Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Д.31-1. Л.№15, Л. №16. 8 семестр..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
120.32 Кб
Скачать

7

Тема 3.5.4. Основи побудови зенітного ракетного прикриття

Л.№15. Заняття № 7. Система управління частини ЗРВ

1. Сутність і зміст бойового управління

2. Принципи та вимоги до бойового управління

3. Основні положення про систему управління частини ЗРВ

Л.№16. Заняття № 8. Основне поняття, визначення та склад системи розвідки

1. Основні поняття, визначення та склад системи розвідки

2. Показники системи розвідки

3. Поняття про розвідувальну та бойову інформацію

Навчальна література:

1. Ф.К. Неупокоев. Противовоздушный бой. М. Воениздат,1989.

2. Єрмошин М.О., Федай В.М. Аеродинамічні цілі зенітних ракетних військ. - ХВУ, 2003. 284 с.:іл.

3. Єрмошин М.О., Федай В.М. Боротьба в повітрі. – Харків: ХВУ, 2004.

4. Довідник з протиповітряної оборони / А.Я. Торопчин, І.О. Романенко, Ю.Г. Даник, Р.Е. Пащенко та ін. – К.: МО України. – Харків: ХВУ, 2003.

Навчальні матеріали л.№15. 1.Питання Сутність і зміст бойового управління

@. Система управління – це сукупність органів управління та пунктів управління.

Представляет собой - організоване та узгоджене по цiлi, завданням, простору і часу совокупность зон управлiння підрозділами ЗРВ, якi розгорнути у бойовий порядок у позиційном районе для виконання бойового завдання.

Система управління оснащена:

засобами зв’язку (ГГС, радиорелейная, телефонная, радио, посыльные) ;

засобами автоматизації (АСУ: «БАЙКАЛ», «СЕНЕЖ-М»).

Органами управления являються:

  • Командир подразделения ЗРВ;

  • Начальник штаба со штабом;

  • Заместители командира (см. организацию подразделений ЗРВ);

  • Отделы и службы подразделения ЗРВ.

Основою управлiння є рiшення командира на ведения боевых действий.

Командир несе особисту вiдповiдальнiсть за мобiлiзацiйну і бойову готовнiсть та пiдготовку пiдроздiлiв, бойове застосування і успiшне виконання ними поставлених завдань в установленi строки за різних умов обстановки.

Штаб во главе с начальником штаба є основним органом управлiння пiдроздiлами.

Свою роботу вiн здiйснює на основi наказiв і вказiвок командира, а також розпоряджень вищого штабу.

Під час виконання рішень командира бригади тiльки вiн має право вiддавати накази (розпорядження) підпорядкованим командирові бригади особам від його імені.

Заступник командира повинен постiйно знати обстановку, завдання пiдроздiлiв і частини у цiлому, бути готовим взяти управлiння бригадою на себе. При пiдготовцi та веденнi бойових дiй виконує завдання за вказiвкою командира.

Вiн, як правило, очолює бойову обслугу запасного командного пункту частини.

Заcтупники командира з озброєння і тилу, начальники служб органiзують та забезпечують виконання заходiв згiдно з рiшенням командира і вказiвками начальника штабу, несуть вiдповiдальнiсть за бойову і мобiлiзацiйну готовнiсть пiдпорядкованих їм пiдроздiлiв та служб, успiшне виконання покладених на них завдань і управлiння ними.

Командир групи дивiзiонiв (дивiзiону, батареї) несе особисту вiдповiдальнiсть за бойову і мобiлiзацiйну готовнiсть, пiдготовку пiдроздiлiв, виконання поставлених бойових завдань в установленi терміни у будь-якiй обстановцi.

Вiн повинен твердо знати бойове завдання, обстановку, своєчасно приймати рiшення, ставити завдання пiдроздiлам і ефективно застосовувати сили та засоби, що є у його розпорядженнi.

При втратi зв’язку з КП (ЗКП) частини командир приймає рiшення на самостiйне ведення бою згiдно з бойовим розпорядженням.

Командир керує групою дивізіонів (дивiзiоном) особисто та через своїх заступникiв.

Пункти упрления:

  • Основной КП подразделения ЗРВ;

  • Запасной КП подразделения ЗРВ;

  • КП групп дивизионов;

  • КП зрдн;

  • ПУ технических подразделений;

  • Тыловой ПУ.

Основной КП є основним пунктом управління, з якого командир здiйснює управлiння пiдроздiлами при пiдготовцi і у ходi бойових дiй.

ОКП розгортається у спецiально обладнаних захищених спорудах або рухомих кабiнах (у машинах) з розмiщеними в них засобами управлiння і зв’язку.

Розмiщення і обладнання командного пункту повиннi забезпечити надiйний зв’язок з вищим КП (штабом), КП пiдпорядкованих пiдроздiлiв, взаємодiючих з’єднань і частин.

За обладнання командних пунктiв, організацiю бойової роботи на них та пiдготовку бойових обслуг несе вiдповiдальнiсть начальник штабу.

Запасний командний пункт оборудуется для пiдвищення стiйкостi, надiйностi та безперервностi управлiння.

Вiн повинен: мати необхiдну кiлькiсть засобів зв’язку, які забезпечують управлiння усiма пiдроздiлами при виходi з ладу основного КП і зв’язок з вищестоячим командним пунктом; забезпечувати збiр, обробку і вiдображення iнформацiї щодо повiтряної, радiоелектронної, радiацiйної, хiмiчної і бiологiчної (бактерiологiчної) обстановки; при переведеннi у вищi ступенi бойової готовностi знаходитись у готовностi до негайного прийому управлiння пiдроздiлами, які втратили управлiння з основного КП.

Для забезпечення управлiння з запасного командного пункту призначається бойова обслуга ЗКП, яка очолюється, як правило, заступником командира.

Командний пункт групи дивiзiонiв (дивізіону) обладнується у кабiнi бойового управлiння (пункту бойового управління) ЗРК (ЗРС) з використанням штатної апаратури та засобiв зв’язку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.