Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК зі ШКІУ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
347.65 Кб
Скачать

Тема 8. Методика оцінювання учнівських знань і умінь з історії України.

Критерії оцінювання знань учнів з історії України. Фронтальний, тематичний та вибірковий контроль знань учнів з історії України Форма для самооцінювання. Оцінювання групової праці. Методика проведення іспитів з історії України. Визначення ефективності засвоєння програми.

5. Робочий тематичний план курсу “методика шкільного курсу історії України”

Розділ курсу та теми

Лек.

(год)

Прак.

Зан.

(год)

Сам.

роб.

(год)

Вступ. Предмет, завдання та джерела вивчення курсу “Методика шкільного курсу історії України

Розділ 1. Концепція шкільної історичної освіти. Предмет. Завдання. Мета курсу.

. Концепція шкільної історичної освіти , її характеристика. Аналіз та значення концепції історичної освіти , мета та завдання навчання історії в школі. Предмет, завдання, історіографія шкільного курсу історії України та методики його викладання.

Мета та завдання курсу.

Розділ 2. Характеристика змісту історичної освіти та програми з історії України.

Характеристика змісту історичної освіти та програми історії України. Знання шкільної програми з історії України, її структур, зміст та методичні компоненти. Характеристика пізнавальних можливостей учнів та диференціація їх рівнів навчальних досягнень. Індивідуально-психологічні особливості учнів та їх врахування в формуванні навчальних досягнень учнів з історії України. Зміст, структура плану – конспекту уроку історії України. Загальна характеристика дидактичних основ організації навчально-виховного процесу.

Розділ 3. Організація планування навчально-виховного процесу в школі.

Перспективне планування розвитку пізнавальних можливостей учнів при вивченні історії України.

Навчальний план та його структура. Дидактичні вимоги до складання планів тем уроку. Види планів.

Поурочно-тематичне планування ( теми, розділи).

Дидактичні вимоги до відбору типології та відповідної структури уроку. Практичне застосування різних типів уроків історії України.

Характеристика загальних вимог до формування освітньої мети уроку та її методичні засади. Вироблення практичних навиків формування освітньої та розвиваючої мети уроку з історії України. Загальна характеристика вимог до формування розвиваючої мети уроку. Методика складання плану-конспекту уроку на основі календарно-тематичного планування.

Принципи співвідношення структури теми уроку з навчальною програмою, підручником та календарно-тематичним плануванням. Визначити мету, завдання та методику проведення навчально-виховних занять враховуючи індивідуальні та вікові особливості учнів.

Розділ 4. Новітні засоби та методи навчання.

Загальна характеристика структури уроку. Особливості методики постановки цільових завдань на уроці з історії України. Типологія уроків Володіння інформацією новітніх засобів та методів навчання. Втілення в навчально-виховному процесі елементів наукового дослідження. Методичні вимоги до педагогічних досліджень на уроках історії Методи усного навчання історії України. Проблемне викладання на уроках історії України. Урок вивчення нового матеріалу. Аналіз його структурних компонентів. Визначення логічних схем формування уявлень та понять на уроках історії України.

Підготовка уроків історії з використанням наочних методів навчання. Методично вірне використовування текстуального методу навчання. Мета і завдання реалізації виховного потенціалу уроків історії України. Знання змісту історичних уявлень, понять, їх структурування. Обґрунтовування використаних умовно-графічної наочності на уроках історії України. Роль краєзнавчого компоненту в навчанні історії. Кабінет історії та його функції.

Планування роботи навчального кабін.

Розділ 5. Інтегроване навчання.

Поняття інтегрованого навчання внутрікурсові та між предметні зв’язки. Підготовка уроків інтегрованого характеру, їх мета та завдання. Дидактичні завдання та методичні прийоми викладання внутрікурсових та між предметних зв’язків.

Розділ 6. Загальна характеристика та методика проведення аналізу уроків. Оцінювання роботи вчителя та якості знань учнів.

Дидактичні вимоги до аналізу сучасного уроку. Загальна характеристика схеми аналізу уроку та її використання. Методика складання аналізу уроку з історії України. Загальна характеристика та критерії оцінювання знань учнів з історії України. Підсумкове оцінювання та його відображення в плануванні навчального процесу. Мета та завдання тематичного і диференційованого оцінювання навчальних досягнень учнів. Рейтингова система перевірки знань учнів. Методика використання 12 бальної системи оцінювання в 5-11 класах.

Розділ 7. Комп’ютерні технології. Інноваційне навчання.

Комп’ютерні технології навчання. Дидактичні вимоги та методика складання комп’ютерних програм. Методика використання комп’ютерних технологій на уроці.

Інноваційне навчання, інноваційні педагогічні технології.

Методика використання інноваційних технологій з історії України в школі. Загальна характеристика та види дидактичних завдань з історії України. Методика використання історичних задач на уроці. Рольові ігри - як метод підвищення пізнавальної активності учнів. Методика організації та проведення рольових ігор на уроці з історії України.

Розділ 8. Аудіовізуальні засоби навчання та методика використання інноваційних технологій.

Аудіовізуальні засоби навчання та їх роль і методика використання в організації навчально-виховного процесу, класифікація аудіовізуальних засобів навчання.

Дидактичні матеріали – важливий компонент навчально-методичного комплексу, їх види та методика використання на уроках з історії України. Проблемне навчання та методика викладання проблемного підходу на уроці. Умовно-графічна наочність - як ефективний засіб оптимізації навчально-виховного процесу та методика використання її на уроці з історії України.

Розділ 9. Організація методичної роботи в школі.

Методична робота в школі. Колективні форми роботи: педагогічна рада; інструктивно-методичні ради; постійно діючий психолого-педагогічний семінар з актуальних питань навчально-виховного процесу; науково-практична конференція; семінари практикуми; методичні оперативні наради ; заняття батьківського університету. Участь в роботі міських та районних семінарах, конференціях, олімпіадах. Методика проведення узагальнення передового педагогічного досвіду та впровадження його в педагогічну діяльність школи.

Всього 108 години:

2

2

2

2

2

2

2

4

2

20

2

2

2

2

2

2

2

2

16

8

8

8

8

8

8

8

8

8

72