Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Форми звітності.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Перелік основних нормативних актів України, якими слід керуватися при проведенні економічного аналізу

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (зі змінами).

2. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (зі змінами).

3. Закон України "Про науково-технічну інформацію" від 25 червня 1993 p. № 3322-ХІІ (зі змінами).

4. Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. № 2229-ХІІ (зі змінами).

5. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХII (зі змінами).

6. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV (зі змінами).

7. Податковий кодекс

8. Закон України "Про державну статистику" від 13 липня 2000 р. № 1922-ІІІ (зі змінами).

9. Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 p. № 3855-ХІІ (зі змінами).

10. Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 p. № 803-ХІІ (зі змінами).

11. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ (зі змінами).

12. Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ (зі змінами).

13. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 р. № 2181 -III (зі змінами).

14. Кодекс законів про працю: Затверджено Законом № 322-VIII (322а-08) від 10 грудня 1971 р. (зі змінами).

15. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 p. № 8073-Х (зі змінами).

16. Конституція України. Закон від 28 червня 1996 р. № 254К/96-ВР.

17. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001р. № 2341 -III (зі змінами).

18. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 p. № 435-IV (зі змінами).

Список використаної літератури

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 263 с.

2. Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. –816 с.

3. Бутинецъ Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2 ч. – Ч. Is Навч. посіб. – Житомир: ПП "Рута", 2001. – 512 с.

4. Вейцман Н.Р. Счетный анализ. Основные приемы исследования деятельности промышленного предприятия по данным учета. – М.: Союзоргучет, 1937. – 173 с.

5. Верига Ю.А., Фесенко Д.М., Левченко З.М. та ін. Звітність підприємств: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.

6. Економічний аналіз: Навч. посіб. – Житомир: ПП "Рута", 2003. – 680 с.

7. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, В.А. Путко, И.М. Тришин и др. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 407 с.

8. Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 1157 с.

9. Ковтун Н.В. Теорія статистики: Курс лекцій, практикум. – К.: Імекс-ЛТД, 2007. – 276 с.

10. Купалова Г.І. Методологічні та практичні аспекти статистичної звітності підприємств // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 10. – С. 47–55.

11. Купалова Г.І., Федоренко С.С., Путятіна Л.Д. Муніципальна статистика // Навч. посіб. – К.: АМУ, 2005. – 192 с.

12. Лазаришина ІД. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика. – Рівне: НУВГП, 2005. – 369 с.

13. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко P.M. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред. Б.Д. Лановика. – К.: Вікар, 2006. – 495 с.

14. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 247 с.

15. Панасенко Л.І., Голубкина Г.П. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Вид.-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – 150 с.

16. Пушкар М.С., Гавришко Н.В., Романів Р.В. Історія обліку та контролю господарської діяльності: Навч. посіб. – Т.: Карт-бланш, 2003. – 223 с.

17. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО "Новое знание", 2001. – 688 с.

18. Соколов Я.В., Соколов ВЛ. История бухгалтерского учета: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 272 с.

19. Факторный дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с анг. / Дж.-О. Ким, Ч.У. Мюллер, У.Р. Клекка и др. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 215 с.

20. Фінансовий словник-довідник / М.Я. Демьяненко, Ю.Я. Лузан, П.Т. Саблук та ін. – К.: ІАЕ УААН, 2003. -555 с.

21. Чебан Т.М., Дмитрієнко І.О. та ін. Теорія економічного аналізу. – К.: ЦНЛ, 2003. – 205 с.

22. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 525 с.

23. Шморгун Н.П., Головко В.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 450 с.