Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
arxitektura-budivel-ta-sporud.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
14.04.2019
Размер:
350.21 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

Архітектура будівель та споруд

Методичні вказівки до виконання курсового проекту

“Одноквартирний житловий будинок” для студентів спеціальності 7.092101 “Промислове та цивільне будівництво”

Київ 2006

УДК 624 (075.8)

ББК 38.71

А87

Укладачі: В. Д. Віроцький, канд. техн. наук, доцент

Г.В. Гетун, канд. техн. наук, доцент

Рецензент Д. В. Кузнєцов, канд. архітектури, доцент

Відповідальний за випуск О.Л. Підгорний, д-р техн. наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри архітектурних конструкцій, протокол № 4 від 11 листопада 2005 р.

Видається в авторській редакції

Архітектура будівель та споруд: Методичні вказівки

А87 / Уклад.: В.Д. Віроцький, Г.В. Гетун. – К.: КНУБА, 2006. – 52 с.

Розглядаються планувально-просторові та конструктивні вирішення одноквартирних житлових будинків стінової конструктивної системи із дрібнорозмірних конструктивних елементів.

Призначено для студентів спеціальності 7.092101 “Промислове та цивільне будівництво” денної і заочної форм навчання.

Загальні положення

Одноквартирні житлові будинки масової забудови садибного типу, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності найбільш повно задовольняють потреби сім’ї, наближують її до природи. Тому нині в Україні у досить великих обсягах ведеться індивідуальне будівництво, у майбутньому таких будинків буде споруджуватися ще більше. В одноквартирних будинках часто використовуються традиційні конструкції з дрібнорозмірних елементів, які при будівництві не потребують громіздких монтажних машин і механізмів, дають змогу використовувати місцеві будівельні матеріали та потребують невеликих витрат енергії.

Креслення курсового проекту “Одноквартирний житловий будинок“ студенти розробляють відповідно до індивідуального завдання, в якому задаються: характеристики місця будівництва, архітектурно-планувальна схема та будівельні матеріали основних конструктивних елементів будинку, склад проекту, термін виконання тощо. Курсове проектування передбачає виконання студентом планувально-просторового вирішення двоповерхового одноквартирного житлового будинку, вибір для нього раціональної конструктивної схеми та розробку його конструктивного вирішення із дрібнорозмірних елементів.

Мета виконання проекту – закріпити і поглибити знання, отримані студентами при вивченні відповідної частини курсу дисципліни, навчитися користуватися технічною та нормативною літературою, розвинути творче інженерне мислення, отримати навички графічного зображення конструкцій та виконання будівельних креслень.

1. Основні вимоги до проектування будинків

За державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, який діє в Україні з 01.01.2001 року та відповідає класифікації типів споруд Євростандарту (СС) [6], житлові будинки діляться на три класи:

– будинки одноквартирні, до яких належать будинки одноквартирні масової забудови, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного типу, будинки дачні та садові;

– будинки з двома та більше квартирами, до яких належать будинки з двома квартирами масової забудови, котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності;

– будинки з трьома та більше квартирами;

– гуртожитки.

В рамках курсового проекту студент може отримати завдання на виконання одноквартирного будинку масової забудови або котеджу чи будинку підвищеної комфортності.

Об’ємно-планувальне рішення таких житлових будинків необхідно проектувати без надмірних площ та об’ємів із використанням раціональних конструктивних схем і технічних рішень та вітчизняних місцевих будівельних матеріалів.

Виконувати роботу треба поетапно, відразу після одержання завдання у такій послідовності:

Перший етап. Вивчення завдання та необхідної науково-технічної, нормативної та навчально-методичної літератури, а також ознайомлення з проектними рішеннями аналогічних будинків.

Другий етап. Розробка відповідно до завдання ескізних креслень та узгодження їх з керівником проектування.

Третій етап. Розробка на аркушах ватману в тонких лініях, на основі затверджених ескізів, архітектурно-планувальних та конструктивних вирішень будинку.

Четвертий етап. Графічне оформлення проекту, наводка олівцем основних ліній, виконання написів, нанесення необхідних розмірів і позначок, відмивка фасаду, складання пояснювальної записки.

Графічна частина проекту виконується не менше, ніж на двох аркушах ватману формату А2. Кожен аркуш креслення повинен мати рамку і штамп:

Прізвище

Під-пис

Дата

Індивідуальний житловий будинок

Стадія

Аркуш

Арку-шів

Розробив

.................

.........

........

УП

...........

.........

Консультував

.................

.........

........

(назви креслень)

КНУБА (група)

Роботу над проектом слід розпочинати з розробки та узгодження з керівником проектування ескізів креслень. Ескізні розробки дозволяється виконувати на будь-яких форматах паперу в заданому масштабі, їх необхідно зброшурувати та здати разом із проектом.

З метою закріплення навиків виконання архітектурно-будівельних креслень усі креслення проекту та пояснювальна записка повинні бути виконані вручну, без використання програм комп’ютерної графіки.

Креслення проекту слід виконувати у відповідності до вимог державних стандартів на виконання робочих креслень, будівельні матеріали в розрізах зображувати відповідно до діючих стандартів умовних позначень [2, 9]. Усі написи наносяться стандартним шрифтом, застосування трафаретів не допускається. На кресленні фасаду необхідно побудувати тіні та виконати відмивку або ілюмінування акварельними фарбами. Креслення на аркушах розміщуються рівномірно, без перевантаження графічним матеріалом та без наявності незаповнених місць; відстань між окремими кресленнями на аркуші – 40...50 мм.

Креслення проекту виконуються олівцем, товщини ліній приймають:

– для наведення елементів, що потрапили в розріз – 0,6...0,8 мм;

– для контурів елементів на проекціях – 0,3...0,4 мм;

– для ліній обриву, розмірних, осьових та штрихових – 0,2...0,3 мм.

Усі розміри на кресленнях вказуються в міліметрах. Пояснювальні надписи необхідно писати чітко, висота літер – 2,0…2,5 мм.

Розробка кожного креслення починається з нанесення координатних осей, після чого необхідно намітити проекції основних конструкцій, які потрапили в площину розрізу. Далі поступово розробляються деталі та конструктивні елементи. Робота завершується нанесенням розмірів, позначок і надписів. При цьому конструктивні елементи, які потрапили в площину розрізу, треба обвести товстими лініями, а їх матеріал показати у відповідності з прийнятими умовними позначеннями за ГОСТ 2.306-68*.

У визначений термін студент повинен захистити проект перед комісією, яка складається з викладачів кафедри. Під час захисту студент відповідає на запитання, що стосуються архітектурно-конструктивного вирішення будинку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]