Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЗ Іннов.розв. студентам.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
539.14 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний економічний університет

Методичні рекомендації

до виконання практичних та ситуаційних завдань

з навчальної дисципліни

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

для студентів спеціальності

«Менеджмент організацій і адміністрування»

денної форми навчання

Укладачі В.О. Коюда

О.М. Костіна

Відповідальний за випуск

зав. кафедрою В.М. Гриньова

Харків, ХНЕУ, 2012

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол №1 від 26 серпня 2011 р.

Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання / Уклад. В.О. Коюда, О.М. Костіна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. Укр. мов. – 40 c.

Запропоновано до розв’язання практичні й ситуаційні завдання, що будуть сприяти закріпленню набутих теоретичних знань та формуванню вмінь та навичок для самостійного вирішення й обґрунтування висновків щодо прийняття відповідних управлінських рішень. Наведені методичні рекомендації нададуть можливість щодо засвоєння інструментів для проведення варіативних розрахунків поетапно та відбору оптимальних варіантів.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

Вступ

Вивчення теоретичного курсу «Інноваційний розвиток підприємства» повинне закріплюватися практичними розрахунками на основі даних господарських і виробничих ситуацій господарюючих суб’єктів, що допоможе майбутньому фахівцю сформувати навички й економічну орієнтацію в прийнятті рішень. А це особливо важливо при визначенні економічної доцільності вибору інноваційних проектів та формування портфелю проектів підприємства.

Найбільшим дефіцитом в умовах ринкової економіки є грошові, матеріальні і майнові кошти, тому студенти повинні вміти чітко, лаконічно й економічно вірно обґрунтувати ухвалення рішень у обґрунтованому виборі інвестиційно-інноваційних проектів.

Запропоновані практичні завдання допоможуть майбутнім фахівцям сформувати визначені вміння і здібності в проведенні необхідних розрахунків з інвестування в інновацій ні програми господарюючих суб’єктів.

Практичні завдання засновані на реальних даних підприємств України, що дозволить студентам відчути реальність деяких господарських і виробничих ситуацій в інвестуванні та обґрунтованому вибору інноваційних проектів на основі системи економічної ефективності.

Вивчення системи показників економічної доцільності інвестування інноваційних проектів господарюючих суб’єктів і бізнес-планів інноваційних проектів допоможе сформувати самостійність студентів у проведенні розрахунків, обґрунтуванні управлінських рішень щодо вибору інноваційних проектів за пріоритетами.

Вихідні дані кожного завдання повинні бути скоректовані на поправочний коефіцієнт. Цей коефіцієнт у кожного студента(магістра) свій згідно академічного журналу. Наприклад, студент за списком 5, то його коефіцієнт для коректування 1,05 і т.д.

Практичні завдання будуть виконуватися на практичних заняттях протягом семестру студентами та магістрами денної форми навчання. Студент(магістр) зобов’язаний здати індивідуально кожне завдання і захистити його у викладача згідно графіка здачі на протязі семестру.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.