Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
243
Добавлен:
28.05.2019
Размер:
324.61 Кб
Скачать

Банк тестів для підсумкового модульного контролю з дисципліни „Медична психологія” Перший блок Загальні питання медичної психології

 1. До психічних станів відносяться

*А. тривога, схвильованість, емпатія, захоплення

Б. відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення, увага, уява

В. спрямованість, темперамент, характер, здібності

Г. екстраспекція, інтроспекція

Д. психогігієна, психопрофілактика.

 1. Представники якого напрямку психології надають важливе значення підсвідомим бажанням, фантазіям і конфліктам?

*А. психоаналіз

Б. гештальтпсихологія

В. біхевіоризм

Г. гуманістична психологія.

Д. екзистенційна психологія.

 1. Яка з нижчеподаних методик є проективною?

*А. Плями Роршаха.

Б. Таблиці Шульте.

В. Матриці Равена.

Г. Кубики Коса.

Д. Методика Мюнстерберга.

 1. Який з цих тестів використовується для визначення інтелектуального рівня?

*А. Матриці Равена..

Б. Запам’ятовування 10 слів.

В. Лічба за Крепеліном.

Г. Плями Роршаха.

Д. Тест Люшера.

 1. Представники якого напрямку психології стверджують, що предметом психологічної науки є сукупність реакцій живих істот на біологічні та соціальні подразники, що виходять із середовища або самого організму?

*А. Біхевіоризму.

Б. Гештальтпсихології.

В. Гуманістичної психології.

Г. Психоаналізу.

Д. Педагогічної психології.

 1. Для вивчення відволікання уваги досліджуваному пропонують розв’язати серію математичних завдань і водночас включають цікаву передачу по радіо (сторонній подразник). Який метод застосовано в наведеному прикладі?

*А. Експеримент.

Б. Спостереження.

В. Тестування.

Г. Аналіз продуктів діяльності.

Д. Експлорація.

 1. Людину поміщають в ізольовану камеру в спеціальному шоломі із закріпленими приладами, за допомогою яких досліджуються біоструми мозку під впливом різних подразників. Перед проведенням досліду досліджуваний отримує відповідну інструкцію. Усі показники фіксуються апаратурою. Який метод застосовано в наведеному прикладі?

*А. Лабораторний експеримент.

Б. Природний експеримент.

В. Спостереження.

Г. Інтерв’ю.

Д. Інтроспекція.

 1. Проведення психологічного інтерв’ю є по суті своїй методом

*А. Експлорації.

Б. Інтроспекції.

В. Природного експерименту.

Г. Лабораторного експерименту.

Д. Анкетування.

 1. Що входить до предмету вивчення парапсихології?

*А. Екстрасенсорика, телепатія, телекінез.

Б. Психічні прояви при захворюваннях психіки.

В. Вікові аспекти психологічних процесів.

Г. Психологічні аспекти парних/подружніх стосунків.

Д. Невербальні аспекти спілкування.

 1. До методів дослідження в клінічній психології відносяться усі нижчеподані, за виключенням:

*А. Амітал-кофеїнове розгальмування.

Б. Клінічне інтерв’ювання.

В. Нейропсихологічне дослідження.

Г. Тестування індивідуально-психологічних особливостей.

Д. Патопсихологічного дослідження.

 1. До принципів клінічного інтерв’ювання відносяться усі, за виключенням одного:

*А. Стереотипність

Б. Доступність

В. Беспристрастність

Г. Алгоритмізованість

Д. Здатність до перевірки.

 1. Клінічне інтерв’ювання складається з:

*А. 4 етапів

Б. 2 етапів

В. 3 етапів

Г. 1 етапа

Д. 5 етапів

 1. Тривалість першого інтерв’ю має складати:

*А. 50 хвилин.

Б. 15 хвилин.

В. 20 хвилин.

Г. 30 хвилин.

Д. 90 хвилин.

 1. Гарантія конфіденційності надається клієнтові на:

*А. I етапі інтерв’ю.

Б. 2 етапі інтерв’ю.

В. 3 етапі інтерв’ю.

Г. 4 етапі інтерв’ю.

Д. 5 етапі інтерв’ю.

 1. Сукупність поведінкових, мотиваційних і пізнавальних особливостей психічної діяльності, виражених у психологічних поняттях, називають:

*А. Патопсихологічним синдромом

Б. Патопсихолоічним симптомом

В. Патопсихологічним феноменом

Г. Психопатологічним синдромом

Д. Психопатологічним симптомом

 1. Тест Люшера використовується для оцінки:

*А. Емоційних переживань.

Б. Рівня інтелектуального розвитку.

В. Особливостей мислення.

Г. Ясності свідомості.

Д. Ступеня мнестичних порушень.

 1. Дослідження, спрямоване на оцінку стану вищих психічних функцій, особливостей функціонування асиметрії півкуль називається:

*А. Нейропсихологічним

Б. Патопсихологічним

В. Психопатологічним

Г. Психіатричним

Д. Психосоматичним

 1. Здатність впізнавати предмети на дотик називається:

*А. Стереогнозисом.

Б. Тактильністю.

В. Таксидермією.

Г. Рефлексією.

Д. Агнозією

 1. Мінесотський багатопрофільний опитувальник дозволяє виявити:

*А. Особистісний профіль.

Б. Патопсихологічні феномени.

В. Нейропсихологічні симптоми.

Г. Властивості темпераменту.

Д. Інтелектуальні здібності.

 1. Аналіз візуального контакту в процесі клінічного інтерв’ювання дозволяє оцінити:

*А. Індивідуально-психологічні особливості.

Б. Рівень інтелекту.

В. Стан свідомості.

Г. Особливості вольової діяльності.

Д. Нейропсихологічні особливості.

 1. Структурна модель особистості лежить в основі

*А. Психоаналітичної теорії.

Б. Гуманістичної теорії.

В. Бихевіоризму.

Г. Гештальтпсихології.

Д. Когнітивної психології.

 1. Засновником медичної психології вважається:

*А. Р.Г.Лотус.

Б. В.М. Блейхер.

В. М.П.Бехтерєв.

Г. О.Р.Лурія.

Д. М.С. Лебединський.

 1. Медична психологія як прикладна наука виникла :

*А. В кінці ХІХ ст..

Б. У ХVIII ст..

В. В 30-х роках ХХ ст.

Г. В другій половині ХХст.

Д. В першій половині ХІХст.

24. Основними принципами системно-діяльного підходу є наступні, крім:

*А. Біологічності.

Б. Детермінізму.

В. Активності.

Г. Єдності свідомості і поведінки.

Д. Розвитку.

25. Основними метолами медичної психології є наступні, крім:

*А. Аналізу контрпереносу.

Б. Клінічної бесіди.

В. Спостереження.

Г. Експерименту.

Д. Психодіагностичного обстеження.

26. Третій рівень психологічного діагнозу називається:

*А. Типологічним.

Б. Емпіричним.

В. Етіологічним.

Г. Патогенетичним.

Д. Нозологічним.

27. До дочірніх наук медичної психології відносяться наступні, крім:

*А. Психопатологія.

Б. Патопсихологія.

В. Клінічна психологія.

Г. Нейропсихологія.

Д. Психосоматика.

28. Метод піктограм використовується для дослідження:

*А. Пам’яті

Б. Уваги.

В. Інтелекту.

Г. Емоцій

Д. Свідомості.

29. Методика Мюнстерберга використовується для дослідження:

*А. Уваги.

Б. Пам’яті.

В. Емоцій.

Г. Мислення.

Д. Інтелекту.

30. Оберіть відповідь, в якій перераховані лише проективні психодіагностичні методики:

*А. Роршаха, ТАТ, Сонді.

Б. Кетела, Айзенка, Плутчека.

В. Шульте, Мюнстерберга, Равена.

Г. Спілбергера-Ханіна, Холмса-Рея, Гамільтона.

Д. Олдхема-Моріса, Майєрс-Бріггс, ММРІ.

Соседние файлы в папке Психо