Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
293149.rtf
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
395.41 Кб
Скачать

Висновки

Інтенсивне забруднення природного середовища значною мірою є наслідком нераціонального сільськогосподарського виробництва. Щороку з мінеральними добривами на сільськогосподарські угіддя надходить 193 тис. т фтору,. 1,6 тис. т цинку, 620 тис. т міді та 622 т калію. У 90-ті роки залишкова кількість пестицидів у продуктах харчування, рослинах і тваринах зросла (порівняно з 60-ми роками) більш ніж у 9 разів. Отруйні речовини, які знаходяться у мінеральних добривах, хімічних меліорантах й отрутохімікатах, проникають в організми людей, викликаючи їх захворювання.

Особливої важливості дана проблема набуває в умовах сьогодення, коли у сільськогосподарському виробництві сталися істотні зміни, зумовлені проведенням реформування аграрного сектору, зокрема, формування та становлення фермерських, орендних та колективних пайових господарств, перехід на господарювання в ринкових умовах. Зазначене та інші чинники внесли зміни в традиційну технологічну схему забезпечення сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами, становлення нової системи економічно-правових відносин і техніко-технологічних рішень щодо форм і методів використання мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві, а також істотні зміни в технології вирощування сільськогосподарських культур, в першу чергу, порушення сівозмін, спеціалізація на вирощуванні монокультур та інше.

Надмірне внесення добрив веде до порушення малого біологічного круговороту речовин, заснованого на органічному взаємозв'язку землеробства і тваринництва.

Список використаних джерел

 1. І.М. Карасюк., О.М. Геркіял., Г.М. Господаренко., Ю.В. Коларьков., П.Г. Копитко. Агрохімія. – Київ : Вища школа., 1995. – 472с.

 2. Марчук І.У., Макаренко В.М., Розстальний В.Є., Савчук А.В. Добрива та їх використання. —Київ: ТОВ "Компанія"Юні вест Маркетинг", 2002. —246 с.

 3. Проданчук М.Г., Великий В.І., Мудрий І.В., Світлий С.С. Еколого-гігієнічні проблеми виробництва та безпечного застосування мінеральних добрив з зарубіжної сировини: методичне, законодавче та аналітичне забезпечення // Гигиена населенных мест. —2001. —Вып. 38, том 1. —С. 256-259.

 4. Шильников И.А., Аканова Н.И. Проблема снижения подвижности тяжелых металлов при известковании // Химия в сельском хозяйстве. —1995. —№4. —С. 29-35.

 5. Мудрий І.В., Лепьошкін І.В. Деякі аспекти проблеми вирощування якісної рослинницької продукції при застосуванні мінеральних добрив та методичні підходи щодо токсиколого-гігієнічної їх оцінки // Проблеми харчування. —2005. —№4. —С. 44-47.

 6. Вплив системи удобрення і основного обробітку дерново-підзолистого супіщаного грунту на формування врожайності і якості картоплі. Автореф. дис. канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Л.І. Шкарівська; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2002. — 20 с. — укp.

 7. В.А. Черников, P.M. Алексахин, А.В. Голубев и др. Агроэкология. /Под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. - М.: Колос, 2000.- 536 с.

 8. Уразаев Н. А. и др. Сельскохозяйственная экология. - М., «Колос», 1996.

 9. Франчук Г. М., Ісаєнко В. М., Запорожець О. І. Урбоекологія і техноекологія: навчально-методичний посібник. – К.: НАУ, 2007 – 200 с.

 10. Рослинництво: Підручник О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко — К.: Аграрна освіта, 2001. — 591 с.

 11. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды // Охрана окружаю щей среды : учебник для вузов / Автор-сост. А. С. Степановских. - М., 2001. - Гл. 11. - С. 276-327

 12. Агроекологія: Навч. посібник/ О.Ф.Смаглій, А.Т.Кардашов, П.В.Литвак та ін. - К.: Вища освіта, 2006.-671 с.: іл. ISBN 966-8081-55-2

 13. Агроэкологические принципы земледелия : сб. науч. тр. / Под ред. И. П. Макарова, А.П. Щербакова. - М., 1993. - 264 с.

 14. Баканина Ф.М. Агроэкология.-Нижний Новгород, 2002.

 15. Лапа В. В. Удобрения, мелиоранты и экологическая безопасность земледелия // Индустриализация и социальноэкологические проблемы использования земельного фонда. Минск, 1994. С. 34–37.

 16. Мурашко А. И., Стельмашок Е. А., Жилко В. В. Сохранение почв. Минск: Ураджай, 1989. 231 с.

 17. Никончик П. И. Баланс органического вещества в почве в севооборотах разной специализации // Весцi НАН Беларусi. Сер. аграр. навук. 2007. № 2. С. 39–45.

 18. Филин В.И. Справочная книга по растениеводству с основами программирования урожая. Волгоград: ВГСХА, 1994. 274 с.

 19. Агеев В.В. (2001) Системы удобрений в севооборотах Юга России / Под ред. проф. В.В. Агеева. Ставрополь.: АГРУС, 2001.

 20. Есаулко А.Н. (2006) Пути оптимизации систем удобрений в севооборотах Центрального Предкавказья : монография / А.Н. Есаулко. – Ставрополь : АГРУС, 2006.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]