Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні вказівки до КР ТА1113.Документ Micros...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
51.54 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки до написання курсових робіт (КР)

З ДИСЦИПЛІНИ

ФІЗИКА

для студентів

навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління

Рівень підготовки – бакалавр

Галузь знань: 2501 – „АВТОМАТЕЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГИЧ-НИМИ ПРОЦЕСАМИ”

Напрямок підготовки: 06.050202 – „АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕР-НО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ”

Програма розроблена і забезпечується кафедрою фізики

Одеса 2012

ЗМІСТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, 1

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 1

1. Значення курсової роботи в навчальному процесі 3

2. Тематика КР 3

3. Структура КР, основні етапи її виконання 3

4. Складання бібліографії 4

5. Вивчення літературних джерел 4

6. Порядок написання курсової роботи 5

7. Вимоги до оформлення курсової роботи 5

7.1. Нумерація 6

7.2. Ілюстрації 7

7.3. Таблиці 7

7.4. Формули і рівняння 8

7.5. Посилання 8

8. Список використаної літератури 8

9. Захист курсової роботи 9

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, 10

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, 12

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 12

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 13

1. Значення курсової роботи в навчальному процесі

Курсова робота є важливою формою самостійного вивчення слухачами матеріалів курсу, її виконання сприяє поглибленому ознайомленню з класичною теорією, науковими працями вітчизняних та закордонних науковців, статистичними, фактичними матеріалами однієї з проблем дисципліни. При цьому слухачі набувають навичок пошуку необхідних інформаційних джерел та матеріалів, їх аналізу та узагальнення, досвіду самостійного дослідження та писемного викладання теоретичних і практичних питань.

2. Тематика кр

Тему курсової роботи слухач обирає самостійно, керуючись приблизною тематикою, погоджує її з науковим керівником призначеним кафедрою. Курсові роботи слухачів, які не відповідають наведеній тематиці або не погоджені з науковим керівником, до реєстрації не приймаються. Перелік рекомендованих тем формується відповідно до програми навчання. Студент може обрати тему, що пов’язана з проблематикою, актуальною саме для установи, закладу чи підприємства, де він працює.

Після співбесіди відносно плану роботи (у процесі роботи над літературою план може бути скоригований) слухач заповнює „Завдання на курсову роботу”, один примірник якого залишається у нього, інший – на кафедрі. Курсова робота повинна бути виконана та здана на кафедру, для рецензування науковим керівником не пізніше встановленого завданням терміну (за 10 днів до захисту).

3. Структура кр, основні етапи її виконання

Відповідно до плану курсова робота повинна включати в себе: зміст, вступ, 2-4 питання основного тексту, висновки, список використаної літератури.

У вступі (1-2 сторінки) розглядається актуальність теми, її теоретичне та практичне значення, зв’язок з іншими проблемами у практиці, ступінь її наукового дослідження, обґрунтовується коло обраних питань. В основному тексті (5-10 сторінок) розкривається зміст теми: чітко, відповідно до визначених у плані питань. Бажано підкреслити їх взаємозв’язок, логіку переходу від одного питання до іншого, зробити щодо кожного з питань короткі висновки. На закінчення (2-3 сторінки) викладаються тези основних висновків, що випливають із змісту роботи, їх відповідність проблемам, зазначеним у вступі, обґрунтовані рекомендації з вивчених проблем.

Після складання плану роботи та узгодження його з викладачем слухач послідовно виконує наступні етапи підготовки роботи:

  • складає бібліографію;

  • збирає та аналізує статистичні дані, інші фактичні матеріали;

  • вивчає літературні джерела та інформацію в Інтернеті;

  • працює на написанням розділів роботи та редагуванням тексту роботи;

  • оформлює роботу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.