Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Модуль 6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
64.51 Кб
Скачать

Тестові питання по модулю № 6

“Законність і дисципліна в державному управлінні”

1. Законність і дисципліна в державному управлінні – це:

А) чітке дотримання норм та правил поведінки;

Б) сукупність керівних принципів;

В) сукупність закріплених у чинному законодавстві форм і методів державного управління, за допомогою яких держава регулює суспільні відносини;

Г) сукупність закріплених у чинному законодавстві вимог та обмежень, дотримання яких є необхідним для здійснення державного управління.

2. Дисципліна в державному управлінні – це:

А) основні принципи поведінки суб’єктів управлінських відносин;

Б) встановлений у сфері державного управління порядок, додержання якого є обов’язковим;

В) вимоги, що висуваються до військовослужбовців;

Г) певні дії з виконання вимог нормативно-правових актів.

3. Під способами забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні розуміють:

А) законослухняну поведінку громадян;

Б) сукупність прийомів, способів, які застосовуються державними органами та окремими громадськими й спрямовані на забезпечення чіткого дотримання чинного законодавства;

В) процедуру реалізації норм права;

Г) формалізація, чітке врегулювання діяльності органів державного управління.

4. До числа засобів забезпечення законності не належить:

А) контроль;

Б) примус;

В) звернення громадян;

Г) нагляд.

5. До числа засобів забезпечення законності належить:

А) звернення громадян;

Б) видання індивідуальних актів;

В) примус;

Г) регулювання.

6. Державний контроль – це:

А) специфічна форма державного управління;

Б) система примусових заходів, які застосовуються щодо порушників норм права;

В) елемент управління, сутність якого проявляється у систематичній перевірці виконання Конституції, законів, інших нормативно-правових актів, додержання дисципліни та правопорядку;

Г) елемент управління, сутність якого проявляється у перевірці чіткого і своєчасного виконання вказівок вищестоящого органу.

7. Державний контроль виявляється у:

А) наданні рекомендацій з метою підвищення ефективності організації роботи підконтрольного об’єкту;

Б) втручанні контролюючого органу в оперативну діяльність підконтрольного об’єкта, наданні обов’язкових для виконання вказівок, припиненні, зміні чи скасування актів управління;

В) виданні нормативних актів, які регулюють права та обов’язки підконтрольного об’єкта.

Г) встановленні обов’язкового порядку діяльності підконтрольного об’єкта.

8. Контроль у сфері державного управління здійснюється:

А) лише спеціально уповноваженими органами виконавчої влади;

Б) Президентом України, органами всіх гілок влади, органами місцевого самоврядування та прокуратурою;

Г) органами виконавчої влади та прокуратурою;

Д) Президентом України, органами всіх гілок влади, органами місцевого самоврядування.

9. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина здійснює:

А) Рахункова палата;

Б) тимчасова слідча комісія Верховної Ради України;

В) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Г) тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України.

10. Рахункова палата України - це:

А) орган Верховної Ради України, що здійснює контроль у бюджетній сфері;

Б) орган виконавчої влади, що здійснює контроль у бюджетній сфері;

В) самостійний державний орган, що здійснює контроль у бюджетній сфері;

В) підрозділ Податкової служби України, що здійснює контроль у бюджетній сфері.

11. Відомчий контроль здійснюється:

А) міністерствами та відомствами у середині відповідної структури;

Б) відомствами у середині відповідної структури;

Г) органами виконавчої влади у межах сфери їх відання;

Д) спеціалізованими контролюючими органами у межах сфери їх відання.

12. Безпосередня реалізація відомчого контролю покладається на:

А) відповідного міністра чи керівника відомства;

Б) першого замісника відповідного міністра чи керівника відомства;

В) контрольно-ревізійні підрозділи, які створюються в міністерствах та відомствах;

Г) контрольно-ревізійні підрозділи, які створюються Кабінетом Міністрів України.

13. Міжвідомчий контроль здійснюється:

А) органами міжгалузевої компетенції за виконанням загальнообов’язкових правил, які діють у відповідній сфері;

Б) міністерствами та відомствами щодо підпорядкованих їм суб’єктів;

В) органами міжгалузевої компетенції за виконанням встановлених ними правил;

Г) органами, що не входять до системи виконавчої влади.

14. Специфічною рисою міжвідомчого контролю є:

А) несистематичність;

Б) відсутність організаційного зв’язку між об’єктом і суб’єктом контролю та відомчої заінтересованості;

В) неможливість втручатись у внутріорганізаційну діяльність підконтрольного об’єкту;

Г) неможливість притягнення до відповідальності підконтрольного об’єкту.

15. Надвідомчий контроль здійснюється:

А) Президентом України;

Б) Президентом та Верховною Радою України;

В) Президентом, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України;

Г) будь-якими органами загальної компетенції.

16. Сутність судового контролю за законністю в державному управлінні полягає в:

А) тлумаченні норм права;

Б) заснованій на законі діяльності судів щодо перевірки правомірності актів і дій органів управління, поновлення порушених прав, а в необхідних випадках – застосування правових санкцій;

В) притягненні винних до кримінальної відповідальності;

Г) заснованій на законі діяльності судів щодо вирішення адміністративних спорів, а в окремих випадках - застосування адміністративних стягнень.

17. Які із зазначених органів здійснюють судовий контроль у сфері державного управління?

А) Державна судова адміністрація.

Б) Суди загальної юрисдикції.

В) Вища Рада Юстиції.

Г) Рахункова палата.

18. Які із перелічених органів спеціалізуються на розгляді справ, пов’язаних із незаконними діями (бездіяльністю) суб’єктів владних повноважень і забезпечують контроль у цьому напрямку?

А) Суди загальної юрисдикції.

Б) Адміністративні суди.

В) Господарські суди.

Г) Адміністративні комісії.

19. Прокурорський нагляд – це:

А) дії по принесенню протесту прокурором;

Б) спосіб забезпечення законності;

В) форма державного управління;

Г) форма реалізації державного контролю.

20. Нагляд має за мету:

А) притягнення осіб до адміністративної відповідальності;

Б) встановлення обставин скоєння правопорушення;

В) виявлення і попередження правопорушень, усунення їх наслідків та здійснення процесуальних заходів, спрямованих на притягнення винних до відповідальності;

Г) встановлення обставин скоєння правопорушення, усунення його негативних наслідків та відшкодування заподіяних ним збитків.

21. Законом України «Про прокуратуру» передбачено:

А) п’ять форм прокурорського реагування;

Б) чотири форми прокурорського реагування;

В) три форми прокурорського реагування;

Г) шість форм прокурорського реагування.

22. Який із наведених документів згідно із Законом України «Про звернення громадян» є одним з видів звернень громадян?

А) Адміністративний позов.

Б) Заява.

В) Повідомлення.

Г) Запит.

23. В якому із наведених документів згідно із Законом України «Про звернення громадян» особа може повідомити про незаконну діяльність органу влади чи його представника?

А) Пропозиція.

Б) Адміністративний позов.

В) Скарга.

Г) Клопотання.

24. Законом України «Про звернення громадян» визначається порядок розгляду звернень громадян, які адресовані:

А) будь-яким органам, підприємствам, установам, організаціям чи їх представникам;

Б) органам державної влади;

В) органам державної влади і місцевого самоврядування;

Г) органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.

25. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні - це:

А) сукупність дій фізичних осіб, спрямованих на захист власних прав та інтересів, прав та інтересів інших осіб, а також інформування компетентних структур про факти порушення чинного законодавства;

Б) сукупність дій, які свідчать про активну участь громадян в охороні громадського порядку;

В) сукупність дій, спрямованих на відновлення порушених прав як в судовому так і в позасудовому порядку;

Г) надання компетентному органові інформації про скоєне правопорушення та його обставини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.