Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DPA_2012_variant_m.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
1.47 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Павлоградський технікум

Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор технікуму

____________Л.М. Посунько

«____» ____________ 2012 р.

Завдання 1 – 40 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати

одну правильну

1 Коли просування Україною військ Німеччини і Румунії сягнуло по­значеної лінії фронту?

В 10 вересня 1941 р.

2 Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності каденцій пре­зидентів України

1 Віктор Янукович А 2, 3, 4, 1

2 Леонід Кравчук

3 Леонід Кучма

4 Віктор Ющенко

3 У яких твердженнях ідеться про Андрія Шептицького?

2 Ініціатор створення Львівської богословської

академії - єдиного у Західній Україні легального

українсько­го ВНЗ у міжвоєнний період

4 Підтримав відновлення української дер­жавності

та створення уряду Україн­ської держави на чолі

з Я. Стецьком у 1941 р.

В 2, 4

4 Укажіть особливості соціально-економічного та політичного життя Закарпатської

України в 1921—1937 pp.

2 стримування урядом економічного (особливо промислового) розвит­ку регіону

4 можливість вільної діяльності політичних і громадських організа­цій, якщо вона не суперечила загальнодержавній конституції

В 2, 4

5 Збройний виступ самостійників у Києві спричинено

Б оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу

6 Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради?

В «Хай живе самостійна Україна!»

7 Який з плакатів свідчить про події в Закарпатській Україні кінця 1930-х років?

A

8 Позначте дату появи на території сучасної України перших людей

Б Близько 1 млн. років тому

9 Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в, Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це - справа державної ваги ц вирішити його не під ,силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість утілити думку про Академію скоро та найбільш повно...»

Б Українську Державу гетьмана П. Скоропадського

10 У результаті здійснення в Україні в 1920 - на початку 1930-х рр. політики коренізації

В збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату

11 Позначте, яким з правителів Київської Русі було прийнято християнство

Г Володимиром

12 Позначте прізвище гетьмана, який уклав з Московською державою Переяславський

договір 1654 р.

А Б. Хмельницький

13 Іван Мазепа уклав антиросійський союз із

А Швецією

14 Запорозька Січ була ліквідована

Г 1775 р.

15 Видатним філософом другої половини ХVІІІ ст. був

А Г. Сковорода

16 Позначте подію, яка пов’язана з ім’ям І.Сікорського

А Будівництво першого в світі вертольота

17 Києво – Могилянська колегія була відкрита

В 1632 р.

18 У яких твердженнях ідеться про Павла Скоропадського?

2 У квітні 1918 р. на Всеукраїнському хліборобському

конгресі був проголошений гетьманом України

3 Скасував закони й розпорядження Центральної Ради

та Генерального секретаріату, які заперечували право

приватної власності

Б 2, 3

19 Рішення про перехід до нової економічної політики було ухвалено

А 1921 р.

20 Курс на колективізацію був проголошений

Б 1927 р.

21 Пакт Молотова – Ріббентропа був укладений

А 23 серпня 1939 р.

22 Позначте дату завершення окупації УРСР німецькими військами та їх союзниками

Б 22 липня 1942 р.

23 Позначте, скільки днів тривала оборона Севастополя радянськими військами на початку Великої Вітчизняної війни

Г 250 днів

24 Налагодження автоматичного електричного зварювання танкових корпусів під час

Великої Вітчизняної війни пов’язане з ім’ям

Г Є. Патона

25 Позначте визначення, якому відповідає поняття «дисидент»

В особа, що не погоджується з панівною ідеологією

26 У результаті укладення в 1921 р. Ризького мирного договору В Польська Республіка визнала суверенітет УСРР

27 Перші договірні статті, що визначали юридичні засади українсько-російських відносин та устрій української козацької держави (Гетьманщини) укладено

А Б. Хмельницьким

28 Період Руїни характеризувався

В внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав

29 Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 - першій половині 1980-х років?

А Мирний, ненасильницький характер боротьби

30 До якого періоду історії України можна віднести такий висновок науковців:

«Свідченням прогресивних явищ в українському мистецтві стало утвердження і розвиток

українського романтичного (поетичного) кіно. Творчість таких видатних діячів українського кіно, як С. Параджанов, І. Миколайчик, стала відомою далеко за межами України»?

Б «застій»

31 Про який судовий процес йдеться в цитованому документі?

«На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки, професори, лікарі, священики, письменники,

студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада зробила

віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів

столичної газети "Вісті ВУЦВК"».

В справу «Спілки визволення України»

32 На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель?

А Штучне стримування промислового будівництва та розвитку

33 «Тіньова» економіка, яка в другій половині 1990-х рр., за оцінками фахівців, «...гальмувала не тільки ринкові реформи, а й вкладання іноземними інвесторами капіталів в Україну» - це сфера вияву економічної активності, спрямованої на

Б отримання доходів від здійснення заборонених видів діяльності або на ухилення від

державного контролю та сплати податків

34 Позначте положення, яке характеризує рівень життя населення України у 1950-х — середині 1960-х років

 1. Вирішення житлової проблеми

 2. зменшення грошової оплати колгоспників

 3. оплата праці колгоспників один раз на рік

 4. отримання селянами паспортів

35 Укажіть нову посаду в органах державної влади України, запроваджену після здобуття нею незалежності

 1. Генеральний секретар КПУ

 2. голова Верховної Ради України

 3. Президент України

 4. Прем'єр-міністр України

36 Укажіть поняття яке відповідає визначенню: «Система фіксованого натурального

оподаткування селянського населення радянських республік, введена 1921 року»

 1. Продовольча диктатура

 2. продовольча кооперація

 3. продподаток

 4. продрозкладка

37 Укажіть винахід, який було здійснено в евакуації у роки Великої Вітчизняної війни групою науковців на чолі з академіком АН УРСР В. П. Філатовим

 1. Проектування приладів для радіолокації та пеленгації

 2. заготівля та консервування крові для поранених бійців

 3. пересадка рогівки ока як засіб боротьби зі сліпотою

 4. нові метоли електрозварювання у виробництві танків та інших видів озброєння

38 Укажіть історичне значення Декларації про державний суверенітет України

 1. Визначення напрямків діяльності для досягнення реального суверенітету

 2. винайдення компромісних дій у відносинах із союзним центром

 3. окреслення програми дій щодо оновлення відносин між республіками СРСР

 4. проголошення України незалежною, суверенною державою

39 Визначте дату прийняття Верховною Радою нової Конституції України

 1. 16 листопада 1994 року

 2. 28 червня 1996 року

 3. 29 березня 1998 року

 4. 14 листопада 1999 року

40 Позначте назву подій на Україні 2004 року

 1. «Оксамитова революція»

 2. «помаранчева революція»

 3. «революція троянд»

 4. «революція тюльпанів»

Завдання 41- 48 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати три правильні

41 Які положення розкривають основний зміст Третього Універсалу Української Центральної Ради?

 1. Поширення влади Української Центральної Ради на Київщину, Поділля, Волинь і Чернігівщину

 2. проголошення автономії України у складі демократичної Російської Республіки

 3. установлення восьмигодинного робочого дня, державного контролю за продукцією, виробленою в Україні

 4. проголошення Української Народної Республіки

 5. скасування приватної власності на землю поміщицьких і інших «нетрудових» господарств

 6. проголошення православ'я державною релігією УНР

42 Які поняття та терміни потрібно використовувати, характеризуючи перебіг подій періоду боротьби за збереження державної незалежності України (1918-1921 рр.)?

 1. Українська Держава, гетьманат

 2. Директорія, Акт злуки

 3. масові репресії, «розстріляне відродження»

 4. Центральна Рада, універсали

 5. осадники, пацифікація

 6. «Договірна федерація», Союз РСР

43 Які заходи здійснювалися партійно-радянським керівництвом усрр у галузі сільського господарства республіки впродовж 1921-1928 рр.?

  1. Зведення всіх податків із селянського двору до єдиного сільгоспподатку в грошовій формі

  2. створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою

  3. розвиток мережі сільськогосподарських кооперативів і споживчих товариств

  4. упровадження продрозверстки на всю сільськогосподарську продукцію

  5. дозвіл надлишок продукції продавати на ринку

  6. монополія держави на заготовлення та продаж хліба

44 Укажіть джерела індустріалізації

 1. Введення в дію економічних законів

 2. колективізація, «розкуркулення»

 3. праця в'язнів таборів

 4. приватизація підприємств

 5. трудовий ентузіазм

 6. фінансова допомога з-за кордону

45 Укажіть прізвища керівників радянських партизанських загонів, які діяли на території України у роки Великої Вітчизняної війни

 1. Т. Боровець

 2. С. Ковпак

 3. А. Мельник

 4. О. Сабуров

 5. О. Федоров

 6. Р. Шухевич

46 Визначте складові процесу десталінізації

 1. Заміна тоталітарного режиму демократичним

 2. ліквідація монополії КПРС на владу

 3. надання республікам СРСР самостійності

 4. послаблення командно-адміністративної системи

 5. припинення масових репресій

 6. реабілітація незаконно засуджених

47 Укажіть галузі народного господарства України, які планувалося відбудувати у першу чергу після Великої Вітчизняної війни

 1. Вугільна промисловість

 2. енергетика

 3. легка промисловість

 4. машинобудування

 5. сільське господарство

 6. харчова промисловість

48 Позначте складові радянізації західних областей України

 1. Введення багатопартійності

 2. демократизація суспільства

 3. індустріалізація

 4. політичні репресії

 5. приватизація виробництва

 6. примусова колективізація

В завданнях 49 – 54 установити відповідність, утворивши логічні пари

49 Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та висловлюваннями, що були характерними для них

1 «Післявоєнна відбудова»-В А «Той хто оволодіє кукурудзою, той зможе добитися 2 «Відлига»-А піднесення у тваринництві. Той, хто займатиме

3 «Застій»-Д щодо цієї культури консервативну позицію,

4 «Перебудова»-Б буде викинутий життям з сідла...»

Б «Прискорення, гласність та ''очищення" соціалізму від негативних нашарувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час, іншої альтернативи для нас немає...»

В «Зворотний бік буржуазного націоналізму безрідний космополітизм, який проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед

іноземщиною...»

Г «Замість цивілізованого переходу до ринкуварварськими методами відбувається первісне нагромадження капіталу. Відбувається тотальна криміналізація суспільного життя...»

Д «Основою партійного підходу розв'язання економічних проблем розвинутого соціалізму є незмінна вимога - все в ім'я людини, все для блага людини»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]