовані – матеріали засобів масової інформації, наукових конференцій, прес-конференцій, нарад, виступів, матеріали спеціальних обстежень тощо. Спеціальні обстеження мають нерегулярний характер і проводяться за допомогою вибіркових, монографічних спостережень. Такими можуть бути, наприклад, соціологічне опитування працівників щодо мотивації праці, вивчення передового досвіду підприємств з впровадження нових технологій та ін.

Отже, економічна інформація міститься найчастіше в документації. Вона, у свою чергу, поділяється на первинну облікову та розрахункову, звітність і публікації.

8.2. Звітність підприємства як основне джерело інформації

8.2.1. Фінансова звітність підприємства

Основною інформаційною базою про фінансовий стан суб'єктів господарювання, аналіз та оцінку його фінансово-економічної діяльності є фінансова звітність. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (П (С) БО 1) фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона складається за даними поточного (синтетичного та аналітичного) обліку. Форми фінансової звітності встановлюються Міністерством фінансів і Державним комітетом статистики України. Склад і форми звітності залежать від галузевої приналежності та особливостей діяльності підприємства.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Таким чином, фінансова звітність слугує достовірному і повному відображенню інформації про процеси (операції, події), які можуть впливати на прийняття управлінських рішень. Крім того, завдяки показникам цієї звітності можна дати обґрунтовану оцінку минулим, поточним і майбутнім господарським подіям.

Завдяки фінансовій звітності користувачі можуть забезпечити свої потреби в отриманні, аналізі та оцінці такої інформації:

– придбання, продаж та володіння цінними паперами;

– участь у капіталі підприємства;

– оцінка якості управління;

– оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;

– забезпеченість зобов'язань підприємства;

– визначення суми дивідендів, які підлягають розподілу;

– регулювання діяльності підприємства;

– інші рішення.

Фінансова звітність може задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Порядок подання фінансової звітності затверджений законодавчо. Він передбачає подання звітності таким користувачам:

– органам, до сфери управління яких належить підприємство;

– трудовим колективам на їх вимогу;

– власникам підприємства (засновникам);

– іншим органам і користувачам (статистики, казначейства, райфінвідділам).

Звітним періодом фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність за місяцями і кварталами складається наростаючим підсумком з початку року.

Загальними вимогами до якості фінансової звітності є:

– зрозумілість, однозначність тлумачення;

– доречність, можливість оцінювати минулі, теперішні і майбутні події та коригувати їх за потреби, впливати на прийняття рішень користувачами;

– достовірність, відсутність помилок і перекручень;

– порівнянність фінансових звітів за різні періоди та з іншими підприємствами.

До складу фінансової звітності входять:

– баланс;

– звіт про фінансові результати;

– звіт про власний капітал;

– звіт про рух грошових коштів;

– примітки до фінансових звітів.

Розрізняють таке поняття, як публічна фінансова звітність – це звітність, до складу якої входять аудиторський звіт, баланс, звіт про фінансові результати (або декларація про доходи) та інша бухгалтерська інформація, подання якої користувачам здійснюється шляхом публікації окремим виданням чи у визначених збірниках.

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства. Об'єднання фінансової звітності об'єднаних підприємств, що ведуть спільну діяльність, становлять консолідовану фінансову звітність.

Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Визначення балансу і вимоги до нього як до форми фінансової звітності (правдивість, реальність, єдність, послідовність, зрозумілість) містяться в національному Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 37.

Баланс має форму двосторонньої таблиці, на лівому боці якої відображається склад та розміщення грошових коштів, а на правому – зобов'язання як джерело залучених коштів, що утворилися в результаті здійснення дій, та є юридичною основою для майбутніх платежів за товари, роботи, послуги.

Баланс є головним джерелом інформації для різних категорій користувачів, наприклад податкових органів, фінансових і кредитних установ, органів державного управління та ін. Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату для прийняття ефективних економічних рішень.

Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Зміст, структура і формат цього звіту регламентуються П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої, неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Зміст, форма Звіту про власний капітал, вимоги до статей регламентуються П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87.

Метою складання Звіту про власний капітал е розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного року. Звіт містить відомості про: зміни у складі статутного, пайового, додатково вкладеного, іншого вкладеного, резервного, неоплаченого і вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку. Серед основних статей звіту слід назвати такі, як залишок власного капіталу на початок року, переоцінка активів, розподіл прибутку, внески учасників, вилучення капіталу та залишок власного капіталу на кінець року.

Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.04.99 № 87, визначає зміст, структуру і форму цього звіту.

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. Це стосується інформації про суми надходжень та вибуття грошових коштів, які з'являються в результаті операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємства.

Примітки до фінансової звітності – сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Загальні вимоги до складу Приміток до фінансової звітності містяться в П(С)БО 1. В них визначено три групи інформації, яку необхідно включити до складу Приміток:

– облікова політика підприємства;

– інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами);

– інформація, що містить податковий аналіз статей звітності для забезпечення її зрозумілості та достовірності.

На обсяг інформації, яка міститься у Примітках до фінансової звітності, впливає низка чинників, зокрема вид діяльності підприємства, а також вимог конкретних П(С)БО, які регламентують складання цього документа.

Форми фінансової звітності, зміст та основна інформація, яка міститься в них, наведені в табл. 8.1.

Таблиця 8.1. Форми фінансової звітності та їх використання в економічному аналізі

Форма звітності

Зміст

Використання інформації в економічному аналізі

1

2

3

Баланс

Економічні ресурси (активи, зобов'язання і власний капітал), які контролюються підприємством на дату балансу

Аналіз обсягу, складу, структури та динаміки активів: необоротних, оборотних активів, витрат майбутніх періодів.

Аналіз обсягу, складу, структури та динаміки пасивів: власного капіталу, забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань, доходів майбутніх періодів. Аналіз фінансового стану (ліквідності і платоспроможності) підприємства.

Складання бізнес-планів, прогнозів

Звіт про фінансові результати

Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства

Аналіз обсягу, складу, структури доходів, витрат, прибутку, рентабельності, стану підприємства на ринку цінних паперів. Складання бізнес-планів, прогнозів

Звіт про власний капітал

Зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду

Аналіз динаміки власного капіталу за складовими: статутний, пайовий, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, неоплачений і вилучений капітал.

Складання бізнес-планів, прогнозів

Звіт про рух грошових коштів

Надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді

Аналіз операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємства, аналіз забезпеченості, руху та ефективності використання грошових коштів підприємства. Складання бізнес-планів, прогнозів

Примітки до звіту

Сукупність показників і пояснень щодо деталізації й обґрунтованості статей фінансових звітів, інша інформація, передбачена відповідними положеннями (стандартами)

Аналіз облікової політики підприємства, ризиків, господарської діяльності його структурних підрозділів.

Складання бізнес-планів, прогнозів