Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OOP_LAB_Part_2_Obyektno-orientov_progr.DOC
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
418.3 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

з курсу “Обєктно-орієнтоване програмування ”

для студентів спеціальності

7.091401 — “Системи управління та автоматики”

МВ 02070855-866-2001

Розглянуті

на засіданні кафедри Комп’ютерних технологій в системах управління і автоматики

(протокол № 3 від 10.10.2001р.)

Всі цитати, цифровий і фактичний матеріал перевірені. Зауваження рецензента враховані

А.О. Левицький

10 жовтня 2001 р.

м.Івано-Франківськ

2001

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Об'єктно-орієнтованого програмування” для спеціальності 7.091401— “Системи управління та автоматики” і призначені для виконання лабораторних робіт студентів всіх форм навчання

Автор:

кандидат технічних наук А.О.Левицький

Відповідальний за випуск завідувач кафедри комп’ютерних технологій в системах управління і автоматики

професор,

доктор технічних наук Л.М.Заміховський

Ухвалено на засіданні навчально-методичного об`єднання спеціальності 7.091401 — “Системи управління та автоматики”

(протокол № від 2001 р.)

Голова методоб`єднання

спеціальності

професор,

доктор технічних наук Л.М.Заміховський

Нормоконтролер О.Г.Гургула

Коректор Н.Ф.Будуйкевич

Висновки члена експертно-рецензійної комісії: Методичні вказівки рекомендуються до друку.

“___” ___________ 2001 р. В.А.Ожоган

Дане видання — власність ІФНТУНГ.

Забороняється тиражування та розповсюдження без відома автора.

ЗМІСТ

Вступ 4

Лабораторна робота №1.Класи й об'єкти в С++ 5

Лабораторна робота №2.Успадкування і віртуальні функції 13

Лабораторна робота №3.Ієрархія об'єктів і груп 20

Лабораторна робота №4.Обробка подій 28

Лабораторна робота №5. Перевантаження операцій 39

Лабораторна робота №6.Шаблони функцій і класів 49

Лабораторна робота №7.Потокові класи 55

Лабораторна робота №8.Стандартна бібліотека шаблонів 65

Список рекомендованої літератури 77

ВСТУП

Даний лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування”, і призначений для студентів спеціальності 7.091401 — системи управління та автоматики, як денного, так і заочного відділень.

Мета практикуму — закріпити знання, отримані при вивченні теоретичної частини курсів і одержати практичні навички розробки об’єктно-орієнтованих програм. Практикум охоплює всі розділи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С++ і включає виконання восьми лабораторних робіт. Перші чотири роботи пов'язані з базовими поняттями С++, такими як об'єкти і класи, спадкування, поліморфізм і віртуальні функції, обробка подій. Останні чотири роботи присвячені розвинутому програмуванню на С++ і охоплюють розділи професійного програмування, такі як перевантаження операцій, шаблони, потокові класи і стандартна бібліотека шаблонів.

У посібнику для кожної лабораторної роботи зазначені мета й основний зміст роботи. Наведено теоретичні відомості, необхідні для проведення роботи, порядок виконання роботи і методичних вказівок. Наприкінці наведені варіанти завдань і зміст звіту по роботі.

Лабораторні роботи виконуються:

№1 - №4 у середовищі Turbo C++ 3.0

№5 - №8 у середовищі Borland C++ 5.02.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]