Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2Kurs_2Sem_Prakt_Zavdannja.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.09.2019
Размер:
414.21 Кб
Скачать

Вступ

Навчальна практика є завершальним етапом вивчення студентами дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови".

Задачами практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення названої дисципліни, а також придбання досвіду з розробки програм, практичних навичок самостійного рішення практичних задач по програмуванню в середовищі операційної систем Windows 2000/XP із використанням системи програмування Visual C++ 6.0.

Варіант індивідуального завдання обирається студентом зі списку варіантів, що наведений нижче у методичних вказівках і відповідає номеру студента у списку академічної групи..

Під час виконання індивідуального завдання студент повинен:

 • розібрати теоретичний матеріал по темі роботи;

 • зробити математичну постановку задачі згідно з варіантом завдання,

 • скласти алгоритм розв’язання задачі;

 • провести тестові розрахунки (не менше трьох прикладів);

 • скласти програми мовами Паскаль та Сі.

 • налагодити та протестувати програми;

 • оформити звіт з виконання індивідуального завдання;

 • захистити роботу.

Загальні вимоги до оформлення звітів

Звіт з кожної індивідуальної роботи повинен мати в своєму складі:

 1. Титульний лист.

 2. Завдання до індивідуальної роботи;

 3. Математичну постановку задачі, яка містить:

  • опис вхідних даних, їх типів та у разі необхідності опис обмежень на вхідні дані;

  • опис вихідних даних, їх типів;

  • математичну модель задачі;

  • блок-схему алгоритму з коментарями до неї;

 4. Тестовий приклад для перевірки вірності та повноти отриманого рішення (необхідно навести варіант вирішення задачі вручну);

 5. Опис програмного інтерфейсу з користувачем;

 6. Тексти програм мовами Паскаль та Сі.

 7. Роздрук та аналіз результатів роботи програми;

 8. Висновки по роботі

Практична робота № 2

Тема. Робота з одномірними масивами

Мета. Навчитися використовувати одномірні масиви в програмах Паскаль і С++.

Завдання.

 1. За допомогою генератора випадкових чисел, згенерувати масив з 20 цілочисельних значень.

 2. Упорядкувати масив по зростанню й по убуванню. Результати сортування вивести на екран Метод сортування зазначений у таблиці 1.

Таблиця 1. – Методи сортування масиву

Варіант

Метод упорядкування масиву

1,6,11,16

Пузиркове сортування

Сортування Шелла

2,7,12,17

Шейкер - сортування

Сортування за допомогою вибору

3,8,13,18

Сортування за допомогою вибору

Сортування вставками

4,9,14,19

Сортування вставками

Шейкер - сортування

5,10,15,20

Сортування Шелла

Пузиркове сортування

 1. Виконати завдання згідно варіанту с вихідним масивом. Результати роботи програми вивести на екран.

Всі проблеми завдання вирішити за допомогою функцій

Варіанти завдань

1 Варіант

Знайти:

 1. Суму негативних елементів масиву;

 2. Добуток елементів масиву, розташованих між максимальним і мінімальним елементами.

2 Варіант

Знайти:

 1. Суму позитивних елементів;

 2. Добуток елементів масиву, розташованих між максимальним по модулю й мінімальними по модулі елементами.

3 Варіант

Знайти:

 1. Добуток елементів масиву з парними номерами;

 2. Суму елементів масиву, розташованих між першими й останнім нульовими елементами.

4 Варіант

Знайти:

 1. Суму елементів масиву з непарними номерами;

 2. Суму елементів масиву, розташованих між першими і останнім негативними елементами.

5 Варіант

Знайти

 1. Максимальний елемент масиву;

 2. Суму елементів масиву, розташованих до останнього позитивного елемента.

6 Варіант

Знайти

 1. Мінімальний елемент масиву;

 2. Суму елементів масиву, розташованих між першими й останнім позитивними елементами.

7 Варіант

Знайти

 1. Номер максимального елемента масиву;

 2. Добуток елементів масиву, розташованих між першими й другим нульовими елементами.

8 Варіант

Знайти

 1. Номер мінімального елемента масиву;

 2. Суму елементів масиву, розташованих між першими й другим негативними елементами.

9 Варіант

Знайти

 1. Максимальний по модулі елемент масиву;

 2. Суму елементів масиву, розташованих між першими й другим позитивними елементами.

10 Варіант

Знайти

 1. Мінімальний по модулі елемент масиву;

 2. Суму модулів елементів масиву, розташованих після першого елемента, рівного нулю.

11 Варіант

Знайти

 1. Номер мінімального по модуля елемента масиву;

 2. Суму модулів елементів масиву, розташованих після першого негативного елемента.

12 Варіант

Знайти

 1. Номер максимального по модулю елемента масиву;

 2. Суму елементів масиву, розташованих після першого позитивного елемента.

13 Варіант

Знайти

 1. Кількість елементів масиву, що лежать у діапазоні від А до В;

 2. Суму елементів масиву, розташованих після максимального елемента.

14 Варіант

Знайти

 1. Кількість елементів масиву, рівних 0;

 2. Суму елементів масиву, розташованих до мінімального елемента.

15 Варіант

Знайти

 1. Кількість елементів масиву, більших С;

 2. Добуток елементів масиву, розташованих після максимального по модулю елемента.

16 Варіант

Знайти

 1. Кількість негативних елементів масиву;

 2. Суму модулів елементів масиву, розташованих після мінімального по модулі елемента.

17 Варіант

Знайти

 1. Кількість позитивних елементів масиву;

 2. Суму елементів масиву, розташованих після останнього елемента, рівного нулю.

18 Варіант

Знайти

 1. Суму цілих частин елементів масиву, розташованих після останнього негативного елемента.

 2. Перетворити масив таким чином, щоб спочатку розташовувалися всі елементи що відрізняються від максимального не більше ніж на 20%, а потім - всі інші.

19 Варіант

Знайти

 1. Добуток негативних елементів масиву;

 2. Суму позитивних елементів масиву, розташованих до максимального елемента.

20 Варіант

Знайти

 1. Добуток позитивних елементів масиву;

 2. Суму елементів масиву, розташованих до мінімального елемента.

21 Варіант

 1. Знайти і вивести найбільшу зростаючу послідовність елементів масиву

 1. Стиснути масив, видаливши з нього всі елементи, модуль яких не перевищує 20. Елементи, що Звільнилися наприкінці масиву, заповнити нулями.

 1. Варіант

 1. Змінити порядок проходження елементів у масиві на зворотний.

 1. Стиснути масив, видаливши з нього всі елементи, модуль яких перебуває в інтервалі (a, b). Елементи, що звільнилися наприкінці масиву, заповнити нулями.

23 Варіант

 1. Визначити всі елементи масиву, які не належать перебільшують діапазону [a, b]

 1. Перетворити масив таким чином, щоб у першої його половині розташовувалися елементи, що стояли в непарних позиціях, а в другій половині - елементи, що стояли в парних позиціях.

24 Варіант

 1. Знайти добуток елементів масиву, що знаходяться зліва від максимуму.

 1. Перетворити масив таким чином, щоб елементи, рівні нулю розташовувалися після всіх інших.

25 Варіант

 1. Перетворити масив таким чином, щоб у перший його половині розташованих елементи, що стояли в парних позиціях, а в другій половині - елементи, що стояли в непарних позиціях.

 2. Перетворити масив таким чином, щоб спочатку розташовувалися всі елементи ціла частина яких лежить в інтервалі (a, b), а потім - всі інші.

Практична робота № 3

Тема. Робота з двовимірними масивами

Мета. Закріпити навички обробки одномірних масивів в програмах.

Завдання.

Написати програму для обробки двовимірного масиву. Дані вводяться із клавіатури, результат виводиться на екран.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]