Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эк. предпр. часть1.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.08.2019
Размер:
26.26 Кб
Скачать

1.Ознака, за якою підприємство відносять до групи малих підприємств.

а) розмір статутного фонду;

б) розмір отримуваного прибутку;

в) чисельність працюючих;

г) розмір валового доходу за рік.

2.До прямого державного регулювання діяльності підприємств належить:

а) ліцензування діяльності, кредитна політика;

б) податкова та амортизаційна політика, створення робочих місць;

в) податкова та амортизаційна політика, створення робочих місць;

г) антимонопольне регулювання, контроль якості продукції, контроль за розміщенням та будівництвом підприємств

3.Найбільш централізованим управлінням характеризується таке об'єднання підприємств:

а) корпорація;

б) консорціум;

в) концерн;

г) асоціація.

4.З метою постійної координації господарської діяльності та без права втручання у виробничу і комерційну діяльність створюється об 'єднання підприємств:

а) корпорація;

б) консорціум;

в) концерн;

г) асоціація.

5.Підприємство, що засноване на власності відповідної територіальної громади, - це:

Комунальне підприємство.

6.Не може бути об'єктом продажу:

===

7.Підприємства можуть об'єднуватися в:

асоціації, корпорації, консорціуми, концерни

8.Концентрація виробництва означає:

процес зосередження засобів виробництва на великих підприємствах.

2. ЦІЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ

1.Яким чином зміниться обсяг діяльності підприємства в точці "мінімальної рентабельності" при зменшенні постійних витрат?

1. Зменшиться.

2. Збільшиться.

3. Не зміниться.

4. Характер зміни визначити неможливо.

2.Яким чином зміниться обсяг діяльності в точці "мінімальної рентабельності" при зростанні капіталу підприємства?

1. Зменшиться.

2. Збільшиться.

3. Не зміниться.

4. Характер зміни визначити неможливо.

3.Які фактори впливають на формування стратегічних цілей функціонування підприємства?

1. Взаємозв'язок економічних, соціальних та політичних умов функціонування підприємства.

2. Зміни на ринку діяльності підприємства.

3. Внутрішні проблеми, з якими стикається підприємство.

4. Зовнішні проблеми, які постають перед підприємством.

4.За яких умов досягається обсяг діяльності підприємства за якого сума отриманого доходу підприємства дорівнює загальному обсягу витрат?

1. У точці беззбитковості.

2. У точці мінімальної рентабельності.

3. У точці ліквідації.

4. У точці самофінансування.

5.Коли досягається обсяг діяльності, за якого підприємство за рахунок одержаних доходів може покрити тільки постійні витрати по веденню діяльності?

1. Коли досягне точки ліквідації.

2. У точці беззбитковості.

3. У точці мінімальної рентабельності.

4. У точці самоокупності.

6.Як змінюються цілі та завдання підприємства залежно від стадії його життєвого циклу?

1. Показники стану функціонування, до яких прагне підприємство, збільшуються з кількісної та якісної сторін.

2. Показники господарської та фінансової діяльності зростають кількісно.

3. На всіх стадіях життєвого циклу підприємства - це максимізація прибутку.

4. Показники господарської та фінансової діяльності зростають якісно.

7.Залежно від напрямів діяльності підприємства виділяють такі типи стратегій:

1. Виробнича, фінансова, маркетингова.

2. Перспективна, поточна.

3. Стратегії використання матеріальних ресурсів, управління трудовими та фінансовими ресурсами.

4. Соціальна, економічна.

8.Як зміниться обсяг діяльності в "точці мінімальної рентабельності" під час зростання ставки податку на прибуток?

1. Збільшиться.

2. Зменшиться.

3. Не зміниться.

4. Характер зміни визначити неможливо.

9.Система стратегічних цілей підприємства здебільше пов 'язана з:

1. Усіма перерахованими умовами.

2. Умовами державного регулювання ринку.

3. Місією підприємства.

4. Кон'юнктурою ринку.

10.Сутність стратегічного планування полягає у:

визначенні місії діяльності підприємства

11.Для чого необхідно будувати "дерево цілей" підприємства?

1. Для виявлення підпорядкованості цілей та можливості їх поетапної реалізації.

2. Для підрозділу цілей на якісні та кількісні.

3. Для усвідомлення цілей, що стоять перед підприємством.

4. Усі відповіді правильні.

3. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

1.Виробнича потужність підприємства характеризує:

1. Максимально можливий обсяг випуску продукції, який досягається при повному використанні прогресивної технології та організації виробництва.

2. Мінімальний обсяг випуску продукції, який досягається при повному використанні прогресивної технології та організації виробництва.

3. План виробництва продукції.

4. Додаткова вартість, що створена на підприємстві за певний період часу.

2.У розрахунках виробничих потужностей враховується:

===

*3.Продуктивність деталь-комплекту характеризує: (есть точно такой же тест, но вместо продуктивности, трудоемкость, а этот, по-моему, какой-то не логичный).

===

4.Які фактори, що впливають на ефективність використання виробничих потужностей, можна віднести до регульованих підприємством:

1. Асортимент та серійність випуску продукції.

2. Темпи науково-технічного прогресу.

3. Конкурентне середовище підприємства.

4. Кон'юнктура товарного ринку.

5.Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефективності використання виробничих потужностей підприємства?

1. Зниження серійності випуску продукції.

2. Збільшення змінності роботи устаткування.

3. Підвищення частки активної частини в загальному обсязі основних фондів.

4. Підвищення ступеня оновлення устаткування.

7.Вхідна виробнича потужність підприємства характеризує

1. Виробничу потужність на початок року.

2. Виробничу потужність основного виробництва.

3. Виробничу потужність основного цеху.

4. Середньорічну виробничу потужність.

6.Середньорічна потужність підприємства на плановий період розраховується:

1. Як потужність на початок планового періоду, відкоригована на приріст, зменшення потужності, з урахуванням і строки її введення (вибуття).

2. Як потужність на кінець планового періоду, скоригована на приріст потужності в поточному періоді і зменшення потужності за рахунок вибуття.

3. Як середньоарифметичне із вхідної і вихідної потужності.

4. Як потужність на кінець планового періоду, відкоригована на приріст та зменшення потужності.

4. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.Виробнича програма підприємства визначає:

1. План виробництва та реалізації продукції.

2. Стратегічний план економічного розвитку підприємства.

3. План фінансово-господарської діяльності.

4. План ресурсного забезпечення виробництва.

2.Валова продукція підприємства характеризує

1. Весь обсяг виробленої продукції з урахуванням приросту незавершенного виробництва та залишків напівфабрикатів.

2. Товарну продукцію всіх підрозділів підприємства.

3. Весь обсяг виробленої продукції, готової до реалізації.

4. Додаткову вартість, що створена на підприємстві.

3.Валовий оборот підприємства характеризує:

1. Загальний обсяг продукції, що виготовлена всіма підрозділами підприємства.

2. Обсяг реалізованої продукції та залишків готової продукції на складах підприємства.

3. Загальний обсяг товарної продукції.

4. Загальний обсяг продукції, що виготовлена всіма підрозділами підприємства для внутрішнього використання.

4.Збільшення залишків готової продукції на складах підприємства у кінці місяця порівняно з початком місяця свідчить про:

1. Зменшення обсягів реалізації.

2. Збільшення обсягів реалізації.

3. Не впливає на обсяги реалізації.

5.Яким чином впливає на обсяг товарної продукції зростання внутрішньозаводського обороту:

1. Зменшує.

2. Не впливає.

3. Збільшує.

6.Яким чином впливає на обсяг валового обороту зростання внутрішньозаводського обороту підприємства?

1. Зменшує.

2. Збільшує.

3. Не впливає.

7.Основним критерієм оптимізації виробничої програми підприємства у сучасних умовах є:

підпорядкованість стратегічній меті діяльності підприємства.

8.За допомогою якого методу розраховується плановий обсяг реалізації продукції, якщо його величина визначається із врахуванням наявних запасів готової до реалізації продукції та запланованого обсягу товарної продукції?

1. Балансовий метод.

2. Розрахунково-аналітичний метод.

3. Метод техніко-економічних розрахунків.

4. Економіко-статистичний метод.

9.За допомогою якого методу розробляється виробнича програма, якщо розрахунки здійснюються з урахуванням середніх темпів зміни виробництва у попередньому плановому періоді?

1. Економіко-статистичниого методу.

2. Методу техніко-економічних розрахунків.

3. Методу економіко-математичного моделювання.

4. Балансового методу.

10.Який показник вираховується за формулою: валова продукція - матеріальні витрати та амортизаційні відрахування:

 1. Чиста продукція.

 2. Товарна продукція.

 3. Реалізована продукція.

 4. Маржинальний прибуток.

11.Обсяг виробленої та відвантаженої споживачеві продукції характеризує:

   1. Реалізовану продукцію.

   2. Товарну продукцію.

   3. Валову продукцію.

   4. Чисту продукцію.

12.Коефіцієнт товарності вказує на:

1. Вартість товарної продукції, що припадає на 1 грн валової продукції.

2. Рівень продукції, що вироблена на даному підприємстві для подальшої реалізації.

3. Рівень витрат підприємства на створення продукції.

4. Відношення реалізованої продукції до валової продукції.

13.Які показники застосовуються для оцінки матеріаломісткості та трудомісткості виробництва?

1. Натуральні.

2. Вартісні.

3. Якісні.

4. Кількісні.

14.Товарна та чиста продукція є показниками:

  1. Вартісними.

  2. Натуральними.

  3. Якісними.

  4. Умовно-натуральними.

15.Що характеризує чиста продукція підприємства?

1. Новостворена підприємством вартість.

2. Продукція, виготовлена тільки з матеріалів і напівфабрикатів цього підприємства.

3. Продукція, виготовлена без виробничої кооперації з іншими підприємствами.

4. Продукція, виготовлена понад державне замовлення.

16.Яку стратегію доцільно використовувати підприємству з циклічним характером попиту на свою продукцію?

1. Стратегію змінних обсягів виробництва при незмінних виробничих потужностях.

2. Стратегію постійних обсягів виробництва.

3. Стратегію змінних обсягів виробництва при постійній чисельності робітників.

4. Жодна з наведених відповідей.

===

17.Необхідний обсяг виробництва та реалізації продукції, що розраховується при плануванні виробничої програми, дозволяє:

отримати певний цільовий прибуток у плановому періоді.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.