Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
самостійна робота студентів.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
95.99 Кб
Скачать

Тема 1. Повторення курсу хімії основної школи.

Заняття 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.

Хімічний зв'язок і будова речовини.

Навчальні питання

 1. Основні класи неорганічних сполук, номенклатурна назва неорганічних речовин ( хімічний диктант).

 2. Періодичний закон і система хімічних елементів Д.І.Мендєлєєва .

 3. Будова атома. Характеристика хімічного елемента за положенням у періодичній системі.

 4. Хімічний зв'язок : ковалентний неполярний , ковалентний полярний , іонний. Валентність , ступені окиснення.

 5. Будова речовини, типи кристалічних градок. Залежність властивостей речовини від їх будови.

Навчальна література.

Л-4 с. 184-186

 1. Л-5 с. 91, 94,95, 103, 104

Основні класи неорганічних сполук (10 хв +10 хв)

 1. Які класи неорганічних сполук вам відомі? (оксиди , основи, кислоти, солі)

 2. Які речовини називаються оксидами?(речовини , що складаються з двох елементів один з яких оксиген) Які типи оксидів вам відомі? (основні - оксиди металів з валентністю І-ІІ, вони відповідають основам, кислотні – оксиди неметалів , або металів з валентністю V-VII, вони відповідають кислотам, амфотерні – оксиди металів з валентністю (ІІІ - ІV))Приведіть приклад і назвіть декілька оксидів : Al2O3-алюміній (ІІІ) оксид, N2O5-нітреген (V) оксид.

 3. Які речовини називаються основами? (речовини, що складаються з атомів металів зв’язаних з однією або кількома гідроксогрупами)Які типи основ вам відомі?(луги-розчинні у воді основи, нерозчинні основи, деякі нерозчинні основи проявляють амфотерні властивості: в реакціях можуть бути основами , або кислотами) Приведіть приклад і назвіть декілька основ. Pb(OH)4 – плюмбум(ІV) гідроксид

 4. Які речовини називаються кислотами?( кислоти – складні речовини , що складаються з атомів гідрогену зв’язаних з кислотним залишком) Які типи кислот вам відомі?( оксигеновмісні – що містять оксиген , безоксигенні – що не містять оксиген , одноосновні – містять один атом гідрогену, багато основні – містять декілька отомів гідрогену) Приведіть приклад і назвіть декілька кислот. HCl – хлоридна кислота.

 5. Які речовини називаються солями? (солі – складні речовини , що містять атоми металу зв’язані з кислотним залишком)Які типи солей вам відомі? (середні, основні, кислотні, змішані, комплексні )Приведіть приклад і назвіть декілька солей. K3PO4 – калій ортофосфат.

Періодичний закон і система хімічних елементів.(5хв)

 1. Сформулюйте періодичний закон.( властивості хімічних елементів та їх сполук перебувають у періодичній залежності від величини заряду їх атомів.)

 2. Які структурні одиниці становлять періодичну систему?( хімічні елементи , що утворюють періоди, групи, підгрупи)

 3. Що називається періодом?( період – горизонтальний ряд , що починається лужним металом і закінчується інертним газом, періоди є малі – що містять по одному ряду ( І,ІІ,ІІІ), та великі , що містять по два і більше рядів ( всі інші)

 4. Що називається групою?( група – вертикальний ряд , що містить елементи з подібними властивостями. Групи діляться на підгрупи: головна- містить елементи великих і малих періодів, та побічна – містить елементи тільки великих періодів.)

 5. Визначте адресу в періодичній системі елемента Оксигену.( 2 період, 6 група , головна підгрупа)

 6. Визначте елемент який знаходиться у 2 періоді 3 групі головній підгрупі.(Бор)

Будова атома. Характеристика хімічного елемента за положенням у періодичній системі.(25 хв)

 1. Який фізичний зміст порядкового номера елемента у періодичній системі? (порядковий номер вказує на заряд ядра атома , кількість протонів, електронів)

 2. Визначте будову атома елемента з порядковим номером 15. (заряд 15, протонів 15, електронів 15, нейтронів : Маса – заряд = 31-15=16)

 3. Напишіть електронну формулу та коміркову структуру цього атома , визначте основні хімічні властивості простої речовини , що утворює даний елемент та формулу і властивості оксиду та гідроксиду даного елемента. Використовуйте для відповіді план характеристики хімічного елемента.

План характеристики елемента за положенням у періодичній системі:

1. Назва елемента , порядковий номер, символ , атомна маса.

2. Положення у періодичній системі номер періоду, групи, підгрупа.

3. Заряд ядра , кількість протонів електронів , нейтронів.

4. Електронна формула атома , коміркова структура.

5. Можлива валентність у збудженому та не збудженому станах, кількість електронів , що не вистачає до завершення зовнішнього електронного рівня.

6. Властивості простої речовини , що утворює даний елемент – метал чи неметал.

7. Формула , назва та характер вищого оксиду даного елемента(основний, кислотний, амфотерний)

8. Формула, назва та характер гідроксиду даного елемента(основа, кислота, амфотерний гідроксид)

9. Формула та характер леткої водневої сполуки.

Запишіть завдання для самостійної підготовки.

Охарактеризувати за планом елемент № 13 , № 11 , № 16.

Хімічний зв'язок : ковалентний неполярний , ковалентний полярний , іонний. Валентність , ступені окиснення.(15хв)

 1. Що називають хімічним зв’язком?(взаємодія двох або кількох частинок в результаті якої утворюється хімічно стійка система)

 2. Які види хімічних зв’язків вам відомі?(ковалентний неполярний і полярний, іонний металічний , водневий)

 3. Який зв'язок називається ковалентним?(зв'язок що утворюється між атомами за допомогою спільних електронних пар)

 4. Який зв'язок називається ковалентним неполярним?(зв'язок що утворюється між атомами з однаковою електронегативністю(однаковими неметалами))

 5. Який зв'язок називається ковалентним полярним?(зв'язок , що утворюється між атомами з невеликою різницею електронегативності, (різними неметалами))

 6. Який зв'язок називається іонним(електростатична взаємодія між іонами(між металом і неметалом))?

 7. Визначте механізм і тип зв’язку в речовинах: H2, N2, H2O, CaO,

 8. Запишіть завдання для самопідготовки:

Визначте механізм і тип зв’язку в речовинах: O2, HCl, NH3, CO2 , BaO, AlCl3.

 1. Що називається валентністю?(здатність атома приєднувати до себе певну кількість інших атомів) Від чого залежить валентність?(від кількості неспарених електронів на зовнішньому електронному рівні атома)

 2. Що називається електронегативністю?(здатність атома притягувати до себе електрони, її можна визначити за шкалою Полінга)

 3. Що називається ступенем окиснення? ( умовний заряд який би набув атом якщо б прийняв чи віддав валентні електрони)

 4. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках: O3, F2O, H2O, AlCl3, HI, Al(OH)3,

 5. Запишіть завдання для самопідготовки.Визначте ступені окиснення у сполуках: H3PO4, ZnO, KOH, H2 , KMnO4, NaNO3, N2O5, NH3, Ca3(PO4)2, MnO2 , Al2(SO4)3, Ba(NO3)2, Zn.

Правила для визначення ступенів окиснення:

 1. С.О. елементів у всіх простих речовинах завжди рівний 0 : H02, N02,

 2. С.О. оксигену в сполуках рівний -2 H2O-2, CaO-2 ,Pb(O-2H)4 виключення: F2O+2, H2O2-1 ,

3.С.О. гідрогену у сполука з не металами +1 : H+12O, H+1I, Al(OH+1)3

С.О. гідрогену у сполуках з металами – 1 : AlH-1 3, NaH-1.

4. С.О. металів рівна їх валентності в цій сполуці з знаком + :Zn+2SO4, Na+12О, K+1OH.

5. загальна сума С.О. всіх елементів в сполуці рівна 0. Zn+2S+6O-2 4

Будова речовини, типи кристалічних градок. Залежність властивостей речовини від їх будови.(5хв)

 1. Які типи кристалічних градок вам відомі? (атомна, молекулярна, металічна, іонна)

 2. Які частинки знаходяться у вузлах відповідних типів кристалічних градок?

 3. Приведіть приклади речовин з відповідними типами кристалічних градок та вкажіть коротку характеристику фізичних властивостей цих речовин. Завдання для самопідготовки

Тип кристалічної градки

Тип хімічного звязку

Приклад речовин

Фізичні властивості.

Молекулярна

Атомна

Металічна

Іонна