Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕТ 50-60.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
75.47 Кб
Скачать

52. Інфляція як прояв порушення макроекономічної рівноваги.

Інфляція — це знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільному виробництві й порушенням законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому зростанні цін на товари і послуги.

За темпами:

Повзуча інфляція — не перевищує 10 % на рік.

Помірна інфляція (2—5 % на рік вважається, що вона стимулює розвиток економіки.

Галопуюча інфляція — 10—100 % щорічно.

Гіперінфляція— на 1—2 % щодня або сягають 1000 % і більше на рік. (зростають трьохзначним числом)

Супергіперінфляція – ціни зростають >ніж на 1000%

За ступенем прогнозування:

Очікувана інфляція

Неочікувана інфляція

За причинами виникнення:

Інфляція попиту — надмірно зростає сукупний попит при незмінній суку. пропозиції

Інфляція пропозиції (витрат) — це зростання цін внаслідок підвищення витрат виробництва чи скорочення сукупної

Пропозиції.Причинами збільшення витрат можуть бути зростання цін на сировину, енергоносії, підвищення заробітної плати, олігополістична політика ціноутворення, економічна і фінансова політика держави і т. ін.

Стагфляція — це інфляція, що супроводжується стагнацією

виробництва й одночасно зростанням рівня цін і безробіття.

Рівень (темп) інфляції обчислюють за формулою

Якщо 0< Iц>1 – дефляція, Iц>1-інфляція

Економічні наслідки інфляції

1)руйнація госп. зв’язків,диспропорції в економіці,припинення інвестування

2)Зростають спекуляція, тіньова економіка, корупція.

3)порушується нормальне функціонування

кредитно-грошової системи,населення вкладає гроші у матер. сферу,нерухомість

4)розширюється прямий продуктообмін на основі

бартерних угод.

5) Вона підриває конкурентоспроможність і експорт вітчизняних товарів, водночас стимулює імпорт товарів з-за кордону, оскільки на внутрішньому ринку вони продаються за вищими цінами.Стримує надходження іноземного капіталу.

53 Державне регулювання зайнятості та антиінфляційна політика.

Ринок працi в сферi зайнятостi не може бути саморегулюючою системою. Регулювання процесів зайнятості населення проходить на трьох основних рівнях: державному, територіальному і на рівні підприємства   Бiльш питома i ефективна зайнятiсть досягається завдяки державному регулюванню.    Державна полiтика зайнятостi населення в Україні базується на таких принципах: - забезпечення рiвних можливостей yciм громадянам в реалiзацiї права на вiльний вибiр виду діяльності вiдповiдно до здiбностей та професiйної підготовки; - сприяння забезпеченню ефективної зайнятостi, запобiганню безробiття, створенню нових робочих мiсць; - забезпечення контролю профспiлок, спiлок пiдприємцiв, власникiв пiдприємств за виконанням заходiв щодо забезпечення зайнятостi населення; - мiжнародного спiвробiтництва у вирiшеннi проблем зайнятостi населення.    Основи соцiального захисту населення у сферi трудових вiдносин закладенi в Конституцiї України i в Законi України “Про зайнятiсть населення”    Державнi гарантії зайнятостi населення в Укpaїнi:    а) добровiльнiсть працi i вибору виду дiяльностi;    б) захист вiд необґрунтованої вiдмови в прийомi на роботу i незаконного звiльнення з роботи;    в) безкоштовне сприяння у виборі відповідної роботи i працевлаштуваннi вiдповiдно до професiйної пiдготовки, освiти, особистих i суспiльних потреб;    г) виплати вихiдної допомоги i збереження середнього заробiтку на перiод працевлаштування працiвникам, якi втратили постiйне мicцe роботи;    д) безкоштовне навчання безробiтних новим професiям, перепiдготовка в навчальних закладах; У разi вiдмови у працевлаштуванні на роботу їх у цих межах державна служба зайнятостi стягує штраф за кожну таку вiдмову.

Для боротьби з інфляцією держава проводить антиінфляційну політику. До основних заходів антиінфляційної державної політики належать:

 • Зростання виробництва та насичення ринку товарами

 • Обмеження емісії грошей

 • Подолання дефіциту державного бюджету

 • Стимулювання нагромаджень та інвестицій

 • Проведення обґрунтованої кредитної політики

 • Стимулювання нагромаджень та інвестицій

 • Скорочення ставок податків

 • Проведення приватизації і стимулювання розвитку середнього і малого бізнесу

 • Збільшення безготівкового обігу

 • Широке впровадження безготівкової системи розрахунків

 • Скорочення бартерних операцій

 • Регулювання валютного курсу

 • Розвиток ринку цінних паперів

 • Подавлення інфляційних очікувань населення

 • Проведення грошових реформ конфіскаційного типу