Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРАКТИЧНі РОБОТИ.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
797.7 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Самбірський технікум економіки та інформатики

Зошит

для виконання практичних робіт

з курсу “Економічний аналіз”

для студентів відділень “Економічна статистика”,

Економіка підприємств”, “Комерційна діяльність”

Викладачі:

Кравченко О.О.

Дутко Л.П.

Розглянуто і затверджено

на засіданні циклової комісії

економічних дисциплін

Протокол №____від “___”___________200_р.

Голова комісії_____________Пазюк О.О.

Самбір

Курс “Економічний аналіз” є нормативним для всіх економічних спеціальностей.

Основним завданням практичних робіт з курсу є посилення економічної та аналітичної підготовки студентів, надання їм необхідних знань і практичних навичок для вивчення і об’єктивної оцінки операційної та фінансової діяльності підприємств.

Для засвоєння курсу економічний аналіз студенти повинні володіти знаннями з наступних дисциплін: “Економічна теорія”, “Бухгалтерський облік”, “Статистика”, “Економіка підприємств”. Крім цього студент повинен вміти читати нормативно-довідкову документацію, бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність, бізнес-плани, будувати аналітичні графіки і таблиці, використовувати спеціальні методи аналізу.

Для забезпечення проведення практичних занять пропонується робочий зошит для практичних робіт, який містить контрольні питання для закріплення теоретичних знань та аналітичні і ситуаційні задачі. Завдання охоплюють практично усі теми курсу “Економічний аналіз”.

Практичні завдання побудовані таким чином, що дозволяють студенту використовувати вихідну інформацію форм бухгалтерської звітності та спеціальних обстежень. В практичних завданнях виділені місця для проведення розрахунків опису методів розрахунку та аналітичних заключень.

При проведенні практичних занять дотримується така послідовність при якій вони проходять після прочитаних лекцій за даною темою. Для виконання практичної роботи необхідно вивчити конспект лекції по даній темі, ознайомитися з рекомендованою літературою та сформувати власне розмуміння теми.

Проведення практичних занять здійснюється в такій послідовності:

 1. На початку заняття викладач перевіряє присутність студентів і робить відповідні записи в журналі.

 1. Дається пояснення теми заняття, визначаються ключові питання, уточнюються характеристики та вимоги щодо практичного заняття, і ставляться відповідні завдання перед студентами.

 1. Шляхом колективного опитування перевіряється готовність студентів до заняття.

 1. За визначеними практичними завданнями викладач організовує самостійну роботу кожного студента, розв’язання задач проводиться у спеціально виділених місцях даного робочого зошита. При розв’язанні ситуаційних задач можуть утворюватись робочі групи студентів.

 1. За результатами виконання аналітичних завдань проводиться колективне обговорення висновків та пропозицій.

 1. Для перевірок набутих під час практичної роботи знань викладачем можуть бути використані тести, задачі та інші способи контролю.

Практична робота №1 Тема: “Методи і прийоми економічного аналізу”

Мета заняття

Після опрацювання теоретичних питань та виконання практичних завдань Ви зможете:

 • розкрити зміст понять методу та методики економічного аналізу;

 • пояснити сутність аналітичного методу та принципи аналітичного дослідження;

 • застосовувати основні методичні прийоми економічного аналізу;

 • визначити завдання, типи та методику факторного аналізу;

 • класифікувати фактори в економічному аналізі;

 • назвати і використати статистичні, економіко-математичні, соціологічні та інші методи, що застосовуються в економічному аналізі; надати їх характеристику, використати на практиці.

Хід виконання і. Актуалізація знань по темі:

 1. Охарактеризуйте метод економічного аналізу.

 2. Групування, їх види і завдання.

 3. Абсолютні і відносні величини.

 4. Середні величини.

 5. Ряди динаміки та показники, які характеризують зміни рівня ряду динаміки.

 6. Індексний метод визначення впливу факторів на узагальнюючий показник.

 7. Елімітування та прийоми елімітування:

 • метод ланцюгових підставок;

 • метод відносних різниць;

 • метод абсолютних різниць.

8. Порівняння як універсальний метод пізнання зміни показників.

Іі. Розв’язування практичних завдань:

Завдання 1.

Використовуючи наведені в таблиці дані розрахуйте структуру і динаміку кошторису витрат на виробництво продукції. Вкажіть які методи аналізу були використані Вами для виконання цього завдання.

Таблиця 1

Характеристика виконання кошторису витрат на виробництво продукції

Елементи затрат

Очікуваний результат

Фактичний результат

Відхилення +,-

% вико-нання плану

сума

(т.грн)

питома вага, %

сума

(т.грн)

питома вага, %

Матеріальні затрати

6300

6180

Витрати на оплату праці

1780

1790

Відрахування на соціальні заходи

820

820

Амортизаційні відрахування

960

975

Інші витрати

1940

1835

Разом

11800

11600

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Умовні позначення

Завдання 2.

Проведіть розрахунок показників ряду динаміки. Для виконання завдання заповніть слідуючу таблицю.

Таблиця 2

Рік

Обсяг виготовленої продукції, млн.грн.

Абсолютний приріст, млн.кв.м.

Темп росту

Темп приросту, %

Абсолют-не зна-чення одного % приросту

ланцю-говий

базис-ний

ланцю-говий

базис-ний

ланцю-говий

базис-ний

2004

17,4

2005

15,5

2006

14,1

2007

16,7

Завдання 3.

Таблиця 3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.