Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Голяка - Фізика.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
460.29 Кб
Скачать

Перший рівень складності

1.Силовою характеристикою магнітного поля є:

а) магнітна проникність; б) вектор магнітної індукції; в) магнітний потік; г) сила Лоренца; д) вірної відповіді тут немає.

2. Яке співвідношення є математичним виразом модуля сили Ампера?

a) F=\q\Bvsina; б) F=μN; в) F=qE; г) F=BIlsina; д) вірної відповіді тут немає.

3. Яке співвідношення є математичним співвідношен­ ням модуля сили Лоренца?

a) F=BIlsina; б) F=qvBcosa; в) F=BISsina; г) F=qvBsina; д) вірної відповіді тут немає.

4. Максимальний обертовий момент, що діє на рамку зі струмом, розміщену в магнітному полі, визначається співвід­ ношенням:

a) M=BISN; б) M=BIlcosa; в) M=qvBcosa; г) M=FSlsina; д) вірної відповіді тут немає.

5. Магнітний потік через площадку S визначається фо­ рмулою:

а) Ф=ISsin(I,n); б) Ф=єS/∆І; в) Ф=ВSсоs(В,n); г) Ф=qBS; д) вірної відповіді тут немає.

6. Лінії магнітної індукції:

а) перетинаються одна з одною; б) замкнуті; в) починаються на південному полюсі магніту; г) закінчуються на північному полюсі; д) вірної відповіді тут немає.

7. Сила Лоренца - це сила, з якою магнітне поле діє на:

а) електричний заряд, що рухається; б) провідник зі струмом; в) постійний магніт; г) нерухомий електричний за­ряд; д) вірної відповіді тут немає.

8. Сила Ампера - це сила, з якою магнітне поле діє на:

а) рухомий електричний заряд; б) нерухомий електрич­ний заряд; в) постійний магніт; г) провідник з струмом; д) вірної відповіді тут немає.

9. Яка з наведених нижче формул описує е.р.с. індукції, що виникає під час руху прямолінійного провідника в однорі­ дному магнітному полі?

a) ε=I(R+r); б)ε=IBlsina; в)ε =vBlsina; г)ε =qvBsina; д) вірної відповіді тут немає.

10. Е.р.с. самоіндукції залежить від:

а) тільки від площі перерізу провідника; б) тільки від індуктивності провідника; в) тільки від зміни сили струму в ньому і часу; г) швидкості зміни сили струму і індуктивності; д) вірної відповіді тут немає.

11. Потік магнітної індукції через замкнутий контур за­ лежить від:

а) тільки відтлощі контуру; б) тільки від сили струму в контурі; в) тільки від сили струму в контурі і його площі; г) тільки від індукції магнітного поля через контур і його пло­щі; д) вірної відповіді тут немає.

12. Як взаємодіють між собою два паралельно розміще­ ні провідники, по яких проходить струм в одному напрямі:

а) відштовхуються; б) притягуються; в) обертаються один навколо одного; г) не взаємодіють; д) вірної відповіді тут немає.

13. Як взаємодіють між собою два паралельно розміще­ ні провідники, по яких проходить струм в протилежному на­ прямі?

а) відштовхуються; б) притягуються; в) обертаються один навколо одного; г) не взаємодіють; д) вірної відповіді тут немає.

14. Коли постійний магніт наближають до вільно підві­ шеного замкнутого алюмінієвого кільця північним полюсом, то кільце:

а) буде притягуватися до магніту; б) відштовхуватися від магніту; в) обертатись навколо магніту; г) не взаємодія­тиме з магнітом; д) вірної відповіді тут немає.

15. Коли постійний магніт наближають до вільно підві­ шеного розімкнутого алюмінієвого кільця північним полюсом то кільце:

а) буде притягуватися до магніту; б) відштовхуватися від магніту; в) обертатись навколо магніту; г) не взаємодія­тиме з магнітом д) вірної відповіді тут немає.

16. Коли постійний магніт відносять від вільно підві­ шеного замкнутого алюмінієвого кільця південним полюсом, то кільце:

а) буде притягуватися до магніту; б) відштовхувати­ся; в) обертатися навколо магніту; г) не взаємодіятиме з ма­гнітом; г) вірної відповіді тут немає.

17. Одиниця вимірювання індукції магнітного поля на­ зивається:

а) Вб; б) Н; в) Гн; г) Тл; д) вірної відповіді тут немає.

18. Одиницею вимірювання магнітного потоку є:

а) Вб; б) Н; в) Гн; г) Тл; д) вірної відповіді тут немає.

19. Одиниця вимірювання індуктивності провідника на­ зивається:

а) Вб; б) Н; в) Гн; г) Тл; д) вірної відповіді тут немає.

20. Які речовини посилюють магнітне поле більше всього?

а) рідини; б) парамагнетики; в) діамагнетики; г) феромагнетики; д) вірної відповіді тут немає.

21. Під час руху зарядженої частинки в магнітному полі по колу сила Лоренца виконує роботу:

a)A=q∆F; б)А=Рл2πR; в)А=0; г)А=mv2/2; д) вірної відповіді тут немає.

22. Напрям сили, що діє на прямий провідник зі стру­ мом, у магнітному полі визначається за:

а) правилом правої руки; б) правилом лівої руки; в) пра­вилом свердлика; г) законом Ленца; д) вірної відповіді тут не­має.

23. Напрям сили, що діє на рухомий заряд у магнітному полі визначається:

а) правилом правої руки; б) правилом лівої руки; в) правилом свердлика; г) законом Ленца; д) вірної відповіді тут немає.

24. Напрям індукційного струму, що виникає в прямо­ лінійному замкненому провіднику при його русі в магнітному полі визначається за:

а) правилом правої руки; б) правилом лівої руки; в) правилом свердлика; г) законом Ленца; д) вірної відповіді тут немає.

25. На вертикально поставлений постійний магніт звер­ху падає замкнуте мідне кільце. На кільце діють:

а) тільки сила тяжіння; б) тільки сила опору повітря; в) тільки сила тяжіння і сила Ампера; д) вірної відповіді тут немає.

26. На провідник зі струмом, що знаходиться в магніт­ ному полі діють:

а) тільки сипа тяжіння; б) тільки сила опору повітря; в) тільки сила тяжіння і сила Ампера; г)тільки сила Ампера; д) вірної відповіді тут немає.

27. Швидкість зміни сили струму в провіднику познача­ється:

а)∆І; б) v; в) I2-I1; г) ∆I/∆t; д) вірної відповіді тут не­має.

28. Швидкість зміни індукції магнітного поля познача­ється:

а) ∆Ф; б) ∆В; в) ∆B/∆t; г) ∆Ф/∆t; д) вірної відповіді тут немає.

29 Швидкість зміни потоку магнітної індукції познача­ється:

а) ∆Ф; б) ∆Ф/∆t; в) v; г) ∆B/∆t; д) вірної відповіді тут немає.

30. Яка сила зі сторони магнітного поля діє на провід­ ник зі струмом, розміщений в цьому полі?

а) сила Кулона; б) сила Ампера; в) сила Архімеда; г) сила Лоренца; д) сила тертя.

31. За яким правилом визначається напрям сили Ампера?

а) правилом лівої руки; б) правої руки; в) свердлика; г) Ленца; д) вірної відповіді тут немає.

32. За якою формулою визначається сила Ампера?

a) F=gBvsina; б) F=BIlsina; в) F=pVg; г) F=gE; д) вірної відповіді тут немає.

33. Одиницею вимірювання якої фізичної величини яв­ляється тесла?

а) магнітного потоку; б) індуктивності; в) магнітної індукції; г) ЕРС індукції; д) вірної відповіді тут немає.

34. В яких одиницях вимірюється магнітний потік? а) Тл; б) Гн; в) А; г) Вб; д) вірної відповіді тут немає.

35. Одиницею вимірювання якої фізичної величини являється генрі?

а) індуктивності; б) магнітної індукції; в) магнітного потоку; г) напруженості магнітного поля; д) вірної відповіді тут немає.

36. Яка сила діє на рухому заряджену частинку в магні­тному полі?

а) сила Ампера; б) сила Кулона; в) сила Архімеда; г) си­ла Лоренца; д) вірної відповіді тут немає.

37. За якою формулою розраховують силу Лоренца?

a) F=qBvsina; б) F=pgV; в) F=BIlsina; г) F=qE; д) вірної відповіді тут немає.

38. Електрон влітає в однорідне магнітне поле перпен­дикулярно до силових ліній. По якій траєкторії буде рухатись електрон?

а) по прямій лінії; б) по спіралі; в) по колу; г) по парабо­лі; д) вірної відповіді тут немає.

39. Яка формула виражає закон електромагнітної індук­ції?

а) Ф=LІ; б) W=LI2/2; в)Єі=-Ф/t; г)І=ε/R+r; д) вірної відповіді тут немає.

40. За яким правилом визначається напрям індукційно­го струму?

а) правилом Ленца; б) правилом лівої руки; в) правилом правої руки; г) правилом свердлика; д) правильної відповіді не­має.

41. За якою формулою визначають ЕРС індукції у пря­ молінійному провіднику, що рухається в однорідному магніт­ ному полі?

а) εі=-пФ/t; б) εі=Вlvsiпа; в) ε і=- Ф/t; г) S=-LI/t; д) вірної відповіді тут немає.

42. За якою формулою розраховують ЕРС самоіндукції, що виникає у контурі внаслідок зміни сили струму в ньому?

а)ε =-пФ/і; б)ε= - Ф/t; в) ε=-LI/t; г) εi=Blvsina; д) вірної відповіді тут немає.

43. За якою формулою визначають енергію магнітного поля?

a) W=LI2/2; б) W=mgh; в) W=CU2/2; г) Ф=LІ; д) вірної відповіді тут немає.

44. Заряджена частинка, що влітає в магнітне поле, мо­же рухатись по прямолінійній або гвинтовій траєкторії. Від чо­го це залежить?

а) від кута між; напрямком векторів v і В; б) від індук­ції магнітного поля; в) від швидкості] г) від заряду частинки; д) вірної відповіді тут немає.

45. За яким правилом визначається напрям вектора ін­дукції магнітного поля провідника зі струмом?

а) за правилом Ленца; б) за правилом лівої руки; в) за правилом свердлика; г) за правилом правої руки; д) вірної від­повіді тут немає.

46. Як зміниться індуктивність котушки, якщо в котуш­ку ввести стальне осердя?

а) зросте; б) не зміниться; в) зменшиться; г) залишиться без зміни; д) вірної відповіді тут немає.

47. Чи змінює сила Лоренца модуль швидкості руху за­ряджених частинок?

а) не змінює; б) збільшує; в) зменшує; г) зменшує част­ково; д) вірної відповіді тут немає.

48. Позитивно заряджена частинка, рухаючись прямо­ лінійно, потрапляє в простір де діють одночасно магнітне і електричне поля. Як вони розташовані, якщо частинка не змі­ нила свого напрямку?

а) під кутом 90°; б) паралельно; в) під кутом 45°; г) під кутомЗО0; д) правильної відповіді немає.

49. Яка максимальна сила діє на провідник довжиною 0,5 м, по якому проходить струм 2 А? Провідник знаходиться в магнітному полі з індукцією 2 Тл.

а) 1 Н; б) 2 Н; в) 4 Н; г) 8 Н; д) 1,5 Н.

50. З якою силою виштовхується провідник з магнітно­ го поля, якщо його індукція 0,5 Тл, активна довжина провідни­ка 0,1 м. струм у ньому 2 А, кут між напрямом поля і струму 90°?

а) 0,5 Н; б) 1 Н; в) 2 Н; г) 0,1 Н; д) вірної відповіді тут немає.

51. На провідник довжиною 1 м у магнітному полі діє сила 2,5 Н. Чому дорівнює сила струму в провіднику, якщо ін­дукція магнітного поля 0,5 Тл? Вектор індукції і напрям стру­ му взаємно перпендикулярні.

а) 5 А; 6)2,5 А; в) 0,5 А; г)4А; д) вірної відповіді тут немає.

52. Яка сила діє на провідник завдовжки 0,1 м в однорі­дному магнітному полі з індукцією 2 Тл, якщо струм у провід­нику 5 А, а кут між напрямом струму та лініями індукції 30°?

а) 1 Н; б) 0,5 Н; в) 2 Н; г) 5 Н; д) вірної відповіді тут немає.

53. Яке найбільше значення сили, що діє на провідник завдовжки 0,6 м із струмом 10 А в однорідному магнітному полі, індукція якого дорівнює 1,5 Тл?

а) 9Н; б) 8,5Н; в) 9,5Н; г) 7,5 Н; д) вірної відповіді тут немає.

54. Яка сила діє на провідник завдовжки 10 см в одно­ рідному магнітному полі, якщо його магнітна індукція стано­вить 0,05 Тл, струм у провіднику дорівнює 12 А, а кут між на­ прямом струму і лініями індукції 30°?

а) 0,03 Н; б) 0,05 Н; в) 0,9 Н; г) 1,5 Н; д) вірної відповіді тут немає.

55. На провідник завдовжки 50 см із струмом 20 А, що розташований в однорідному магнітному полі індукцією 0,1 Тл, діє сила 0,5 Н. Чому дорівнює кут між напрямом стру­ му в провіднику і вектором магнітної індукції?

а) 45°; б) 90°; в) 30°; г) 60°; д) вірної відповіді тут не­має.

56.Яке значення сили струму в провіднику завдовжки 20 см, розташованому в однорідному магнітному полі з індук­ цією 0,2 Тл, якщо сила, що діє на провідник, дорівнює 0,4 Н, а кут між напрямом ліній магнітної індукції і струмом становить 30°.

a) 15 A; 6) 10 А; в) 25 А; г) 20 А; д) вірної відповіді тут немає.

57. В однорідному магнітному полі індукцією 5 мТл пе­рпендикулярно до силових ліній розташований прямолінійний провідник, по якому тече струм 8 А. Довжина активної части­ни провідника 0,2 м. Яка сила діє на провідник?

а)8мН; 6)7 мН; в) 8,5 мН; г)9мН; д) вірної відповіді тут немає.

58. На прямолінійний провідник зі струмом 10 А, який розташований перпендикулярно до силових ліній магнітного поля індукцією 0,06 Тл, діє сила 0,12 Н. Яка довжина провід­ника?

а) 1,2м; б) 0,2м; в) 0,3м; г) 0,5 м; д) вірної відповіді тут немає.

59. На рамку площею 10-2 2м², по якій проходить струм 2 А, діє в магнітному полі максимальний механічний момент 2*10-3Нм. Яке значення модуля вектора магнітної індукції?

а) 2 Тл; б) 0,1 Тл; в) 4 Тл; г) 0,5 Тл; д) вірної відповіді тут немає.

60. В однорідному магнітному полі на рамку площею 0,1 м2 діє максимальний обертовий момент сил 8 мкН*м. Струм в рамці дорівнює 0,4 А. Яке значення індукції магнітного по­ля?

а)0,1мТл; б)0,15мТл; в)0,2мТл; г)0,25мТл; д) вірної відповіді тут немає.

61. Рамка площею 0,05 м2 зі струмом 10 А знаходиться в однорідному магнітному полі індукцією 0,1 Тл. Який макси­мальний обертовий момент сил діє на рамку?

а) 0,01 Нм; б) 0,015 Нм; в) 0,02 Нм; г) 0,05 Нм; д) вірної відповіді тут немає.

62. На квадратну рамку зі стороною 0,1 м в однорідно­му магнітному полі індукцією 0,05 Тл діє максимальний обер­товий момент сили 0,02 мкНм. Який струм в рамці?

а)0,04мА; б)0,ОЗмА; в) 0,02 мА; г)0,01мА; д) вірної відповіді тут немає.

63. Плоска прямокутна рамка зі сторонами 10 і 5 см, що має 200 витків, перебуває в однорідному магнітному полі з ін­дукцією 0,05 Тл. Який максимальний обертовий момент може діяти на рамку в цьому полі, якщо сила струму в рамці 2 А?

а)0,1Нм; б)0,5Нм; в)0,2Нм; г) 0,25 Нм; д) вірної відповіді тут немає.

64. Плоска прямокутна рамка, яка має 250 витків і пло­щу перерізу 5*10-2м2 розміщена в однорідному магнітному по­лі, індукція якого 0,2 Тл. Чому дорівнює сила струму, що про­ ходить по витках рамки, якщо максимальний обертальний мо­мент, який діє на рамку, рівний 2,5 Нм?

а) 10 А; б) 2,5 А; в) 1 А; г) 5 А; д) 2 А.

65. Яка величина магнітного потоку пронизує рамку,площею 4*10-3м2, якщо індукція магнітного поля 0,5 Тл? Пло­щина рамки розташована під кутом 90° до вектора індукції ма­ гнітного поля.

а)4*10'-3Вб; б)2*10-3Вб; в) 1*10'-3Вб; г)0,5*10'-3Вб; д) вір­ної відповіді mvm немає.

66. Стальне осердя площею 20*10 - 4м2 пронизане магніт­ним потоком 8*104Вб. Яка величина індукції магнітного поля?

а) 0,4 Тл; б) 4 Тл; в) 2 Тл; г) 8 Тл; д) вірної відповіді тут немає.

67. Який магнітний потік пронизує плоску прямокутну рамку 40x50 см, якщо магнітна індукція поля 2,5 Тл і вектор магнітної індукції утворює з нормаллю рамки кут 60°?

а) 0,4 Вб; б) 0,25 Вб; в) 0,5 Вб; г) 1 Вб; д) вірної відпові­ді тут немає.

68. Магнітний потік, що пронизує рамку 4x5 см, дорів­нює 0,5 Вб. Вектор магнітної індукції перпендикулярний до площини рамки, а модуль індукції 2,5 Тл. Скільки витків міс­ тить рамка?

а) 625; б) 2500; в) 100; г) 50; д) вірної відповіді тут не­має.

69. Магнітний потік, що пронизує плоску прямокутну рамку 40x50 см, дорівнює 0,25 Вб. Магнітна індукція у всіх точках площі рамки 2,5 Тл. Який кут (в градусах) утворює век­тор магнітної індукції з нормаллю до площини рамки?

а) 60°; б) ЗО°; в) 90°; г) 0°; д) вірної відповіді тут немає.

70. Магнітний потік, що пронизує рамку з 100 витками дроту рівний 0,5 Вб. Магнітна індукція у всіх точках площини рамки 2,5 Тл. Вектор магнітної індукції перпендикулярний до площини рамки. Яка площа рамки?

а) 4*103м2; б) 125 м2; в) 500 м2; г) 2*10 -3м2; д) вірної від­повіді тут немає.

71. В однорідному магнітному полі індукцією 0,07 Тл перпендикулярно до силових ліній знаходиться рамка площею 0,02 м2. Який магнітний потік пронизує площу рамки?

а)2мВб; б)1,4мВб; в) 1,75 мВб; г) 1,25 мВб; д) вірної відповіді тут немає.

72. Рамка площею 0,05 м2 знаходиться в однорідному магнітному полі індукцією 0,01 Тл. Кут між перпендикуляром до площини рамки і вектором індукції магнітного поля дорів­ нює 60°. Який магнітний потік пронизує площу рамки?

а)0,25мВб; б) 0,22 мВб; в)0,15мВб; г)0,35мВб; д) вірної відповіді тут немає.

73. В однорідному магнітному полі індукцією 0,05 Тл, перпендикулярно до силових ліній розміщений круглий кон­тур радіусом 0,1 м. Яка величина магнітного потоку, що про­ низує площу контуру? π=3,14

а)1,2мВб; б) 1,57 мВб; в)1,75мВб; г)1,25мВб; д) вірної відповіді тут немає.

74. Величина магнітного потоку, що пронизує контур площею 60 см2, який розміщений в однорідному магнітному полі перпендикулярно до його силових ліній, становить 0,3 мВб. Яка величина індукції цього поля?

а) 0,03 Тл; б) 0,02 Тл; в) 0,05 Тл; г) 0,04 Тл; д) вірної від­повіді тут немає.

75. В однорідному магнітному полі індукцією 0,1 Тл перпендикулярно до його силових ліній розташований квадра­ тний контур. Яка довжина сторони контуру, якщо магнітний потік, що пронизує його площу, дорівнює 0,004 Вб?

а) 0,5м; б) 0,3м; в) 0,6м; г)0,2м; д) вірної відповіді тут немає.

76. Електрон рухається в однорідному магнітному полі перпендикулярно до силових ліній зі швидкістю 2*109м/с. Ін­дукція магнітного поля 1 Тл, а заряд електрона 1,6*10 -19Кл. Яка сила по модулю діє на електрон?

а)3,2*10 -10Н; б) 1,6*10 -20H; в) З, 2Н; г) 1*10 -9Н; д) вірної відповіді тут немає.

77. Яка сила діє на електрон, що рухається зі швидкістю 106м/с в магнітному полі індукцією 0,05 Тл? Електрон влітає перпендикулярно до силових ліній магнітного поля. Заряд еле­ктрона рівний 1,6*10 -19Кл.

а)7*10 -15Н; б)8*10 -15Н; в)6*10 -15Н; г) 7,5*10 -15H; д) вірної відповіді тут немає.

78. На заряд 10 нКл, що рухається зі швидкістю 105м/с в однорідному магнітному полі перпендикулярно до його ліній індукції, діє сила 3,2 мН. Яке значення індукції магнітного поля?

а) 6,4 Тл; б) 5,2 Тл; в) 3,2 Тл; г) 4,5 Тл; д) вірної відповіді тут немає.

79. З якою швидкістю повинен рухатись протон в одно­рідному магнітному полі, індукція якого рівна 0,1 Тл, щоб на нього діяла сила 3,2 пН? Напрям швидкості руху протона пер­ пендикулярний до напряму магнітного поля. Заряд протона рі­вний 1,6-10 -19 Кл.

а)150Мм/с; б) 100 Мм/с; в)250Мм/с; г) 200 Мм/с; д) вірної відповіді тут немає.

80. Електрон рухається у вакуумі зі швидкістю 3*106м/с в однорідному полі, магнітна індукція якого 0,1 Тл. Чому дорі­ внює сила, що діє на електрон, якщо кут між напрямом його швидкості і лініями індукції становить 90°? Заряд електрона 1,6-10 -19Кл.

а)4,8*10-14Н; б) 5,2*10-14H; в) 4,l*10 -14H; z)4,5*10 -14H; д) вірної відповіді тут немає.

81. В однорідне магнітне поле індукцією 0,01 Тл перпе­ ндикулярно до силових ліній зі швидкістю 106м/с влітає заря­ джена частинка. Який заряд частинки, якщо на неї діє сила 3,2 мкН?

а) 0,5 нКл; б) 0,32 нКл; в) 0,43 нКл; г) 0,25 нКл; д) вірної відповіді тут немає.

82. Частинка, заряд якої 20 нКл влітає зі швидкістю 106м/с під кутом 30° до силових ліній магнітного поля індукці­єю 0,08 Тл. Яка сила діє на частинку?

а) 0,5 мН; б) 0,55 мН; в) 0,8 мН; г) 0,7мН; д) вірної від­повіді тут немає.

83. Під яким кутом до силових ліній магнітного поля індукцією 0,02 Тл влітає частинка з зарядом 4 нКл, якщо на неї діє сила 3,2 мкН? Швидкість частинки 80 км/с.

а) 45°; б) 60°; в) 90°; г) 30°; д) вірної відповіді тут не­має.

84. Електрон влітає в однорідне магнітне поле, індукція якого 1,4-10-3Тл, зі швидкістю 500км/с перпендикулярно до ліній індукції. Яка силу діє на електрон? Заряд електрона 1,6-10-19Кл, середовище - вакуум.

а)1,1*10-16Н; б) 0,89Н; в) 0,45*10-27H; г) 5,5*10-17Н; д) вірної відповіді тут немає.

85. В однорідному магнітному полі з індукцією 1 Тл протон рухається зі швидкістю 10 м/с перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля. Заряд протона 1,6*10-19Кл. Яка величина сили, що діє на протон?

а)1,6*10'-24Н; б)1,6*10-14Н; в)ОН; г)0,63*10-24Н; д)вір­ної відповіді тут немає.

86. За 5 мс магнітний потік, який пронизує контур, спа­дає від 9 мВб до 4 мВб. Яке значення ЕРС індукції в контурі?

а) З В; б) 1 В; в) 2,5 В; г) 1,5 В; д) вірної відповіді тут немає.

87. Яке значення ЕРС індукції, що виникла в котушці внаслідок рівномірної зміни магнітного потоку на 0,3 Вб, про­тягом 0,6 с? Котушка має 100 витків.

а) 0,3 В; б) 100 В; в) 10 В; г) 50 В; д) вірної відповіді тут немає.

88. Яке значення зміни магнітного потоку, що пронизує котушку, якщо вона має 2*103 витків і за 10-2с в ній виникає ЕРС індукції 200 В?

а) 10 -3Вб; б) 4*10 -3Вб; в) 4*10-7Вб; г) 0,5*10 -3Вб; д) вірної відповіді тут немає.

89. Під час зміни магнітного потоку через котушку, що має 2-103 витків дроту, в ній виникає ЕРС індукції 200 В. Про­тягом якого часу відбулася ця зміна потоку, якщо потік змен­ шився на 10-3Вб?

а) 4-10 -2с; б) 10-2с; в) 0,25*10 -2с; г) 10 -5с; д) вірної відпо­віді тут немає.

90. Скільки витків дроту має рамка, якщо в ній при змі­ні магнітного потоку на 10 -3Вб за 10-2с виникає ЕРС індукції 200 В?

а) 1000; б) 500; в) 2000; г) 200; д) вірної відповіді тут немає.

91. За 4 мс магнітний потік, який пронизує замкнутий контур, рівномірно зменшився від 10 мВб до 2 мВб. Чому до­рівнює електрорушійна сила індукції в контурі?

а) 1 В; б) 1,5 В; в) 2 В; г) 0,7 В; д) вірної відповіді тут немає.

92. В замкнутому контурі при зміні магнітного потоку на 0,4 Вб виникає електрорушійна сила індукції, яка рівна 0,8 В. Який час триває зміна магнітного потоку?

а) 0,5 с; б) 0,7 с; в) 0,6 с; г) 1 с; д) вірної відповіді тут немає.

93. При якій зміні магнітного потоку, що пронизує за­ мкнутий контур, в ньому виникає електрорушійна сила індук­ції 4,4В? Зміна індукції магнітного потоку відбувається за 0,2 с.

а) 1 Вб; б) 0,88 Вб; в) 1,25 Вб; г) 0,51 Вб; д) вірної від­повіді тут немає.

94. За 5 мс у соленоїді, що складається із 500 витків проводу, магнітний потік рівномірно зменшується від 7 до З мВб. Яке значення ЕРС індукції в соленоїді?

а) 200 В; б) 250 В; в) 400 В; г) 350 В; д) вірної відповіді тут немає.

95 У котушці з 2500 витками виникає ЕРС індукції 1 кВ внаслідок рівномірної зміни магнітного потоку, що пронизує площу поперечного перерізу котушки. З якою швидкістю змі­нюється магнітний потік?

a) 2,5 Вб/с; б) 5 Вб/с; в) 0,4 Вб/с; г) 4 Вб/с; д) вірної від­повіді тут немає.

96. При зміні магнітного потоку, що пронизує контур провідника, опір якого 0,24 Ом, у провіднику виникла ЕРС ін­дукції 1,2 В. Яка сила індукційного струму?

а) 0,2 А; б) 0,288 А; в) 5 А; г) 0,96 А; д) вірної відповіді тут немає.

97. Яка швидкість зміни струму в обмотці електромаг­ніту з індуктивністю 3,5 Гн збудженого ЕРС самоіндукції 70В?

а) 0,05 А/с; б) 245 А/с; в) 0,1 А/с; г) 20 А/с; д) вірної від­повіді тут немає.

98. Прямий провідник довжиною 40 см перетинає одно­рідне магнітне поле зі швидкістю 5 м/с перпендикулярно до ліній магнітної індукції. У провіднику індукується ЕРС 0,06 В. Яке значення індукції магнітного поля?

а) 0,05 Тл; б) 0,01 Тл; в) 0,02 Тл; г) 0,03 Тл; д) вірної від­повіді тут немає.

99. У магнітному полі, індукція якого становить 0,25 Тл, перпендикулярно до ліній індукції зі швидкістю 0,5м/с рухається провідник завдовжки 1,2м. Яке значення ЕРС індукції в провіднику?

а) 0,15 В; б) 0,25 В; в) 0,8 В; г) 0,1 В; д) вірної відповіді тут немає.

100. Яке значення ЕРС індукції в провіднику з довжи­ною активної частини 0,25 м, що переміщається в однорідному магнітному полі з індукцією 8 мТл, зі швидкістю 5 м/с під ку­ том 30° до вектора магнітної індукції?

а) 3 мВ; б) 5 мВ; в)2мВ; г) 2,5 мВ; д) вірної відповіді тут немає.

101. Реактивний літак, із розмахом крил 43 м, летить горизонтально зі швидкістю 900 км/год. Яка різниця потенціа­ лів виникає на кінцях крил, якщо вертикальна складова індук­ ції магнітного поля Землі 5-10 -5Тл?

а) 0,54 В; б) 0,022 В; в) 0,27 В; г) 1,0 В; д) вірної відпо­віді тут немає.

102. Під яким кутом до ліній індукцій однорідного маг­нітного поля з індукцією 0,5 Тл треба переміщати провідник завдовжки 0,4м зі швидкістю 15м/с, щоб у ньому виникла ЕРС 1,5 В?

а) 60°; б) 45°; в) 30°; г) 90°; д) вірної відповіді тут не­має.

103. З якою швидкістю слід переміщати провідник дов­жиною 0,4 м під кутом 30° до лінії магнітної індукції 0,5 Тл, щоб різниця потенціалів між його кінцями була 1,5 В?

а) 0,15 м/с; б) 15 м/с; в) 2,4м/с; г) 1,5 м/с; д) вірної від­повіді тут немає.

104. Який магнітний потік виникає в контурі індуктив­ністю 0,5 Гн при силі струму 4 А?

а) 2,5 Вб; б) 2,6 Вб; в) 2 Вб; г) 1 Вб; д) вірної відповіді тут немає.

105. Яке значення індуктивності контура, в якому при силі струму 0,5 А виникає магнітний потік 4 мВб?

а)9мГн; б)8мГн; в) 6 мГн; г) 5,5 мГн; д) вірної відпо­віді тут немає.

106. Струм якої сили протікає в соленоїді індуктивніс­тю 6 мкГн, якщо величина магнітного потоку в соленоїді ста­новить 0,12 мкВб?

а) 0,02 А; б) 0,01 А;-в) 0,03 А; г) 0,04 А; д) вірної відпо­віді тут немає.

107. Який магнітний потік створюється в контурі індук­тивністю в 1 Гн при силі струму 1 А?

а) 0,25 Вб; б) 1 Вб; в) 1,5 Вб; г) 0,5 Вб; д) вірної відпові­ді тут немає.

108. По котушці з індуктивністю 0,2 Гн протікає струм 2 А. Яка ЕРС самоіндукції виникає в котушці, якщо коло розімкнеться і струм рівномірно спаде до нуля за 0,1с?

а) 4 В; б) 2 В; в) 0,1 В; г) 0,2 В; д) вірної відповіді тут немає.

109. На скільки змінився струм в котушці, індуктив­ність якої 2,4 Гн, за 0,6 с, якщо в ній виникла ЕРС самоіндукції 20В?

а) 80 А; б) 5 А; в) 7,2 А; г) 0,2 А; д) вірної відповіді тут немає.

110. Яка швидкість зміни струму в обмотці електромаг­ніту з індуктивністю 3,5 Гн збудженого ЕРС самоіндукції 70В?

а) 0,05 А/с; б) 245 А/с; в) 0,1 А/с; г) 20 А/с; д) вірної від­повіді тут немає.

111. Яка ЕРС виникає в соленоїді індуктивністю 0,8 Гн при рівномірному зменшенні в ньому сили струму від 6 А до З А за 0,3 с?

а) 6 В; б) 8 В; в) З В; г) 5 В; д) вірної відповіді туг^ не­має.

112. Яка швидкість зміни струму в котушці індуктивні­стю 0,2 Гн, якщо така зміна струму призводить до виникнення ЕРС самоіндукції 0,8 В?

а) 2 А/с; б) 2,5 А/с; в) 4 А/с; г) 5 А/с; д) вірної відповіді тут немає.

113. В обмотці електродвигуна за час 0,8 с сила струму зростає від нуля до 10 А. При цьому виникає ЕРС самоіндукції 20 В. Яка індуктивність обмотки двигуна?

а) 1,2 Гн; б) 2,1 Гн; в) 1,8Гн; г) 1,6Гн; д) вірної відпові­ді тут немає.

114. В момент вимкнення електричного кола, яке вклю­чає в себе соленоїд індуктивністю 0,4 Гн, сила струму за час 0,1 с зменшується від 5 А до нуля. Яка величина ЕРС самоін­ дукції в контурі?

а) 15 В; б) 10 В; в) 20 В; г) 8 В; д) вірної відповіді тут немає.

115. В соленоїді індуктивністю 0,75 Гн при зміні струму на 0,2 А виникла ЕРС самоіндукції 0,5 В. Протягом якого часу відбувалась зміна струму?

а) 0,3 с; б) 0,1 с; в) 0,5 с; г) 0,2 с; д) вірної відповіді тут немає.

116. Яка величина ЕРС самоіндукції, що виникає в об­мотці електромагніту з індуктивністю 0,6 Гн, якщо за 0,1с струм змінюється на 2 А?

a) 10 В; б) 12 В; в) 15 В; г) 8 В; д) вірної відповіді тут немає.

117. Яка індуктивність провідника, в якому рівномірна зміна сили струму на 2 А протягом 0,25 с збуджує ЕРС самоін­ дукції 20 мВ?

а) 2,5 мГн; б)1,8мГн; в) 1,5 мГн; г)1,9мГн; д) вірної відповіді тут немає.

118. В обмотці електромагніту протікає струм силою 20 А. Яка індуктивність обмотки електромагніту, якщо енергія його магнітного поля дорівнює 10 Дж?

а) 0,03 Гн; б) 0,01 Гн; в) 0,06 Гн; г) 0,05 Гн; д) вірної від­повіді тут немає.

119. При якій силі струму енергія магнітного поля со­леноїда індуктивністю 0,1 Гн буде дорівнювати 0,05 Дж?

а) 0,5 А; б) 1 А; в) 0,7 А; г) 0,8 А; д) вірної відповіді тут немає.

120. Яка енергія магнітного поля соленоїда індуктивні­стю 0,2 Гн, якщо сила струму в ньому дорівнює 4 А?

а) 1,6 Дж; б) 1,1 Дж; в) 1,7 Дж; г) 2 Дж; д) вірної від­повіді тут немає.

121. Яке значення енергії магнітного поля котушки, якщо її індуктивність 0,2 Гн, а струм в ній 12 А?

а) 15 Дж; б) 0,2 Дж; в) 14,4 Дж; г) 20 Дж; д) вірної від­повіді тут немає.

122. Струм якої сили має проходити в обмотці дроселя з індуктивністю 0,5 Гн, щоб енергія дорівнювала 1 Дж?

а) 1 А; б) 4 А; в) 1,5 А; г)2А; д) вірної відповіді тут немає.

123. У котушці з індуктивністю 0,6 Гн сила струму до­ рівнює 20 А. Яка енергія магнітного поля котушки?

а)100Дж; б) 50 Дж; в)150Дж; г) 120 Дж; д) вірної відповіді тут немає.

124. Енергія магнітного поля котушки індуктивністю 1 Гн становить 0,5 Дж. Чому дорівнює сила струму в котушці?

а) 2 А; б) 1 А; в) 0,5 А; г) 1,5 А; д) вірної відповіді тут немає.

125. При силі струму 1 А котушку пронизує магнітний потік 0,2 Вб. Яка енергія магнітного поля котушки?

а) 0,2 Дж; б) 1 Дж; в) 0,1 Дж; г) 0,5 Дж; д) вірної від­повіді тут немає.

126. Індуктивність котушки 0,1 Гн. Яка енергія магніт­ного поля, якщо по котушці проходить струм 2 А?

а) 0,1 Дж; б) 2Дж; в) 0,5 Дж; г) 0,2 Дж; д) вірної від­повіді тут немає.

127. Якою має бути сила струму в обмотці дроселя з ін­дуктивністю 0,5 Гн, щоб енергія магнітного поля дорівнювала 1 Дж?

а) 1 А; б) З А; в) 2 А; г) 1,5 А; д) вірної відповіді тут немає.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]