Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ККР Захист інформації в ТК.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.07.2019
Размер:
107.52 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчальної роботи

д.т.н., професор С.Г. Костогриз

___________________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з нормативної навчальної дисципліни

(нормативної, вибіркової)

Захист інформації в телекомунікаційних системах

(назва дисципліни)

для студентів спеціальності 6.050903 «Телекомунікації»

Укладач:

доцент кафедри радіоелектронних апаратів і телекомунікацій, Полікаровських О.І.

(посада, П.І.Б, підпис)

Затверджено на засіданні

кафедри радіоелектронних апаратів і телекомунікацій

(назва кафедри)

протокол № ______від « »________20__р.

Кафедра радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій

(назва кафедри)

Завідувач кафедрою радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій, проф. Троцишин І.В.

(посада, П.І.Б., підпис)

Хмельницький 2011

Пояснювальна записка

Мета контрольних завдань: перевірка рівня залишкових знань з навчальної дисципліни «Захист інформації у телекомунікаційних системах».

Зв'язок з кваліфікаційною характеристикою: основа завдань на всі ККР - навчальна програма відповідної нормативної дисципліни яка є складовою державного стандарту України.

Для досягнення мети навчального процесу студенти повинні:

- знати методи і засоби захисту виробів телекомунікації;

 • способи досягнення необхідної ступеню захищеності;

 • основні сучасні технології побудови телекомунікаційних систем ;

 • термінологію, основні поняття і визначення у галузі захисту інформації;

 • основи теорії криптографічного захисту інформації;

Особливістю курсу є те, що студенти паралельно з вивченням теоретичного матеріалу на лабораторних роботах проводять практичні заходи та дослідження захищеності програмних та апаратних телекомунікаційних систем.

Дисципліна є основою для розуміння сучасних технічних рішень в галузі захисту інформації у телекомунікаційних системах.

Структура пакету: ККР із дисципліни «Захист інформації у телекомунікаційних системах» має 30 варіантів формалізованих завдань рівнозначної складності. Усі завдання ККР мають професійне спрямування і вирішення їх вимагає від студентів не розрізнених знань окремих тем і розділів дисципліни, а їх інтегроване застосування. При їх вирішенні, студент має продемонструвати не репродуктивну, а творчу розумову, креативну діяльність. До ККР входить перевірка знань, що формує уміння, відповідно до варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики (спеціалізації) та профілюючих дисциплін нормативної частини галузевого стандарту, а також письмове розв’язання комплексної ситуаційної задачі з дисципліни «Захист інформації у телекомунікаційних системах», яка формує спеціаліста спеціалізації технології та засоби телекомунікацій, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок здобутих в процесі навчання.

Зміст та задачі ККР відповідають змістовним модулям дисципліни і модулюють реальну ситуацію з якою може зустрітись випускник у практичній діяльності на первинних посадах, імітує процес підготовки, прийняття і реалізації теоретичних рішень.

Технологія контролю та тривалість кожної складової: до кожного варіанту завдань ККР з курсу “ Захист інформації у телекомунікаційних системах ” входять теоретичні питання. Особливістю даних завдань є те, що вони охоплюють весь курс включно із сучасними напрямками розвитку теорії захисту інформації і вимагають від студента володіння не лише теоретичним матеріалом, а вміння застосовувати його на практиці.

За основу оцінювання ККР береться повнота і правильність виконання завдань. Оцінюється не об’єм відповіді, а точність та суттєвість.

Відповідь на практичні завдання оцінюється як по схемі виконання, так і по правильності наведеного відомостей, чи характеристики приведеної у відповіді на запитання.

Оцінка ККР знижується у випадку відсутності відповіді на теоретичне запитання, грубих помилок у відповідях, що базуються на нерозумінні суті роботи описаних систем та явищ, наявності штампів і книжкового тексту у відповідях, які демонструють списування з підручників.

Термін виконання кожного варіанту знаходиться в межах 80-90 хвилин.

Завдання ККР

Варіант №1

 1. Що розуміється під інформаційними системами? (структурна схема)

 2. Фазова модуляція аналогових сигналів.

 3. Алгоритми декодування загорткових коректуючи кодів за методом Вітербі.

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №2

 1. Що таке інформація, повідомлення, сигнал?

 2. Частотна модуляція аналогових сигналів.

 3. Вірогідність передачі кодованих повідомлень через канали з належними помилками.

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №3

 1. Що таке канал зв’язку та лінія зв’язку?

 2. Демодуляція амплітудно-модульованих сигналів.

 3. Вірогідність передачі кодованих повідомлень через канал з пакетним розподілом помилок.

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №4

 1. Ряд Фур’є для періодичних сигналів. При яких умовах неперіодична функція може бути поданою інтегралом Фур’є?

 2. Однотональна амплітудна модуляція аналогових сигналів.

 3. Що розуміють під стисненням інформації? Як класифікується способи стиснення інформації?

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №5

 1. Як визначається кількість інформації в одному повідомленні? Що таке ентропія та які її властивості?

 2. Що розуміється під спектром амплітуд і спектром фаз? Які характерні риси спектра періодичного і неперіодичного сигналів?

 3. Що характеризує матричні, комбіновані та каскадні способи стиснення інформації?

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №6

 1. Що розуміють під математичним сподіванням і дисперсією випадкового процесу?

 2. У чому полягає спосіб стиснення інформації зменшенням розрядності кодованих слів?

 3. Чим визначається продуктивність дискретного джерела інформації?

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №7

 1. Який випадковий процес називають «білим» шумом? Математичний опис «білого» шуму.

 2. Як визначається швидкість передачі інформації по дискретному каналу?

 3. На чому ґрунтується спосіб стиснення інформації з використанням адаптивного кодування?

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №8

 1. Які основні критерії ефективності коректувальних кодів?

 2. Що розуміють під ефективною шириною спектра випадкового процесу?

 3. Пропускна здатність дискретного каналу.

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №9

 1. Відносна фазова маніпуляція.

 2. Що показують верхні та нижні межі для кодової відстані?

 3. Як можна енергетично тлумачити спектр періодичного і неперіодичного сигналів?

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №10

 1. Що розуміється під практичною шириною спектра періодичного і неперіодичного сигналів?

 2. Як впливає збільшення основи коректувального коду на його ефективність?

 3. Сформулюйте теорему Котельникова. У чому полягає її фундаментальне значення для теорії та техніки передачі повідомлень?

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №11

 1. Які відомі способи квантування сигналів за рівнем? Який характер похибок квантування сигналів за рівнем?

 2. Основні принципи коректувального кодування.

 3. Які коди рекомендується використовувати в системах передачі інформації зі зворотним зв’язком?

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №12

 1. Основні параметри проектувальних кодів.

 2. Як впливає на вірогідність передачі повідомлень уведення зворотного зв’язку в системах передачі інформації?

 3. У чому сутність квантування безперервного сигналу за часом і рівнем?

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №13

 1. Принципи частотної маніпуляції при передачі та прийомі цифрової інформації.

 2. Як оцінюється ефективність методів підвищення вірогідності передачі інформації?

 3. У чому полягає ідея методу блокового проектувального кодування? (структурна схема)

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №14

 1. Принципи амплітудної маніпуляції при передачі та прийомі цифрової інформації.

 2. Як утворюються і декодуються лінійні блокові коди? Поясніть поняття «синдром» і його застосування для декодування переданих даних.

 3. Теорема Шеннона для неперервного та дискретного каналів без завад.

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №15

 1. Теорема Шеннона для дискретного каналу із завадами.

 2. Як відбувається пошук і виправлення помилок за допомогою кодів Хеммінга?

 3. Принципи фазової маніпуляції при передачі та прийомі цифрової інформації.

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №16

 1. Як відбувається пошук та виправлення помилок за допомогою циклічних кодів?

 2. Пояснити характер залежності пропускної здатності неперервного каналу із завадами від смуги пропускання каналу.

 3. Порівняйте завадостійкість сучасних методів цифрової маніпуляції сигналів.

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №17

 1. Опишіть імпульсні методи маніпуляції та їх застосування у цифрових системах телекомунікації.

 2. Ідея частотної фільтрації при оптимальному прийомі сигналів.

 3. Як відбувається пошук та виправлення помилок за допомогою проектувальних кодів Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема?

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №18

 1. Ідея методу накопичення при оптимальному прийомі сигналів.

 2. Демодуляція сигналів із квадратурною амплітудною модуляцією.

 3. Як відбувається пошук та виправлення помилок за допомогою коректувальних кодів Ріда-Соломона?

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №19

 1. Завадостійкість демодуляції сигналів аналогових видів модуляції.

 2. Ідея кореляційного методу при оптимальному прийомі сигналів.

 3. У чому полягає ідея методу загорткового коректувального кодування?

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Варіант №20

 1. Поясніть принципи порогового кодування і декодування загорткових коректувальних кодів.

 2. Ідея узгодженої фільтрації при оптимальному прийомі сигналів.

 3. Демодуляція сигналів із кутовою модуляцією.

Протокол №_____ від «___» __________ 200___ р.

Укладач О.І.Полікаровських

Завідувач кафедрою

радіоелектронних апаратів і

телекомунікацій І.В. Троцишин

Рецензія на ККР

Курс: «Захист інформації у телекомунікаційних системах» має завдання ознайомити студентів з загальними принципами захисту телекомунікаційних систем: апаратними та криптографічними методами захисту.

В завданнях комплексної контрольної роботи охоплено питання принципів роботи основних апаратних методів захисту інформації та криптографічних методів захисту.

Усі завдання ККР мають професійне спрямування і їх вирішення вимагає від студентів не розрізнених знань окремих тем і розділів дисципліни, а їх інтегроване застосування.

До ККР входить письмова перевірка знань, що формує уміння, відповідно до варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики (спеціалізації) та профілюючих дисциплін нормативної частини галузевого стандарту, а також письмове розв’язання комплексної ситуаційної задачі з дисципліни «Захист інформації у телекомунікаційних системах», яка формує спеціаліста спеціалізації технології та засоби телекомунікацій, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок здобутих в процесі навчання.

Завдання комплексної контрольної роботи в повній мірі відповідають навчальній програмі відповідної нормативної дисципліни, яка є складовою державного стандарту України і можуть бути використані для контролю рівня знань студентів напрямку «Електронні апарати» та спеціалізації «Технології та засоби телекомунікацій».

_________________ ___________________

Критерії оцінювання

Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючими положеннями за чотирьохбальною системою “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” і заноситься у відомість. При розробці критеріїв оцінки ККР за основу бралася повнота і правильність виконання завдань а також здатність студента диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; інтерпретувати схеми та графіки; викладати матеріал на папері у логічній, послідовності з дотриманням вимог ЄСКД.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.