Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ільчук_методичка_до_розрахи.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
141.82 Кб
Скачать

6. Завдання практичного характеру

 1. Оцінити фінансовий стан страхової організації за тестами раннього попередження за методикою Держфінпослуг

 2. Проаналізувати ліквідність, платоспроможність та рентабельність страхової організації коефіцієнтним методом

 3. Проаналізувати ліквідність, ділову активність та рентабельність страхової організації коефіцієнтним методом

 4. Проаналізувати платоспроможність, ділову активність та рентабельність страхової організації коефіцієнтним методом

 5. Оцінити фінансовий стан страхової організації за показниками що застосовуються в межах програми „Відкрите страхування”

7. Склад питань варіанту завдання

варіанту

1 пит.

2 пит.

3 пит.

4 пит.

1

1

11

19

32

2

2

12

20

33

3

3

13

21

34

4

4

14

22

35

5

5

15

23

36

6

6

16

24

32

7

7

17

25

33

8

8

18

26

34

9

9

19

27

35

10

10

20

28

36

11

11

21

29

32

12

12

22

30

33

13

13

23

31

34

14

14

24

10

35

15

15

25

9

36

16

16

26

8

32

17

17

27

7

33

18

18

28

6

34

19

19

29

5

35

20

20

30

4

36

21

21

31

3

32

22

22

6

2

33

23

23

5

1

34

24

24

4

31

35

25

25

3

30

36

26

26

2

29

32

27

27

1

28

33

28

28

11

27

34

29

29

12

26

35

30

30

13

25

36

31

31

14

24

32

32

7

15

23

33

33

8

16

22

34

34

9

17

21

35

35

10

18

20

36

8. Рекомендована література та інформаційні джерела

 1. Закон України «Про аудиторську діяльність» №3125-ХІІ від 22.04.1993 р.

 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 р.

 3. Закон України «Про страхування» №85/96-ВР від 07.03.1996 р.

 4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-III вiд 12.07.2001 р.

 5. Постанова Кабміну "Про встановлення розміру плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування" №286 від 13.04.2005 р.

 6. Постанова Кабміну "Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів" №1211 від 17.08.2002 р.

 7. Постанова Кабміну «Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» №157 від 03.02.2011 р.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку подання фінансової звітності» № 419 від 28.02 2000 р.

 9. Наказ Мінфіну «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» №88 від 24.05.1995 р.

 10. Розпорядження Держфінпослуг «Ліцензійні умови провадження страхової діяльності» №40 від 28.08.2003 р.

 11. Розпорядження Держфінпослуг «Методичні рекомендації щодо системи управління та розкриття інформації фінансовими установами» № 5207 від 27.12.2005 р.

 12. Розпорядження Держфінпослуг «Методичні рекомендації щодо розкриття інформації про діяльність страховиків» № 8000 від 13.09.2007 р..

 13. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів» №2885 від 03.12.2004 р.

 14. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження вимог щодо програмного забезпечення та спеціального технічного обліднання для ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя і змін до Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя» №4620 від 15.09.2005 р.

 15. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження методики формування резервів із страхування життя» №24 від 27.01.2004 р.

 16. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика» №6313 від 12.10.2006 р.

 17. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Положення щодо оприлюдення страховиками інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення» №6817 від 15.02.2007 р.

 18. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» №41 від 28.08.2003 р.

 19. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсикованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя» №741 від 08.10.2009 р.

 20. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя» №3197 від 28.12.2004 р.

 21. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» №123 від 13.11.2003 р.

 22. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Порядку надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами до Держфінпослуг» №914 від 04.06.2004 р.

 23. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження порядку складання звітних даних страховиків» №39 від 03.02.2004 року.

 24. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження правил розміщення страхових резервів із страхування життя» №2875 від 26.11.2004 р.

 25. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» №3104 від 17.12.2004 р.

 26. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ» №1590 від 13.07.2004 р.

 27. Розпорядженнія Держфінпослуг «Про перевірку відповідності формування розміру статутних фондів страховиків вимогам чинного законодавства» №56 від 16.09.2003 р.

 28. Розпорядження Держфінпослуг «Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків» №3755 від 17.03.2005 р.

 29. План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція Мінфіну «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» № 291 від 30.11.1999 р.

 30. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-34

 31. Артюх Т.М., Гаманкова О.О., Кривошлик Т.Д., Татаріна Т.В. Страхові послуги: Навч.-метод.посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний ун-т / Тетяна Михайлівна Артюх (заг.ред.). — К.: КНЕУ, 2000. — 124с.

 32. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства: підруч./ О. В. Зінкевич, С.О. Левицька, І. П. Нагавичко, О. Б. Немкович. - Рівне: НУВГП, 2006. - Ч. 4

 33. Гаманкова О.О. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2004. — 183с.

 34. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: навч. посібник / Державний вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2007. — 328c.

 35. Дубровина Т. А. Бухгалтерский учет в страховых организациях. — М.: ЮНИТИ — ДАИИ, 2000. — 186 с.

 36. Орланюк-Малицкая Е. А. Платежеспособность страховой организации. — М.: Изд. центр СО “АНКИЛ”, 1994. — 152 с.

 37. Приходько В. С. Бухгалтерський облік страхової діяльності. — Навч. посіб. — 2-ге видання, доповнене й перероблене. — К.: Лібра, 2002. — 216 с.

 38. Романова М. В. Налогообложение страховой деятельности / Под ред. В. В. Шахова. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 176 с.

 39. Страхування: Підруч. / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.

 40. Сухов В. А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщиков. — М.: Издательский центр “Анкил”, 1995. — 112 с.

 41. Хэмптон Дж. Д. Финансовое управление в страховых компаниях. М.: Анкил, 1995. — 260 с.

 42. Ю рченко Л. А. Финансовый менеджмент страховщика. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 235 с.

ДОДАТОК А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАціональний університет «Львівська ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра фінансів

Контрольна робота

за курсом

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

(варіант №__)

1. (Назва питання)

2. (Назва питання)

3. (Назва питання)

4. (Назва питання)

Виконав (ла):

Студент (ка) групи ______

_______________________

Перевірив:

Львів 2011

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ

ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

за курсом

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Для спеціальності 8.050104 “Фінанси”

напряму „Страховий менеджмент”

для студентів очної та заочної форм навчання

Укладач Ільчук П.Г., к.е.н., доц.

Редактор

Компютерне верстання

11

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]