Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekomom_vidpov.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
250.88 Кб
Скачать

А

Автору відкриття видається:

а) авторське свідоцтво;

б) патент;

в) диплом;

г) ліцензія;

д) посвідчення.

Автору винаходу видається:

а) сертифікат;

б) патент;

в) диплом;

г) ліцензія;

д) посвідчення.

Автору раціоналізаторської пропозиції видається:

а) авторське свідоцтво;

б) патент;

в) диплом;

г) ліцензія;

д) посвідчення.

Адміністративні витрати – це:

1) витрати на утримання апарату управління;

2) утримання основних засобів загальногосподарського призначення;

3) витрати на професійні послуги, зв’язок, службові відрядження;

а) 1,2,3;

Акордна система оплати праці характеризується:

в) економією часу при виконанні завдання;

Акцизний збір – це:

д) непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, що включається до ціни.

Акціонерне товариство може бути:

д) 4,5.

Амортизація основних засобів – це

б) процес перенесення вартості основних засобів на собівартість виготовленої продукції;

Акціонерне товариство – це господарське товариство:

а) статутний фонд якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, в межах належних їм акцій;

Б

Безперервність процесу – це:

д) безперервність руху предметів праці, роботи робітників і обладнання.

Баланс доходів і видатків вказує:

2) джерела їх одержання;

4) на доходність підприємства.

в) 2,4;

В

Внутрішня ставка доходу – це:

в) ставка дисконту, за якої теперішня вартість грошових надходжень дорівнює теперішній вартості очікуваних видатків;

Виробничий процес – це:

г) сукупність основних, допоміжних, обслуговуючих процесів праці, а також природних процесів, в результаті яких матеріали перетворюються в готові вироби;

Видами руху предметів праці на операціях процесу є:

1) послідовний;

2) паралельно-послідовний;

3) паралельний;

а) 1,2,3;

Вибрати правильну відповідь:

1) при паралельному сполученні операцій робочі місця повністю завантажені;

3) при паралельному сполученні операцій найкоротший технологічний цикл;

б) 1,3;

Виробнича структура підприємства – це:

в) склад підрозділів підприємства та характер їх взаємозв’язку;

Вдосконалення організації ремонтів відбувається у наступних напрямках:

1) покращання роботи ремонтних підприємств;

3) модернізація обладнання;

б) 1,3;

Вибрати правильну відповідь:

б) тривалість ремонтного циклу більше тривалості міжремонтного періоду;

Виконання ремонтних робіт може бути організоване у виді наступних форм:

1) централізованої;

6) децентралізованої;

7) змішаної.

д) 1,6,7.

Використання вузлового способу ремонту доцільне:

2) коли на підприємстві використовується багато одномодельного обладнання;

4) для ремонту обладнання, що має конструктивно відокремлені вузли.

г) 2,4;

Виробнича інфраструктура підприємства – це:

а) сукупність підрозділів, які своєю діяльністю створюють умови для нормального перебігу виробничого процесу;

Виробнича структура підприємства залежить від наступних основних факторів:

г) усі попередні відповіді правильні;

Виробнича структура цеху – це:

а) час виконання основних, допоміжних , обслуговуючих процесів і перерв;

Виділити цехи допоміжного виробництва підприємства:

4) інструментальний цех;

6) ремонтний цех.

г) 4,6;

Виділити цехи основного виробництва:

1) механічний цех;

2) ковальсько-пресовий цех;

3) ливарний цех;

а) 1,2,3;

Виділити цехи обслуговуючого господарства:

д) транспортний цех.

Валовий прибуток – це:

б) різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції;

11A20 Вибрати правильну відповідь:

1) підвищення якості продукції ремонтних підприємств досягається шляхом вдосконалення технологічних процесів;

2) позитивний вплив на збільшення строків служби капітально відремонтованих машин здійснює централізоване виготовлення і постачання змінних деталей;

3) негативний вплив на збільшення строків служби капітально відремонтованих машин здійснює централізоване виготовлення і постачання змінних деталей;

4) позитивний вплив на збільшення строків служби капітально відремонтованих машин здійснює виготовлення змінних деталей на ремонтному підприємстві.

а) 1,2; б) 2,3; в) 2,4; г) 1,3; д) 3,4.

Витрати звичайної діяльності включають:

1) операційні витрати;

2) фінансові витрати;

3) втрати від участі в капіталі;

а) 1,2,3;

Витрати майбутніх періодів – це:

в) грошові витрати, що мали місце протягом поточного періоду, але відносяться на собівартість в наступних звітних періодах;

Виділити нормовані оборотні засоби:

1) виробничі запаси;

2) малоцінні та швидкозношувані предмети;

4) незавершене виробництво;

а) 1,2,4;

Виділити нормовані оборотні засоби:

1) виробничі запаси;

2) малоцінні та швидкозношувані предмети;

4) незавершене виробництво;

а) 1,2,4;

Визначте, яке з наведених тверджень є правильним:

б) різновидом відрядної форми оплати праці є акордна;

Витрати операційної діяльності включають:

3) витрати звичайної діяльності;

4) витрати на збут;

5) інвестиції.

б) 3,4,5;

Виробнича собівартість – це:

б) витрати на виробництво продукції у вартісному виразі;

Витрати на соціальні заходи включають відрахування:

1) на державне соціальне страхування;

2) до державного пенсійного фонду;

3) до фонду сприяння зайнятості;

а) 1,2,3;

Відносне вивільнення означає:

б) у даному періоді виробництво виконує більший обсяг робіт з меншою сумою оборотних засобів;

Вкажіть, яке визначення є правильним? Кваліфікація – це:

а) сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій певної складності;

Відрядна розцінка – це:

б) розмір добових витрат для відряджених працівників;

Власні кошти підприємства – це :

1) кошти статутного фонду;

2) прибуток підприємства;

4) надходження від реалізації надлишків товарно-матеріальних цінностей;

а) 1,2,4;

.

Великими підприємства в залежності від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції є:

в) підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції перевищує суму еквівалентну п’яти мільйонам євро;

Вищим органом акціонерного товариства є:

г) загальні збори акціонерів;

3. Визнання підприємства юридичною особою означає:

1) право встановлювати цілі;

2) самостійно і від свого імені брати участь в господарському обороті;

3) бути позивачем і відповідачем в суді;

4) розробляти стратегію розвитку підприємства;

5) здійснювати аналіз діяльності підприємства.

б) 2,3;

Виробничий метод нарахування амортизації – це :

а) метод, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції та виробничої ставки амортизації;

Видами зносу основних засобів є:

1) фізичний;

2) хімічний;

3) моральний;

4) екологічний;

5) науково-технічний.

г) 1,3;

Використання обладнання за потужністю характеризується наступними показниками:

а) коефіцієнт інтенсивного використання обладнання;

Вибрати правильну відповідь:

1) резерви підвищення надійності нових моделей обладнання закладають їх розробники;

2) конструктор може підвищити надійність машин спрощенням конструкції і зменшенням кількості деталей;

3) конструктор може підвищити надійність машин ускладненням конструкції і збільшенням кількості деталей;

4) конструктор може підвищити надійність машин спрощенням конструкції і збільшенням кількості деталей.

а) 1,2; б) 2,3; в) 2,4; г) 1,3; д) 3,4.

Визначити порядок важливості наступних показників в умовах визначення конкурентоспроможності продукції: 1) ціна продукції; 2) витрати у сфері споживання; 3) якість продукції; 4) якість сервісу продукції.

а) 1-2-3-4; б) 2-3-1-4; в) 3-1-2-4; г) 3-4-1-2; д) 1-3-4-2.

Виявлення невідомих раніше об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу – це:

а) новація;

б) відкриття;

в) винахід;

г) раціоналізаторська пропозиція;

д) ноу-хау.

В енергетичних балансах відображаються:

1) джерела надходження енергоресурсів;

2) централізоване енергопостачання;

3) собівартість виробництва енергії;

4) напрямки використання енергоресурсів;

5) чисельність працівників.

а) 1,2; б) 2,3; в) 1,4; г) 3,4; д) 4,5.

В енергетичних балансах відображаються:

1) джерела надходження енергоресурсів;

2) централізоване енергопостачання;

3) собівартість виробництва енергії;

4) напрямки використання енергоресурсів;

5) чисельність працівників.

а) 1,2; б) 2,3; в) 1,4; г) 3,4; д) 4,5.

Виробничу програму транспортного цеху розробляють:

а) енергетичний цех;

б) економічна служба та технічне бюро транспортного цеху;

в) фінансовий відділ;

г) плановий відділ

д) відділ постачання.

В енергетичних балансах відображаються:

1) джерела надходження енергоресурсів;

2) централізоване енергопостачання;

3) собівартість виробництва енергії;

4) напрямки використання енергоресурсів;

5) чисельність працівників.

а) 1,2; б) 2,3; в) 1,4; г) 3,4; д) 4,5.

Виробничу програму транспортного цеху розробляють:

а) енергетичний цех;

б) економічна служба та технічне бюро транспортного цеху;

в) фінансовий відділ;

г) плановий відділ

д) відділ постачання.

Виробнича програма транспортного цеху складається:

а) з обсягів транспортних послуг у натуральному та вартісному вираженні;

б) із прогресивних норм витрат енергії та палива;

в) з обсягів послуг інструментального господарства в натуральному вираженні;

г) із чисельності водії транспортного цеху;

д) оптимізованих маршрутів вантажних перевезень.

Вкажіть правильну відповідь:

а) економія або перевитрати енергоресурсів визначаються на основі складання балансу енергоресурсів;

б) економія або перевитрати енергоресурсів визначаються на основі балансу підприємства;

в) економія або перевитрати енергоресурсів визначаються на основі собівартості продукції;

г) економія або перевитрати енергоресурсів визначаються на основі технологічних нормативів;

д) економія або перевитрати енергоресурсів визначаються на основі стратегії підприємства .

Визначити витрати води за годину на господарські потреби цеху площею 10000 м2, якщо втрати води – 20%, а норма витрат – 0,1 л/год. на ·м2:

а) 120 л/год.; б) 1200 л/год.; в) 8000 л/год.; г) 800 л/год; д) 1000 л/год.

Властивість виробу зберігати працездатність протягом деякого напрацювання без вимушених перерв називається:

а) надійністю; б) безвідмовністю; в) ремонтнопридатністю; г) збереженістю; д) довговічністю.

Властивість виробу, що заключається в його пристосуванні до попередження, знаходження, ліквідації відмов і несправностей шляхом проведення технічних оглядів і ремонтів, називається:

а) надійністю; б) безвідмовністю; в) ремонтнопридатністю; г) збереженістю; д) довговічністю.

Властивість виробу зберігати дані експлуатаційні показники протягом і після терміну зберігання і транспортування, що встановлюється в технічній документації, називається:

а) надійністю; б) безвідмовністю; в) ремонтнопридатністю; г) збереженістю; д) довговічністю.

Вибрати правильну відповідь:

1) підвищення якості продукції ремонтних підприємств досягається шляхом вдосконалення технологічних процесів;

2) позитивний вплив на збільшення строків служби капітально відремонтованих машин здійснює централізоване виготовлення і постачання змінних деталей;

а) 1,2;

Вибрати правильну відповідь:

1) резерви підвищення надійності нових моделей обладнання закладають їх розробники;

2) конструктор може підвищити надійність машин спрощенням конструкції і зменшенням кількості деталей;

а) 1,2;

Визначити порядок важливості наступних показників в умовах визначення конкурентоспроможності продукції: 1) ціна продукції; 2) витрати у сфері споживання; 3) якість продукції; 4) якість сервісу продукції.

в) 3-1-2-4;

Виявлення невідомих раніше об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу – це:

б) відкриття;

Встановлення невідомих раніше об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, які вносять корінні зміни в рівень пізнання, називається:

в) відкриттям;

В умовах ринку застосовують наступні методи ціноутворення:

1) середні витрати плюс прибуток;

2) аналіз беззбитковості та забезпечення цільового прибутку;

3) непрямий;

4) виходячи із споживчої цінності товару;

5) на підставі рівня поточних цін;

а) 1,2,3,4,5;

Г

Грошові надходження (грошовий потік) - це :

в) чистий прибуток і амортизаційні відрахування;

Гнучкість виробничого процесу:

в) це – здатність швидкого та ефективного переходу на випуск нової продукції;

Гарантійний запас створюється на випадок:

а) порушення планових термінів поставки;

б) порушення партій поставок;

а) 1,2;

Гарантійний запас створюється у розмірі:

б) 50% від поточного;

Господарські товариства – це:

в) структури, створені на засадах угоди юридичних осіб і громадян шляхом об’єднання їх майна з метою отримання прибутку;

Господарські товариства це:

1) акціонерне, з обмеженою відповідальністю;

2) кооператив;

3) командитне; з повною відповідальністю, з додатковою відповідальністю;

4) холдинг;

5) асоціація.

б) 1,3;

Грошові відносини на підприємстві здійснюються на базі системи фондів, до яких відносяться:

1) статутний фонд;

2) фонди нагромадження та споживання;

3) оборотні фонди;

а) 1,2,3;

Д

До основних процесів відносяться:

б) процеси, пов’язані із виготовленням продукції, яка споживається на підприємстві;

До допоміжних процесів відносяться:

а) процеси, пов’язані з наданням виробничих послуг основному виробництву;

До обслуговуючих процесів відносяться:

в) процеси, які складають програму випуску і відповідають спеціалізації підприємства;

Дебіторська заборгованість – це:

а) сума заборгованості юридичних та фізичних осіб на певну дату;

До основних принципів раціональної організації виробничого процесу відносяться:

1) принципи спеціалізації, пропорційності, ритмічності;

3) принципи безперервності, надійності, гнучкості;

5) принципи паралельності, прямолінійності, автоматичності;

6) принципи системності та оптимальності.

г) 1,3,5,6;

Державне регулювання цін здійснюється шляхом встановлення:

1) норм і нормативів;

2) собівартості продукції;

3) Фіксованих цін;

4) рентабельності продукції;

5) Граничного рівня цін.

а) 1,2,3; б) 2,3,5; в) 1,2,5; г) 2,4,5; д) 3,4,5.

Державне підприємство – це підприємство:

а) утворюється органом державної влади на базі відокремленої частини державної власності, яка входить до сфери його управління;

Для нарахування амортизаційних відрахувань податковим методом основні засоби діляться на:

б) 4 групи;

Децентралізована форма організації ремонтів застосовується на підприємствах

1) масового виробництва;

2) великосерійного виробництва;

а) 1,2;

Для незначної кількості обладнання, яке працює в стабільних умовах, застосовується наступний метод ремонту:

в) стандартних ремонтів;

До допоміжних і обслуговуючих цехів відносять:

1) ремонтні; 2) механіко-ремонтні; 3) енерго-ремонтні; 8) санітарно-гігієнічні.

а) 1,2,3,8;

До допоміжних цехів машинобудівного підприємства відносять:

1) ремонтно-механічний;

3) інструментальний;

б) 1,3;

До основних цехів машинобудівного підприємства відносять:

2) ливарні;

4) складальні;

в) 2,4;

До періодичних операцій з догляду за обладнанням відносяться наступні:

2) промивка;

3) зміна і поповнення мастила;

4) перевірка на точність і жорсткість;

5) огляди;

; б) 2,3,4,5;

Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства застосовують наступні види цін:

2) “франко”;

3) світова;

5) еластична.

д) 2,3,5.

Для розрахунку фонду тарифної заробітної плати робітників-відрядників необхідно знати:

а) чисельність працюючих, годинну тарифну ставку 1 розряду, дійсний фонд робочого часу;

Для відрядної форми оплати праці характерною є оплата праці у відповідності з:

1) кількістю виготовленої продукції;

3) кількістю наданих послуг;

г) 1,3;

Для оплати праці допоміжних працівників доцільно використати наступну систему оплати праці:

б) відрядну непряму;

Для почасової форми оплати праці характерною є оплата праці у відповідності з:

б) кількістю відпрацьованого часу;

Для характеристики росту продуктивності праці застосовують наступні показники:

1) натуральні;

2) вартісні;

3) темп росту ;

а) 1,2,3;

Для яких робітників доцільна почасово-преміальна система?

1) токар, фрезерувальник;

2) черговий електрик;

3) черговий сантехнік;

а) 1,2,3;

Для якої категорії працівників доцільно використовувати системи заробітної плати, при яких винагорода виплачується на основі комісійних виплат:

г) спеціалістів, які забезпечують реалізацію продукції;

Для зберігання крупногабаритних і важких матеріалів, які не псуються під впливом атмосфери і температурних змін, застосовуються:

а) відкриті склади;

б) закриті склади;

в) напіввідкриті склади;

г) усі попередні відповіді правильні.

До основних параметрів вантажопотоку відносяться:

а) потужність;

б) фізико-хімічні властивості вантажу;

в) маса вантажного місця, габарити;

г) віддаль і профіль траси переміщення вантажу;

д) усі попередні відповіді правильні.

Для чого використовують контрольні карти при забезпеченні якості продукції?

д) для аналізу надійності продукції .

Дозвіл іншій особі (фірмі) використовувати запатентовані і незапатентовані секрети виробництва називається:

в) ліцензією;

До складу основних виробничих засобів підприємства включаються наступні елементи:

в) будівлі, споруди та передавальні пристрої, земельні ділянки, машини та обладнання, інструменти, прилади, інвентар, капітальні витрати на поліпшення земель, транспортні засоби, багаторічні насадження, робоча і продуктивна худоба, інші основні засоби;

До виробничих запасів відносяться:

в)сировина, матеріали, купівельні напівфабрикати, комплектувальні вироби, запасні частини тара

До виробничої собівартості включаються наступі витрати:

1) адміністративні витрати;

2) витрати на збут;

3) витрати на рекламу;

а) 1,2,3

До витрат на збут включаються:

1) оплата праці продавців, торгових агентів;

3) витрати на гарантійний ремонт та обслуговування;

4) витрати на рекламу, пакувальні матеріали, транспортування;

д) 1,3,4.

До групи “Запаси” відносяться:

а) виробничі запаси, незавершене виробництво, малоцінні та швидкозношувані предмети, готова продукція, товари, молодняк тварин на відгодівлі;

До джерел формування оборотних засобів відносяться:

1) прибуток підприємства;

3) власні кошти;

г) 1,3;

До елемента “Амортизація” включається:

4) амортизація необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів;

5) вартість будівель, споруд, інвентаря.

д) 4,5.

До категорії “службовці” відносяться:

г) працівники, зайняті ремонтом, переміщенням вантажу, перевезенням пасажирів, наданням матеріальних послуг;

До складу групи “Кошти та розрахунки” відносяться:

г) гроші в касі, на розрахунковому рахунку підприємства, дебіторська заборгованість, векселі одержані, поточні фінансові інвестиції, витрати майбутніх періодів;

До складу нормованих оборотних коштів включають:

г) залишки продукції на складі;

До категорії “Спеціалісти” відносяться наступні працівники:

1) інженер-технолог, інженер-конструктор;

4) економіст, бухгалтер;

г) 1,4;

До кошторису витрат на утримання та експлуатацію обладнання відносяться:

2) амортизаційні відрахування машин та обладнання;

3) витрати на обслуговування обладнання, транспортних засобів;

4) заробітна плата робітників, які обслуговують обладнання;

г) 2,3,4;

До кошторису загальновиробничих витрат відносяться:

3) заробітна плата керівників, фахівців, службовців цехів з відрахуваннями на соціальні заходи;

4) заробітна плата допоміжних робітників цеху з відрахуваннями на соціальні заходи;

5) амортизація будівель, споруд, інвентаря цеху.

б) 3,4,5;

До складу елемента “Витрати на оплату праці” включаються:

3) заробітна плата за окладами, тарифами, надбавки, доплати згідно законодавства;

4) премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати;

5) оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу.

б) 3,4,5;

До фінансових витрат відносяться:

в) витрати на заробітну плату;

Друга стадія кругообігу оборотних засобів – це:

а) процес виробництва, в результаті якого одержують готову продукцію;

Друга стадія кругообігу оборотних засобів – це:

а) процес виробництва, в результаті якого одержують готову продукцію;

Джерелами формування оборотних засобів є:

1) прибуток підприємства;

2) кредити банків;

5) залучені кошти.

а) 1,2,5;

Е

Економічна ефективність – це:

а) прибуток, який одержить фірма від реалізації проекту;

Екстенсивне використання основних засобів характеризують:

в) коефіцієнт змінності, коефіцієнт екстенсивного використання обладнання;

Економічні фактори росту продуктивності праці пов’язані з:

в) підвищенням рівня концентрації, спеціалізації, кооперування, забезпеченням ефективної організації виробничих процесів, праці та заробітної плати;

Екологічними показниками, які характеризують якість, є:

в)токсичність, місткість шкідливих речовин, обсяг шкідливих викидів у довкілля;

Ергономічними показниками якості є:

д) величина шуму, вібрації, зручність керування.

Економічними показниками якості є:

г) ціна, прибуток, рівень витрат;

Енергетичні баланси бувають:

1) перспективні;2) планові; 3) звітні; а) 1,2,3;

Енергетичний баланс – це:

а) система взаємопов’язаних показників виробництва, отримання й розподілу різних видів енергії та палива;

Ефективність використання основних засобів характеризують:

б) фондовіддача , фондомісткість, фондорентабельність;

Ефективність використання оборотних засобів характеризує:

а) прибуток, рентабельність виробництва;

Ефективність використання оборотних засобів характеризується:

б) коефіцієнтом оборотності;

З

За економічною суттю та метою інвестиції діляться на:

1) реальні;

4) фінансові;

5) вкладення в нематеріальні активи.

д) 1,4,5.

За своїм призначенням у виробництві процеси діляться на:

а) основні, допоміжні, обслуговуючі;

За змістом робіт і трудомісткістю планові ремонти діляться на:

2) капітальні; 3) середні; 4) поточні (малі);

б) 2,3, 4;

За наперед розробленим графіком виконуються огляди обладнання, в процесі яких встановлюється його стан і складається дефектна відомість при застосуванні наступного організаційного методу ремонту:

д) планово-попереджувальних ремонтів.

Змішана форма організації ремонтів застосовується на підприємствах:

в) серійного виробництва;

З якою метою на підприємстві розробляють схеми вантажопотоків?

в) для організації і планування транспортного господарства;

1. За формою власності підприємства класифікуються:

а) приватні, державні, колективні, комунальні, змішаної форми власності;

2. Загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства вважаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери, які мають у сумі більш як:

в) 60% голосів;

3. За прямолінійним методом амортизаційні відрахування визначаються:

а) діленням вартості, яка амортизується, на період використання об’єкта основних засобів;

4. За методом зменшення залишкової вартості сума амортизації визначається:

б) як добуток залишкової вартості на початок звітного періоду та норми амортизації;

5. За кумулятивним методом суму амортизації визначають:

в) як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнту;

6. За методом прискореного зменшення залишкової вартості сума амортизації визначається:

б) як добуток залишкової вартості на початок звітного періоду та подвоєної норми амортизації;

7. За методом прискореного зменшення залишкової вартості сума амортизації визначається:

б) як добуток залишкової вартості на початок звітного періоду та подвоєної норми амортизації;

Загальна рентабельність –це:

а) відношення прибутку до собівартості;

Заробітна плата спеціалістів і службовців визначається на основі:

2) розцінок і планового випуску продукції;

3) годинних тарифних ставок і трудомісткості виробленої продукції;

д) 2,3.

За етапами формування витрат розрізняють:

г) цехову та виробничу собівартість;

Залежно від формування і розподілу розраховують наступні види прибутку:

1) валовий, чистий;

2) від операційної діяльності;

3) від звичайної діяльності;

а) 1,2,3;

За методом віднесення на собівартість продукції витрати діляться:

в) на умовно-пстійні та умовно-змінні;

За мірою однорідності витрати діляться:

д) на основні та накладні.

8. Збільшення питомої ваги активної частини основних засобів веде до:

1) збільшення обсягу виробленої продукції;

3) підвищення рівня технічного оснащення;

г) 1,3;

Загальна потреба в енергоресурсах включає потребу в електроенергії:

1) рушійній; 3) освітлювальній; 4) технічній; б) 1,3,4;

За способом дії транспортні засоби бувають:

б) перервної та неперервної дії;

За видами транспортні засоби класифікуються наступним чином:

а) колійні, безколійні, водні, підйомно-транспортні і спеціалізовані;

За масштабами роботи заводські склади діляться на:

б) загальнозаводські та цехові;

За призначенням транспортні засоби класифікуються наступним чином:

д) вантажний і пасажирський.

За напрямком переміщення вантажів транспорті засоби діляться на:

г) горизонтальний, вертикальний, горизонтально-вертикальний і похилений;

За властивостями, які вони характеризують, показники якості класифікуються на:

д) призначення, надійності, технологічності, ергономічні, естетичні, екологічні, стандартизації та уніфікації, безпеки, патентно-правові.

За способом виміру показники якості класифікуються на:

а) натуральні, вартісні;

За кількістю властивостей, які вони характеризують, показники якості класифікуються на:

г) одиничні, комплексні;

За стадією визначення показники якості класифікуються на:

в) прогнозні, на стадії виробництва, на стадії експлуатації;

За якою ціною державні підприємства здійснюють закупівлю товарів і послуг:

а) за ринковою;

б) за договірною;

в) визначеною за результатами тендеру на закупівлю товарів і послуг;

г) за найбільш низькою;

д) за найбільш високою.

Здатність виробу виготовлятися із мінімальними витратами називається:

д) економічністю.

І

Інтегральний коефіцієнт характеризує використання обладнання за:

г) потужністю та часом;

Інвестиції –це:

б) вкладення капіталу в різні галузі економіки з метою одержання прибутку;

Інвестиційний проект оцінюється з точки зору його:

3) екологічної безпеки;

4) економічної ефективності;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]