Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
terminy_biologia.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
47.03 Кб
Скачать
 1. екологія - це наука про взаємодію організмів один з одним і з навколишнім середовищем.

 2. Абіогенна міграція - ???

 3. абіотичні фактори- це компоненти і властивості неживої природи (температура, вологість, освітленість, газовий склад атмосфери, сольовий склад води тощо), які прямо чи опосередковано впливають на окремі організми або їхні угруповання.

 4. агроценоз – збіднене видами угруповання рослин,тварин,грибів і мікроорганізмів,створене людиною для одержання сільськогосподарської продукції

 5. адаптація — анатомічна структура, фізіологічний процес, або реакція в поведінці організму, яка розвинулась за деякий проміжок часу в процесі еволюції таким чином, що стала підвищувати довготривалий репродуктивний успіх даного організму.

 6. Алелопатія - властивість (біологічний феномен) рослин, грибів, мікроорганізмів виділяти органічні сполуки, котрі пригнічують проростання, ріст, розвиток і здатність до розмноження інших організмів.

 7. Алефібонтні організми - ???

 8. Аменсалізм - форма біотичних взаємовідносин між організмами, при якій один вид пригнічує життєдіяльність іншого, але при цьому не відчуває негативного або позитивного впливу у відповідь.

 9. Анабіоз - тимчасовий стан деяких живих істот, коли всі життєві процеси в їхньому організмі так уповільнюються, що немає видимих проявів життя. Є пристосуванням до переживання несприятливих умов.

 10. антропогенні фактори— такий фактор, агентом якого є людина (безпосередньо або внаслідок своєї діяльності).

 11. Аутекологія- розділ екології, що вивчає пристосованість окремих видів рослин і тварин до умов середовища та способи життя виду.

 12. Батіаль - глибинна зона Світового океану (від 200 до 2000—2500 м глибини).

 13. Бенталь – область водойми,яка заселена мікроорганізмами,рослинами,тваринами

 14. Бентоз - сукупність організмів, що мешкають на дні водойм.

 15. біогенна міграція - частиною загальної міграції хімічних елементів біосфери.

 16. біогеоценоз - ділянка земної поверхні, що характеризується певними фізико-географічними умовами (характером мікроклімату, рельєфу, геологічної будови, ґрунту та водного режиму), разом з біоценозом (угрупованням рослинних і тваринних організмів).

 17. біологія - це наука, що вивчає живі організми і взаємодію між ними.

 18. Біом - термін в екології, яким позначають велике регіональне угрупування рослинних та тваринних співтовариств, адаптованих до регіональних фізичних особливостей оточуючого середовища, клімату та ландшафту

 19. Біомаса - загальна кількість живої речовини в деякій екосистемі.

 20. біомаса біоценозу - Біомаса характеризує загальну продуктивність (біопродуктивність) біоценозу. Біоценозом з максимальним відомим значенням біомаси на одиницю площі є кораловий риф. Мінімальна біомаса притаманна біоценозам в місцевостях з суворими природними умовами (арктичні, антарктичні суходільні, високогірні).

 21. Біота - стала сукупність рослин, тварин, грибів та бактерій, що об'єднані спільною територією поширення.

 22. біотичний потенціал - репродуктивний потенціал, найважливіший умовний показник, що відображає здатність популяції до розмноження, виживання та розвитку при оптимальних екологічних умовах, тобто до збільшення чисельності при відсутності лімітуючих факторів.

 23. біотичні фактори- це різні форми взаємодій між особинами в популяціях і між популяціями в угрупованнях.

 24. Біотоп - ділянка поверхні землі з більш-менш однотипними умовами існування (ґрунтом, мікрокліматом тощо)

 25. Біоценоз - сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, що населяють певну ділянку суші або водоймища і характеризуються певними відносинами як між собою, так і з абіотичними факторами середовища

 26. Вид - одна з головних одиниць біологічної класифікації, таксономічна категорія.

 27. видове різноманіття - це розмаїття живих організмів, у тому числі і внутрішньовидове.

 28. високий репродуктивний потенціал - Зовнішня привабливість — ознака високого репродуктивного потенціалу.

 29. відкрита система - це система, яка перебуває в стані постійної взаємодії (обміну) зі своїм навколишнім середовищем.

 30. вторинна сукцесія – відновлення природної рослинності після певних порушень

 31. Гетеро термія - тип регуляції температури тіла, коли добові та сезонні коливання її перебільшують межі, властиві гомойотермним організмам (періодонтогенезу у деяких ссавців, зимова сплячка тощо).

 32. Гігрофіти - рослини вологих місць, які віддають перевагу вологим умовам зовнішнього середовища.

 33. Гідатофіти - водні рослини, цілком або більшою своєю частиною занурені у воду (на відміну від гідрофітів, занурених у воду тільки нижньою частиною).

 34. гідро біонти - організми, що живуть у воді.

 35. Гідрофіти - рослини, які частково занурені у воду (рогіз вузьколистий, очерет звичайний, калюжниця болотна, частуха подорожникова, сусак зонтичний, стрілиця стрілолиста).

 36. Гіпертермія - стан, при якому температура людини вища за 37°С

 37. Гіпоксія - патологічний стан, під час якого тканини і органи недостатньо насичуються киснем або кисню достатньо, але він не засвоюється тканинами.

 38. Гіпонейстон - входять організми, що прикріплюються до поверхневої плівки знизу, або живуть у воді не глибше декількох міліметрів від поверхні.

 39. Гіпотермія - зниження температури тіла порівняно з нормальною більш ніж на 2°С.

 40. Гомеостаз - тан рівноваги динамічного середовища, в якому відбуваються біологічні процеси.

 41. гомеостаз популяції - саморегуляція, здатність відкритої системи зберігати сталість свого внутрішнього стану за допомогою скоординованих реакцій, спрямованих на підтримання динамічної рівноваги.

 42. Гомойогідричні рослини здатні підтримувати відносну сталість кількості води в клітинах. Це більшість вищих наземних рослин.

 43. Гомотермні - здатність підтримувати температуру тіла на відносно стабільному рівні з добовими, сезонними коливаннями, котрі не перебільшують 2°С.

 44. грунтовий спосіб життя – організм живе в грунті

 45. груповий спосіб життя – об єднання тварин в угрупування

 46. демокологія - – популярна екологія, вивчає структуру виду: біологічну, статеву, вікову, етіологічну

 47. Дендрит - Відгалуження нервових клітин, що проводять нервовий імпульс до клітини.

 48. дендритного типу(ланцюги розкладання) – починається з мертвої органічної речовини і продовжується безпосередньо редуцентами

 49. Денритофаги - водні та суходільні тварини, які живляться детритом разом з мікроорганізмами, які у них містяться.

 50. Діапауза - період спокою в розвитку тварин, що характеризується різким зниженням обміну речовин і зупинкою формообразовательних процесів.

 51. Домінуючі – види,популяції яких найчисленніші

 52. еврибатні види - водяні тварини з широким діапазоном вертикального поширення (від узбережних зон до великих глибин), які витримують значні коливання тиску води (Наприклад, губки, кільчасті черви, голкошкірі, кити, деякі види риб).

 53. Еврибіонти - , тваринні і рослинні організми, здатні існувати при значні змінах умов довкілля.

 54. еврігамінні види - водяні тварини або ґрунт., здатні існувати за широкого діапазону солоності середовища

 55. Едифікатори - види рослин з сильно вираженою средообразующей здатністю, тобто що визначають будову і, до певної міри, видовий склад ростить. співтовариства — фітоценозу

 56. екологічна ніша - термін в екології, що описує взаємовідносини виду або популяції з екосистемою, та їхнє в ній розташування[

 57. екологічна структура популяції тварин - це її стан на даний момент(кількість та густота особин,їх розмаїття у просторі ,співвідношення груп за статтю і видом,морфологічні,поведінкові особливості)

 58. екологічний вікаріат – поширення тварин в межах одного ареалу,але в різних екологічних умовах

 59. Екологічний еквівалент - ???

 60. екологічні фактори - — сукупність усіх чинників середовища (температура, вологість, світло, гравітація, субстрат, живі організми тощо), що діють на живий організм або надорганізмову систему (моноцен, демоцен, плейоцен, біом, біосфера).

 61. Екосистема - головна функціональна одиниця в екології, єдиний природний комплекс, утворений живими організмами та середовищем існування, у якому живі та неживі компоненти пов'язані між собою обміном речовин, енергією та інформацією.

 62. ектопаразити - зовнішні паразити, паразитичні організми, що мешкають на поверхні тіла господаря.

 63. Ендопаразити - організми, що паразитують в органах і тканинах людини, тварин або рослин

 64. Епінейстон - об'єднує організми, що живуть на поверхні води

 65. ємність середовища існування - ) кількість особин, потреби яких можуть бути задоволені ресурсами даного місцеперебування без істотної шкоди для його подальшого існування; 2) здатність середовища природного або середовища природно-антропогенного зазнавати соц.-екон. навантаження без істотного порушення виконуваних ним функцій життєзабезпечення.

 66. життєстійкість популяції - характеризує здатність до збереження здоров’я і життя в наймолодших вікових групах; відображає взаємодію популяції із середовищем залежно від ресурсу здоров’я, успадкованого від батьків, особливостей внутрішньоутробного розвитку, якості акушерсько-гінекологічної та педіатричної допомоги, умов існування дітей у перші три роки життя і проявляється у відповідних показниках смертності.

 67. закон Гаузера - теорія в популяційній екології, що стверджує та обґрунтовує неможливість стабільного співіснування двох видів, конкуруючих за однаковий набір ресурсів, за умови незмінності екологічних факторів. Згідно з цим принципом, один з таких видів завжди буде мати перевагу над іншим, що за деякий час призведе до витіснення суміжного виду, або до його еволюційного переходу в іншу екологічну нішу.

 68. зграї - системна цілісність, структурована група ссавців, риб або птахів, зазвичай одного виду, що знаходяться в схожому біологічному стані, активно підтримують взаємний контакт і що координують свої дії; зграя складається з особин, які виконують ряд важливих життєвих функцій, будучи членами тієї або іншої зграї впродовж більшої частини свого життя.

 69. здатність біогеоценозів до самовідтворення – залежить від взаємодії саморегульованих популяцій,що входять до їхнього складу та забезпечується наявними ресурсами довкілля

 70. Ієрархія - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим.

 71. клон альні – це вегетативне потомство однієї особини, ідентична копія материнської особини.

 72. коло обіг речовин – це багаторазова участь речовин у процесах,що відбуваються у біосфері

 73. колонії тварин - це групові оселення

 74. коменсалізм - вид симбіотичної взаємодії між двома живими організмами, коли один з них — коменсал — отримує від другого їжу чи іншу користь, не зашкоджуючи йому, але й не надаючи ніяких переваг.

 75. Конвергенція - Виникнення рис подібності в будові і функціях у далеких за походженням організмів внаслідок їхнього пристосування до однакових умов існування.

 76. Конкуренція - тип міжвидових і внутрішньовидових взаємовідносин, за якого популяція або особини у боротьбі за харчування, місцепроживання та інші необхідні для життя умови, впливають один на другого негативно

 77. консумент І порядку – наступний піля процудентів трофічний рівень,який займають рослиноїдні тварини

 78. консумент ІІ порядку – далі йде рівень хижаків,які живляться рослиноїдними видами

 79. консумент ІІІ порядку - ??

 80. Консументи - це гетеротрофні організми, що одержують енергію за рахунок споживання готової органічної речовини.

 81. Копрофаги - тварини, що живляться екскрементами, головним чином ссавців.

 82. Криптобіоз – хвороба риб,викликана паразитичними інфузоріями роду Cryptobia.уповільнення життєвих функцій організму

 83. Кріофіли - Види, які віддають перевагу холодові

 84. Ксерофіти - рослини сухих середовищ, здатні переносити тривалу посуху.

 85. ланцюг живлення - це послідовності особин одного виду, їхніх решток або продуктів життєдіяльності, які є об'єктом живлення організмів іншого виду, тобто ряд видів організмів, пов'язаних між собою трофічними зв'язками, що складають певну послідовність у передаванні речовин і енергії.

 86. ланцюги живлення пасовищного типу - розпочинається з рослин. Джерело енергії, за рахунок якої існують усі організми, — Сонце. В процесі фотосинтезу світлова енергія перетворюється ними (перша ланка таких ланцюгів живлення) на хімічну з утворенням органічних сполук. При цьому лише близько 1 % світлової енергії, що потрапляє на рослину, переходить у потенціальну енергію органічних речовин; решта розсіюється у вигляді теплоти та відбивається. Коли тварини поїдають рослини, то інша частина енергії, що міститься в кормах, витрачається на різні процеси життєдіяльності. У середньому в різних ланцюгах живлення лише 10 % енергії кормів переходить у новозбудовану речовину тіла тварин. Травоїдних тварин поїдають хижаки (на цьому і завершується ланцюг виїдання). Приклад такого типу ланцюга живлення: планктонні водорості — планктонні тварини — риби — рибоїдні птахи і м'ясоїдні ссавці. Інший приклад: рослини — комахи — комахоїдні птахи — хижі птахи.

 87. Лідери – ватажки,дії яких спрямовані на керування угруповуваннями,підпорядкування собі інших особин

 88. Літораль - зона узбережжя морського дна, що осушується під час відпливу.

 89. мінімальна життєздатна популяція – мінімальний ступінь здатності екосистеми зберігатися або адаптуватися до мінливих умов середовища без деградації утворюючих її компонентів.

 90. монофаг – тварина,яка вживає лише один вид їжі

 91. Мутуалізм - тип співіснування різних видів, від якого вони взаємно дістають користь.

 92. надземна ярусність - результат відбору видів, здатних виростати спільно, використовуючи різні горизонти надземного середовища

 93. Народжуваність - процес дітородження в сукупності людей, що складають покоління (генерацію) або в сукупності поколінь - населення (людність).

 94. Нейстон - сукупність мікроорганізмів (в основному різних водоростей та дрібних безхребетних), що живуть біля поверхні плівки води на межі водного та повітряного середовищ.

 95. Нейтралізм - форма біотичних взаємовідносин, при якій співіснування двох видів на одній території не здійснює на них безпосереднього впливу та не має ні позитивних, ні негативних наслідків.

 96. Некрофаги - трупоїди, падальники — тварини які живляться трупами інших тварин

 97. Нектон - сукупність активно плаваючих організмів, що мешкають у водній товщі, можуть активно пручатись течії та переміщуватись на значні відстані.

 98. непрямі зв*язки – популяція одного виду впливає на популяцію уншого опосередковано,через популяції третього

 99. несезонна хвиля – можуть бути спричинені змінами різних екологічних факторів: абіотичних, біотичних, антропогенних (спрямовані впродовж значного історичного періоду зміни кліматичних факторів, інтенсивний вплив хижаків або паразитів, господарська діяльність людини тощо)

 100. Обісоль - зона чи простір морського дна, частина бенталі, яка відповідає ложу океану (з глибинами понад 2000 м) з відносно малою рухомістю води, постійною температурою (нижче 2 °C) та характерною відсутністю світла.

 101. олігофаги –тварини,які живляться небагатьма видами їжі

 102. остаточний хазяїн - хазяїн, у якому паразит або симбіонт виростає до зрілості;

 103. Панміктичні – утворюються внаслідок вільного схрещування різностатевих особин з різними генотипами.

 104. Панміктично-клональні - ??

 105. Паразитизм - це такий вид взаємозв'язків між різними видами, за якого один із них (паразит) більш-менш тривалий час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, частково чи повністю покладає на нього регуляцію своїх взаємовідносин з довкіллям.

 106. Пелагіаль - зона моря або океану, що не межує з дном.

 107. первиння сукцесія – поява і розвиток рослинних угруповань у місцеіснуваннях,де рослинності раніше не уло

 108. пери фітони - мікробіоценози та біоценози, що виникають під час так званого обростання підводних скель, суден, деревних стовбурів.

 109. підземна ярусність – зумовлена певним розташуванням кореневих систем по глибині

 110. піраміда біомаси - показує співвідношення загальної кількості живої речовини на трофічних рівнях харчового ланцюга.

 111. піраміда енергії - величина потоку енергії, що проходить через різні трофічні рівні.

 112. піраміда чисел - відображає кількісний розподіл окремих організмів на трофічних рівнях.

 113. Планктон - сукупність дрібних організмів, що живуть у товщі води у завислому стані та не можуть активно протистояти перенесенню течією.

 114. Пойкілогідридні рослини - рослини, що нездатні самостійно регулювати власний водний режим і бубнявіють або висихають залежно від навколишніх умов; напр., водорості, гриби, мохи, деякі папороті, лишайники, незначна кількість квіткових рослин.

 115. Поліколотермні - організми, які не спроможні підтримувати температуру тіла на стабільному рівні.

 116. поліфаги – тварини,які вживають різні види їжі

 117. популяційна хвиля - періодичні або неперіодичні коливання чисельності видів всіх живих організмів, як правило, діє вибірково, випадково знищують особи, завдяки чому рідкісний генотип може стати звичайним, і підхоплений Е. О.

 118. Популяція - сукупність організмів, що займають обмежений ареал, мають спільне походження за фенотипом та географічно ізольовані від інших популяцій даного виду.

 119. популяція кочових видів - відносно недалеко переміщуються у пошуках корму, місць розмноження, зимівлі тощо

 120. популяція мігруючих видів - закономірно змінюють місця існування, значно відокремлені просторово

 121. популяція осілих видів - як правило, тривалий час займають одну й ту саму територію.

 122. Поричні зв*язки - ???

 123. поступальні зміни – відбуваються під час відновлення зруйнованих біогеоценозів або при оборотних змінах ліматичних умов

 124. правило Аллена - У ссавців, що мешкають в районах з холодним кліматом, спостерігається значне зменшення частин тіла, що виступають (вуха, хвіст, шия, лапи; тіло стає більш приземкуватим).

 125. правило Бергімана- Якщо два систематично близьких види теплокровних тварин відрізняються розмірами, то більш великі мешкають у більш холодному, а малі — в більш теплому кліматі.

 126. правило Джордона - Згідно з правилом Джордана, ареали близькоспоріднених форм тварин (видів або підвидів) зазвичай займають суміжні території і істотно не перекриваються; родинні форми, як правило, вікарірующих, тобто географічно заміщають один одного.

 127. правило екологічної піраміди - продукція організмів кожного наступного трофічного рівня завжди менша у середньому до 10 разів за продукцію попереднього. Тобто маса кожної подальшої ланки ланцюга живлення прогресивно зменшується.

 128. Правило Лейкарта - ????

 129. приріст популяції - Різниця між народжуваністю і смертністю

 130. Продуктивність - у широкому розумінні - здатність давати продукцію.

 131. Продуценти - організми, які продукують органічні речовини із неорганічних сполук. Організми, які здатні до фото- або хемосинтезу.

 132. проміжний хазяїн - тварини чи рослини в яких паразити проходять частину свого розвитку.

 133. прямі зв*язки – безпосередньо зв язують дві популяції

 134. Редуценти - Організми, що отримують необхідні для життєдіяльності речовини за рахунок руйнування залишків мертвих рослин і тварин, що розкладаються, абсорбуючи розчинні органічні сполуки.

 135. Редуценти - Організми, що отримують необхідні для життєдіяльності речовини за рахунок руйнування залишків мертвих рослин і тварин, що розкладаються, абсорбуючи розчинні органічні сполуки.

 136. родина - таксономічна категорія в біологічній систематиці

 137. родинний спосіб життя – особини утворюють пари на тривалий період

 138. рослини-мезофіти - рослини, що зростають у помірно зволожених місцях існування.

 139. саморегуляція біогеоценозів – полягає у коливанні кількісних та якісних показників його біопродуктивності,способів та швидкості біогенного коло обігу речовин і потоків енергії середніх значень

 140. сапротрофи - організми, що отримують необхідні для життєдіяльності речовини за рахунок руйнування залишків мертвих рослин і тварин, що приходить в занепад, абсорбуючи розчинні органічні сполуки.

 141. сезонна хвиля - зумовлені особливостями життєвих цик- лів або сезонною зміною кліматичних факторів

 142. середовище мешкання - - сукупність умов середовища (абіотичних та біотичних), в яких існує особина, популяція або вид і без яких вони не в змозі існувати. 

 143. Симбіоз - взаємодія і співіснування різних біологічних видів

 144. синекологія - розділ екології, що вивчає життя угруповань різних видів організмів.

 145. Склерофіти - дводольні посухостійкі (ксерофільні) твердолисті рослини.

 146. Смертність - демографічний показник кількості смертей у певній популяції або певній підгрупі населення в одиницю часу, що найчастіше визначається як кількість смертей на 1000 осіб на рік.

 147. спалахів тип - відрізняється невелика розмахом Коливань (в кілька разів, однак не на кілька порядків величин).

 148. стабільний тип - відрізняється невеликою розмахом коливань (в кілька разів, однак не на кілька порядків величин).

 149. стенобатні види - водяні тварини, існування яких можливе тільки на певній глибині (за певного тиску води).

 150. стеногалінні види - водяні тварини, які живуть в умовах дуже незначних змін солоності води (Наприклад, головоногі молюски, карась, річкова гідра)

 151. стійкість біогеоценозів – проявляється у протистоянні несприятливим зовнішнім впливам

 152. стресова поведінка – сприяє регуляції чисельності популяцій тварин

 153. Сублітораль - зона, яка простягається від рівня максимального відпливу до 200 м.

 154. Сукуленти - рослини, що мають спеціальні тканини для запасу води.

 155. Сукцесія - послідовна необоротна й закономірна зміна одного біоценозу (фітоценозу, мікробного угрупування, біогеоценозу й т.д.) іншим на певній ділянці середовища.

 156. Супралітораль - смуга суші, розташована вище літоралі.

 157. суспільна поведінка – за допомогою неї здійснюється чисельність популяції тварин

 158. табуни - стадо коней, як одомашнених, так і інших представників видів роду Equus.

 159. тепловий удар - патологічний стан, що виникає раптово і зумовлений розладами терморегуляції організму при тривалому впливові на нього високої температури повітря або інфрачервоного (теплового) випромінювання.

 160. Терморегуляція - — сукупність фізіологічних процесів, що підтримують температуру тіла організму відмінною від температури навколишнього середовища.

 161. Термофіли -— тип екстремофілів, організми, які живуть при відносно високих температурах, понад 45 °C.

 162. топічні зв*язки – виникають тоді,коли види не пов язані трофічними зв язками,але внаслідок життєдіяльності одних видів змінюються умови існування інших

 163. Транс мішені - ????

 164. трофічні зв*язки – виникають тоді,коли організми одного виду є об єктом живлення для особин іншого

 165. Ультраабісоль - найглибша частина океану (глибини понад 6-7 км), область глибоководних жолобів.

 166. фабричні зв*язки - це використання одним видом продуктів життєдіяльності інших видів для влаштування (фабрикацій) свого помешкання.

 167. фізіологічна акліматизація - процес пристосування організму до змін в навколишньому середовищі, часто залучаючи температуру або клімат.

 168. Фітоперіод - тривалість світлового періоду доби або штучного освітлення, яка відповідає фізіол. потребам організму на даному етапі розвитку.

 169. фітофаги - рослиноїдні тварини

 170. фітофаги – рослиноїдні тварини

 171. Фітофіли – велика форма угрупувань комах – мешканців рослин,які характеризуються подовженим струнким, стиснутим з боків тілом, із гладкими, позбавленими грубої скульптури покривами.

 172. Фітоценологія - – вчення про фітоценози, або рослинні угруповання.

 173. флюктуруючий тип - відрізняється невелика розмахом Коливань (в кілька разів, однак не на кілька порядків величин).

 174. форичні зв*язки - це участь одного виду в поширенні іншого.

 175. фотоперіодизм - фізіологічна реакція організмів на добовий ритм освітлення (співвідношення довжини дня та ночі).

 176. Фотохоби - тіньолюбні організми,які не витримують деного світла

 177. Хижацтво - тип відносин між біологічними популяціями, при яких хижак харчується іншими організмами, жертвою

 178. циклічні зміни – результат пристосування біогеоценозів до періодичних змін довкілля

 179. цілісність біогеоценозів – забезпечується тісними зв язками організмів між собою та фізичним середовищем існування

 180. Ярусність - у фітоценозах, вертикальне розчленовування співтовариств рослин — фітоценозів на яруси, тобто на досить чіткий відмежовані горизонти концентрації діяльних органів рослин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]