Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦП ч.1.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
3.92 Mб
Скачать

§ 7. Представництво при здійсненні майнових авторських та суміжних прав

Особи, які займаються творчою діяльністю, можуть здійснювати свої виключні права щодо творів науки, літератури та мистецтва са­мостійно. Але часто вони стикаються з певними труднощами, пов’я­заними з необхідністю пошуку можливих користувачів, узгодженням умов ліцензійних договорів, здійсненням контролю за виплатою ви нагороди великою кількістю користувачів. Ці особи потребують юридичної та іншої спеціальної допомоги у процесі реалізації та захисту своїх прав. Для швидкого та кваліфікованого вирішення цих про­блем суб’єкти інтелектуальних прав можуть звернутися до фахівців, що спеціалізуються у сфері охорони інтелектуальної власності. Від­носини між суб’єктами авторських або суміжних прав та зазначени­ми фахівцями є представницькими. Причому, з боку останніх можуть виступати як окремі фізичні особи, так і організації, що спеціально створюються для надання послуг з управління май­новими правами інтелектуальної власності. Правовою основою представництва у сфері реалізації авторських та суміжних прав є нор­ми розділу четвертого Закону. Згідно зі ст. 45 Закону управління май­новими правами може здійснюватись через по­вірену особу або організацію колективного управління. Повноваження щодо управління майновими правами надаються повіреному шля­хом укладання договору доручення. На його підставі він розпоряджається майновими правами щодо інтелектуального про­дукту в межах повноважень, переданих суб’єктом інтелектуальних прав.

Для захисту своїх інтересів суб’єкти авторських та (або) суміжних прав можуть створювати юридичні особи – організації колектив­ного управління з наступною передачею їм повноважень щодо управ­ління майновими правами окремих категорій суб’єктів. Інформацію про існу­ючі організації та про їх діяльність можна отримати у Держдепарта­менті інтелектуальної власності, який здійснює їх облік. Повноваження на колек­тивне управління майновими правами передаються організаціям ко­лективного управління авторами та іншими суб’єктами авторського права або суміжних прав на основі договору доручення (глава 68 ЦК) або договору про управління майновими правами (глава 70 ЦК). Залежно від повноважень, які визначені змістом цих договорів, повірені особи або управителі можуть виконувати такі дії щодо управлін­ня правами авторів та суб’єктів суміжних прав:

-укладати ліцензійні угоди з третіми особами на невиключне вико­ристання творів, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення;

 • здійснювати збирання винагороди на умовах укладених договорів для наступної передачі її носіям виключних прав;

 • контролювати дотримання ліцензійних договорів та розглядати претензії правовласників до користувачів;

 • збирати необхідну для розподілу винагороди інформацію про користувачів, обсяг використання творів і об’єктів суміжних прав, а також одержаний у результаті прибуток, коли таке використання можливе згідно з законом без дозволу правоволодільцев, але з виплатою їм винагороди.

Крім цього, організації колективного управління можуть укладати з аналогічними іноземними організаціями договори про взаємне представництво інтересів та управління авторськими правами іно­земних громадян на території України та українських суб’єктів ав­торського права або суміжних прав за кордоном.

Будь-які представники авторів чи суб’єктів суміжних прав або управителі мають діяти тільки в інтересах останніх у межах наданих повноважень. Утім організаціям колективного управління прямо заборо­нено використання об’єктів авторського права або суміжних прав, доручених їм для управління, на свою користь та здійснення будь-якої комерційної діяльності.

Функції, що виконують зазначені організації, є корисними не тіль­ки носіям авторських або суміжних прав, а й користувачам. Діяль­ність таких організацій позбавляє останніх клопоту щодо пошуку всіх правовласників, узгодження з ними порядку та вартості викорис­тання, а також надає можливість доступу до інформації про конкретні об’єкти, передані для використання.

Питання для самоконтролю

 1. Інститут авторського права, його поняття.

 2. Твори як об’єкти авторського права, їх різновиди. Ознаки авторського твору.

 3. Суб’єкти авторського права. Презумпція авторства. Поняття співавторства та його різновиди.

 4. Характеристика особистих немайнових прав автора, їх види.

 5. Майнові права автора, їх зміст та класифікація.

 6. Виникнення авторських прав, строки їх чинності. Значення державної реєстрації авторських прав. Сповіщення про авторські права.

 7. Винятки та обмеження в майнових правах автора.

 8. Поняття суміжних прав, їх об’єкти та суб’єкти.

 9. Особисті немайнові та майнові суміжні права виконавців, виробників фонограм та відеограм, організацій мовлення. Строк їх охорони.

 10. Винятки та обмеження майнових суміжних прав.

 11. Цивільно-правові способи захисту авторських та суміжних прав у судовому порядку.

 12. Правові форми представництва і управління майновими правами у сфері використання об’єктів авторського та суміжних прав.