Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 8 Страхование, расслед несчаст случ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.09.2019
Размер:
62.46 Кб
Скачать

1.2. Вiдшкодування шкоди у разi ушкодження здоров’я працiвникiв або в разi їх смертi.

Калiцтво або ж iнше ушкодження здоров’я (травма, хвороба) працiвника веде до втрати ним професiйно працездатностi, а вiдтак — до втрати заробiтно плати та iнших доходiв, тим самим вiн позбавлясться можливостi для нормального iснування як самого себе, так i свох утриманцiв. Тому Закон Про охорону працi» передбачас, що в разi ушкодження працiвника, йому повинно бути надане вiдповiдне вiдшкодування, а в разi його смертi вiдшкодування надаеться членам сiмi померлого. Вiдшкодування здiйснюс ФССНВ, який виплачує страховi виплати застрахованому чи особам, якi мають на це право. За наявностi факту заподiяння моральної шкоди потерпiлому провадиться страхова виплата за моральну шкоду.

В разi травмування, профзахворiовання або смертi працiвника вiн i члени його сiм’ мають право на отримання однiєї або кiлькох з нижченаведених страхових виплат:

1) щомiсячна страхова виплата;

2) одноразова допомога;

3) пенсiя по iнвалiдностi потерпiлому;

4) пенсiя у зв’язку з втратою годувальника;

5) виплати дитинi, яка народилася iнвалiдом внаслiдок травмування на виробництвi або професiйного захворювання i матерi пiд час вагiтностi;

б) для компенсацй витрат на медичну та соцiальну допомогу.

Щомiсячна страхова виплата компенсує потерпiлому та членам його сiм’ї втрачений заробiток. Її розмiр встановлюсться вiдповiдно до ступеня втрати професiйно працездатностi та середньомiсячного заробiтку, що потерпiлий мав до ушкодження здоров’я, i не може перевищувати його. Ступiнь втрати працездатностi потерпiлим установлюсться МСЕК за участю ФССНВ i визначасться у вiдсотках професiйно працездатностi, яку мав потерпiлий до ушкодження здоров’я.

У разi смертi потерпiлого право на одержання щомiсячних страхоних виплат мають непрацездатнi особи, якi перебували на утриманнi померлого або мали на день його смертi право на одержання вiд нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не бiльш як десятимiсячного строку пiсля його смертi.

У разi смертi потерпiлого суми страхових виплат особам, якi мають на це право, визначаються iз середньомiсячного заробiтку потерпiлого за вирахуванням частки, яка припадала на потерпiлого та працездатних осiб, що перебували па його утриманнi, але не мали права на цi виплати.

Одноразова страхова виплата (допомога) сплачусться у разi стiйкої втрати професiйної працездатностi потерпiлого. Сума цiєї виплати визначасться iз розрахунку середньомiсячного заробiтку його за кожний вiдсоток втрати ним професiйно працездатностi.

Якщо встановлено, що ушкодження здоров’я настало не тiльки з вини роботодавця, а й внаслiдок порушення потерпiлим НПАОП, розмiр одноразово допомоги може бути эменшено до 50 вiдсоткiв.

У разi смертi потерпiлого витрати на його поховання несе ФССНВ, а сiм’ї померлого сплачусться одноразова допомога, розмiр яко повинен бути не меншим за п’ятирiчну заробiтну плату потерпiлоiо i, крiм того, не меншим за однорiчний заробiток потерпiлого на кожну особу, яка перебувала на його утриманнi, а також на його дитину, яка народилася протягом не бiльш як десятимiсячного строку пiсля смертi потерпiлого.

Виплата пенсii по iнвалiдностi внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання проводиться потерпiлому вiдповiдно до законодавства про пенсiйне забезпечення.

Неповнолiтнiм, якi народилися iнвалiдами внаслiдок травмування або профзахворювання матерi пiд час вагiтностi, а також учням, студентам, аспiрантам тощо, якi стали iнвалiдами пiд час вiдповiдних занять або робiт, ФССНВ провадить щомiсячнi страховi виплати як iнвалiдам дитинства, а пiсля досягнення ними 16 рокiв — у розмiрi середньомiсячного заробiтку, що склався на територй областi (мiста) проживання цих осiб, але не менше середньомiсячного заробiтку в кранi на день виплати.

Страховi витрати на медичну та соцiальну допомогу — це витрати на придбання лiкiв, спецiальний медичний або постiйний стороннiй догляд, побутове обслуговування, додаткове харчування, оплату санаторно-курортних путiвок iнвалiдам тощо.

Витрати на догляд за потерпiлим вiдшкодовуються Фондом незалежно вiд того, ким вони здiйснюються. Якщо встановлено, що потерпiлий потребує кiлькох видiв допомоги, оплата провадиться за кожним її видом.

Потерпiлому, який став iнвалiдом, перiодично, але не рiдше одного разу на три роки, а iнвалiдам 1 групи щорiчно безоплатно за медичним висновком надасться путiвка для санаторно-курортного лiкування; у разi самостiйного придбання путiвки її вартiсть компенсує ФССНВ. Потерпiлому який став iнвалiдом, компенсуються також витратii на прозд до мiсця лiкування i назад. Особi, яка супроводжус потерпiлого, Фонд компенсує витрати на прозд i житло.

За наявностi у потерпiлого вiдповiдно до висновкiв МСЕК медичних показань для одержання автомобiля Фонд компенсус вартiсть придбання автомобiля з ручним керуванням, запасних частин до нього, пального, а також ремонту i технiчного обслуговування та навчання керуванню автомобiлем.

Згiдно з висновком МСЕК Фонд може вiдшкодовувати й iншi витрати.

Роботодавець може за рахунок власних коштiв здiйснювати потерпiлим та членам їх сiмей додатковi виплати вiдповiдно до колективного чи трудового договору

Вiдшкодування моральноi (немайнової) шкоди, здiйспюсться у виглядi одноразовоi страхово виплати незалежно вiд iнших видiв страхових виплат. Сума страхово виплати за моральпу шкоду визначаеться в судовому порядку i ве може перевищувати двохсот розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на день виплати.

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю виплачується в розмiрi 100 вiдсоткiв середнього заробiтку (оподатковуваного доходу). При цьому першi п’ять днів тимчасової непрацездатностi оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштiв пiдприємства.

За працiвниками, якi втратили працездатнiсть, зберiгаються мiсце роботи (посада) та середня заробiтна плата на весь перiод до вiдновлення працездатностi або до встановлешiя стiйкої втрати професiйної працездатностi. У разi неможливостi виконання потерпiлим понередньої роботи проводяться його навчання, переквалiфiкацiя, працевлаштування вiдповiдно до медичних рекомендацiй. Час перебування на iнвалiдностi у зв’язку з нещасним випадком на виробництвi або професiйним захворюванням зараховусться до стажу роботи для призначення пенсй за вiком, а також до стажу роботи iз шкiдливими умовами, який дає право на призначення пенсii на пiльгових умовах i в пiльгових розмiрах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]