Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр. роб. фін. обл.2 3 курс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
198.14 Кб
Скачать

Контрольна робота з дисципліни “Фінансовий облік 2”

Виконавець комплексної контрольної роботи

Студент 3 курсу ___________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Тематичне наскрізне завдання.

На підставі наведених даних необхідно:

  • скласти журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Міраж” та здійснити необхідні розрахунки;

  • рознести операції по рахунках бухгалтерського обліку (при необхідності);

    • скласти Звіт про фінансові результати;

    • на основі самостійно придуманих залишків по рахунках бухгалтерського обліку на початок звітного періоду скласти оборотно-сальдову відомість та Баланс (обов’язково навести залишки по таким рахункам та субрахункам: 131, 133, 285, 38, 442, 45, 46).

БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

п/п

Найменування операції

Бухгалтерський запис

Сума, грн.

Д-т рахунку або субрахунку

К-т рахунку або субрахунку

1

2

3

4

5

1

Відображено виручку від реалізації готової продукції покупцям

9000

2

Нараховане податкове зобов’язання з ПДВ

1500

3

Списана виробнича собівартість готової продукції

5000

4

Списана в кінці місяця різниця між доходом (виручкою) від реалізації і сумою податків, які підлягають сплаті з виручки

5

Списана в кінці місяця собівартість реалізації на фінансово-результативний рахунок

БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ

6

Відображено виручку від реалізації товарів покупцям

3000

7

Нараховане ПДВ

500

8

Списана купівельна вартість товарів

2000

9

Списана в кінці місяця або звітного року різниця між доходом (виручкою) від реалізації і сумою податків, які підлягають сплаті з виручки

10

Списана в кінці місяця або звітного року собівартість реалізації на фінансово-результативний рахунок

БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ У КОМІСІОНЕРА ЩОДО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОТРИМАННЯМ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТОВАРУ ЗА ДОГОВОРОМ КОМІСІЇ

11

Отримано товари для продажу за договором комісії (відобразити на позабалансовому рах.)

1500

12

Реалізовано товари, прийняті на комісію

3000

13

Нараховано суму комісійної винагороди (20%)

600

14

Нараховано ПДВ з комісійної винагороди

100

15

Списано в кінці року фінансовий результат від комісійних операцій на збільшення фінансового результату від основної діяльності

16

Перераховано з поточного рахунку в банку грошові кошти комітенту за мінусом комісійної винагороди

17

Списано з позабалансового рахунку продані товари

1500

ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВЯЗАНИХ З ДОХОДАМИ ВІД ІНШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

18

Відображено дохід від реалізації зайвих виробничих запасів

900

Нараховане ПДВ від вартості реалізованих виробничих запасів

150

Списано собівартість реалізованих запасів

550

19

Відображено реалізацію іноземної валюти, з зарахуванням гривневої виручки на поточний рахунок в банку

300

20

Списано реалізовану іноземну валюту

250

21

Відображено виникнення доходу від операційної оренди

500

22

Зараховано на поточний рахунок в банку штрафні санкції від покупця за несвоєчасну оплату одержаних товарів

250

23

Списано кредиторську заборгованість перед постачальниками по закінченні строку позовної давності

700

24

Віднесено до складу операційного доходу кошти, одержані як цільове фінансування і раніше віднесені на рахунок 48 (отримання цільового фінансування є систематичним)

1000

25

Віднесено інший операційний дохід на рахунок фінансових результатів по закінченні звітного року

26

Списана в кінці місяця або звітного року собівартість оборотних активів і іноземної валюти

БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ ВІД ІНШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Адміністративні витрати

27

Нараховано заробітну плату персоналу адміністрації

1000

Списання витрат, віднесених на рахунок класу 8 (облік за елементами), на рахунок класу 9 для обліку витрат за функціональними ознаками

1000

28

Виконано “нарахування” у відповідності до чинного законодавства

29

Нараховано орендну плату за офісне приміщення

500

500

Відображено суму ПДВ, включену до вартості послуг

100

30

Нараховано амортизацію програмного забезпечення

140

140

31

Нараховано обов’язкові загальнодержавні податки та платежі

200

200

32

Списано матеріали на ремонт офісу

300

300

Витрати на збут

33

Відображено послуги по рекламі готових виробів (товарів), що продаються

250

250

Відображено суму ПДВ, включену до вартості послуг

50

34

Створено резерв для покриття витрат по гарантійному ремонту, що можливо передбачається, якщо продукцію було реалізовано з гарантією

150

150

Інші операційні витрати

35

Відображено в обліку витрати матеріалів на дослідження та розробки

150

150

36

Створення резерву сумнівних боргів

50

50

37

Відображено втрати від операційних курсових різниць, що виникли при розрахунках з постачальниками

60

60

38

Віднесено на витрати втрати від знецінення запасів (МШП)

80

80

39

Недостачі і втрати від псування сировини

120

120

40

Віднесено на витрати визнані економічні санкції перед постачальниками за несвоєчасну оплату рахунків

140

140

41

Списано в кінці місяця або звітного року адміністративні витрати для визначення фінансового результату

42

Списано витрати, пов’язані із збутом продукції (товарів) у кінці місяця або звітного року

43

Закрито рахунок “Інші операційні витрати” по закінченні звітного року

ЗАПИСИ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙ, ОБЛІК ЯКИХ ВЕДЕТЬСЯ ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ

44

Здійснено інвестиції в асоційовані або спільні підприємства (готівкою)

5000

45

Відображено інвестором прибуток, одержаний (належний) від участі в капіталі

1000

46

Нараховані підприємством дивіденди від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі

500

47

Відображено інвестором частини збитку в складі втрат від участі в капіталі (якщо результатом діяльності підприємства, інвестиції в яке обліковуються за методом обліку участі в капіталі, є збиток)

100

48

Віднесено доходи від участі в капіталі, отримані за звітний рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій

1000

49

Списано втрати від участі в капіталі, одержані за рік, для визначення фінансового результату від фінансових операцій

100

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОТРИМАННЯМ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ДОХОДІВ І ЗДІЙСНЕННЯМ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ

50

Нараховано суму дивідендів, відсотків, роялті, що підлягають отриманню

300

51

У разі здійснення фінансових інвестицій у цінні папери, що передбачають нарахування (отримання) по них відсотків ( крім інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі) щомісяця або не рідше як один раз на квартал сума відсотків, яка припадає на даний місяць (квартал), відноситься до складу доходів звітного періоду

50

52

Витрати на фінансову оренду активів

150

53

Нараховані витрати, пов’язані із залученням позичкового капіталу

50

54

Відображено дисконт за операціями з короткостроковими векселями одержаними

100

55

Віднесено інші фінансові доходи, отримані за звітний рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій

56

Списано фінансові витрати за рік для визначення фінансового результату від фінансових операцій

ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ВІД ІНШОЇ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Реалізація фінансових інвестицій

57

Відображено реалізацію поточних фінансових інвестицій

500

58

Списано реалізовані фінансові інвестиції

400

Реалізація необоротних активів

59

Відображено реалізацію основних засобів покупцям (реалізація яких непередбачалась)

2100

60

Нараховане ПДВ з продажної вартості основних засобів

350

61

Списано залишкову вартість реалізованих основних засобів

1000

62

Відображення списання зносу реалізованих основних засобів

800

Інші доходи

63

Отримано дохід від неопераційних курсових різниць (по касі)

50

64

Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (товарів)

300

65

Дохід від фінансової оренди активів

120

66

У кінці року віднесено суму інших доходів на фінансові результати від іншої звичайної діяльності

Інші витрати

67

Відображено втрати від неопераційної негативної курсової різниці (по касі)

30

68

Віднесено на витрати уцінку основних засобів

80

69

Відображено ліквідацію нематеріальних активів:

- на суму зносу

- на залишкову вартість

200

90

70

Списано в кінці року інші витрати для визначення фінансового результату від іншої звичайної діяльності

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ ПРИВОДЯТЬ ДО ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ

71

Відображено в обліку списання виробничих запасів в результаті аварії (стихійного лиха)

600

У разі подальшого відшкодування вартості майна страховою організацією (якщо майно було застраховано) сума, віднесена при списанні на витрати від надзвичайних операцій, відноситься до складу доходів від таких операцій у розмірі страхового відшкодування

500

72

Віднесено суму надзвичайних доходів, отриманих за рік, на рахунок фінансових результатів від надзвичайних подій

73

Списано надзвичайні витрати для визначення фінансового результату від надзвичайних подій