Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PaKartGeo09-10.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
545.79 Кб
Скачать

3. Зміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки її виконання

ЗМ НЕ

в яких

передба-чено СР

Тема, завдання самостійної

роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання СР

Список рекомендованої

літератури до теми

НЕ 1.1.

Історія картографії

та її сучасний стан

З історії світової картографії: історичні віхи розвитку; картографія античного часу; середніх віків; нового часу.

Історія розвитку картографії в Україні: віхи і особливості.

Організація, сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної картографічної науки, технології і виробництва

Структурно-графічні моделі: сутнісні риси, принципи побудови на основі аналізу тексту.

Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

[1-7, 9-10,14, 17,22,28-32, 34,36,45,50,51,64,70]

НЕ 1.2.

Види картографічних творів

- Види і характерні риси картографічних творів.

- Системи карт. Серії карт, їх види, особливості призначення. - Географічні атласи, їх призначення, структура і класифікація. - Глобус: призначення, особливості як моделі Землі, класифікація.

- Віртуальні карти. - Поняття про картоїди і анаморфози.

- Карти й атласи України та її регіонів.

Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

[1,3-7,9,10,12-17,24,2530-34, 36,47,51-55, 69]

НЕ 1.3.

Геодезична основа і

масштаби карт

- Геодезична основа і масштаби – як елементи математичної основи карт.

- Координатні сітки географічних карт, їх види, призначення. - - Компонування. Рамки карт.

- Розграфлення і номенклатура багатоаркушевих карт.

Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

[1-3,5-6,9-10, 23,48,51]

НЕ 1.4.

Додаткові дані і допоміжне оснащення, як елементи карти

- Сумісне застосування різних способів зображення.

- Розробка шкал.

- Картографічні написи іпідписи: значення, види, розміщення. Форми передання іншомовних назв.

– Картографічна топоніміка.

- Допоміжне оснащення карти, його суть і призначення. Види і зміст допоміжних елементів.

- Легенди тематичних карт, їх види.

- Додаткові дані карти, їх зміст і призначення.

Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

[1-10,12,15,17-20,24,28, 29,49]

НЕ 1.4.

Картографічна генералізація

- Картографічна генералізація, її суть, чинники, види і шляхи.

- Особливості генералізації залежно від способів зображення тематичних явищ і характеру їх розміщення.

– Географічні принципи генералізації.

- Підготовка до електронного тестування. Освоєння тестової програми. Вивчення принципів побудови тестових завдань.

Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

[1,2,6,9,10,17, 29-30,46,48,52]

НЕ 2.1.

Джерела картографічної інформації та їх оцінка. Видання карт і атласів.

- Характеристика джерел картографічної інформації.

- Види джерел. Астрономо-геодезичні дані. Картографічні джерела. Дані дистанційного зондування. Натурні виміри і спостереження. Гідрометеорологічні спостереження. Економіко-статистичні дані. Текстові джерела.

- Аналіз і оцінка карт як джерел інформації. Оцінка математичної основи. Оцінка наукової достовірності карт Оцінка повноти і актуальності карти. Оцінка геометричної точності карти. Оцінка якості оформлення карти. Оцінка наочності і читабельності карти. - Оцінка атласів та електронних картографічних творів.

- Оформлення програми тематичної карти.

- Особливості складання серій карт і географічних атласів. - Автоматизація картоскладальних робіт і автоматизовані картографічні системи.

- Підготовка карт до видання.

- Друкування карт.

- Способи малотиражного розмноження карт.

- Авторство у картографії.

- Кар­тографічне оформлення науково-дослідних робіт студентів. Викреслювання тематичної карти на рівні авторського ескізу

Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

[1,2,3,6-7,9-10, 16,25,29-32,34,37,52]

НЕ 2.2.

Способи і прийоми аналізу явищ за картами

- Способи і прийоми аналізу явищ за картами. Візуальний аналіз і опис за картами. Графічні і графоаналітичні способи аналізу явищ і процесів за картами. Математико-картографічне моделювання: прийоми математичного аналізу і математичної статистики. - Вивчення за картами закономірностей розміщення, структури, взаємозв’язків, залежностей і динаміки явищ.

- Способи і прийоми досліджень з теорії інформації.

- Способи роботи з картою: вивчення карти без перетворення і з перетворенням картографічного зображення; спільне використання різних карт тощо.

- Методи аналізу серій карт і атласів.

- Точність і достовірність кількісних визначень за картами.

Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

[1-10,13-18,27,33,40,65,70]

НЕ 2.3.

Інтернет картографування. Електронні атласи. Геоіконіка. Напрями проблемного картографування

- Картографування в Інтернеті.

- Електронні атласи.

- Геоіконіка.

- Єдина теорія геозображень. Масштаби простору. Часові діапазони геозображень.

- Геоіконометрія.

- Основні напрями проблемного картографування. Картмоделювання систем природокористування, еколого-географічних проблем, медико-екологічне і природоохоронне картографування тощо.

- Дослідження за картами структури, взаємозв’язків, динаміки явищ і об’єктів, картографічне прогнозування.

Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]