Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
fin_sanatsii_1-20.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
154.62 Кб
Скачать
  1. Сутність, види та причини виникнення фінансової кризи

Фінансова криза – це фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини зьявившихся на цьому підприємстві. Також Фінансова криза розуміється як, загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства потенціалу для успішного функціонування. Види кризи:

  • стратегічна криза, коли на підприємстві зруйнований виробничий потенціал та недостатньо довгострокових факторів успіху. Причини виникнення: 1) неефективна політика збуту та асортиментна політика; 2) невдосконалене планування та прогнозування; 3)помилкова політика диверсифікації; 4) неефективний апарат управління; 5)відсутність виробничої програми.

  • криза прибутковості, це коли поточні збитки покривають власним капіталом і це призводить до незадовільної структури балансу. Причини виникнення: 1)невиправдане завищення цін; 2) зростання собівартості за стабільних цін; 3) придбання збиткових підприємств; 4) значні запаси готової продукції на складі; 5) несприятливе співвідношення цін та собівартості; 6)зменшення обороту від реалізації продукції.

  • Криза ліквідності, це коли підприємство являється неплатоспроможним або існує реальна загроза втрати платоспроможності. Причини виникнення: 1)незадовільна структура капіталу; 2)відсутність або незначний рівень (резервних) страхових фондів; 3)незадовільна робота з дебіторами; 4)надання незабезпечених товарних кредитів; 5) значний обсяг капіталовкладень із тривалим строком окупності; 6)високий рівень кредиторської заборгованості.

2.Фази фінансової кризи на підприємстві

1. Латентна( прихована) загроза – відбувається накопичення негативних явищ та тенденцій, однак вони певний час не проявляються. Фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню підприємства (за умови переведення його на режим антикризового управління).

2. Помірна (відкрита) загроза – виникаючі проблеми приймають постійний характер та безпосередньо сказиваються на результатах діяльності підприємства. Фаза, яка загрожує подальшому існуванню підприємства і потребує негайного проведення фінансової санації.

3. Кризовий стан (загроза банкрутства) – підприємство не може продовжувати функціонувати, воно оголошується банкрутом. Кризовий стан, який не сумісний з подальшим існуванням підприємства і призводить до його ліквідації.

3.Зміст фінансової санації підприємства.

Фінансова санація – це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-право­вих та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді. Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру.

Фінансово – економічні заходи пов’язані з покриттям поточних збитків та усунення причин їх виникнення, відновлення та збереження ліквідності та платоспроможності підприємства, скорочення усіх видів заборгованості. Поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів необхідних для проведення виробничо – технічних заходів.

Виробничо-технічні заходи пов’язані з модернізацією та оновленням виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, поліпшенням якості продукції та зниженням її собівартості, мобілізацією санаційних резервів у сфері виробництва.

Організаційно-правові заходи спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, організаційно правових форм бізнесу, звільнення підприємства від непродуктивних виробничих структур.

Соціальні заходи пов’язані зі скороченням зайвого персоналу та рішенням при цьому виникаючих соціальних проблем: створення і фінансування преподготовкі кадрів, пошук та пропозиція альтернативних робочих місць, додаткові виплати по безробіттю, надання звільненим робітникам позик та інше.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]