Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
9
Добавлен:
28.05.2019
Размер:
128.16 Кб
Скачать
Банк тестів для підсумкового модульного контролю
з дисципліни „Медична психологія”

Перший блок Загальні питання медичної психології
1. До психічних станів відносяться
*А. тривога, схвильованість, емпатія, захоплення
Б. відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення, увага, уява
В. спрямованість, темперамент, характер, здібності
Г. екстраспекція, інтроспекція
Д. психогігієна, психопрофілактика.
2. Представники якого напрямку психології надають важливе значення підсвідомим бажанням, фантазіям і конфліктам?
*А. психоаналіз
Б. гештальтпсихологія
В. біхевіоризм
Г. гуманістична психологія.
Д. екзистенційна психологія.
3. Яка з нижчеподаних методик є проективною?
*А. Плями Роршаха.
Б. Таблиці Шульте.
В. Матриці Равена.
Г. Кубики Коса.
Д. Методика Мюнстерберга.
4. Який з цих тестів використовується для визначення інтелектуального рівня?
*А. Матриці Равена..
Б. Запам’ятовування 10 слів.
В. Лічба за Крепеліном.
Г. Плями Роршаха.
Д. Тест Люшера.
5. Представники якого напрямку психології стверджують, що предметом психологічної науки є сукупність реакцій живих істот на біологічні та соціальні подразники, що виходять із середовища або самого організму?
*А. Біхевіоризму.
Б. Гештальтпсихології.
В. Гуманістичної психології.
Г. Психоаналізу.
Д. Педагогічної психології.
6. Для вивчення відволікання уваги досліджуваному пропонують розв’язати серію математичних завдань і водночас включають цікаву передачу по радіо (сторонній подразник). Який метод застосовано в наведеному прикладі?
*А. Експеримент.
Б. Спостереження.
В. Тестування.
Г. Аналіз продуктів діяльності.
Д. Експлорація.
7. Людину поміщають в ізольовану камеру в спеціальному шоломі із закріпленими приладами, за допомогою яких досліджуються біоструми мозку під впливом різних подразників. Перед проведенням досліду досліджуваний отримує відповідну інструкцію. Усі показники фіксуються апаратурою. Який метод застосовано в наведеному прикладі?
*А. Лабораторний експеримент.
Б. Природний експеримент.
В. Спостереження.
Г. Інтерв’ю.
Д. Інтроспекція.
8. Проведення психологічного інтерв’ю є по суті своїй методом
*А. Експлорації.
Б. Інтроспекції.
В. Природного експерименту.
Г. Лабораторного експерименту.
Д. Анкетування.
9. Що входить до предмету вивчення парапсихології?
*А. Екстрасенсорика, телепатія, телекінез.
Б. Психічні прояви при захворюваннях психіки.
В. Вікові аспекти психологічних процесів.
Г. Психологічні аспекти парних/подружніх стосунків.
Д. Невербальні аспекти спілкування.
10. До методів дослідження в клінічній психології відносяться усі нижчеподані, за виключенням:
*А. Амітал-кофеїнове розгальмування.
Б. Клінічне інтерв’ювання.
В. Нейропсихологічне дослідження.
Г. Тестування індивідуально-психологічних особливостей.
Д. Патопсихологічного дослідження.
11. До принципів клінічного інтерв’ювання відносяться усі, за виключенням одного:
*А. Стереотипність
Б. Доступність
В. Беспристрастність
Г. Алгоритмізованість
Д. Здатність до перевірки.
12. Клінічне інтерв’ювання складається з:
*А. 4 етапів
Б. 2 етапів
В. 3 етапів
Г. 1 етапа
Д. 5 етапів
13. Тривалість першого інтерв’ю має складати:
*А. 50 хвилин.
Б. 15 хвилин.
В. 20 хвилин.
Г. 30 хвилин.
Д. 90 хвилин.
14. Гарантія конфіденційності надається клієнтові на:
*А. I етапі інтерв’ю.
Б. 2 етапі інтерв’ю.
В. 3 етапі інтерв’ю.
Г. 4 етапі інтерв’ю.
Д. 5 етапі інтерв’ю.
15. Сукупність поведінкових, мотиваційних і пізнавальних особливостей психічної діяльності, виражених у психологічних поняттях, називають:
*А. Патопсихологічним синдромом
Б. Патопсихолоічним симптомом
В. Патопсихологічним феноменом
Г. Психопатологічним синдромом
Д. Психопатологічним симптомом
16. Тест Люшера використовується для оцінки:
*А. Емоційних переживань.
Б. Рівня інтелектуального розвитку.
В. Особливостей мислення.
Г. Ясності свідомості.
Д. Ступеня мнестичних порушень.
17. Дослідження, спрямоване на оцінку стану вищих психічних функцій, особливостей функціонування асиметрії півкуль називається:
*А. Нейропсихологічним
Б. Патопсихологічним
В. Психопатологічним
Г. Психіатричним
Д. Психосоматичним
18. Здатність впізнавати предмети на дотик називається:
*А. Стереогнозисом.
Б. Тактильністю.
В. Таксидермією.
Г. Рефлексією.
Д. Агнозією
19. Мінесотський багатопрофільний опитувальник дозволяє виявити:
*А. Особистісний профіль.
Б. Патопсихологічні феномени.
В. Нейропсихологічні симптоми.
Г. Властивості темпераменту.
Д. Інтелектуальні здібності.
20. Аналіз візуального контакту в процесі клінічного інтерв’ювання дозволяє оцінити:
*А. Індивідуально-психологічні особливості.
Б. Рівень інтелекту.
В. Стан свідомості.
Г. Особливості вольової діяльності.
Д. Нейропсихологічні особливості.
21. Структурна модель особистості лежить в основі
*А. Психоаналітичної теорії.
Б. Гуманістичної теорії.
В. Бихевіоризму.
Г. Гештальтпсихології.
Д. Когнітивної психології.
22. Засновником медичної психології вважається:
*А. Р.Г.Лотус.
Б. В.М. Блейхер.
В. М.П.Бехтерєв.
Г. О.Р.Лурія.
Д. М.С. Лебединський.
23. Медична психологія як прикладна наука виникла :
*А. В кінці ХІХ ст..
Б. У ХVIII ст..
В. В 30-х роках ХХ ст.
Г. В другій половині ХХст.
Д. В першій половині ХІХст.
24. Основними принципами системно-діяльного підходу є наступні, крім:
*А. Біологічності.
Б. Детермінізму.
В. Активності.
Г. Єдності свідомості і поведінки.
Д. Розвитку.
25. Основними метолами медичної психології є наступні, крім:
*А. Аналізу контрпереносу.
Б. Клінічної бесіди.
В. Спостереження.
Г. Експерименту.
Д. Психодіагностичного обстеження.
26. Третій рівень психологічного діагнозу називається:
*А. Типологічним.
Б. Емпіричним.
В. Етіологічним.
Г. Патогенетичним.
Д. Нозологічним.
27. До дочірніх наук медичної психології відносяться наступні, крім:
*А. Психопатологія.
Б. Патопсихологія.
В. Клінічна психологія.
Г. Нейропсихологія.
Д. Психосоматика.
28. Метод піктограм використовується для дослідження:
*А. Пам’яті
Б. Уваги.
В. Інтелекту.
Г. Емоцій
Д. Свідомості.
29. Методика Мюнстерберга використовується для дослідження:
*А. Уваги.
Б. Пам’яті.
В. Емоцій.
Г. Мислення.
Д. Інтелекту.
30. Оберіть відповідь, в якій перераховані лише проективні психодіагностичні методики:
*А. Роршаха, ТАТ, Сонді.
Б. Кетела, Айзенка, Плутчека.
В. Шульте, Мюнстерберга, Равена.
Г. Спілбергера-Ханіна, Холмса-Рея, Гамільтона.
Д. Олдхема-Моріса, Майєрс-Бріггс, ММРІ.

Другий блок Особистість і хвороба.
1. Згідно з цією типологічною моделлю особистості в залежності від соматичної структури розрізняють: ендоморфний, мезоморфний, ектоморфний типи, а в залежності від темпераменту: вісцеротонію, соматотонію, церебротонію
*А. Модель У.Шелдона.
Б. Модель К.Юнга.
В. Модель Е.Кретчмера.
Г. Модель Гіппократа-Галена-Павлова.
Д. Модель Г.Айзенка.
2. Яка з відомих типологічних моделей особистості поділяє людей на екстравертів і інтровертів
*А. Модель К.Юнга.
Б. Модель Гіппократа-Галена-Павлова.
В. Модель Е.Кретчмера.
Г. Модель У.Шелдона.
Д. Модель З.Фройда.
3. Згідно з цією типологічною моделлю особистості в залежності від соматичної структури розрізняють: астенічний, пікнічний, атлетичний типи, а в залежності від характеру: шизотимний, циклотимний
*А. Модель Е.Кретчмера.
Б. Модель К.Юнга.
В. Модель Гіппократа-Галена-Павлова.
Г. Модель У.Шелдона.
Д. Модель Г.Айзенка.
4. Кому належить модель типології особистості за ознаками екстраверзія-інтроверзія, нейротизм-емоційна стабільність?
*А. Г.Айзенку.
Б. Е.Кречмеру.
В. З.Фройду.
Г. К.Роджерсу.
Д. У.Шелдону.
5. Яка з нижчеподаних типологій особистості належить Е.Кречмеру?
*А. Шизотимік, циклотимік, атлетичний..
Б. Сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік.
В. Висцеротонік, соматотонік, церебротонік.
Г. Ендоморфний, екзоморфний, мезоморфний.
Д. Логік, етик, сенсорик, інтуїт.
6. Згідно Фрейду, Едипів комплекс і комплекс Електри розвиваються під час
*А. Фалічної фази
Б. Оральної фази
В. Анальної фази
Г. Генітальної фази.
Д. Латентної фази.
7. Макроморфологічна підсистема загальної конституції, що відображує основні особливості динаміки онтогенезу, метаболізму, загальну реактивність організму і енергодинамічні властивості називається:
*А. Морфофенотипом.
Б. Темпераментом.
В. Характером.
Г. Особистістю.
Д. Психотипом.
8. Психологічною складовою індивідуальності вважається:
*А. Характер.
Б. Темперамент.
В. Особистість.
Г. Морфофенотип.
Д. Архетип.
9. До клінічних параметрів темпераменту відносяться усі наступні, крім:
*А. Естетичності.
Б. Емоційності.
В. Швидкості мислення.
Г. Швидкості рухових актів.
Д. Комунікабельності.
10. Подібними за параметром емоційності (вразливості) є:
*А. Холерик і меланхолік.
Б. Холерик и сангвінік.
В. Меланхолік і сангвінік.
Г. Холерик і флегматик.
Д. Сангвінік і флегматик.
11. Подібними за параметром імпульсивності є:
*А. Холерик і сангвінік.
Б. Холерик і меланхолік.
В. Меланхолік і сангвінік.
Г. Холерик і флегматик.
Д. Сангвінік і флегматик.
12. Сукупність індивидуальних, що склались в процесі соціалізації і стали стійкими, стереотипів поведінки, штампів емоційних реакцій, стилю мислення, зафіксована у звичках і манерах система взаємостосунків з оточуючими називається терміном:
*А. Характер.
Б. Темперамент.
В. Особистість.
Г. Індивідуальність.
Д. Індивід.
13. Перфекціонізм входить до структури: '
*А. Психастенічних рис характеру.
Б. Істеричних рис характеру.
В. Шизоїдних рис характеру.
Г. Паранойяльних рис характеру.
Д. Епілептоїдних рис характеру.
14. Шизоїдні риси характеру включають усе з нижчеподаного, окрім:
*А. Алекситимиї.
Б. Замкнутості.
В. Ангедонії.
Г. Паратимії.
Д. Ексцентричності поведінки.
15. Підвищена підозріливість в поєднанні із схидбністю до утворення надцінних ідей входять до структури:
*А. Паранойяльних рис характеру.
Б. Шизоїдних рис характеру.
В. Психастенічних рис характеру.
Г. Істеричних рис характеру.
Д. Епілептоїдних рис характеру.
16. Стиль виховання, що включає надмірну увагу і контроль з боку дорослих, нав’язування своєї думки з будь-якого питання, диктування кожного кроку, обмеження самостійності задля охорони від ймовірних небезпек, позначається як:
*А. Гіперопіка.
Б. «Кумир сім’ї».
В. Гіпоопіка.
Г. «Їжакові рукавиці».
Д. Парадоксальна комунікація
17. Формуванню шизоїдних рис характеру насамперед сприяє виховання за типом:
*А. Парадоксальна комунікація
Б. Гіперопіка.
В. Гіпоопіка.
Г. «Кумир сім’ї».
Д. «Їжакові рукавиці».
18. До поняття гармонійної особистості включається усе з нижчеподаного, крім:
*А. Відвертості.
Б. Відповідальності.
В. Самостійності.
Г. Моральності.
Д. Автономності.
19. Принципи задоволення, реальності і постійності є важливими для формування особистісних якостей згідно поглядів:
*А. З.Фройда
Б. К.Юнга
В. А.Адлера
Г. В.Франкла
Д. Е.Фромма
20. Принципи «мати» і «бути» є важливими для формування особистісних якостей згідно поглядів:
*А. Е.Фромма.
Б. К.Юнга.
В. А.Адлера.
Г. В.Франкла.
Д. З.Фройда.
21. За Фройдом, такі риси особистості, як скупість, впертість, скрупульозність, пунктуальність та надмірна охайність формуються в результаті фіксації на:
*А. Анальній фазі
Б. Оральній фазі
В. Фалічній фазі
Г. Генітальній фазі.
Д. Латентній фазі.
22. Яка з нижчеподаних ознак характеризує межовий рівень розвитку особистості?
*А. Відсутність зрілих захистів.
Б. Розвинуте спостерігаюче «я».
В. Слабке тестування реальності.
Г. Его-дистонність психологічних проблем.
Д. Делінквентна тповедінка.
23. В чому полягає суть Едипова комплекса?
*А. В особливому тяжінні хлопчика до матері, а дівчинки – до батька.
Б. В цілковитій самозакоханості людини.
В. В постійному суперництві із старшими братами і сестрами.
Г. В прагненні компенсувати свою гадану неповноцінність.
Д. В прагненні відстояти свою автономність.
24. Який з нижчеподаних механізмів психологічного захисту найбільш притаманний шизоїдній (виражена шизотимія за Е.Кречмером) особистості?
*А. Ізоляція.
Б. Витіснення.
В. Заміщення.
Г. Інтроекція.
Д. Відреагування.
25. Регресія до якої із стадій психосексуального розвитку проявляється у школярів, коли в ситуації психоемоційної напруги вони гризуть нігті, ручки, олівці?
*А. Оральної.
Б. Анальної.
В. Фалічної.
Г. Ембріональної.
Д. Латентної.
26. Антиципація — це:
*А. Здатність людини передбачувати хід подій, прогнозувати ймовірні результати різних дій.
Б. Здатність людини упереджено сприймати події, що відбуваються.
В. Мнемонічна здатність людини.
Г. Здатність людини швидко реагувати на події, що відбуваються.
Д. Здатність людини витісняти у підсвідомість події, що носять негативний
емоційний характер
27. Віковими психологічними кризами называють:
*А. Періоди онтогенезу, що характеризуються різкими психологічними змінами.
Б. Періоди онтогенезу, що характеризуються різкими змінами зовнішності.
В. Періоди різкої зміни стосунків з батьками.
Г. Періоди онтогенезу, що характеризуються різкими психоендокринними змінами.
Д. Періоди різкої зміни стосунків з одноліками.
28. Реакція, що проявляється наполегливим прагненням підлітка досягти успіху у тій галузі, в котрій він є слабким, називається:
*А. Реакцією гіперкомпенсації.
Б. Реакцією компенсації.
В. Реакцією опозиції.
Г. Реакцією емансипації.
Д. Реакцією досягнення.
29. Сімейний патерн, при котрому у члена сім’ї виробляється ігнорування наявності проблем чи захворювань, називається:
*А. Анозогностичним.
Б. Апатичним.
В. Іпохондричним.
Г. Істеричним.
Д. Нозогностичним.
30. Сім’я виробляє у своїх членів саногенне мислення з метою:
*А. Зменшення внутрішнього конфлікту, напруженості і запобігання захворювань.
Б. Особистісного росту.
В. Покори до життя у випадку тілесного дефекту.
Г. Запобігання шизофренії.
Д. Подолання невротичних розладів.
31. Реакція емансипації є характерною для:
*А. Підлітків.
Б. Малюків.
В. Старечого віку.
Г. Зрілих осіб.
Д. Літнього віку.

Третій блок Стан психічних функцій і хвороба
1. Людина, яка дуже боїться стоматологічних процедур, постійно забуває дату, плутає час призначеного візиту до стоматолога, останнього разу проїхала потрібну зупинку на автобусі. Який механізм психологічного захисту проявляється?
*А. Витіснення.
Б. Проекція.
В. Заперечення.
Г. Раціоналізація.
Д. Реактивне утворення.
2. Пацієнт постійно відкладає термін планового хірургічного втручання, пояснюючи це нагальними справами на роботі, побутовими проблемами, родинними святами тощо Який механізм психологічного захисту використовується?
*А. Раціоналізація.
Б. Проекція.
В. Заперечення.
Г. Витіснення.
Д. Ізоляція.
3. Який механізм психологічного захисту працює, коли хворий бачить в інших людях прояви своєї хвороби?
*А. Проекція.
Б. Витіснення.
В. Заперечення.
Г. Раціоналізація.
Д. Сублімація.
4. Поняття «об’єктивна важкість хвороби», насамперед включає критерій:
*А. Летальності
Б. Психологічної значущості.
В. Болевої характеристики хвороби.
Г. Внутрішньої картини хвороби.
Д. Нозології.
5. Суб’ъективне ставлення до хвороби називається:
*А. Внутрішньою картиною хвороби.
Б. Анозогнозією.
В. Іпохондрією.
Г. Рефлексією.
Д. Егоцентризмом
6. Для дітей, підлітків і молоді найбільш важкими в психологічному сенсі виявляються:
*А. Захворювання, що позначаються на зовнішності.
Б. Сексуальні розлади.
В. Рак.
Г. Інфаркт.
Д. Інсульт.
7. Здатність побудови програми власних дій на випадок появи тяжкої хвороби, котра може змінити звичний життєвий стереотип, привести до інвалідності чи смерті називається:
*А. Антиципаційною спроможністю.
Б. Гармонійністю.
В. Іпохондричністю.
Г. Песимізмом.
Д. Ригідністю.
8. Соматонозогнозія — це:
*А. Усвідомлення власної хвороби.
Б. Невротична реакція на хворобу.
В. Невроз у соматично хворого.
Г. Неусвідомлення наявності хвороби.
Д. Нічого з перерахованого.
9. Тип психічного реагування на хворобу, при котрому відбувається «втеча у хворобу» властивий:
*А. Егоцентричному типу.
Б. Іпохондричному типу.
В. Ергопатичному типу.
Г. Істеричному типу.
Д. Гіпертимному типу.
10..При якому типі психічного реагування на захворювання особливе значення надається реакції на соціальну значущість хвороби?
*А. Сенситивному.
Б. Тривожному.
В. Апатичному.
Г. Обсесивно-фобічному.
Д. Егоцентричному.
11. Який тип психічного реагування зазвичай виникає у пацієнта першим у відповідь на діагностику злоякісного новоутворення?
а) неврастенический
б) ипохондрический
в) апатический
г) анозогнозический
д) обсессивно-фобический
12. Тип психічного реагування на хворобу, при котрому відбувається так звана «втеча у роботу» називається:
*А. Ергопатичним.
Б. Егоцентричним.
В. Іпохондричним.
Г. Істеричним.
Д. Апатичним.
13. Розлади відчуття включають
*А. Парестезію, гіпестезію.
Б. Ейдетизм, синестезію.
В. Аперцепцію, константність.
Г. Ілюзії, галюцинації.
Д. Екстрарецепцію, інтерорецепцію.
14. Як називається хибне сприйняття реальних об’єктів?
*А. Ілюзія.
Б. Апперцепція.
В. Галюцинація.
Г. Ейдетизм.
Д. Синестезія.
15. Випадіння з пам’яті життєвих подій називається…
*А. Амнезія.
Б. Ілюзія.
В. Галюцинація.
Г. Синестезія.
Д. Аспонтанність.
16. Лікар-хірург після сильної поєднаної фізичної і психологічної травми забув усе своє життя до травми, ім’я, професію. Однак, в екстремальній ситуації виконав складну хірургічну операцію. Який вид пам’яті активувався?
*А. Рухова.
Б. Генетична.
В. Автобіографічна.
Г. Образна.
Д. Оперативна.
17. Відомо, що деякі люди можуть не просто пригадати зоровий образ, який вони раніше споглядали, а повністю „відновити” його в своїй свідомості з усіма деталями і подробицями. Як називається цей феномен?
*А. Ейдетизм.
Б. Фантазія.
В. Ілюзія.
Г. Уява.
Д. Дежа вю.
18. Що позначається IQ?
*А. Розумовий рівень.
Б. Рівень потреб.
В. Незалежний опитувальник.
Г.Якість інтуїції.
Д. Екстрасенсорні здібності.
19. Стенічні емоції
*А. Стимулюють людину, перш за все її дії.
Б. Гальмують людину і її дії.
В. Є позитивними.
Г. Є негативними.
Д. Характеризуються ригідністю, незалежно від зміни ситуації.
20 Астенічні емоції
*А. Гальмують людину і її дії
Б. Є позитивними
В. Є негативними
Г. Стимулюють людину, перш за все її дії.
Д. Властиві лише особам з астенічною конституцією.
21. Емоції, які пригнічують життєдіяльність, називаються…
*А. Астенічними.
Б. Негативними.
В. Амбівалентними.
Г. Примітивними.
Д. Патологічними.
22. Котрому з цих емоційних станів притаманна втрата самоконтролю?
*А. Афект
Б. Мотивація.
В. Стрес.
Г. Настрій.
Д. Фрустрація.
23. Емоції, які активують життєдіяльність, називаються…
*А. Стенічними.
Б. Позитивними.
В. Амбівалентними.
Г. Примітивними.
Д. Вищими.
24. Переживання неможливості задоволення важливої потреби називається…
*А. Фрустрація.
Б. Стрес.
В. Депресія.
Г. Пристрасть.
Д. Дисфорія.
25. Нав’язливий страх певних предметів чи ситуацій, часто позбавлений дійсних підстав, називається…
*А. Фобія.
Б. Тривога.
В. Переляк.
Г. Паніка.
Д. Надцінна думка.
26. Реакція на небезпечний стимул за типом «тікай або бийся» («fly or fight») є пов’язана з таким емоційним реагуванням:
*А. Стенічним.
Б. Астенічним.
В. Амбівалентним.
Г. Позитивним.
Д. Лабільним.
27. Жвавість і виразність емоційних реакцій, легка змінюваність настрою під впливом незначних чинників найбільш характерна для особистісного типу (за Г.Ю.Айзенком):
*А. Екстраверзія +нейротизм.
Б. Екстраверзія + емоційна стабільність.
В. Інтроверзія + нейротизм.
Г. Інтроверзія + емоційна стабільність.
Д. Інтроверсія + психотизм.
28. Стан повної байдужості, постійно нейтральний емоційний фон, відсутність емоційного реагування на значущі стимули називається…
*А. Апатія.
Б. Депресія.
В. Алекситимія.
Г. Фрустрація.
Д. Емоційна стабільність.
29. Дисморфоманія відноситься до психічних переживань, специфічних для:
*А. Підлітків.
Б. Осіб похилого віку.
В. Дітей дошкільного віку.
Г. Осіб зрілого віку.
Д. Усі відповіді вірні.
30. Надцінна впевненість у наявності важкої хвороби характерна для:
*А. Іпохондричного стану.
Б. Фобічного стану.
В. Симуляції.
Г. Агравації.
Д. Внутрішньої картини хвороби.

Четвертий блок Деонтологія
1. Гіпотеза, що лікар підсвідомо нагадує хворому якусь емоційно значущу особу із його дитинства, лежить в основі концепції
*А. Переносу.
Б. Контрпереносу.
В. Емпатії.
Г. Рефлексії.
Д. Психологічної вентиляції.
2. Що собою являє контрперенос?
*А. Підсвідоме реагування лікаря на перенос пацієнта.
Б. Пацієнт підсвідомо нагадує лікареві емоційно значущу особу із дитинства.
В. Негативна реакція лікаря на перенос пацієнта.
Г. Перешкода для кооперативних взаємостосунків між лікарем і пацієнтом.
Д. Прояв підсвідомого опору пацієнта.
3. Усі нижчеподані ствердження щодо переносу і контрпереносу є вірними крім
*А. Перешкоджають взаємостосункам між лікарем і хворим.
Б. Концепція переносу і контрпереносу розроблена З.Фройдом.
В. Мають місце при кожному новому контакті між людьми.
Г. Допомагають більш реально зрозуміти і виправити ситуації, пов’язані із ставленням до інших людей.
Д. Є однією з базових засад в теорії і практиці психоаналізу.
4. Усі нижчеподані ствердження щодо емпатії є вірними, крім
*А. Являє собою позитивне емоційне ставлення.
Б. Це здатність до співпереживання з хворим.
В. Є по суті процесом емоційно нейтральним.
Г. Має значення для зав’язування корисних і ефективних терапевтичних стосунків.
Д. Може бути застосована на шкоду (маніпулятивне спілкування).
5. Вільна розповідь пацієнта про його переживання, проблеми, занепокоєння називається
*А. Психологічною вентиляцією.
Б. Рефлексією.
В. Психологічним резонуванням.
Г. Психологічним переносом.
Д. Проявом підсвідомого опору.
6. Патерналізм — це:
*А. Спосіб взаємодії лікаря і пацієнта при директивній ролі лікаря.
Б. Спосіб взаємодії лікаря і пацієнта при недирективній ролі лікаря.
В. Спосіб взаємодії лікаря і медичної сестри.
Г. Спосіб взаємодії пацієнтів між собою.
Д. Спосіб надання психологічної допомоги.
7. Корисність є критерієм оцінки вчинків людини в:
*А. Утилітарній теорії моралі.
Б. Біхевіоральній теорії моралі.
В. Гуманістичній теорії моралі.
Г. Деонтологічній теорії моралі.
Д. Психодинамічній теорії моралі.
8. Пацієнт зазвичай розцінює «ідеального лікаря» як особу:
*А. Старшого за віком і одної з ним статі.
Б. Молодшого за віком і одної з ним статі.
В. Однакових з ним віку і статі.
Г. Молодшого віку і протилежної статі.
Д. Старшого віку і протилежної статі.
9. Приватність в рамках лікувальної взаємодії відноситься до сфери етичних:
*А. Норм.
Б. Теорій.
В. Стандартів.
Г. Принципів.
Д. Технологій.
10. Добровільне безболісне позбавлення життя пацієнта, що страждає на невиліковну недугу, називається:
*А. Евтаназією.
Б. Євгенікою.
В. Емпатією.
Г. Ейдетизмом.
Д. Ексгумацією.
11. До базових принципів біомедичної етики відносяться усі нижчеподані, крім принципа:
*А. Духовності.
Б. Автономії.
В. Ненанесення шкоди.
Г. Доброчинності.
Д. Справедливості.
12. Поєднання таких якостей як емоційна дистанційованість лікаря від глибинних проблем пацієнта, орієнтація на симптоми, орієнтація на технологічний підхід до лікування входить до структури одного з наступних психологічних типів лікаря:
*А. Емоційно-нейтрального.
Б. Співпереживаючого.
В. Апатичного.
Г. Директивного.
Д. Недирективного.
13. Орієнтація на партнерство на відміну від орієнтації на керівництво, схильність приймати до розгляду точку зору пацієнта як при діагностиці, так і при виборі методів і способів терапії входять до структури одного з наступних психологічних типів лікаря:
*А. Недирективного.
Б. Співпереживаючого.
В. Емоційно-нейтрального.
Г. Директивного.
Д. Апатичного.
14. До поняття «ідеального пацієнта» лікар зазвичай включає усі нижчеподані характеристики, за виключенням однієї:
*А. Добра обізнаність в медичний питаннях.
Б. Невелика обізнаність в медичний питаннях.
В. Готовність беззаперечно виконувати призначення лікаря.
Г. Віра і відсутність сумнівів в силах і вміннях лікаря.
Д. Вміння стисло і чітко подавати проблему і скарги.
15. Пацієнти з невротичними розладами в образ «ідеального лікаря» зазвичай не схильні включати таку якість як:
*А. Почуття гумору.
Б. Компетентність.
В. Розум.
Г. Уважність.
Д. Захопленість роботою.
16. Оберіть найбільш точне визначення поняття «деонтологія»:
*А. Вчення про особисте належне в поведінці індивіда.
Б. Наука про мораль як суспільне належне в поведінці і стосунках.
В. Кваліфіковане і безумовне виконання лікарем своїх професійних зобов’язань.
Г. Корегування негативних проявів пацієнта позитивними проявами лікаря.
Д. Дотримання принципу конфіденційності.
17. Оберіть найбільш точне визначення поняття «етика»:
*А. Наука про мораль як суспільне належне в поведінці і стосунках.
Б. Вчення про особисте належне в поведінці індивіда.
В. Кваліфіковане і безумовне виконання лікарем своїх професійних зобов’язань.
Г. Корегування негативних проявів пацієнта позитивними проявами лікаря.
Д. Дотримання принципу конфіденційності.
18. Оберіть найбільш точне визначення поняття «лікарський обов’язок»:
*А. Кваліфіковане і безумовне виконання лікарем своїх професійних зобов’язань.
Б. Наука про мораль як суспільне належне в поведінці і стосунках.
В. Вчення про особисте належне в поведінці індивіда.
Г. Корегування негативних проявів пацієнта позитивними проявами лікаря.
Д. Дотримання принципу конфіденційності.
19. Несприятливий результат лікарського втручання, пов’язаний з випадковими обставинами, котрі лікар не міг передбачити і попередити, відноситься до категорії
*А. Нещасних випадків.
Б. Лікарських помилок.
В. Лікарської недбалості.
Г. Лікарського професійного упущення.
Д. Лікарського професійного злочину.
20. Лікарські помилки поділяються на наступні категорії, крім:
*А. Методологічні.
Б. Діагностичні.
В. Тактичні.
Г. Технічні.
Д. Деонтологічні.
21. Усі нижчеподані ствердження щодо лікарської таємниці є вірними, крім:
*А. Нерозголошення пацієнтові його діагнозу.
Б. Нерозголошення фактів щодо пацієнта, його діагнозу, обстеження і лікування особам, не задіяним в лікувально-діагностичному процесі.
В. Має на меті збереження довіри хворого до лікаря.
Г. Лікар має право на розголошення таємниці за згодою з пацієнтом.
Д. Лікар має право на розголошення таємниці за ордером суду.
22. Захворювання або погіршення стану, викликані деонтологічними помилками лікаря, називаються:
*А. Ятрогенними.
Б. Ятропатіями.
В. Тактичними.
Г. Фрустраційними.
Д. Деонтопатіями.
23. Невірно визначені показання до операції за відсутності умов для проведення повноцінного обстеження відносяться до категорії:
*А. Тактичних лікарських помилок.
Б. Технічних лікарських помилок.
В. Лікарської недбалості.
Г. Лікарського професійного упущення.
Д. Лікарського професійного злочину.
24. Алергічна реакція на препарат, введений за екстрених обставин і за неможливості повноцінного обстеження, може бути віднесена до категорії:
*А. Діагностичних лікарських помилок.
Б. Технічних лікарських помилок.
В. Нещасних випадків.
Г. Лікарського професійного упущення.
Д. Лікарського професійного злочину.
25. Проявами професійної деформації в лікарській професії слід вважати:
*А. Коли усі пацієнти розрізняються лікарем лише за діагнозом.
Б. Збереження лікарем емоційної нейтральності.
В. Наявність контрпереносних реакцій лікаря на пацієнта.
Г. Розмови на професійну тематику поза лікувально-дігностичним процесом.
Д. Читання фахової літератури у позаробочий час.
26. Психічне потрясіння, яке виникає у початкуючого хірурга, після смерті пацієнта на операційному столі найчастіше може пояснюватись:
*А. Недостатністю професійної адаптації.
Б. Професійною непридатністю.
В. Професійною деформацією.
Г. Емоційним вигорянням.
Д. Синдромом хронічної втоми.
27. Щодо поділу професій за критерієм складності і шкідливості діяльності вірними є усі наступні ствердження, крім одного:
*А. Освіта і медицина відносяться до професій ремісничого типу.
Б. Професії вищого типу потребують постійної позаурочної роботи над предметом і собою.
В. Ризик емоційного вигорання є найвищим у професіях вищого типу.
Г. Професії середнього типу потребують роботи лише над предметом.
Д. Професії нижчого типу після навчання не потребують роботи ні над собою, ні над предметом.
28. До основних симптомів емоційного вигорання відносяться наступні, крім:
*А. Постійна рефлексія на змісті своєї діяльності.
Б. Стереотипізація особистісної установки, схематизація діяльності.
В. Гнів і дратівливість стосовно колег і пацієнтів.
Г. Порушення сну і психосоматичні проблеми.
Д. Функціонально негативне ставлення до себе.
29. Лікар, високопрофесійний і зазвичай ввічливий і емфатичний, сьогодні на прийомі обтяжений побутовими проблемами і астенізований після перенесеного грипу, роздратовано говорить медсестрі після закінчення прийому: «Щось сьогодні усі пацієнти були такі вередливі!». Чим можна пояснити такий тип реагування?
*А. Психологічним захистом проекції.
Б. Конкордатним контрпереносом.
В. Комплементарним контрпереносом.
Г. Професійною деформацією.
Д. Фаховою непридатністю.
30. Лікар під час прийому пацієнта з вираженим мазохістичним особистісним радикалом почуває бажання призначити йому зовсім не обов’язкове, але дуже інвазивне обстеження. Чим насамперед це можна пояснити?
*А. Контрпереносним реагуванням.
Б. Реакцією від реагування.
В. Психологічним захистом заперечення.
Г. Професійною деформацією.
Д. Фаховою непридатністю.

П’ятий блок Психологія лікувально-діагностичного процесу
1. Спонукальна функція спілкування передбачає
*А. Стимуляцію активності партнера по спілкуванню, спрямування його на виконання тих чи інших дій
Б. Встановлення контакту як стану готовності до прийому і передачі повідомлень
В. Стимуляцію у партнера по спілкуванню визначених почуттів і настрою
Г. Інформаційний обмін.
Д. Емоційний обмін
2. Однією з функцій спілкування є надання впливу, націленого на зміну установок, думок, рішень, намірів партнера. Як називається ця функція
*А. Маніпулятивна
Б. Спонукальна
В. Встановлення відносин
Г. Контактна
Д. Комунікативна.
2. Як називається психологічна піддатливість людини реальному або вигаданому тиску групи, що призводить до зміни поведінки і мотиваційних установок
*А. Конформність.
Б. Колективізм
В. Диференціація
Г. Претенціонізм
Д. Патерналізм.
3. Усвідомлення сприймання своєї особистості партнером по спілкуванню і корекція власної поведінки залежно від поведінки іншої людини називається
*А. Рефлексія.
Б. Стереотипізація.
В. Ідентифікація.
Г. Стратегія спілкування.
Д. Емпатія.
4. Який із способів вирішення конфлікту є загалом найменш дієвим?
* А. Уникання.
Б. Компроміс.
В. Переговори.
Г. Конфронтація.
Д. Пристосування.
6. З точки зору соціальної психології пацієнти в палаті стаціонару є…
* А. Формальною групою..
Б. Неформальною групою.
В. Натовпом.
Г. Великою групою.
Д. Професійною групою.
7. Лідер приймає на себе всю відповідальність за групу, але й одноосібно приймає всі групові рішенняно. Що це є за тип лідерства?
* А. Авторитарний.
Б. Демократичний.
В. Консервативний.
Г. Анархічний.
Д. Харизматичний.
8. В чому полягає фундаментальна помилка каузальної атрибуції?
*А. В переоцінюванні впливу особистісних факторів і недооцінюванні ситуаційних.
Б. В приписуванні людям особистісних якостей на основі їх зовнішнього вигляду.
В. В позиціонуванні лише своїх позитивних якостей і приховуванні негативних.
Г. В приписуванні іншим людям своїх власних негативних якостей і почуттів.
Д. В регламентуванні змісту і засобів спілкування згідно соціальних ролей.
9. Завідувач відділення виконує свої обов’язки щодо лікувально-діагностичного процесу, але байдужий до організації роботи у відділенні, трудової дисципліни підлеглих. Який це стиль керівництва?
*А. Анархічний.
Б. Демократичний.
В. Авторитарний.
Г. Харизматичний.
Д. Консервативний.
10. Людина, яка в усіх своїх інтересах, цілях, намірах, рішеннях завжди керується цілями і думкою соціальної групи, підлаштовується під групову думку називається…
* А. Конформіст.
Б. Демократичний лідер.
В. Колективіст.
Г. Маніпулятор.
Д. Комунікатор.
11. Психологи вважають, що у будь-якої соціальної установки є три складові, а саме:
*А. Когнітивна, афективна, поведінкова.
Б. Біологічна, психологічна, соціальна.
В. Особистісна, групова, міжгрупова.
Г. Позитивна, негативна, нейтральна.
Д. Інтропсихічна, інтерпсихічна, контекстуальна.
12. Інтонації, тембр голосу, темп мовлення при вербальному спілкуванні являють собою...
*А. Паралінгвістичний компонент мови.
Б. Невербальний компонент спілкування.
В. Проксемічний аспект спілкування.
Г. Символічний аспект спілкування.
Д. Когнітивний аспект спілкування.
13. Як називається уявлення про певний персональний простір, тобто відстань, що є комфортною для бесіди та інших форм соціальної взаємодії?
*А. Проксеміка.
Б. Установка.
В. Стереотип.
Г. Атрибуція.
Д. Атракція.
14. Знайомство, подібність установок, фізична привабливість та взаємне тяжіння є важливими факторами...
*А. Міжособової атракції.
Б. Когнітивного дисонансу.
В. Фундаментальної помилки атрибуції.
Г. Тенденційності атрибуції.
Д. «Соціального зараження»
15. „Соціальне зараження” є феноменом, який пояснює поведінку людей
*А. В натовпі.
Б. В опосередкованому спілкуванні.
В. В екстремальній ситуації.
Г. В професійній діяльності.
Д. В умовах стаціонарного лікування.
16. Спілкування, в основі якого лежать усталені правила і ритуали називається...
*А. Формальним.
Б. Ритуальним.
В. Неформальним.
Г. Дистантним.
Д. Етикетним.
17. За спрямованістю виробничий конфлікт між головним лікарем і лікарем-ординатором можна назвати...
*А. Вертикальним.
Б. Горизонтальним.
В. Змішаним.
Г. Деструктивним.
Д. Конструктивним.
18. Спосіб розрішення конфлікту, коли задля збереження добрих стосунків нехтуються власні цілі, називається...
*А. Пристосуванням.
Б. Униканням.
В. Компромісом.
Г. Співробітництвом.
Д. Самоприниження.
19. Здатність проникнутися емоційними переживаннями іншої людини, переживати їх як свої власні називається...
*А. Емпатія.
Б. Навіювання.
В. Рефлексія.
Г. Інтуїція.
Д. Ідентифікація.
20. Здатність до встановлення і підтримання необхідних контактів з іншими людьми, зокрема в умовах лікувальної взаємодії, називається:
*А. Комунікативною компетенцією.
Б. Комунікативною толерантністю.
В. Комунікативною спроможністю.
Г. Інтерактивною компетентністю.
Д. Інтерактивною толерантністю.
21. Спілкування, при котрому іншу людину оцінюють, як потрібний чи заважаючий об’єкт, називається:
*А. Примітивним спілкуванням.
Б. Духовним спілкуванням.
В. «Контактом масок».
Г. Маніпулятивним спілкуванням.
Д. Формально-рольовим спілкуванням.
22. Виділяють усі наступні типи психологічної установки в процесі лікувальної взаємодії, за виключенням:
*А. Кататимної.
Б. Позитивної.
В. Негативної.
Г. Адекватної.
Д. Неадекватної.
23. Ефект спілкування, при котрому відбувається формування думки щодо окремих властивостей і якостей людини на основі загальних вражень про неї, називається:
*А. Ефектом «ореолу».
Б. Ефектом «авансування».
В. Ефектом «послідовності».
Г. Ефектом «проектування на інших людей власних властивостей».
Д. Дедуктивним ефектом.
24. Плацебо-ефект пов’язаний з:
*А. Психологічною установкою.
Б. Параметрами лікарської речовини.
В. Тривалістю подразника.
Г. Наркотичною залежністю.
Д. Фактором несподіваності.
25. В класифікацію конфліктів за М.Дейчем усі усі нижчеподані типи, за виключенням:
* А. Виробничий конфлікт.
Б. Реальний конфлікт.
В. Латентний конфлікт.
Г. Зміщений конфлікт.
Д. Хибний конфлікт.
26. В єдиному процесі спілкування виділяють такі компоненти:
*А. Перцептивна, комунікативна, інтерактивна.
Б. Біологічна, психологічна, соціальна.
В. Когнітивна, афективна, поведінкова.
Г. Позитивна, негативна, нейтральна.
Д. Інтропсихічна, інтерпсихічна, контекстуальна.
27. До кодексу ділового спілкування входять наступні принципи, крім одного:
*А. Принцип схвалення, згоди.
Б. Принцип кооперативності.
В. Принцип достатності інформації.
Г. Принцип якості інформації.
Д. Принцип доцільності.
28. Реалізація в конкретній ситуації комунікативної статті на основі володіння технікою та знаннями правил спілкування називається:
*А. Тактикою спілкування.
Б. Технікою спілкування.
В. Кодексом спілкування.
Г. Стратегією спілкування.
Д. Методика спілкування.
29. Пацієнти якого з особистісних типів найбільш схильні до застосування ідеалізації і знецінення в стосунках із лікарем?
*А. Нарцистичного.
Б. Параноїчного.
В. Істеричного.
Г. Шизоїдного.
Д. Депресивного.
30. Найбільш потужні переносні і контрпереносні реакції відбуваються при спілкуванні з пацієнтами
*А. Межового рівня розвитку особистості.
Б. Невротичного рівня розвитку особистості.
В. Психотичного рівня розвитку особистості.
Г. Психологічно зрілими.
Д. Що перебувають в гострому психотичному стані.

Шостий блок. Психосоматика
1. Що таке алекситимія?
*А. Нездатність визначити і висловити свої емоції.
Б. Відсутність емоційного реагування.
В. Легка зміна настрою під впливом незначних чинників.
Г. Стриманість в мімічних проявах емоцій.
Д. Нездатність проникнути в переживання іншої людини.
2. Яке з визначень стресу є найбільш вірне?
*А. Складний емоційний стан, що виникає в ситуації значної напруги.
Б. Емоція максимальної інтенсивності, часто супроводжується звуженням свідомості.
В. Стан хронічного незадоволення нагальних для людини потреб.
Г. Більш-менш тривалий емоційний стан, що позначається на поведінці, думках і переживаннях людини.
Д. Емоційне реагування, яке якісно не відповідає чиннику, що його викликав.

3. Життєва подія, котра заторкує значущі сторони існування людини і призводить до глибоких психологічних переживань називається:
*А. Психотравмою.
Б. Стресом.
В. Фрустрацією.
Г. Дистресом.
Д. Еустресом.
4. Найбільш важливою характеристикою життєвої події, здатної викликати невротичні розлади, є її:
*А. Значущість.
Б. Вираженість.
В. Тривалість.
Г. Глибина.
Д. Важкість.
5. Кількісна оцінка патологічності життєвих подій насить назву шкали:
*А. Холмса-Рея.
Б. Майєрс-Бріггс.
В. Мясищева-Карвасарского.
Г. Пезешкіана.
Д. Алексанлера.
6. Невротичний конфлікт, котрий характеризується надмірно завищеними претензіями особистості в поєднанні з недооцінкою чи повним ігноруванням об’єктивних реальних умов чи вимог оточуючих позначається як:
*А. Соціопатичний.
Б. Обсесивно-компульсивний.
В. Депресивний.
Г. Істеричний.
Д. Іпохондричний.
7. Невротичний конфлікт отримує вторинну соматичну відповідь і переробку при:
*А. Конверсійних симптомах.
Б. Іпохондричних симптомах.
В. Функціональних симптомах.
Г. Невротичних синдромах.
Д. Псевдоневротичних синдромах.
8. Психосоматичні захворювання формуються зазвичай внаслідок:
*А. Внутрішньоособистісного конфлікту.
Б. Міжособистісного конфлікту.
В. Неочікуваних психічних травм.
Г. Гострих психічних травм.
Д. Хронічних психічних травм.
9. До класичних психосоматичних захворювань, що входять у так звану «чікагську сімку» входять усі нижчеподані, за виключенням:
*А. Інфаркту міокарду.
Б. Гіпертіреоїдного синдрому
В. Ревматоїдного артриту.
Г. Виразкового коліту.
Д. Бронхіальної астми.
10. Основним внутрішньоособистісним конфліктом при гіпертонічній хворобі є конфлікт:
*А. Між агресивними імпульсами і почуттям залежності.
Б. Між потребами владарювати і підкорятись.
В. Між потребіми в піклуванні і самостійності.
Г. Між потребами володіти і віддавати.
Д. Між любов’ю і ворожістю до батьків.
11. Коронарний тип особистості А передбачає схильність до:
*А. Інфаркту міокарду.
Б. Виразкової хвороби.
В. Цукрового діабету.
Г. Інсульту.
Д. Ессенціальної гіпертонії.
12. Тип особистості В передбачає відсутність схильності до:
*А. Інфаркту міокарду.
Б. Виразкової хвороби.
В. Цукрового діабету.
Г. Інсульту.
Д. Ессенціальної гіпертонії.
13. Такі якості, як високий рівень прагнень, потужний потяг до досягнення мети, стремління до конкурентної боротьби входять до структури:
*А. Типу особистості А.
Б. Типу особистості В.
В. Типу особистості С.
Г. Типу особистості D.
Д. Усіх вищеподаних типів особистості.
14. Антиципаційна концепція неврозогенезу відмічає принципову значущість:
*А. Неспрогнозованість психічної травми.
Б. Попадання психотравми в «точку найменшого опору».
В. Катастрофічності психічних травм.
Г. Тривалості дії психічної травми.
Д. Спів падіння в часі психічної травми і вікової кризи.
15. Поведінка, що характеризується втратою життєвого тонусу, колишніх інтересів, зниженням активності і цілеспрямованості, своєрідною аутизацією, домінуванням тривожно-депресивного фону настрою, невірою у власні сили, відчуттям своєї мало значущості, нездатності протистояти колізіям долі, є властива для:
*А. Аномічного варіанту кризи ідентичності.
Б. Дисоціального варіанту кризи ідентичності.
В. Негативістичного варіанту кризи ідентичності.
Г. Магічного варіанту кризи ідентичності.
Д. Егоцентричного варіанту кризи ідентичності.
16. Поведінка, яка проявляється потягом до агресивної поведінки стосовно осіб, що висловлюють відмінну від них точку зору, нетерпимістю до оточуючих, домінуванням похмуро-злобного афекту, поєднаного з легкою навіюваністю, є властива для:
*А. Дисоціального варіанту кризи ідентичності.
Б. Аномічного варіанту кризи ідентичності.
В. Негативістичного варіанту кризи ідентичності.
Г. Магічного варіанту кризи ідентичності.
Д. Егоцентричного варіанту кризи ідентичності.
17. Впертість, відкрите незадоволення усіма і усім, скептично-песимістична оцінка усього, що відбувається, ухиляння від будь-якої активності з декларуванням безрезультатності будь-якої діяльності є характерними ознаками:
*А. Негативістичного варіанту кризи ідентичності.
Б. Аномічного варіанту кризи ідентичності.
В. Дисоціального варіанту кризи ідентичності.
Г. Магічного варіанту кризи ідентичності.
Д. Егоцентричного варіанту кризи ідентичності.
18. Бурхливий інтерес до усього незбагненного, ірраціонального, містичного, переключення усієї діяльності (навіть на шкоду собі і близьким) на активність у сфері пошуку істини, розгадування таємниці буття характеризує поведінку, властиву для:
*А. Магічного варіанту кризи ідентичності.
Б. Аномічного варіанту кризи ідентичності.
В. Дисоціального варіанту кризи ідентичності.
Г. Негативістичного варіанту кризи ідентичності.
Д. Егоцентричного варіанту кризи ідентичності.
19. До так званої «чікагської сімки» відносяться усі нижчеподані захворювання, крім:
*А. Крупозної пневмонії.
Б. Ессенціальної гіпертонії.
В. Неспецифічного виразкового коліту.
Г. Гіпертіреоїдного синдрому.
Д. Ревматоїдного артриту.
20. Психогенна блювота як символічний тілесний вираз витісненого невротичного конфлікту належить до групи:
*А. Конверсійних симптомів.
Б. Психосоматичних функціональних синдромів.
В. Короткотривалих психосоматичних реакцій.
Г. Власне психосоматозів.
Д. Вегетоневрозів.
21. Конверсійна модель психосоматичних розладів була започаткована:
*А. З. Фройдом.
Б. Ф.Александером.
В. Неміа і Сіфнеосом.
Г. Х.Ф.Данбар.
Д. Грейс і Грехем.
22. Теорія несвідомих емоційних конфліктів, специфічних для певної хвороби, належить:
*А. Ф.Александеру.
Б. З. Фройду.
В. Неміа і Сіфнеосу.
Г. Х.Ф.Данбар.
Д. Грейс і Грехем.
23. Концепція специфіки особистості для певних соматичних хвороб була розроблена:
*А. Х.Ф.Данбар.
Б. З. Фройдом.
В. Ф.Александером.
Г. Неміа і Сіфнеосом.
Д. Грейс і Грехем.
24. За концепцією специфіки особистості для коронарного типу А притаманні усі наступні риси, крім:
*А. Конформність.
Б. Відповідальність.
В. Орієнтованість на досягнення.
Г. Цілеспрямованість.
Д. Азартність.
25. Специфічний внутрішній конфлікт особистості між потребою у ніжності і страхом перед нею з психоаналітичної точки зору притаманний для:
*А. Симптому бронхоспазму і бронхіальної астми.
Б. Ессенціальної гіпертонії.
В. Виразкової хвороби шлунку і 12-палої кишки.
Г. Цукрового діабету.
Д. Неспецифічного виразкового коліту.
26. Специфічний внутрішній конфлікт між агресивними імпульсами і потребою в залежності з психоаналітичної точки зору притаманний для:
*А. Ессенціальної гіпертонії.
Б. Бронхіальної астми.
В. Виразкової хвороби шлунку і 12-палої кишки.
Г. Цукрового діабету.
Д. Неспецифічного виразкового коліту.
27. Специфічний внутрішній конфлікт між потребою залежності і турботи та страхом цієї залежності з психоаналітичної точки зору притаманний для:
*А. Виразкової хвороби шлунку і 12-палої кишки.
Б. Ессенціальної гіпертонії.
В. Ревматоїдного артриту.
Г. Цукрового діабету.
Д. Неспецифічного виразкового коліту.
28. Специфічний внутрішня потреба в любові і задоволення її шляхом харчування з психоаналітичної точки зору притаманний для:
*А. Цукрового діабету.
Б. Ессенціальної гіпертонії.
В. Виразкової хвороби шлунку і 12-палої кишки.
Г. Бронхіальної астми.
Д. Неспецифічного виразкового коліту.
29. Пригнічення агресивних імпульсів і емоцій, риси інфантильності, виражена алекситимія, пасивно-оборонний стиль поведінки у стресових ситуаціях є основними психологічними проблемами хворих на:
*А. Неспецифічний виразковий коліт.
Б. Ессенціальну гіпертонію.
В. Виразкову хворобу шлунку і 12-палої кишки.
Г. Бронхіальну астму.
Д. Цукровий діабет.
30. Для психосоматичних розладів є характерними наступні з нижчеподаних ознак, крім:
*А. Наявності первинного психічного розладу у пацієнтів.
Б. Схильності до хроніфікації.
В. Недостатності ефекту традиційної фармакотерапії.
Г. Зв’язку рецидивів із душевним станом людини.
Д. Позитивний ефект при застосуванні глибинної психотерапії.
31. Агрипнічний синдром — это
*А. Невротичний розлад у вигляді безсоння.
Б. Невротичний розлад у вигляді патологічної сонливості.
В. Невротичний розла, що провокується інфекційним захворюванням.
Г. Невротичне заїкання.
Д. Невротичні тики.

Сьомий блок Психологічні особливості х-х при різних з-нях
1. Тривога і нейротизм запобігають ракові, а гострий стрес сприяє виникненню рака, на думку:
*А. Айзенка.
Б. Фромма.
В. Мясищева.
Г. Редіві.
Д.Фройда
2. Канцерофобія у онкологічно хворих:
*А. Може виникати у випадку не інформування пацієнта про діагноз.
Б. Може виникати лише при злоякісних новоутворах.
В. Може виникати лише при доброякісних новоутворах.
Г. Виникати не може.
Д. Усі відповіді вірні.
3. Феномен «занурення у дитину» зустрічається:
*А. У жінок в третьому триместрі вагітності.
Б. У жінок в другому триместрі вагітності.
В. У жінок в першому триместрі вагітності.
Г. У жінок, що нещодавно народили.
Д. У жінок літнього віку при появі онуків.
4. Синдром «грубого поводження з плодом» частіше зустрічається у вагітних із:
*А. Схильністю до делінквентності.
Б. Істеричними рисами характеру.
В. Іпохондричними рисами характеру.
Г. Збудливими рисами характеру.
Д. Депресивними рисами характеру.
5. Синдром «очікування вагітності» є типовим для пацієнток з:
*А. Безпліддям.
Б. Невротичними розладами.
В. Особистісними аномаліями.
Г. Передменструальним симптомокомплексом.
Д. Шизофренією.
6. Психологічно немотивована злість, дратівливість, гнівливість входять до структури:
*А. Передменструальної дисфорії.
Б. Передменструального психозу.
В. Передменструальної психопатії.
Г. Передменструальної астенії.
Д. Передменструальної депресії.
7. Клімактеричний синдром відноситься до проявів:
*А. Патологічного перебігу клімактерію.
Б. Фізіологічного перебігу клімактерію
В. Інверсивного перебігу клімактерію
Г. Проявами раннього клімактерію.
Д. Проявами пізнього клімактерію.
8. Клімактеричний синдром проявляється усіма нижчеподаними клінічними варіантами за виключенням:
*А. Експлозивного.
Б. Астенічного.
В. Істеричного.
Г. Тривожно-депресивного.
Д. Сенесто-іпохондричного.
9. При поперековому остеохондрозі переважаючими є такі типи психічного реагування:
*А. Тривожно-неврастенічний та ергопатичний.
Б. Тривожно-неврастенічний та егоцентричний.
В. Ергопатичний та егоцентричний.
Г. Фобічний та меланхолічний.
Д. Анозогностичний та апатичний.
10. Типовою психологічною реакцією на повідомлення про необхідність проведення хірургічної операції є:
*А. Передопераційна тривога.
Б. Передопераційний стресс.
В. Передопераційна фрустрація.
Г. Передопераційна депресія.
Д. Передопераційна істерія.
11. Больш адекватно реагують на власний післяопераційний стан особи з:
*А. Помірним рівнем передопераційної тривоги.
Б. Високим рівнем передопераційної тривоги.
В. Низьким рівнем передопераційної тривоги.
Г. Тужливим радикалом.
Д. Передопераційний стан не має суттєвого впливу.
12. Постійне і непереборне бажання людини піддаватись хірургічним втручанням з приводу гаданих проявів хвороби називається:
*А. Синдромом Мюнхаузена.
Б. Аграваційним синдромом.
В. Іпохондричним синдромом.
Г. Синдромом Ашафенбурга.
Д. Симуляцією.
13. Ідеї відношення і образливість частіше зустрічаються при:
*А. Дефектах органів слуху.
Б. Дефектах органів зору.
В. Сексуальних розладах.
Г. Заїканні.
Д. Усі відповіді вірні.
14. «Синдром чужого серця» найчастіше зустрічається:
*А. Після трансплантації донорського серця.
Б. Після трансплантації штучного серця.
В. Після перенесеного інфаркту міокарду.
Г. При шизофренії.
Д. При психопатії.
15. Після важкого отруєння картопляними чіпсами студент перестав вживати в їжу смажену картоплю, а одне лише згадування про чіпси викликало відразу. Що це за феномен?
*А. Навчання з однієї спроби.
Б. Негативне підкріплення.
В. Оперантне обумовлення.
Г. Патологія харчової поведінки.
Д. Конверсивна реакція.
16. До психологічних наслідків хронічного захворювння або фізичного дефекту в дитячо-підлітковому віці належать усі нижчеподані, крім:
*А. Порушення функції головного мозку.
Б. Змінене сприйняття свого тіла.
В. Важкість в контактуванні.
Г. Зміни особистості.
Д. Стигматизація.
17. Найбільш типовими для гіпертонічної хвороби є наступні види внутрішньої картини хвороби, крім:
*А. Ергопатичний.
Б. Гармонійний..
В. Іпохондричний.
Г. Істеричний.
Д. Анозогностичний.
18. Розвиток онкофобії є набільш притаманний для хворих на:
*А. Виразкову хворобу шлунка.
Б. Ендокринні захворювання.
В. Інфаркт міокарду.
Г. Шкірно-венерологічні хвороби.
Д. Церебральний атеросклероз.
19. Різкий біль при інфаркті міокарду викликає у хворого панічний страх смерті. Які аспекти внутрішньої картини хвороби виходять тут на перший план?
*А. Сенситивний і емоційний.
Б. Емоційний і больовий.
В. Вегетативний і фобічний.
Г. Тривожний і больовий.
Д. Коверсивний і вольовий.
20. Реагування на хворобу, пов’язане з певним психологічним комфортом, називається:
*А. Нозофільним.
Б. Нозофобним.
В. Зневажливим.
Г. Метасимулятивним.
Д. Анозогностичним.
21. Призвичаєння до обмежених умов існування в хворобі, регламентованого і пасивного життя в умовах медичного стаціонару називається:
*А. Госпіталізм.
Б. Агравація.
В. Патерналізм.
Г. Симуляція.
Д. Синдром Мюнхгаузена.
22. Стан психічної декомпенсації за неспиятливого перебігу хвороби характеризується:
*А. Зневірою в лікарів і медичний персонал, конфліктністю.
Б. Байдужістю, капітуляцією перед хворобою.
В. Намаганням зав’язати більш тісні контакти з лікарем і персоналом..
Г. Пристосуванням до факту хвороби.
Д. Невизначеністю епереживань і фантазій.
23. Дисимуляція – це:
*А. Приховування хвороби та її ознак.
Б. Перебільшення існуючих симптомів.
В. Штучне продукування симптомів неіснуючої хвороби.
Г. Підозра чи впевненість в наявності важкого захворювання.
Д. Штучне продукування симптомів, що мали місце в минулому.
24. Хворий з гордістю розповідає своїм сусідам по палаті в діагностичному відділенні: “У мене така незвична хвороба, що вже семеро професорів не можуть з нею дати ради!”. Прояв якого особистісного радикалу має місце?
*А. Нарцистичного.
Б. Обсесивно-компульсивного.
В. Шизоїдного.
Г. Істеричного.
Д. Ухильного.
25. Хворий на неспецифічний виразковий коліт ретельно проходить усі обстеження, виконує лікарські призначення, є приємним і гречним у спілкуванні. Одного разу наприкінці візиту він говорить: “Не варто Вам, лікарю, так мною перейматись: я знаю, що хвороба моя фатальна і нічого мені не допоможе”. Для якого типу особистості найбільш типовим є таке ставлення до хвороби?
*А. Депресивного.
Б. Соціопатичного.
В. Нарцистичного.
Г. Параноїдного.
Д. Істеричного.
26. Зміни особистості з дратівливістю, непосидючістю, метушливістю, емоційною лабільністю в поєнанні із швидкою виснажливістю найбільш властиві для:
*А. Тиреотоксикозу.
Б. Бронхіальної астми.
В. Гіпертонічної хвороби.
Г. Ниркової недостатності.
Д. Шкірно-венерологічних захворювань.
27. Наступною за усвідомленням смертельної хвороби фазою за Е.Кеблер-Рос є фаза:
*А. Внутрішнього заперечення небезпеки.
Б. Роздратування і гніву.
В. Домовленості з уявним відкладанням строку.
Г. Депресії з суїцидальними думками.
Д. Пасивної капітуляції.
28. Які зміни характеру найбільш притаманні хворим з хронічним перебігом бронхіальної астми:
*А. Іпохондричний, істеричний.
Б. Анозогностичний, апатичний.
В. Ергопатичний, егоцентричний.
Г. Емоційна лабільність, гіпомнезія.
Д. Тривожно-депресивний настрій, суїцидальна налаштованість.
29. Ейфорія, балакучість, недостатність критики до свого стану, невиконання режиму і лікарських призначень найбільш властиві хворим при:
*А. Інфаркті задньої стінки лівого шлуночка.
Б. Інфаркті передньої стінки лівого шлуночка.
В. Дрібновогнищевому інфаркті.
Г. Хронічній ішемічній хворобі серця.
Д. Передінфактному стані.
30. Поведінка, при якій на фоні наростаючої психічної млявості, виявляються сповільненість мови і мислення, зниження пам’яті, втрата інтересів, апатія, є набільш властивою для:
*А. Гіпотиреозу.
Б. Бронхіальної астми.
В. Гіпертонічної хвороби.
Г. Тиреотоксикозу.
Д. Шкірно-венерологічних захворювань.

Восьмий блок. Психологія девіантної поведінки: адиктива і суїцидальна поуведінка

1. Система вчинків або окремі вчинки, що суперечать прийнятим в суспільстві нормам, і психічних процесів, що виявляються у вигляді незбалансованості, неадаптивності, порушенні процесу самоактуалізації або у вигляді ухилення від етичного і естетичного контролю за власною поведінкою називається:
*А. Девіантною поведінкою
Б. Аддиктивною поведінкою
В. Делінквентною поведінкою
Г. Патохарактерологічною поведінкою
Д. Ккримінальною поведінкою
2. Виділяють усі нижченаведені види порушення взаємодії індивіда з реальністю за виключенням:
*А. Пристосування
Б. Протистояння
В. Хворобливого протистояння
Г. Відходу
Д. Ігнорування
3. Ознаками психічної патології і психопатологічними розладами обумовлений наступний вид порушення взаємодії з реальністю:
.*А. Хворобливе протистояння
Б. Протистояння
В. Присто
Соседние файлы в папке Психо