Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ф_зичн. розв.Викладач.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
110.08 Кб
Скачать

5. Методика організації навчального процесу на практичному занятті

5.1 Підготовчий етап

Актуальність теми: Фiзичний розвиток (ФР) є одним з інтегративних показникiв стану здоров'я дитини, біологічної зрілості всіх систем організму. Основні методи дослідження ФР прості у виконанні для дiтей будь-якого вiку, що обумовлює широке використання їх в педiатрiї.

Мета заняття: оволодiти методикою основних антропометричних вимiрювань у дiтей рiзного вiку, умiти дати оцiнку фiзичному розвитку дитини, використовуючи рiзнi методи, виявити причини вiдхилень.

Тестовий контроль вихідного рівня знань (1-2 рівень, 2 варіанти по 10 тестів; див. Додаток).

5.2 Основний етап:

- формування нових знань та умінь;

- оволодіння практичними навичками;

- оволодіння клінічним мисленням відносно конкретної ситуації.

5.3 Заключний етап

- оцінюється поточна діяльність кожного студента;

- проводиться аналіз успішності, оголошується оцінка кожного студента і заноситься в журнал;

- підписується відомість обліку відвідування і успішності занять;

- надається інформація про тему наступного заняття.

6. Додаток

6.1 Питання для усного опитування.

6.2 Тести для контролю вихідного рівня знань

6.3 Задачі для контролю заключного етапу

6.4. Відповіді до тестів та задач.

6.1. Питання для усного опитування

1. Визначення поняття ФР, його складові.

2. Закони фізичного розвитку дітей.

3. Показники фiзичного розвитку новонародженої дитини, фізіологічна втрата маси тіла (причини, середні значення, термін відновлення).

4. Закономiрнiсть збiльшення маси та довжини тiла, окружностi грудної клiтки та голови в рiзнi вiковi перiоди.

5. Фактори, що впливають на фiзичний розвиток дiтей.

6. Методика оцінки ФР методом приблизних розрахунків

7. Методика оцінки ФР методами антропометричних стандартів.

8. Семiотика порушень довжини та маси тіла, їх причини.

9. Семіотика порушень окружності голови та грудної клітки, їх причини.

10. Значення фізичних вправ для нормального ФР дитини. Загальнооздоровча і стортивна фізкультура.

11. Значення фізкультури при відхиленнях у ФР дітей. Поняття лікувальної фізкультури.

12. .Поняття про акселерацiю та децелерацiю.

7. Л i т е р а т у р а:

Основна: 1. Чеботарьова В.Д., Майданнік В.Г. Пропедевтична педіатрія. К., 1999. С.50-90.

2. Педіатрія. Навчальний посібник. За ред. О.В.Тяжкої. К., 2005. С.27-33.

3. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней.

С-Пет., 2000. С. 82-134.

4. Матерiали лекцiй.

Додаткова: 1. Медицина дитинства /За ред. П.С.Мощича./ К.,1994,

"Здоров'я". Т.1. С. 189 - 201.

2. Доскин В.А., Келлер Х., Мураенко Н.М., Тонкова-Ямпольская Р.М. Морфо-функциональные константы детского организма. Справочник. М., "Медицина". 1997. С.37-79.

Соседние файлы в предмете Педиатрия